Canon de rugăciune la Sărbătoarea aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari (2)

Canoane

Canon de rugăciune la Sărbătoarea aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari (2)

Cântarea 1

Glasul al 4-lea: Irmos:

Întru adânc a înecat de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea prea întrarmată; iar Cuvântul, întrupându-Se, a nimicit păcatul cel cu totul rău, Domnul cel preaînalt, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Luminează-mi sufletul și inima, rogu-te, Dătătorule de lumină, Făcătorule al Făpturii și-mi dă dar, ca prin cântare să laud pe plăcutul Tău cel preacinstit, care lumea din scârbe a izbăvit-o.

Slavă...

Pe cereasca înțelepciune aflând-o tu, ca pe un talant încredințat ție, bine o ai uneltit și printr-însa, surpând înșelăciunea cea împotriva lui Dumnezeu, ai înțelepțit pe popor cu dumnezeieștile învățături.

Și acum..., a Născătoarei:

Cel preaveșnic Se zămislește și Cel desăvârşit Se înnoiește, că din Fecioară prunc Se naște, pe Care L-ai propovăduit în două firi și într-Un Ipostas, de Dumnezeu fericite.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Înflorit-a pustiul ca și crinul, Doamne, Biserica cea stearpă a păgânilor, prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Noi, cei întristați, te-am aflat tare mângâiere, cei întunecați - lumină și prefacere din cele rele care suntem ținuți de scârbe, sfinte părinte.

Slavă…

Ierarhe Nicolae, tu fiind gura lui Dumnezeu, din gura lupului celui nevoitor de bine, ai izbăvit pe popoare, slăvite, și le-ai adus dar Făcătorului, dând tuturor tămăduiri.

Și acum..., a Născătoarei:

Cel unul a voit a Se naște din tine, mai presus de cuvânt, fiind Cuvânt, Maica lui Dumnezeu Preacurată, ceea ce ți-ai ales ție slugă și învățătorul popoarelor pe ierarhul Nicolae.

 

Condacul
Sedealna
Glas 1

Aducerea cinstitelor tale moaște s-a făcut nouă pricinuire de prăznuire luminată, ierarhe al Domnului prealăudate, pe care, ca pe un soare neapus, cu evlavie te lăudăm și cu bucurie te cinstim pe tine, ceea ce ești frumusețea credincioșilor, Nicolae (de 2 ori).

 

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Nici sol, nici înger, ci Tu Însuți, Doamne, venit-ai înomenindu-Te din Fecioară, și m-ai mântuit pe mine omul întreg. Pentru aceasta, strig Ție: „Slavă puterii Tale, Doamne!”

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Al luminii celei dintâi, dumnezeiescule glas, a doua lumină te-ai arătat prin împărtășirea dumnezeieștii lumini, luminând cu strălucire pe cei întunecați, ca un iubitor de fapte bune și ales cu slavă.

Slavă…

Izbăvește pe turma ta din furtuna păcatelor și din primejdii, și de valurile cele potrivnice, ducându-ne la limanul cel neînvăluit al mântuirii, cu rugăciunile tale.

Și acum..., a Născătoarei:

Pe Cel Ce nepovestit cu firea luminii celei de sus și preabogat cu milostivirea, născându-L nespus, îmbogățește-ne cu dumnezeieștile daruri, Preacurată, pe noi, cei ce am sărăcit.

 

ântarea a 5-a

Irmosul:

Mijlocitor între Dumnezeu și oameni Te-ai făcut, Hristoase Dumnezeule, că prin Tine, Stăpâne, am aflat calea care duce din noaptea necunoștinței la Părintele Tău, Începătorul Luminii.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Prin facerile de minuni cele multe câştigând frumoase picioare, ai vestit tuturor cele bune și, din vrajba cea veche slobozi făcându-ne, prin dumnezeieștile învățături, ne mântuieşti, sfințite ierarhe.

Slavă…

Prin dumnezeiască voință, pe spatele mării şezând, cu bărbații cei cucernici mult noian trecând, către cetatea Bari ai venit, fericite Nicolae.

Și acum..., a Născătoarei:

Pavăza credincioșilor, tu ești, de Dumnezeu Născătoare, Maică Fecioară, și pe tine cu adevărat te slăvim, îngerește strigăm ție: „Bucură-te!” blagoslovită și de Dumnezeu dăruită, auzire și grăire înfricoșată, și minunată odihnă a Stăpânului tuturor făpturilor.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Întru adâncul greșelilor fiind învăluit, chem adâncul cel neistovit al milostivirii Tale; scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pe poporul lui Dumnezeu întocmindu-l spre mântuire către Cel Ce în trup S-a arătat pentru multă bunătate, propovăduitorule și învățătorule al neamurilor, Nicolae, mântuieşte-ne cu povățuirea ta.

Slavă…

Având cale marea și cărări apele, roagă-te lui Dumnezeu ca și noi marea vieții acesteia să o înotăm fără vătămare și prin cărarea apei lacrimilor să ajungem în Împărăția cerească.

Și acum..., a Născătoarei:

Tu ești ușa Împăratului ceresc și locașul slavei Lui, Fecioară prealăudată, deschide-ne nouă ușa milostivirii și ne du cu rugăciunile tale în locașurile slavei cerești.

 

Condac
glasul al 3-lea
Podobie: Fecioara astăzi...

Ca o oaste de la răsărit până la Apus au răsărit moaștele tale, sfințite Nicolae, și marea s-a sfințit prin trecerea ta, iar cetatea Bari te primește pe tine dar, căci, pentru noi te-ai arătat făcător de minuni ales, preaminunat și preamilostiv, mare ierarhe Nicolae.

Icos

Să lăudăm acum cu cântare pe ierarhul și păstorul, și învățătorul din Mira, ca, cu rugăciunile, să ne luminăm. Pentru că acesta s-a arătat cu totul curat, nestricăcios cu duhul, aducând lui Hristos jertfă curată fără prihană și bine-primită lui Dumnezeu, ca un ierarh curățit cu sufletul și cu trupul, și ca cel ce este cu adevărat înainte-stătător al bisericii și apărător al ei, și ales făcător de minuni, preaminunat și preamilostiv.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a tiranului călcător de lege, înaltă văpaie a aprins; iar Hristos a întins tinerilor celor cinstitori de Dumnezeu, roua Duhului, Cel Ce este binecuvântat și preaslăvit.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu lucrurile deșertăciunii, toată mintea omenească înnebunindu-se, ca niște sare ne dă vindecare prin cuvântul tău și ne învață a cânta Domnului: „Prealăudate Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat!”

Slavă…

Minunile tale care le-ai făcut sunt preaslăvite, că bolile le tămăduiești și din nevoi ne izbăvești, poruncind tuturor să cânte Domnului. „Prealăudate Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!”

Și acum..., a Născătoarei:

Al smereniei noastre tu ești, Preacurată de Dumnezeu Născătoare, zid și apărătoare, iar noi, ca cei ce suntem robii tăi, pururea strigăm Domnului: „Prealăudate Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!”

 

Cântarea a 8-a

Irmosul:

Cuptorul cel de foc, oarecând în Babilon, lucrările și-a despărțit cu dumnezeiască poruncă, pe haldei arzând și răcorind pe cei credincioși care cântau: „Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ai răsărit ca o floare mirositoare pământului Mirelor, slăvite, aducând tuturor buna mireasmă, cea mirositoare, a darurilor tămăduirilor celor ce te laudă și cântă: „Pe Domnul, lucrurile, lăudați și-L preaînălțați pe El întru toți vecii!”

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Cel ce ai curs dulceață dumnezeiescului dar, precum muntele măslinilor untdelemn, ai avut pe mare călătorie fără de primejdie, cu darul lui Dumnezeu, Căruia cu dulceață strigăm: „Pe Domnul, lucrurile, lăudați și-L preaînălțați pe El întru toți vecii!”

Și acum..., a Născătoarei:

Pe cetele cele mai presus de lume le-ai minunat născând și rămânând pururea Fecioară, că ai născut pe Cuvântul Cel Ce Sa făcut om, neschimbându-Se din dumnezeire, Căruia toți strigăm: „Pe Domnul, lucrurile, lăudați și-L preaînălțați pe El întru toți vecii!”

 

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Fiul Părintelui celui fără început, Dumnezeu și Domnul întrupându-Se din Fecioară, S-a arătat nouă ca să lumineze pe cele întunecate și să adune pe cele risipite. Pentru aceasta, pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru tot lăudată, o mărim.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pomenirea ta astăzi ne adună la prăznuire, iar ceata apostolilor și soborul mucenicilor se bucură cu duhurile drepților, și noi credincioșii, cu cântări slăvindute, strigăm: „Izbăvește-ne de toate scârbele, ierarhe al lui Hristos!”

Slavă…

Preaslăvită pomenirea ta nouă ne-a strălucit luminat, strălucind pe credincioşi, ierarhe al lui Hristos, Nicolae înțelepte, drept aceea te rugăm: „Pomenește-ne pe noi, pe toți și din ispitele cele potrivnice ne izbăvește cu rugăciunile tale.” 

Și acum..., a Născătoarei:

Omoară patimile și poftele noastre cele trupești, de Dumnezeu Născătoare Curată și ne slobozește de viscolul patimilor noastre, potolește patimile gândurilor, întărește, blagoslovită, Preacurată, inimile celor ce cu credință te cinstesc ca pe o apărătoare.

Canoanele lunii Iunie

Rugăciuni zilnice

Calendar ortodox
24 Iunie

(Începutul Postul Sfinților Apostoli)

Rugăciuni către sfinții zilei