Canon de rugăciune către Sfântul Ignatie Briancianinov

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Ignatie Briancianinov

Cântarea 1 

Glasul al 8-lea
Irmosul:

Pe faraon ce se purta în car l-a afundat toiagul lui Moise, minune făcând oarecând, în chipul crucii apa lovind-o și marea despărțind-o, iar pe Israel cel prigonit, cel ce mergea pedestru, l-a mântuit, pe cel ce înălța cântare lui Dumnezeu. 

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Drumul cel duhovnicesc, care duce spre Dumnezeul cel viu, lai trecut Sfinte Ierarhe Ignatie, arătându-ne și nouă limpede cum se cuvine să străbatem calea vieții pământești, urmând, adică, învățăturii lui Hristos. 

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Prima treaptă pe scara virtuților evanghelice ai arătat a fi sărăcia cu duhul, pe care urmând-o, părinte, ai iubit-o pe aceasta și ne-ai învățat că ea este începutul sporirii duhovnicești.

Slavă…, 

Spuneai, părinte, că sărăcia cu duhul este sarea tuturor jertfelor duhovnicești, că ea este prima fericire din Sfânta Evanghelie a lui Hristos, iar toate celelalte fericiri, adică blândețea, milostivirea, curăția inimii, îi urmează acesteia și prin ea se desăvârșesc. 

Și acum..., a Născătoarei: 

Maică a Luminii, preacurată Născătoare de Dumnezeu, cea a cărei lucrare mântuitoare s-a împlinit prin Fiul și Dumnezeul nostru, pe noi cei nevrednici ne întărește, de păcatele cele grele ne izbăvește și spre Adevărul cel veșnic ne îndreptează.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Întreaga viață adevărul lui Hristos ai urmat și pe această cale ai dobândit darul plângerii și al rugăciunii pentru păcatele întregii lumi, rugându-te, ierarhe al lui Hristos, Ignatie, ca toți către Mântuitorul lumii să alergăm. 

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Din tinerețe ai deplâns în chilia ta de monah distrugerea templului sufletului omenesc, cel zidit de Dumnezeu pentru slujirea Celui preaînalt, deplângând robirea sufletului și a minții, de care doar cu ajutorul Mântuitorului Dumnezeu și Om ne vom izbăvi. 

Slavă…, 

Doar prin plâns te-ai întărit, părinte, în viața cea monahicească, trecând de ispitele ce căutau să te îndepărteze de Dumnezeu. Întru plângerea ta, pomenește-ne și pe noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta.

Și acum…, a Născătoarei:

Fecioară Preacurată, care greutățile și necazurile le potolești, dăruiește-ne nouă lacrimi de pocăință, ca, pentru adâncul răutăților și nedreptăților noastre, să vărsăm lacrimi înaintea feței tale.

Sedealna, glasul al 3-lea: 

Vrednicule de laudă părinte, ne-ai învățat cum putem dobândi rugăciunea curată și cum putem afla pocăința și plânsul pentru păcate, care ne este de trebuință de vrem să câștigăm veșnica mântuire; de care, prin rugăciunile tale, învrednicește-ne și pe noi păcătoșii, Părinte Sfinte Ignatie.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Domnul este întărirea mea și puterea mea, Domnul este bucuria mea, căci sânurile Tatălui nu a lăsat și a noastră sărăcie a luat. Împreună cu proorocul Avacum strig Ție: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni! 

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Tainele vieții călugărești le-ai cercetat, fericite Ignatie, și de aici ai aflat cum se cuvine să ne pocăim, pentru că lucrarea monahului nu este altceva decât o neîntreruptă pocăință. 

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Întru pocăință, lacrimi și plâns pentru relele săvârșite ai aflat, părinte, calea mântuitoare care duce la viața cea veșnică și care este dorirea tuturor celor ce poartă numele lui Hristos.

Slavă…,

Ai arătat, preacuvioase părinte, cum prin pocăință patimile sunt nimicite și cum se dobândesc virtuțile, învățându-ne să nu se încetăm niciodată a ne vedea păcatelor noastre, căci altfel nu moșteni veșnica mântuire.

Și acum…, a Născătoarei:

Maică a lui Dumnezeu, ceea ce ești păcătoșilor ajutătoare și întărire, îndreptează calea noastră către Domnul prin pocăință curată, iar prin vederea și mărturisirea păcatelor o întărește.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta, Cel ce ești Lumină neapusă, și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, blestematul; ci mă întoarce, rogu-mă, către lumina poruncilor Tale și îndreptează căile mele. 

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Prin plâns și pocăință sufletul ți-ai întărit, părinte Ignatie, și rugător fierbinte te-ai arătat, căci din fragedă copilărie ți-ai legat sufletul de rugăciunea curată, care a stat la temelia vieții tale duhovnicești.

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Prin rugăciune stăruitoare din tinerețe viața ta ai întărit-o și până la sfârșitul vieții, către Domnul nostru Iisus Hristos rugăciune fierbinte ai îndreptat, prin care întru Domnul Mântuitorul te-ai întărit.

Slavă…,

Când ai ajuns la vârsta maturității, întâistătător al monahilor ai devenit și multe greutăți te-au încercat, însă prin rugăciune puternică și neîntreruptă și multe lacrimi vărsând, mângâiere și bucurie adevărată ai gustat, părinte preaminunate.

Și acum…, a Născătoarei:

Fecioară Preacurată, Maică a lui Hristos Dumnezeu, cunună a rugăciunilor neadormite, fă rugăciune către Dumnezeu pentru noi păcătoșii și de toate năpastele și necazurile ne izbăvește cu ale tale curate rugăciuni.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat, ci ca Iona mă rog: Dumnezeule din stricăciune, scoate-mă.

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca un învățător al rugăciunii inimii te-ai arătat, părinte al nostru Ignatie, limpede arătând cum trebuie să ne înfățișăm în fața lui Hristos Dumnezeu și rugăciune de pocăință să săvârșim.

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ne-ai învățat, părinte, că este bine ca la rugăciune să ne înfățișăm ca și cei leproși, ca și orbii, surzii sau ologii, și așa către Hristos, cu inimă zdrobită, din sărăcia duhului nostru, rugăciune să ne străduim a aduce.

Slavă…,

Când în timpul rugăciunii liniștea te va copleși și vei simți pace, milă și dragoste pentru toți oamenii, atunci vei gusta din binefacerile Duhului Sfânt care pe toate le săvârșește, învățai Părinte Sfinte Ignatie.

Și acum…, a Născătoarei:

Maica Domnului, a Duhului Sfânt primitoare negrăită, roagă-te pentru noi cei muritori și rugăciunile noastre îndreaptăle către Domnul.

Condac, glasul al 8-lea:

Din timpul vieții celei pământești, Sfinte Ierarhe Ignatie, neîncetat te îndreptai spre legile vieții celei veșnice, învățând acestea pe toți care urmau cuvântul tău. Roagă-te, sfinte părinte, pe acestea să le urmăm și noi.

Icos

În scrierile tale, părinte, ne-ai învățat cum să dobândim frica de Dumnezeu, cum să ajungem la desăvârșirea tuturor virtuților, dragostea lui Dumnezeu, și prin aceasta să ne asemănăm Tatălui celui Ceresc. Roagă-te, sfinte părinte, acestor povățuiri și noi să urmăm.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la cei trei tineri binecredincioși și văpaia întru răcoreală o a prefăcut, ca pe Domnul lăudațiL lucrurile și-L preaînălțați întru toți vecii.

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Prin dezgolirea copacilor din timpul iernii ai învățat, părinte, taina învierii din morți, căci așa cum copacul la vremea sa se acoperă cu frunze, așa și oasele oamenilor vor învia învelite și cu trupuri și astfel vor începe o viață nouă. 

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ai aflat, părinte, pe cât este cu putință, taina sfârșitului vieții omenești, taina naturii îngerilor și a sufletului omenesc, iar pentru acestea ai înălțat slavă și mulțumire lui Dumnezeu.

Slavă…,

Pe Unul Dumnezeu, Duhul Adevărului, L-ai propovăduit, care este preadesăvârșit; Acestuia aducându-I închinăciune, pe tine părinte, te slăvim

Și acum…, a Născătoarei:

Fecioara Marie, Maică a Luminii celei Necreate, pe noi păcătoșii, izbăvește-ne de căderile prin gânduri, întărind în inimile noastre învățătura cea dumnezeiască a Sfintei Biserici.

 

Cântarea a 8-a

Irmosul:

Pe Cel ce în muntele cel sfânt S-a proslăvit și în rug prin foc lui Moise i-a făcut cunoscută taina cea preamare a pururea Fecioarei, pre Domnul lăudați-L și preaînălțați-L întru toți vecii. 

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ai îndrăgit, părinte, să-ți slujești frații, urmând cuvântul lui Dumnezeu, și această slujire a fost fapta ta cea plină de curaj; dăruiește-ne și nouă bucurie nestricăcioasă, celor ce-ți strigăm: Nu ne lipsi pe noi, părinte, de cuvântul și rugăciunile tale. 

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

În slujirea Cuvântului a găsit sufletul tău încredințare de mântuire, pentru aceasta cu multă putere ai iubit pe cei apropiați ție, ca pe Însuși Cuvântul lui Dumnezeu.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul,

Învățai pe cei apropiați ție, luminătorule, că Mântuitorul nostru este Focul cel Ceresc, care prin cuvintele Evangheliei continuă să lucreze și astăzi în lume.

Și acum…, a Născătoarei:

Maică a lui Dumnezeu, ceea ce pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, dă-ne și nouă cuvânt, ca să slăvim taina preamilostivei tale îndurări, care în taina Nașterii Cuvântului Hristos Dumnezeul nostru s-a arătat.

 

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Cerul se înspăimântă și toate colțurile lumii se minunează cum Dumnezeu în trup s-a arătat și pântecele tău mai încăpător decât cerurile s-a făcut. Prin aceasta, Născătoare de Dumnezeu îngerii împreună cu oamenii te preaslăvesc. 

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Prin multe greutăți și boli ai trecut în viața ta, luminătorule preacinstit, însă totdeauna te-ai închinat crucii lui Hristos care puternic luminează, iar rugăciunea ta către Hristos ai îndreptat. 

Stih: Sfinte Ierarhe Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

De necazuri năpădit ai văzut un Călător care s-a arătat în chilia ta. Unde călătorești, l-ai întrebat, și unde este sălașul tău? De ce ai rămas aici, cu bucurie L-ai întrebai pe Hristos, Care ți S-a arătat ție?

Slavă…,

Trecere la Hristos Domnul ai dobândit, părinte. Soarta patriei tale, ca și sfârșitul tău l-ai văzut limpede, iar către Dumnezeu Cuvântul, Hristos cel mult îndrăgit de tine, prin rugăciune totdeauna te-ai îndreptat.

Și acum…, a Născătoarei:

Maică a lui Dumnezeu, strălucire a Luminii de nedescris, îndreptează căile noastre către viața cea veșnică, iertându-ne toate răutățile săvârșite de noi.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
21 Mai