Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron

Troparul Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, glasul al 4-lea

Mari sunt faptele credinţei! În izvorul văpăii ca într-o apă de odihnă Sfântul Mucenic Teodor s-a bucurat. Că în foc cu totul fiind ars, ca o pâine plăcută Preasfintei Treimi s-a adus. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea

Irmosul

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând israeliteanul, striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luptând până la capăt, mucenice al lui Hristos, lupta cea Dumnezeiască şi călătoria săvârşind-o, păzind credinţa, ai aflat cununa Dumnezeieştii Dreptăţi.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te dănţuitor ceresc împreună cu cei fără de trupuri, mărite, izbăveşte de primejdii şi de necazuri pe cei de pe pământ, care te cheamă într-ajutor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luând de la Hristos Mărirea cea mai presus de fire, purtătorule de chinuri, înconjori tot pământul smulgând din nevoi pe toţi cei ce întru credinţă cu evlavie te laudă pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce în chip de negrăit ai născut pe Înţelepciunea şi Cuvântul Tatălui, tămăduieşte rana cea cumplită a sufletului meu şi potoleşte durerea inimii mele.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu te-a înspăimântat focul chinurilor; pentru aceea faci să înceteze focul ispitelor, pentru cei ce aleargă la tine, Fericite Teodor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu rugăciunile tale scapă-mă de necazul care mă cuprinde, mucenice al lui Hristos, netezindu-mi toată calea cea aspră a vieţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Toată inima mea şi cugetul şi sufletul le îndrept către tine, având trebuinţă de ajutorul tău, purtătorule de chinuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Încetează-mi tulburarea cugetului cea neîncetată, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, îndreptându-mi mişcarea către Fiul tău.

Irmosul

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Auzit-am Doamne Taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ocârmuitor te pun înainte pe tine, robul lui Dumnezeu, tu să mă ocârmuieşti cu vetreala Duhului şi cu Dumnezeieştile vânturi, prealăudate.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rugămu-ne Preafericite Teodor, scapă de toată ameninţarea pe cei ce cu credinţă te fericesc şi cinstesc Dumnezeiasca ta pomenire.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rugând, Fericite Teodor, pe Dătătorul de bine şi pe Dăruitorul de mari daruri, ai întărit, la locul osândirii, pe cei împilaţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nici viaţa, nici moartea, nici lucrurile de faţă, nici cele viitoare, nici focul, nici bătăile nu te-au despărţit de dragostea lui Hristos, înţelepţitule de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel Ce a Strălucit mai înainte de vreme din Tatăl, venind sub vreme, L-ai născut nouă, Maica lui Dumnezeu; pe Acela roagă-L să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Mânecând strigăm Ţie, Doamne: mântuieşte-ne pe noi; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Podoabă a mucenicilor arătându-te, mucenice al lui Hristos, fii ajutor al credincioşilor şi zid de apărare neclintită.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndulcindu-te de unirea cea preabună a bunătăţilor celor mai presus de cuget, scapă pe cei ce te cinstesc pe tine, Mucenice Teodor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Rănindu-te de dragostea Ziditorului, te-ai lepădat de râvna celor lumeşti şi ai bine plăcut lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Dumnezeu Cuvântul, pe Care L-ai născut, Fecioară Preacurată, roagă-L neîncetat, pentru cei ce te laudă cu credinţă.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul

Curăţeşte-mă Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele; şi Te rog ridică-mă din adâncul răutăţilor. Căci către Tine am strigat şi m-ai auzit, Dumnezeul mântuirii mele.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apărător fierbinte al dreptei credinţe fiind şi batjocoritor al înşelăciunii idolilor făcându-te, şterge din sufletul meu nălucirile demonilor şi chipurile patimilor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fii mie întărire şi zid de apărare neclintit, mucenice, întărind neputinţa şi putreziciunea cugetului meu, cu ocrotirile tale, Fericite Teodor şi mă păzeşte fără de greşeală.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De oştirea cea aducătoare de stricăciune şi trecătoare nu ai ţinut seamă; dar Oştirea vieţii în chip desăvârşit ai iubit-o, Preafericite Teodor; întru care te-ai arătat purtător de biruinţă, vrednicule de laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Strălucit-a din Sion, Buna Cuviinţă a Celui Preaînalt, îmbrăcată prin Unire Negrăită cu Trupul cel luat din tine, Fecioară Nenuntită şi lumea a luminat.

Irmosul

Curăţeşte-mă Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele; şi Te rog ridică-mă din adâncul răutăţilor. Căci către Tine am strigat şi m-ai auzit, Dumnezeul mântuirii mele.

 

CONDAC, glasul al 4-lea

Credinţa lui Hristos ca pe o pavăză înăuntru în inima ta primind-o, puterile cele potrivnice le-ai călcat în picioare, pătimitorule şi cu cunună cerească ai fost încununat, în veci, Preafericite Teodor, ca un nebiruit.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

Tinerii cei ce veniseră din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine te aduc apărător al vieţii mele şi ajutător al mântuirii mele şi păzitor, de Dumnezeu înţelepţitule, că dai întărire celor ce cu credinţă strigă: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe o jertfă bine plăcută şi preasfinţită pe tine însuţi te-ai adus Domnului, preafericite; şi cu focul chinurilor de tot te-ai ars, mărite, strigând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Umplându-te, fericite, de Suflarea Cea Dătătoare de viată a Dumnezeiescului Duh, alungi duhurile necurate, bolile le vindeci şi veselindu-te strigi: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din pântecele tău a ieşit Întrupat Domnul tuturor, Fecioară. Pentru aceasta cu dreaptă credinţă socotindu-te Născătoare de Dumnezeu, strigăm Fiului tău: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a

Irmos

De şapte ori a ars cuptorul nebuneşte chinuitorul haldeilor, pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceştia mântuiţi de o Putere mai mare, Făcătorului şi Mântuitorului striga: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De întreitele valuri de tot felul fiind înconjuraţi, prealăudate şi de primejdiile vieţii fiind cuprinşi, ocrotitor grabnic şi împreună lucrător şi ajutător ştiindu-te, toţi credincioşii te aducem rugător către Stăpânul, strigând: nu înceta a te ruga pentru cei ce laudă preacinstită pomenirea ta.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lanţurile păcatelor fiind legat şi cu piedicile greşelilor mele împiedicat, Preafericite, Mare Mucenice Teodor, alerg la acoperământul tău, cerând dezlegare, purtătorule de cunună; ci, ca un minunat, care ai câştigat îndrăzneală multă către Stăpânul tuturor Dumnezeu, înţelepţitule, roagă-te să se mântuiască cei ce laudă pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Luminându-te cu razele cele muceniceşti, prealăudate, te-ai numărat în Cetele îngereşti. Cu care împreună veselindu-te şi dănţuind pururea, mucenice, cu faceri de minuni tămăduitoare luminezi pe cei ce cu credinţă cântă: popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ziditorul şi Izbăvitorul zidirii, ca un Milostiv, S-a amestecat cu oamenii prin Întrupare, luând Trup din tine, cea Neispitită de bărbat, Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta credincioşii te mărim, cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, strigând şi cu credinţă cântând: popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Irmosul

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De şapte ori a ars cuptorul nebuneşte chinuitorul haldeilor, pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceştia mântuiţi de o Putere mai mare, Făcătorului şi Mântuitorului striga: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmosul

Pe tine Maica lui Dumnezeu şi Fecioara cea Neispitită de nuntă, pe tine Ceea ce ai născut mai presus de minte, prin cuvânt, pe Dumnezeu Cel Adevărat, pe cea mai Înaltă decât Preacuratele Puteri, cu doxologii fără încetare te mărim.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Avându-te pe tine păzitor neadormit, mare mucenice, care lesne goneşti cugetul cel rău al vrăjmaşilor şi Bisericii pace îi dai, purtătorule de biruinţă, neîncetat te fericim.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Putere ţi-a dăruit ţie Stăpânul asupra demonilor şi tămăduieşti patimile sufleteşti şi trupeşti, cu îndrăzneală binecredincioasă, rugându-te Mântuitorului, fericite. Pentru aceasta toţi te fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Privind către Izvorul bunătăţilor, purtătorule de biruinţă, Lumina Cea în Trei Sori dar Una, O Dumnezeire în Trei Feţe şi O Începătorie mai presus de începere, păzeşte pe cei ce te laudă pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Izbăveşte-mă de robia cea înţelegătoare, Preacurată Stăpână, Ceea ce ai dat drept răscumpărare Răstignirea Fiului tău, care s-a făcut pentru izbăvirea tuturor şi pentru pacea şi mântuirea celor ce te laudă pe tine.

Irmosul

Pe tine Maica lui Dumnezeu şi Fecioara cea Neispitită de nuntă, pe tine Ceea ce ai născut mai presus de minte, prin cuvânt, pe Dumnezeu Cel Adevărat, pe cea mai Înaltă decât Preacuratele Puteri, cu doxologii fără încetare te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Primind asupra ta toată într-armarea cea Dumnezeiască şi surpând înşelăciunea cea idolească,   pe îngeri i-ai îndemnat să laude nevoințele tale; că aprinzându-ţi cugetul de Dumnezeiasca dragoste, către moartea cea prin foc cu vitejie ai îndrăznit. Pentru aceasta, ca un purtător de nume de dar al lui Dumnezeu, împărţeşti daruri Dumnezeieşti celor ce cer de la tine, purtătorule de biruinţă, Sfinte Teodor. Roagă pe Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Preasfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu, vindecă patimile cele grele ale sufletului meu; şi-mi dăruieşte iertare greşelilor mele, pe care nebuneşte le-am făcut, întinându-mi sufletul şi trupul, eu, ticălosul. Vai mie! Ce voi face în ceasul acela, când îngerii vor despărţi sufletul de ticălosul meu trup? Atunci, Stăpână, Ajutătoare să-mi fii şi Fierbinte Ocrotitoare, că pe tine te am Nădejde, eu, nevrednicul robul tău.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Izbăvitorul văzându-L Înălţat pe Cruce, Mieluşeaua se văita vărsând lacrimi şi striga cu amar: lumea se bucură, luând mântuire; dar inima mea arde văzând Răstignirea Ta, pe care o rabzi din milostivirea milei, Îndelung Răbdătorule, Doamne; Cel Ce eşti Adâncul milei şi Izvorul Cel Nesecat, milostiveşte-Te şi dăruieşte iertare de greşeli celor ce laudă cu credinţă, precum se cuvine, Dumnezeieştile Tale Patimi.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
20 Mai