Canon de rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria la pomenirea cinstitei sale icoane, cea numită „Prodromiţa”, de la Muntele Athos (2)

Canoane

Canon de rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria la pomenirea cinstitei sale icoane, cea numită „Prodromiţa”, de la Muntele Athos (2)

Troparul Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria la pomenirea cinstitei sale icoane, cea numită „Prodromiţa”, de la Muntele Athos, glasul 1

Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, sfintei şi dumnezeieştii icoanei tale cu dragoste şi cu credinţă închinându-ne, o sărutăm mulţumind; căci prin ea celor credincioşi dăruieşti cu adevărat tămăduiri sufletelor şi trupurilor. Pentru aceasta, grăim către tine: Slavă fecioriei tale, slavă milostivirii tale, slavă purtării tale de grijă, Ceea ce eşti Una Binecuvântată.

 

Troparul Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria, glasul 1

 Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Bucură-te, Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui tău; că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

 

Cântarea 1

Glasul al 8-lea

Irmosul

Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cine poate, Stăpână, a înţelege sau ce cuvânt, Fecioară, va arăta cum s-a zugrăvit chipul sfintei tale icoane? Deşi noi nu ne pricepem, însă acum ne închinăm ei cu dreaptă credinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preaslăvite sunt, de Dumnezeu Născătoare, toate minunile tale, câte ai făcut prin sfântă icoana ta, Preacurată Mireasă Nenuntită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mintea omenească nu poate să înţeleagă milostivirea ta, căci tu, Preasfântă Fecioară, eşti Apărătoarea obştii acesteia. Cine, dar, nu se va minuna?

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tu nu dormitezi, Neadormita noastră Păzitoare, Fiică Dumnezeiască; ci, păzind turma aceasta cu multă trezvie, toată primejdia departe de la dânsa o goneşti.

Catavasie

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul

Tu eşti Tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Tu eşti Tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Puternicul tău ajutor dăruieşte-l nouă, Ceea ce eşti fără de prihană, celor ce de-a pururea, stând înaintea sfintei tale icoane, cu dragoste şi cu credinţă ne închinăm ei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Milostiv să faci nouă, Curată, pe Fiul tău; şi uşa Edenului deschide-o tuturor celor ce cu cuget curat, din suflet ne închinăm sfintei tale icoane.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O, Preasfântă Fecioară! Cum vom lăuda darurile sfintei tale icoane, că ne izbăveşti de multe primejdii pe noi, robii tăi, păzind nevătămat locaşul acesta?

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Locaşul tău, Stăpână, ca un cer îl socotesc; chipul tău, ca o lună strălucită; minunile icoanei tale închipuiesc stelele; iar Soare Strălucitor pe Fiul tău Îl numesc.

Catavasie

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au adunat, ceată duhovnicească, întăreşte-i în dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Am auzit şi cu frică am lăudat, Doamne, Înomenirea Ta, pe care mai înainte de veci ai hotărât-o şi mai pe urmă ai binevoit a o săvârşi.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Am auzit şi cu frică am lăudat, Doamne, Înomenirea Ta, pe care mai înainte de veci ai hotărât-o şi mai pe urmă ai binevoit a o săvârşi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe cei ce cinstesc, Preacurată şi se închină cu credinţă sfintei tale icoane, care cu dumnezeiască minune a fost zugrăvită, de toată nevoia păzeşte-i, Ceea ce eşti cu lucrul şi cu numele Dulceaţa a toată lumea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, Ceea ce eşti pricina tuturor bunătăţilor, Marie, Împărăteasa tuturor şi a toate Stăpânitoare! O, preaslăvită icoană, lauda obştirii noastre, învredniceşte-ne pe noi a fi locuitori locaşurilor tale celor de sus.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nimeni să nu se îndoiască şi să nu fie necredincios minunii dumnezeieştii icoane, ca să nu cadă în dumnezeiasca urgie; ci să creadă toate cu inimă curata, ca să primească cu îmbelşugare darul dumnezeieştii fiice.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Curăţeşte, Preanevinovată Fiică, toată necurăţia sufletului nostru cel plin de multe patimi, ca totdeauna să sărutăm în mintea noastră cinstită icoana ta şi să te mărim pe tine, Preamărită Dumnezeiască Mireasă.

Catavasie

Cel Ce sade în slavă pe Scaunul Dumnezeirii, pe Nor Uşor a venit Iisus, Cel Unul din Dumnezeire prin Palmă Curată şi a mântuit pe cei ce cântă: Slavă, Hristoase, puterii Tale.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Din negura patimilor ca dintr-o noapte preaadâncă mântuindu-mă, Te rog învredniceşte-mă să mânece duhul meu la lumina zilei poruncilor Tale, Hristoase.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Din negura patimilor ca dintr-o noapte preaadâncă mântuindu-mă, Te rog învredniceşte-mă să mânece duhul meu la lumina zilei poruncilor Tale, Hristoase.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Păzitoarea noastră, toţi te rugăm ca să binecuvin tezi toate intrările şi ieşirile noastre din locaşul acesta, ca să cântăm ţie: Binecuvântată eşti tu, Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Puternicul tău ajutor l-am dobândit prin dumnezeiască icoana ta, izbăvindu-ne de toată reaua întâmplare noi, robii tăi. Pentru aceasta, precum în viaţa noastră aşa şi în vremea morţii de moartea cea amară mântuieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De toate bolile trupeşti tămăduieşte, Preaîndurată şi de patimi sufleteşti vindecă, Prealăudată, prin puternicele tale soliri către Fiul tău, pe toţi cei ce cu credinţă aleargă la sfântă icoana ta şi închinându-se ei, te cheamă în ajutor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Izbăvitoare arată-te, Născătoare de Dumnezeu, turmei tale acesteia, izbăvind-o de toată asuprirea şi de cumplita năvălire a celor ce nu se închină icoanei tale. Iar pe preoţii şi credincioşii care se închină chipului tău cu credinţă, păzeşte-i de orice stricăciune.

Catavasie

Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască mărirea ta, că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Marie, Ceea ce nu ştii de nuntă, Numele Cel Preadulce şi mai scump decât aurul şi decât pietrele cele de mult preţ, Comoară Nepreţuită şi Neîmpuţinată, izbăveşte de toată răutatea pe robii tăi, care neîncetat se închină chipului tău cel cu preaslăvită minune zugrăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, Ceea ce eşti Desfătarea cea mare a îngerilor! Bucură-te, Stăpână, Trandafirul cel tainic al Raiului şi ajută celor ce se închină cinstitei tale icoane.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Liman de scăpare şi zid nebiruit, dumnezeiască apărare şi ancoră a nădejdii, toţi, dobândim prin sfântă icoana ta, grăim neîncetat: izbăveşte-ne de nevoi de focul cel veşnic şi de viermele cel neadormit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nu va putea limba stricăcioasă să povestească noianul minunilor tale, pe care le faci neîncetat turmei tale prin sfântă icoana ta, Curată Mireasă Dumnezeiască.

Catavasie

Înţelepţii lui Dumnezeu, care săvârşiţi acest praznic dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii Domnului, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

 

CONDAC

Glasul al 8-lea

Podobie: Apărătoare Doamnă...

Chipului tău, Preacurată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ne închinăm credincioşii, cinstindu-l după vrednicie; căci ne păzeşti şi ne izbăveşti din ispite şi din toate relele întâmplări. Pentru aceea, mulţumind, grăim ţie: Bucură-te, Fecioară, Nădejdea şi Slava creştinilor.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

Tinerii cei de Dumnezeu cinstitori, în Babilon chipului celui de aur nu s-au închinat; ci, în mijlocul cuptorului celui de foc fiind rouraţi, cântare au cântat, grăind: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Tinerii cei de Dumnezeu cinstitori, în Babilon chipului celui de aur nu s-au închinat; ci, în mijlocul cuptorului celui de foc fiind rouraţi, cântare au cântat, grăind: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rugători fierbinţi la sfântă icoana ta, toţi ne apopiem cu cucernicie; nu ne lăsa, Preacurată, să pierim noi, robii tăi; ci ne izbăveşte pe noi, Stăpână.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Apărătoare şi Hrănitoare vieţii noastre pe tine te cunoaştem noi, robii tăi, Dumnezeiască Maică, pentru că nimic având, prin tine toate le avem. Slavă multei tale milostiviri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu eşti, Fecioară, Porumbiţa cea Una Aleasă a lui Dumnezeu şi prin înălţimea cea mai presus de slavă zburătoare; iar locaşul tău, Preacurată, este grădină cu tot felul de izvoare vii şi răcoroase şi Rai cu tot felul de pomi în veci înfloritori şi roditori.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Vezi sfânt locaşul acesta şi preaslăvit al Stăpânei? Vezi şi priveşte tu, o, închinătorule şi închină-te dumnezeieştii ei icoane, cu dragoste şi cu evlavie grăind: Slavă ţie.

Catavasie

N-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, fără numai Făcătorului, ci, groaza focului bărbăteşte călcând-o, s-au bucurat cântând: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a

Irmosul

Tinerii cei grăitori de Dumnezeu în cuptor împreună cu focul şi văpaia călcând, au cântat: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Tinerii cei grăitori de Dumnezeu în cuptor împreună cu focul şi văpaia călcând, au cântat: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împăraţii pământului, mai marii şi judecătorii poporului, patriarhii, arhiereii şi toate neamurile văzând, Preacurată, sfânt locaşul acesta şi sfântă icoana ta, pe tine te preaslăvesc, minunea propovăduiesc şi acest locaş îl fericesc.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De la marginile pământului vin neamurile ca să vadă sfânta şi dumnezeiasca ta icoană, cea cu dumnezeiască minune zugrăvită şi din suflet grăiesc către tine: cu adevărat Preacurată Mireasă Dumnezeiască, frumuseţea icoanei tale mai dulce decât luna şi decât soarele mai strălucitoare este.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Tu numai Una, Stăpână, eşti toată Frumuseţea Marelui Dumnezeu. Lună Nouă şi Aleasă care veneai în această lume luminezi pe cei dintru întunericul vieţii, Preacurată şi mai ales pe această chinovie, căreia te-ai încredinţat spre păzire şi mângâiere robilor tăi, Maica lui Hristos Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sfeşnic preastrălucit al Luminii Celei cu Trei Sori, luminează-ne pe noi cântăreţii tăi, de sus privind, Fecioară şi ne în vaţă a cânta: preoţi, binecuvântaţi, popoare, preaînălţaţi pe Maica lui Dumnezeu în veci.

Catavasie

Să lăudăm să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit. Atunci fiind închipuită, iar acum lucrată; pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

La Cântarea a 9-a

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Preacurata Fecioara Maria, una de Dumnezeu Născătoare.

Irmosul

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi te slăvim.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi te slăvim.

Stih: Măreşte, suflete al meu, icoana Preafintei Fecioare, cea de lumina purtătoare.

Nectar de milostivire, Stăpână, ne-ai izvorât nouă, prin ivirea sfintei tale icoane, de unde curg râuri dulci şi veselitoare, fântâni preacurate şi pâraie de viaţă purtătoare, din care, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, pe mine, cel ce mă închin ei cu credinţă, adapă-mă, Preacurată.

Stih: Măreşte, suflete al meu, Sfântă icoană, cea de minuni făcătoare a Preabinecuvântatei Stăpâne.

Icoana ta, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, este ca un noian de bunătăţi şi a toată desfătarea, sufletelor îndulcire, trupurilor alinare şi străină privire a darurilor tale, întru tot Binecuvântată, Marie Prealăudată.

Stih: Măreşte, suflete al meu, Sfântă icoană, cea în chip de soare a pururea Fecioarei.

Frumos Acoperământ te-am dobândit pe tine, Fecioară Mult Milostivă, cei ce locuim în acest sfinţit locaş; deci, deschide-ne nouă, prin cheile bunătăţii tale, uşa milostivirii Fiului tău şi Dumnezeului nostru, deschide-ne, Stăpână şi uşa Împărăţiei celei de sus.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe dumnezeieştile feţe, a Maicii şi a Fiului, Singure Închipuite.

O, frumuseţe nespusă! O, dulceaţă îmbătătoare a icoanei tale, Preacurată Fecioară! De acestea vreau să mă satur şi să mă fac propovăduitor adevărat al acestora, ca să grăiesc ţie: miluieşte-mă! Miluieşte-mă, Stăpână, că tu eşti mântuirea tuturor.

Stih: Măreşte, suflete al meu, Sfântă icoană cea de boli vindecătoare şi de ispite izbăvitoare.

N-a pierit nimeni, Curată Stăpână, Maica lui Dumnezeu, din cei ce aveau spre tine nădejdea bunei credinţe, decât numai cei ce din zavistie s-au lepădat ca să nu se închine vederii chipului tău.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Fecioara Maica, Slava îngerilor şi Acoperământul oamenilor.

Împarte, Fecioară, bogăţia darului tău celor ce cu bună cucernicie slăvesc Sfânta icoana ta, dăruindu-le pace în toată viaţa lor, îmbelşugare de bunătăţi, mântuire sufletelor şi Împărăţia Cerurilor, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu.

 

Alte stihuri, glasul al 8-lea:

Stih: Îngerii şi oamenii cinstim, după vrednicie, Sfântă icoana ta cea preacurată.

Irmosul

Străin lucru este mamelor fecioria; străină este şi fecioarelor naşterea de fii. Iar în tine, Născătoare de Dumnezeu, amândouă s-au rânduit. Pentru aceasta, toate seminţiile pământului pe tine neîncetat te fericesc.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Străin lucru este mamelor fecioria; străină este şi fecioarelor naşterea de fii. Iar în tine, Născătoare de Dumnezeu, amândouă s-au rânduit. Pentru aceasta, toate seminţiile pământului pe tine neîncetat te fericesc.

Stih: Îngerii şi oamenii unindu-ne, într-un glas să lăudăm pe Maica pururea Fecioară.

Avându-te pe tine Mărire şi de obşte Fericire, de Dumnezeu Născătoare, toţi, cei ce te cinstim pe tine şi cu credinţă apropiindu-ne de Sfântă icoana ta, cu evlavie ne închinăm şi cu frică o sărutăm. Izbăveşte-ne pe toţi de necinstea cea viitoare şi învredniceşte-ne de slava şi desfătarea cea veşnică, în locaşurile drepţilor.

Stih: Toţi să alergăm către icoana Uneia Dumnezeieştii Maice şi căzând înaintea ei, cu frică să cerem milă.

Râu de dulceţuri şi izvor de desfătări, Maică Cerească şi miere din piatră izvorâtă, îmbelşugare de veşnice daruri dobândind Sfântă icoana ta, Fecioară, cei ce locuim în sfânt locaşul acesta, cu mulţumire închinându-i-ne, slăvim pe Fiul tău, te lăudăm pe tine şi cinstim icoana ta cea de minuni făcătoare.

Stih: Mireasă cea mai Frumoasă între femei, acoperă-ne cu harul tău de sus pe noi, cântăreţii tăi.

Lumină eşti celor întunecaţi şi Liman Neînviforat, Fecioară, celor ce se învăluiesc în viforul acestei vieţi şi sunt înconjuraţi de năvălirile ispitelor, că preacinstita ta icoană ai dăruit-o spre scăpare tuturor celor ce, cu dreaptă credinţă şi cu cucernicie închinându-se, o sărută.

Stih: Maica lui Dumnezeu, Fecioară fără prihană ocroteşte-ne, acoperă-ne şi ne apără de toate ispitele.

Ţie, Preacurată Fecioară, cu evlavie îţi grăim: Bucură-te, Fiica Părintelui Celui Veşnic, Maica Fiului Întrupat şi Mireasa Preasfântului Duh; căci tu eşti Lauda îngerilor, ţie îţi cântă adunarea oamenilor, cerul şi pământul, marea şi văzduhul, adâncurile şi toate tăriile binecuvintează cu cuviinţă preacinstit numele tău.

În loc de Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stih: Preasfintei Treimi, Tatălui şi Cuvântului şi Duhului ne închinăm, Ceea Ce din nefiinţă toate le-a făcut.

Treime fără de început, Părinte şi Fiule şi Duhule Preasfinte, pe cei ce dumnezeieşte Te laudă, acoperă-i şi-i păzeşte, cu solirile Preacuratei Fecioarei de Dumnezeu Născătoare. De toată nevoia şi reaua întâmplare păzeşte pe cei ce cinstesc şi se închină Sfintei icoanei sale cu credinţă.

În loc de Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Stih: Împărăteasa tuturor, de Dumnezeu Născătoare, Maică Preaînălţată, pe cei ce cu cununi de laudă împodobesc Sfântă icoana ta, izbăveşte-i de toată vătămarea.

O, Prealăudată Maică, Ceea ce ai născut Izvorul Mântuirii şi al faptelor celor îmbunătăţite, pe Hristos Dumnezeu, Ceea ce te-ai arătat Râu cu adevărat de bunătăţi, pe cei ce din tot sufletul cinstesc şi se închină preasfintei icoanei tale în tot locul, izbăveşte-i de gheenă şi să dobândească mântuire învredniceşte-i.

Catavasie

Tot neamul pământesc să salte, cu Duhul fiind luminat, şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să cânte: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu taină...

Să se bucure cerul şi pământul să se veselească; căci cea mai presus decât îngerii, Fecioara astăzi, pe pământ, cheamă tot neamul omenesc şi îngeresc la dumnezeiasca prăznuire a cinstitului chip al ei şi al Fiului său. Acest chip ne dăruieşte nouă toate cele de folos şi tot felul de tămăduiri. Pentru aceasta, Născătoare de Dumnezeu, cu bucurie cântăm ţie: Slavă venirii tale în chipul tău, Curată, Ceea ce cu adevărat ai lucrat minune preaslăvită.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie