Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Romei şi către Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei (1)

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Romei şi către Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei (1)

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Romei, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Deschide-voi gura mea...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând lângă Tronul Dumnezeirii Celei în Trei Străluciri şi luminându-te cu Dumnezeiasca Lumină, părinte, luminează inima mea cea întunecată, ca să laud adormirea ta cea purtătoare de lumină!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu duhul te-ai plecat, cuvioase, cu cuviinţă spre adâncurile Duhului şi pe cât ţi-a fost cu putinţă ai cunoscut pe Domnul, Care prin nepătrundere este Înţeles, preafericite!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întraripându-te cu puterea Crucii, ai străbătut marea vieţii, preaalesule mucenice; şi ai ajuns la limanul cel adăpostit, al Luminării Celei de sus, Sfinte Clement, întru totul lăudate!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfinţeşte, Stăpână, cugetul meu cel smerit, Ceea ce ai născut pe Cuvântul Cel mai presus de fiinţă şi eşti mai Sfântă decât toate Puterile cele de sus, cea de Dumnezeu Dăruită!

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu întru înţelepciune...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine te-a îndreptat către Lumina Cunoştinţei de Dumnezeu Soarele lumii, Cel Strălucitor şi Preacurat, Sfinte Petru Minunate, de Dumnezeu fericite!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu picăturile Dumnezeieştilor învăţături ale Sfântului Petru adăpându-se inima ta, te-ai făcut râu plin de apele Duhului, mucenice de Dumnezeu fericite!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În buzele tale s-a vărsat darul Duhului. Pentru aceea ai izvorât curgerile cunoştinţei de Dumnezeu, pururea fericite şi ai adăpat toată Biserica lui Hristos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Născătoarea Domnului, care negrăit ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul a toată lumea, roagă-L să mă izbăvească de patimile care mă împresoară totdeauna!

 

Cântarea a 4-a.Irmos: Cel Ce şade în Slavă...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminată fiind inima ta cu Razele Duhului, ai luminat sufletele tuturor cu cuvintele dreptei credinţe. Iar întunericul cel preaadânc al necunoştinţei nebunilor închinători de idoli, l-ai risipit, Preasfinţite Mucenice Clement.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Via Cea Prearoditoare, Iisus, te-a odrăslit pe tine, preafericite, ca pe o viţă purtătoare de struguri ai cunoştinţei, care izvorăsc în linurile muceniciei vinul cel ce veseleşte inimile tuturor credincioşilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe drept te fericim pe tine, preaînţelepte, fiind ucenic al propovăduitorului, care a fost ucenic al Cuvântului Celui Ce l-a fericit pe el ca pe un prea râvnitor, după vrednicie, primind descoperirea de la Tatăl Ceresc cu adevărat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din nou zideşti firea omenească, cea sfărâmată şi supusă stricăciunii, Preacurată, zămislind cu Trup de Dumnezeu şi mai presus de fire născându-L, Ceea ce eşti Neispitită de nuntă; Căruia strigăm: Slavă Puterii Tale, Hristoase!

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Nu vor vedea necredincioşii...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sângele muceniciei roşindu-ţi haina ta cea sfinţită, slăvite, ai făcut-o mai luminoasă, intrând cu ea în Sfânta Sfintelor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfa fără de sânge ai adus lui Hristos, Celui Ce S-a jertfit pentru noi; şi jertfindu-te, te-ai adus Lui ca o junghiere curată şi fără prihană, pătimitorule, de Dumnezeu, fericite!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca cel ce ai fost întâistătător al Romei, ca pe un ucenic al Sfântului Petru şi ca pe unul ce ai păstorit cu sfinţenie turma cea sfinţită, o, preasfinţite, te-a primit pe tine cetăţean Sionul cel de sus.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe cea Curată să o cinstim cu gând curat; pe Frumuseţea lui Iacov, împodobindu-ne cu faptele cele Dumnezeieşti, să o lăudăm cu bună cinstire, ca pe Maica Dumnezeului nostru.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-a, mai înainte închipuind...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având ca temelie şi întărire cuvintele Sfântului Petru, le-ai întemeiat pe ele ca o casă a Treimii şi locaşurile idolilor le-ai sfărâmat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umblând pe pământ, te-ai tăvălit ca o piatră şi toată întărirea rătăcirii ai sfărâmat-o, Sfinte Ierarhe Clement, preaviteazule, purtătorule de chinuri al lui Hristos!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luat-ai cununile biruinţei, veselindu-te, ca unul ce ai biruit prin lupte meşteşugirile vrăjmaşului, cel ce eşti pârgă sfinţită şi cinstită a sfinţilor mucenici.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Aflat-a tainic Isaia adâncimea naşterii tale şi te-a propovăduit ca pe o Fecioară, având în pântece pe Cel Ce din milostivire S-a Întrupat din tine, cea Neispitită de nuntă.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Ca cei ce sunteţi turnuri neclintite şi Dumnezeieşti ale Bisericii, stâlpi de Dumnezeu însufleţiţi şi puternici ai dreptei credinţe, Sfinţilor Clement şi Petru, Prealăudaţilor, ocrotiţi pe toţi cu mijlocirile voastre!

 

Cântarea a 7-a. Irmos: N-au slujit făpturii...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aprinzându-te de râvna credinţei, ai stins până la cenuşă focul necredinţei, înţelepte şi ai luminat pe credincioşii care strigă cu frică: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De la Roma fiind înfăşurat cu lanţurile, ca şi cu nişte legături de aur, ai străbătut marea, cu chinuri, şi ai ajuns la Cherson, unde ai primit mucenicia şi chinurile cele amare, sfinţite tăinuitorule al lui Hristos!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai alăută, răsunându-ne nouă versul cel mântuitor, preafericite mucenice şi îndulcind către dragostea Dumnezeiască inimile celor ce strigă cu credinţă: Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce cu voia Sa dă tuturor fiinţă, Preacurată, din tine ia începere de vreme şi Se naşte, dezlegând păcatele cele vechi ale fiinţei omeneşti celei căzute şi trecătoare, Preacurată!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mântuitorule al tuturor...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcatu-te-ai, mărite, cu haina nestricăciunii cea ţesută din darul cel de sus, lepădând haina dezmierdării trupeşti, ierarhe şi te sălăşluieşti întru Împărăţia cea de sus.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îngropatu-s-au dimpreună cu tine, mucenice mult pătimitorule, lanţurile cu care, fiind legat, ai risipit înşelăciunea vrăjmaşului, ierarhe, strigând: toate lucrurile binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Despărţitu-s-a apa cea nedespărţită şi printr-o minune şi mai mare, noianul cel necălcat a fost văzut netezind cale celor ce treceau, acolo unde zăcea Dumnezeiescul tău trup, ierarhe!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce ai ales ca sălăşluire după moarte adâncul apei, în loc de mormânt, mucenice, cu Dumnezeieştile tale rugăciuni cele dătătoare de viaţă şi cinstite, scoate sufletul meu cel înecat în patimi!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, ce vedere înfricoşătoare şi negrăită! În pântece sălăşluieşte Cel Neîncăput şi fără de schimbare Se face Trup; şi mă îndumnezeieşte prin milostivire, iar pe Ceea ce L-a născut o păzeşte Curată şi după naştere.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Eva cu adevărat...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iată cetele patriarhilor te-au primit pe tine părtaş cu ei, Sfinte Clement, Mărite şi cu dragoste se veselesc neîncetat. Cu care împreună se bucură şi mucenicii, Apostolii, proorocii şi drepţii cei din veac, vrednicule de laudă!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe un strugure copt al vieţii te-a adus pe tine, Sfinte Petru, cu lucrarea Duhului, ca pe cel ce eşti viţă a viei lui Iisus Dumnezeul nostru; că ai picurat vinul dreptei credinţe care stinge beţia păgânătăţii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind plin de înţelepciune şi de dar, părinte, ai izvorât adâncime de învăţături şi râuri Dumnezeieşti de tămăduiri, prin care usuci şuvoaiele patimilor noastre, cu ploile Duhului, Sfinte Clement, podoaba mucenicilor!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sositu-ne-a nouă pomenirea ta, slăvite, cea de Dumnezeu luminată şi sfinţită şi preaaleasă, sfântă şi vestită şi lăudată şi de lumină purtătoare, veselind inimile şi sufletele celor ce după datorie te laudă pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Porţi în braţe pe Dumnezeu, Preasfântă, ca pe un Scaun de foc, Preacurată, Care a luat fire omenească şi S-a amestecat cu ea prin unire tainică, din nemăsurată milostivire. Pentru aceea toţi te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Întinzându-te pe pământ ca o viţă mult roditoare, prin tăierea chinurilor ai înflorit struguri frumoşi, din care pururea curge must de mântuire, veselind inimile tuturor credincioşilor, vrednicule de laudă. Pentru aceasta adunându-ne, săvârşim cu bucurie sfântă pomenirea ta, slăvind pe Hristos, mult pătimitorule ierarhe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...

Mai înainte de zămislire, Curată, ai fost Închinată lui Dumnezeu; şi născându-te pe pământ, te-ai adus acum Lui dar, împlinind făgăduinţa părintească. Şi în Locaş Dumnezeiesc fiind dusă, ca Ceea ce eşti cu adevărat Locaş Dumnezeiesc, cu făclii luminoase, din pruncie te-ai arătat limpede Locaş al Luminii Celei Neapropiate şi Dumnezeieşti. Mare este cu adevărat mai înainte mergerea ta, Ceea ce eşti Singură Mireasă Dumnezeiască şi pururea Fecioară!

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie