Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului (1)

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului (1)

Troparul Sfântului Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Ambrozie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise, în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu a biruit.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeieştile revărsări de lumină fiind luminat, cuvioase, povăţuieşte spre lumină cu rugăciunile tale, pe cei ce cinstesc cu evlavie această purtătoare de lumină şi strălucită şi sfântă adormire a ta.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul lui Dumnezeu ţi-a dăruit ţie, Sfinte Ierarhe Ambrozie, cuvânt de înţelepciune, împodobit cu adevărată cunoaştere, care face să amuţească gândul cel rău şi fără de judecată al ereticilor.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţindu-ţi mai înainte puterea şi înţelegerea minţii de negura patimilor, întru tot lăudate, ai făcut-o primitoare a curatelor străluciri ale Preasfântului Duh, preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu preaînţeleptele şi sfintele tale învăţături, ai îndepărtat necurăţia cugetării lui Arie şi ca un păstor ai îndrumat cu credinţă la iarba cea verde a Ortodoxiei oile tale cele cuvântătoare, preaînţelepte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fără de sămânţă, cu voia Tatălui, ai zămislit în pântece, din Dumnezeiescul Duh, pe Fiul lui Dumnezeu şi ai născut pentru noi cu Trup pe Cel Născut din Tatăl fără de maică şi din tine fără de tată.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu întru înţelepciune...

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pătrunzând, cuvioase, ca un ierarh îndumnezeit, toată înţelegerea Scripturii, ai lămurit în chip limpede celor ce nu înţelegeau cele cu greu de priceput, Sfinte Părinte Ambrozie.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind de la Dumnezeu har mare şi putere ai tămăduit cu atingerea de haina ta feluritele boli ale celor ce s-au apropiat de tine, Părinte Ambrozie.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe preaspurcata aceea, care fără de minte fiind, a dat năvală, cu obrăznicie, să se apropie de tine, cel împodobit cu înţelepciune, degrab ai împiedicat-o cu Dumnezeiască certare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Neamul omenesc tu Singură l-ai înnoit, născând pe Ziditorul firii noastre şi Domnul. Pentru aceasta te mărim pe tine, cea de Dumnezeu cu har Dăruită.

Irmosul:

Nu întru înţelepciune şi întru putere şi nici întru bogăţie ne lăudăm, ci întru Tine, Înţelepciunea Tatălui Cea Ipostatică, Hristoase; că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Pentru dragostea Chipului Tău, Milostive, ai stat pe Crucea Ta şi neamurile s-au topit. Că Tu eşti Tăria şi Lauda mea, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai ierarh, uns fiind cu mirul preoţiei, sfinţind preoţi şi dăruind tuturor curăţia cea de mântuire.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apărat-ai turma de toată vătămarea potrivnicilor, preafericite şi toată rătăcirea lui Arie ai făcut-o neputincioasă, cu lumina cuvintelor tale.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind îngrădit cu Puterea Duhului, preafericite, alungi duhurile cele viclene ale răutăţii, neputând suferi certarea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a zidit toate cu voirea Se zideşte, voind, din Preacu ratele tale sângiuiri; mântuind pe cei ce te cunosc pe tine, Curată, Maica lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumina mea în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă, care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minte luminată cu lumina cea fără materie dobândind, ai fulgerat raze de tămăduiri şi de minuni, Sfinte Ambrozie, Fericite.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicatu-te-ai pe tine însuţi locaş sfinţit al Duhului, sfărâmând templele idolilor, de Dumnezeu insuflate, Sfinte Ambrozie.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat fiind de lumina preamarelor fapte bune, s-au temut de tine împăraţii şi nu au călcat hotarul poruncilor tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce cu înţelepciune a făcut toate cu voirea, voind să înnoiască pe oamenii cei stricaţi, S-a sălăşluit în pântecele tău, Fecioară.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roma laudă cinstitele tale însuşiri, că pretutindeni ai împrăştiat, ca o stea luminoasă, razele minunilor, ierarhe, cu credinţă fiind lăudat.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mânecând către Hristos, te-ai luminat de acolo, din destul, cu strălucirile şi te-ai umplut de lumina cea îndumnezeită şi luminezi totdeauna pe cei ce cu credinţă te cinstesc.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trupul şi sufletul tău le-ai închinat lui Dumnezeu şi inima ta ai făcut-o primitoare de daruri, părinte, luând aminte neîncetat la dorirea cea dulce.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vindecă rănile sufletului meu, Fecioară, cu Dumnezeiasca ta umbrire şi luminează cugetul meu cel întunecat de trândăvie şi de răutatea vrăjmaşului luptător.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, strigă către Tine Biserica, de sângele demonilor curăţindu-se, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Cu dumnezeieşti învăţături strălucind, ai îndepărtat înşelăciunea lui Arie, povăţuitorule în cele de taină şi Păstorule, Sfinte Ambrozie; şi minuni făcând, cu puterea Duhului, ai vindecat cu înţelepciune felurite patimi, părinte cuvioase; pe Hristos Dumnezeu roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

În cuptorul din Babilon tinerii lui Avraam, de dorul dreptei credinţe mai vârtos decât de văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiescul sunet al dogmelor tale, părinte preaînţelepte, a străbătut ca un fulger tot pământul şi arătarea minunilor tale a strălucit ca o lumină, luminând inimile cele din întuneric.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aşezămintelor Mântuitorului urmând, părinte, ai înmulţit cu grijă talantul cel dat ţie, ca o preabună slugă, învrednicindu-te de bucuria cea de la Domnul.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Deschizând larg izvorul gândului tău cel de Dumnezeu grăitor, ai lăsat să curgă din destul râul sfintelor dogme, adăpând mulţimea credincioşilor, povăţuitorule în cele de Taină, Sfinte Părinte Ambrozie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată, Fecioară, ai zămislit în pântecele tău pe Cuvântul Cel fără început al Tatălui şi L-ai născut cu Trup, dăruind tuturor celor căzuţi în Adam, readucerea la ce au fost mai înainte, Ceea ce eşti fără prihană.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi Daniel...

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorându-ţi mădularele şi făcând mort cugetul trupului, ai dat viaţă sufletului, cuvioase şi ai făcut să iasă izvor de minuni, care dă viaţă celor omorâţi de patimi, care strigă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscut-ai prooroceşte, prin Dumnezeiescul Duh, mutarea ta din trup, înţelepte şi pe aceasta ai tâlcuit-o celor ce erau cu tine şi ai alergat cu bucurie către cer, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţindu-ţi mai înainte trupul, inima şi cugetul de tulburarea patimilor, ai primit de sus strălucire purtătoare de focul Duhului, ca şi Dumnezeieştii ucenici, Sfinte Ambrozie, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Arătatu-te-ai mai Înaltă decât cerurile, Preacurată, născând pe Dumnezeul din ceruri, Care a unit cele de pe pământ cu cele cereşti şi a dat cunoştinţa Sa tuturor celor ce strigă: toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudaţi-L.

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Irmosul:

Mâinile întinzându-şi Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat; şi puterea focului au stins, cu fapta cea bună încingându-se tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos Piatra Cea Netăiată...

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicându-te cu mintea mai presus de toate, părinte, ai văzut bunătăţile cele hotărâte sfinţilor din veci; către care te-ai mutat, ca să iei răsplătirile ostenelilor tale, bucurându-te, mărite.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un strugure copt te-ai adunat, ca o comoară în Lăcaşurile cele de sus, după vrednicie, de Dumnezeu Înţelepţite, Sfinte Ambrozie, izvorând vin de nemurire şi haruri de tămăduiri celor ce cu dreaptă credinţă se apropie de tine.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu înţelepciunea şi cu harul, povăţuitorule în cele de Taină, arunci lumină în mijlocul păstorilor cu Ortodoxia dogmelor, Sfinte Părinte Ambrozie; pentru aceasta cu credinţă şi cu dragoste, după vrednicie, cu cântări te fericim.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biserica, dobândindu-te pe tine stea care luminezi ca ziua, scapă de întunericul a toată rătăcirea preafericite şi cu strălucirile sfinţitelor tale învăţături luminându-se, te fericeşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Glasul Arhanghelului cu mare bucurie îl strigăm ţie, Fecioară: Bucură-te, Dezlegarea blestemului! Bucură-te Izbăvirea din tot felul de nevoi! Ceea ce ai îndum nezeit pe oameni cu naşterea ta, cea mai presus de cuget.

Irmosul:

Hristos Piatra Cea Netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine Muntele cel Netăiat, Fecioară, S-a tăiat, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Dobândind cuvinte de viaţă, înţelepte părinte, adăpi cugetele credincioşilor şi cu harul le arăţi întotdeauna roditoare; iar minţile ereticilor le îneci; şi izvorând har de tămăduiri, speli cu adevărat întinăciunile de tot felul ale patimilor, povăţuitorule în cele tainice, gânditorule de Dumnezeu, Sfinte Ambrozie.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Râvnind proorocului Ilie şi tot aşa şi Sfântului Ioan Botezătorul, ai înfruntat bărbăteşte pe împăratul cel ce a săvârşit nedreptatea; împodobit-ai scaunul ierarhiei Dumnezeieşte şi ai îmbogăţit lumea cu mulţimea minunilor. Pentru aceasta, folosindu-te de Dumnezeieştile Scripturi, pe credincioşi i-ai întărit şi pe necredincioşi i-ai întors la credinţă, Sfinte Ierarhe Ambrozie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli, celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Pe Ceea ce este Uşă şi Chivot Ceresc, Munte cu totul Sfânt, Nor plin de lumină, Scară Cerească, Rai Cuvântător, Mântuirea Evei şi Podoaba cea Mare a toată lumea, să o lăudăm; că întru dânsa s-a săvârşit mântuirea lumii şi iertarea greşelilor celor de demult. Pentru aceasta strigăm către dânsa: roagă pe Fiul tău şi Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce se închină cu credinţă Preasfintei naşterii tale.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Mieluşeaua văzând pe Cruce pe Mielul şi Păstorul şi Izbăvitorul, se tânguia cu lacrimi şi amarnic striga: lumea se bucură primind izbăvirea, iar cele dinlăuntru ale mele se aprind, văzând Răstignirea Ta pe Cruce, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, îndelung Răbdătorule Doamne, adâncul şi izvorul cel nesecat al milei! Milostiveşte-te, dăruieşte iertare de greşeli celor ce laudă cu credinţă Dumnezeieştile Tale Patimi.

Canoanele lunii Iunie

Calendar ortodox
23 Iunie

(Lăsatul secului pentru Postul Sfinților Apostoli)(Toate ale praznicului)