Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului

Troparul Sfântului Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

 

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare...

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin lucrare şi prin cuvânt adevărat cu îngerii cei înţelegători fiind de un chip, de Dumnezeu primite şi împreună cu dânşii înaintea Tronului Cinstitei Treimi stând, Sfinte Proclu, roagă-te să ne mântuiască pe noi.

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmelor Sfântului Ioan Gură de Aur urmând, înţelepte părinte pururea pomenite, a aceluia cinstită şi Dumnezeiască îmbrăcăminte a preoţiei, ca o moştenire părintească, ai luat după vrednicie, minunate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De demult Isaia a strigat cu Duhul că Dumnezeu avea să vină pe pământ; iar Nestorie, cu minte vătămată, a hulit Întruparea, care, de tine, de trei ori fericite, prin sinod a fost condamnat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu cuvinte de Dumnezeu insuflate, înfricoşătoarea Întrupare cea din Fecioară a Cuvântului Dumnezeului nostru o ai luminat, Sfinte Proclu şi Născătoare de Dumnezeu pe Aceasta ai propovăduit-o, învăţăturilor celor preaînţelepte ale Apostolilor urmând.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce Singur ştii neputinţa...

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumină din Lumină prin Dumnezeiască vedenie, preafericite, luând, Bisericii lumină ai fost; pentru aceasta ţi-a răsărit şi Dumnezeiască Lumină cu cugetarea, precum este scris. Cu care fiind strălucit, luminezi pe cei ce laudă pomenirea ta, Sfinte Proclu.

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trâmbiţând cu tunetul dogmelor, ca zidurile Ierihonului s-au surpat toate îndrăznelile eresurilor şi oştirile. Şi semne de biruinţă ai ridicat, propovăduind lămurit Întruparea lui Dumnezeu cea din Fecioară.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De izvorul înţelepciunii lipindu-ţi gura ta, de Dumnezeu insuflate şi Dumnezeieştile ape ale înţelepciunii celei duhovniceşti luând, Sfinte Proclu, ai înecat râurile cele tulburi, preafericite, adică învăţăturile lui Nestorie cele neîngăduite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce Unul-Născut din Tatăl sus în chip de negrăit se cunoaşte, Unul-Născut din tine jos, Preacurată, mai presus de cuvânt şi de înţelegere S-a Născut şi a îndumnezeit pe om prin tine, cea cu totul fără prihană, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care nu ştii de nuntă.

Irmosul:

Cel Ce singur ştii neputinţa fiinţei omeneşti şi după milostivire o ai închipuit, încinge-mă cu Putere de sus, ca să strig ţie: Sfânt este Locaşul cel Însufleţit al Slavei Tale Celei nerostite, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Munte Umbrit...

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte aur în foc, preasfinţite, cu înfrânarea, înţelepte, cinstit trupul tău curăţindu-ţi, frumos l-ai arătat Făcătorului; pentru aceasta veşmântul preoţiei în vecie ţi-a dăruit.

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vestirea cuvintelor şi tunetul cel cu bun glas al dogmelor învăţăturilor tale, Biserica lui Dum nezeu înţelepţeşte veselind-o, alungă îndrăzneala ereticilor, Sfinţitorule Proclu, Preavestite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întru învăţătura Dumnezeieştii cunoştinţe fiind, ca un ierarh sfinţit, apoi cu bună dăruire tuturor ai făcut parte de luminare şi de Dumnezeiască strălucire, spre mântuirea sufletelor, după vrednicie, minunate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cărbunele Cel Dumnezeiesc în pântece, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, primindu-L mai presus de minte, nu te-ai ars cu adevărat. Că rugul de departe cu însemnare a închipuit naşterea ta, spre mântuirea şi înnoirea noastră.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Luminează-ne pe noi...

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtător de lumină ca un sfeşnic, preafericite, făcându-te, sfintei Biserici te-ai arătat apărător şi lămurit ai arătat naşterea lui Dumnezeu Neschimbat din Sfânta Fecioară, Mărite Ierarhe Proclu.

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întruparea cea Slăvită a lui Dumnezeu din Fecioară punând-o în praştia dogmelor, ai surpat mintea cea îndrăzneaţă a lui Nestorie, ca şi de demult Dumnezeiescul David pe Goliat cel de altă seminţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De învăţăturile Sfântului Pavel fiind plin şi a lui vedenie văzând, minunate, Eliseu al doilea te-ai arătat, cu ungerea Dumnezeiască a preoţiei fiind uns în taină.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nici tulburare, nici amestecare, în pântecele Fecioarei, n-a luat Dumnezeu cu Trup ieşind; ci, Cel Ce S-a născut Dumnezeu şi Om fără schimbare, cu lucrările S-a arătat.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Înconjuratu-ne-a pe noi...

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

La Marele Scaun suindu-te, cuvioase, cu cele mai mari isprăvi l-ai împodobit cu Dumnezeiască cuviinţă. Pentru aceasta, adunându-ne, te lăudăm pe tine, arhiereule, cu mare glas, Sfinte Proclu, pururea pomenite.

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe alt chivot Bisericii lui Hristos trupul Preafericitului Ioan Gură de Aur l-ai dat, Sfinte Proclu, cu ale tale învăţături şi ai înveselit adunările dreptcredincioşilor cu venirea lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe ajutătorii eresurilor, cei ce ca nişte fiare înconjurau turma lui Hristos, i-ai alungat cu toiagul învăţăturilor tale, Sfinte Proclu, Fericite şi la păşunarea dreptei credinţe turma ţi-ai îndreptat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Văzutu-te-ai covârşind pe Heruvimi, de Dumnezeu cu har Dăruită Fecioară, că pe Cel Ce este purtat pe umerii lor, Preacurată, în braţele tale L-ai purtat. Pentru aceasta pe tine, Fecioară, pururea toţi te mărim.

Irmosul:

Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel de dedesubt şi nu este izbăvitor, socotitu-ne-am ca nişte oi de junghiere, mântuieşte pe poporul tău, Dumnezeul nostru. Că Tu eşti Tărie şi Îndreptare a celor neputincioşi.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

După vrednicie astăzi prăznuieşte, cea mai cinstită decât toate cetăţile cu adevărat, cinstită mutarea ta, părinte al părinţilor, Preafericite Proclu, Înţelepte.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Pe tine te cunoaştem...

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trupul şi mintea şi sufletul ai curăţit cu lepădarea patimilor, Ierarhe Proclu, Înţelepte; de acolo ai învăţat pentru Dumnezeu, Cel Ce a luat Trup şi suflet şi minte, Care s-a născut din Fecioară fără schimbare, ca să ne mântuiască pe noi.

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Foc înţelegător în gândurile tale aprinzând, ai ars eresul cel plin de uscăciune şi putred al rău credinciosului Nestorie. Pentru aceasta ţie ne rugăm, desfătările noastre cele pline de uscăciune, cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu arzându-le, curăţeşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu către Hristos dobândind îndrăznire, sfinte, roagă-L ca de toată primejdia să se mântuiască cei ce laudă pe pământ cu cântări mărită pomenirea ta şi care cântă lui Dumnezeu Celui Lăudat, Sfinte Proclu, Minunate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Porţi pe Dumnezeu cel Înfăşurat cu Trup în braţele tale, Curată, ca un Scaun de Heruvimi, pe Cel Ce poartă toate cu Cuvântul Puterii, Căruia cântăm şi zicem: Lăudat şi Preaslăvit este Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: În cuptor tinerii...

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca într-o topitoare strălucind de lumină, slăvite, cu nevinovăţia patimile trupului curăţindu-ţi ca pe aur, tuturor ai strălucit cântând: toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu organul cinstitei tale limbi, fericite, veselindu-se de glas Biserica, pogorârea cea mântuitoare a lui Dumnezeu pe pământ o cântă, tuturor glăsuind lămurit şi strigând: pe Tine Te preaînălţăm, Hristoase, în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Alăută Dumnezeiască te-ai arătat cu adevărat, vestire glăsuind celor ce primesc cu credinţă Întruparea lui Dumnezeu cea mântuitoare pentru noi, Dumnezeiescule Proclu, cu credinţă strigând: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Păzind Stăpânul semnele Fecioriei tale celei Nestricate, Fecioară, a ieşit Hristos din tine mai presus de înţelegere, ca să mântu iască pe cei ce strigă: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

În cuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare, cu podoaba dreptei credinţe, mai curat decât aurul au strălucit, grăind: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi veci.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Chipul naşterii tale...

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chipuri şi umbre ai trecut şi la Hristos Adevărul ai alergat, născându-te a doua oară prin baia Botezului şi preot preasfinţit ungându-te. Pentru aceasta şi pe Născătoare de Dumnezeu ai propovăduit, pe Ceea ce L-a născut pe El.

Stih: Sfinte Părinte Proclu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţitele obiceiuri şi dogmele Ierarhului Ioan Gură de Aur şi râvna cea sfinţită a credinţei lui cuprinzându-le, fericite, ai vărsat noianul învăţăturilor tale, care cu harul usucă curgerile eresurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Potoleşte cu sfinţite rugăciunile tale viforul cel ridicat asupra noastră şi alungă întunecarea ispitelor şi toată răutatea oamenilor, ca cel ce ai îndrăznire spre Mântuitorul şi Dumnezeul nostru.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O, Minunile tale cele mai presus de minte! Că pe Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Ce S-a făcut Trup, tu Una L-ai născut mai presus de fire, Maică Fecioară, pe Cel Ce ţine înţelepţeşte toate cu Dumnezeiască voinţă şi le chiverniseşte.

Irmosul:

Chipul naşterii tale Celei Curate l-a arătat rugul cel aprins care nu se ardea; şi acum te rugăm să stingi cuptorul ispitelor cel sălbăticit asupra noastră, ca să te mărim neîncetat pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Întru înălţimea Bisericii, Domnul te-a pus ca pe o stea luminoasă, să luminezi pe cei ce cântă: Sfinte Proclu, lauda părinţilor, pururea pomenite.

 

SEDELNA Praznicului Înainteprăznuirii Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Cinstita Intrare a Fecioarei, astăzi mai înainte prăznuind-o luminat credincioşii, cu cântări de Dumnezeu grăitoare pe dânsa să o lăudăm neîncetat, ca pe Ceea ce este cu totul fără prihană.

Canoanele lunii Iunie

Calendar ortodox
22 Iunie

(Sâmbata morților – Moșii de vară)