Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Daniel şi către Sfinţii trei tineri Anania, Azaria şi Misail

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Daniel şi către Sfinţii trei tineri Anania, Azaria şi Misail

Troparul Sfântului Proroc Daniel şi al Sfinţilor trei Tineri: Anania, Azaria şi Misail, glasul al 2-lea:

Mari sunt faptele credinţei; că în mijlocul izvorului văpăii, ca într-o apă de odihnă sfinţii trei Tineri s-au bucurat şi Pro­rocul Daniel păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dum­nezeule, miluieşte-ne pe noi.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat...

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cuvântul Cel fără de început, Cel Ce S-a născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii, Care S-a arătat în chip Tainic în cuptor, cu Dumneze­iască cuviinţă să-L preaslăvim.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tinerii cei de bun neam, de­făimând cu tărie cuvintele tira­nului celui păgân, n-au voit a se spurca cu bucatele haldeilor ce­lor fărădelege.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sufleteşte v-aţi hrănit cu cu­vântul, iar trupeşte hrănindu-vă cu mâncărurile care cresc sin­gure, v-aţi arătat mai frumoşi la înfăţişare împăratului, decât cei ce duceau viaţă de desfătări.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioara din neamul lui David, care a odrăslit, născând pe Izbăvitorul, a vindecat veninul şarpelui, cel vărsat amarnic în urechile Evei.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea...

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelegere de Dumnezeu în­văţată câştigând, Stăpâne, Tinerii lui David au păzit cu Dumnezeiască insuflare Legile cele părinteşti.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Focul n-a ars preacuratele trupuri ale celor binecredincioşi, că s-au adăpat cu postul cel hrănitor de suflet.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Laudă obştească plină de strălucire au cântat cei trei Tineri, în mijlocul cuptorului, în chip minunat fiind răcoriţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca să ne arăţi nouă, Stăpâne, naşterea cea din trup Fecioresc, ai mântuit în cuptor trupurile cele fecioreşti.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina...

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prorocul Daniel cel preaînţelept, Dumnezeieşte luminat fiind la minte, a dezlegat cu har Dumnezeiesc visurile îm­păraţilor.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Străluceşte cu minuni în cup­tor nevoinţa Tinerilor, că a ro­bit pe tiranul spre cunoştinţa Ta, Atotputernice.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Organele de cântare cele cu sunet plăcut şi armoniile cele plăcute ale cântării nu au amă­git pe cei viteji şi chipului celui de aur nu i s-au plecat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tinerii din Babilon cinstesc cu cântări pe Dumnezeiescul tău Fiu, Ceea ce eşti cu totul Lăudată, pe Care L-au cunoscut în cuptor.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat...

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Învăţaţi fiind în Lege, Mân­tuitorule, robii Tăi, Marele Proroc Daniel împreună cu cei trei Tineri, de Dumnezeu înţelepţiţi, nu s-au lepădat; ci, primind tărie de la Tine, Făcătorule de bine, pe tiran vitejeşte l-au pus pe fugă.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În chip duhovnicesc a înţeles Prorocul Daniel, Iubitorule de oameni, Tainele Tale; că pe Tine Te-a văzut cu limpezimea minţii şezând pe nor, ca un Fiu omenesc şi ca un Judecător şi Împărat al tuturor neamurilor.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ceata voastră, Tinerilor, s-a arătat mai frumoasă decât strălucirea aurului şi decât pia­tra de safir; că înflăcărându-vă cu râvna dreptei cinstiri de Dumnezeu vă preumblaţi cu bucurie în cuptor şi luaţi parte, bătând din palme, la dănţuirea lumii întregi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeiescul Daniel te-a zugrăvit mai înainte în chip lă­murit, Munte, Fecioară; iar cei trei Tineri văzând văpaia răco­rită, au lăudat cu dulci cântări pe Cel Dumnezeiesc Născut al tău, ca pe Mântuitorul, Zidito­rul şi Domnul.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Adâncul păcatelor şi viforul...

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Biruind patimile fireşti cu puterea cuvântului, oblăduitori v-aţi făcut peste ţările neamurilor haldeilor. Că fapta cea bună dă cinste celor ce o dobândesc, înţelepţilor urmaşi ai lui David.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Moarte purtătoare de viaţă îmbrăcând Prorocul Daniel, de demult, pe balaurul cel prearău, socotit de haldei, păgâneşte, ca un dumnezeu, prin mâncare l-a ucis, iar pe preoţii păgânilor i-a nimicit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De Dumnezeu Născătoare, Fecioară, roagă pe Judecătorul şi Fiul tău, să-mi fie mie Milos­tiv şi Izbăvitor din nevoi în ziua judecăţii, cu rugăciunile tale, Maică; că numai întru tine mi-am pus nădejdea.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Luminându-se cu duhul inima ta cea curată, vas de prorocie te-ai făcut; că ai văzut cele ce erau departe, ca şi cum ar fi fost de faţă şi pe lei i-ai îmblânzit, fiind aruncat în groapa lor. Pentru aceasta pe tine te cinstim, Prorocule, Fericite Daniel.

 

CONDAC, glasul al 3-lea.

Chipul cel zugrăvit de mână nu l-aţi cinstit; ci, într-armându-vă cu Fiinţa Cea Nestricăcioasă, de trei ori fericiţilor, în locul pregătit de luptă prin foc v-aţi preamărit; şi în mijlocul văpăii celei de nesuferit stând, pe Dumnezeu L-aţi chemat: grăbeşte, o, Îndurate şi sârguieşte ca un Milostiv spre ajutorul nostru, că poţi toate câte le voieşti.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii evrei...

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Glas de Dumnezeu cinsti­tor s-a înălţat către Atotstăpânitorul, din mijlocul fo­cului. Că Azaria pornind dans Dumnezeiesc, cântare a cântat, zicând: Binecuvântat este Dum­nezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Alăuta Tinerilor a Vestit pe Atotţiitorul şi Dumnezeul tutu­ror, Cel văzut de dânşii lămurit în cuptor, Căruia cântare I-au cântat, zicând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei trei Tineri ce au fost aruncaţi în cuptor văzându-i stăpânitorul, când a zărit Chipul Celui de al patrulea, pe Acela L-a propovăduit Fiu al lui Dum­nezeu şi tuturor a strigat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul pă­rinţilor noştri!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Având mintea luminată de Dumnezeiasca Strălucire, Prorocule Danie­l, de Dumnezeu fericite, mai îna­inte ai văzut naşterea Fecioarei, închipuită în chipuri Tainice şi ai strigat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: De şapte ori cuptorul...

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vrednicia lui Avraam nevoindu-vă a o păstra, aţi câştigat, cuvioşilor, temeiul cel preacunoscut al credinţei şi al nădejdii lui, răbdarea şi statornicia în ispite, strigând neînce­tat: preoţi binecuvântaţi-L, po­poare preaînălţaţi-L pe Hristos întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte luminători strălu­cind şi pământul cer făcându-l şi cu lumina dreptei cinstiri de Dumnezeu, luminându-l, por­nind dănţuire obştească, au cântat Stăpânului şi Izbăvito­rului din ispite: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu îndrăzneală stingând cup­torul cel aprins şi încleştând fălcile leilor, urmaşii lui David, bucurându-se acum cântă Ţie, Stăpânului, Celui Ce i-ai izbăvit pe ei din ispite: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prorocul Daniel cel Preaînţelept este îndrumat în cunoaşterea taine­lor, Preacurată, iar cei trei Tineri, de Dumnezeu înţelepţiţi, zugrăvesc de mai înainte naşterea ta, văzând prin anumite semne pe Cei Ce în chip negrăit a ieşit din pântecele tău; pe Care tinerii Îl binecuvintează, preoţii Îl laudă, popoarele Îl preaînalţă întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare...

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ajuns-aţi la sfârşitul cel dorit şi staţi înaintea Ce­lui Ce este culmea doririlor în Cămările Cereşti, preafericiţilor.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Bucurându-vă, culegeţi secerătura frumoasei voastre ară­turi, celei cu lacrimi, rodind spicul nestricăciunii.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărit-a vouă strălucirea acum, după vrednicie şi veselia inimii a înflorit, că v-aţi sălăş­luit acolo, de unde a fugit în­tristarea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Păşunea morţii ai împiedi­cat-o, Fecioară, născând pe Dătătorul de viaţă şi Domnul, Cel Ce face vii pe cei ce te mă­resc pe tine cu credinţă.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Proroc, vestind de mai îna­inte cunoştinţa celor viitoare, te-ai arătat, Sfinte Daniel, că naşterea cea din Fecioara şi venirea lui Hristos, mai dinainte ai însem­nat-o tuturor. Pentru aceasta, prăznuind astăzi preasfântă po­menirea ta, întru veselia inimii, cu credinţă te lăudăm pe tine.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Cu harul prorociei îmbogăţindu-te, naşterea cea din Fecioară ai zugrăvit-o şi ai dez­legat în chip lămurit visurile împăraţilor; iar în groapă arun­cat fiind, ca un mucenic, în chip minunat ai învăţat, fericite, pe lei a posti. Pentru aceasta în­chinarea celor fără de Dum­nezeu ai dărâmat-o, pe balaur l-ai ucis, deosebindu-te de cei­lalţi în chip strălucit, vrednicule de laudă Prorocule Daniel. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăru­iască iertare de greşeli, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Icoana Preasfintei Treimi, cu închipuire de nematerialnice vopseli, în mijlocul văpăii, Tinerii o au zu­grăvit cu condeiul credinţei şi slăvită pogorârea Cuvântului în chip Tainic o au văzut şi tu­turor o au propovăduit. Pentru aceasta şi Roua Duhului din cer primind, izvorăsc haruri credincioşilor, celor ce strigă cu un glas către Tine: Hristoase Dumnezeule, dăruieşte iertare de greşeli robilor Tăi, care prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea lor.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Bucură-te, Tronule al lui Dumnezeu, cel în chipul focu­lui! Bucură-te, Fecioară, Scaun Împărătesc, Pat cu aşternut de porfiră, Cămară de aur porfiriu, Hlamidă vopsită purpuriu, Locaş Preacinstit, Car Purtător de Fulger, Sfeşnic Prealuminos! Bucură-te, de Dumnezeu Năs­cătoare, Cetatea cea cu două­sprezece ziduri de apărare şi cu poartă cu aur ferecată, Cămara de mire cea cu chip luminos, Masă Strălucitoare ca aurul, Cortul de Dumnezeu Împodobit! Bucură-te, Mărită Mireasă, din care picură Soare! Bucură-te, Ceea ce Singură eşti Podoaba sufletului meu, Preacurată!

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Mieluşeaua, dacă Te-a văzut pe Cruce pe Tine, Mieluşelul şi Păstorul său, ca o Maică sfâşiindu-se, striga şi zicea: cum pătimeşti fără dreptate, Dumnezeule Preabun şi de voieai primit pătimirea cu trupul? Pentru aceea măresc, Îndelung Răbdătorule, iconomia Ta, cea cu adevărat nespusă şi Dumnezeiască, prin care ai zi­dit lumea din nou. Slavă Răstig­nirii Tale, Hristoase, pentru care toate împreună măresc noianul cel nemărginit al îndurărilor Tale.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
12 Iulie

Rugăciuni către sfinții zilei