Canon paraclis la Icoana Stăpânei noastre de-Dumnezeu-Născătoarei și pururea-Fecioarei Maria, cea numită „Grabnic Ascultătoarea”

Paraclise

Canon paraclis la Icoana Stăpânei noastre de-Dumnezeu-Născătoarei și pururea-Fecioarei Maria, cea numită „Grabnic Ascultătoarea”

alcătuit de Cuviosul Nicodim Aghioriotul

Acest paraclis se cântă sau se citește la întristarea sufletului și la vreme de nevoie și necaz.

Rugăciunile începătoare

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău. Amin

apoi

Doamne miluiește! (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! (cu închinăciune)

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! (cu închinăciune)

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

apoi

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

Stihul: Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

Stihul: Toate neamurile m-au înconjurat, și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

Stihul: De la Domnul s-a făcut aceasta, și este minunat întru ochii noștri.

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

Și troparele acestea, Glasul al 4-lea.
Cel ce pe Cruce Te-ai suit.

Către Născătoarea de Dumnezeu, a­cum cu osârdie să alergăm noi, pă­cătoșii și smeriții, și să cădem cu pocăință, din adâncul sufletului strigând: Stăpână, ajută-ne, mi­los­tivindu-te spre noi; grăbește că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi de­șerți, că pe tine, singură nădejde te-am câș­ti­gat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

La chipul Maicii Dumnezeului nostru să alergăm cei în primejdii și-n scârbe, și din adâncuri, fraților așa să-i strigăm: Degrabă auzi-ne rugăciunea, Fecioară, cum îți e și numele Grabnic-Ascultătoare, că apărare tare te avem și la nevoie scăpare preagrabnică.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Nu vom tăcea, de-Dumnezeu-Născătoare, de a grăi noi stăpâniile tale; că pentru noi de n-ai fi stat solind la Hristos, cine ne-ar fi izbăvit dintr-atâtea primejdii?; sau cine ne-ar fi păzit nerobiți pân-acuma?; nu vom lipsi, dar, de a te ruga, că mântui pururi, Stăpână, pe robii tăi.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei. 

 

Apoi canonul

Peasna I. Glasul al 8-lea. Apa  trecându-o.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Slăvită mulțimea minunilor și-a milelor tale încercând a le lauda, Grabnic-Aascultătoare Stăpână, ție din suflet mă rog, dăruiește-mi har.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Cine de lucrarea chipului tău nu se minunează? Că de trei ori monahului grăitu-i-ai dintr-însul și Grabnic-Ascultătoare, Fecioară, numitu-te-ai.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Marea ta minune cum voi putea s-o vestesc, Stăpână? Că pe monahul cel nemonah întâi l-ai lovit cu nevederea, apoi vedere i-ai dat cu puterea ta.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te a Dohiariului sfântă mănăstire, că pe Doamna zidirilor acoperământ o ai și pază, cum Însăși Ea lămurit s-a făgăduit.

 

Peasna a III-a. Cel ce bolta cerească.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Roditori arătat-ai, Maică, pe cei fără prunci, toată sterpiciunea, Fecioară, degrab dezlegându-o și întristarea gonind, Grabnic-Ascultătoare. Cine, dar, măririle nu ți le va vesti?

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Toată lumea vestește ale Icoanei tale minuni, Grabnic-Ascultătoare Fecioară, la Apus și la Răsărit; că tu fântână te-arăți, izvorâtoare de haruri, celor ce cu dragoste cheamă numele tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

De la mâna femeii celei cucernice s-a gonit boala cea cumplită, Fecioară, cu cercetarea ta; ci, izbăvindu-se din durere aceea, mulțumire a adus degrab, bucurându-se.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Chipul tău, Precurată, s-a arătat prea-nfrumusețat, strălucind mai mult decât raza cea curată a soarelui; Cine să poată, dar, să te cânte pe tine de care și îngerii de frică se-acoperă?

Și aceste două tropare

Ascultă, Fecioară pururea Grabnic-Ascultătoare, Stăpână a tuturor, rugăciunea robilor tăi și scapă-ne din primejdia de tot felul.

Norii puținătății-de-suflet, Maică Fecioară, gonește-mi cu harul tău și bucurie dă mie celui ce-ți cânt, al Bucuriei vasule precurate.

Apoi sedealna. Glas 2. Fierbinte solești

Cu mare război acum înconjurându-ne vrajmașii văzuți, Stăpână, și cei nevăzuți, îți strigăm cu dragoste: Sfărâmă armele lor cu puterea ta, Grabnic-Ascultătoare, dăruind celor ce-ți cântă viață pașnică.

 

Peasna a IV-a. Auzit-am Doamne.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Pân’ la margini vestitu-s-a cu-har-dăruită sfânta Icoana ta și pe limba tuturora stă numele Grabnic-Ascultătoarei Maici.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Arătându-ți minunile și-n vis și aievea, Maică a Domnului, săvârșești în lume pururea lucruri preaslăvite cu puterea ta.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cine, Maică, în strâmtorări chematu-ți-a numele cel preminunat și să nu-l fi auzit degrab, arăndu-te Grabnic-Ascultătoare lui?

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fericită făcutu-te-ai, sfântă mănăstirea Dohiariului, cu al Grabnicei-Ascultătoare Maici chip dumnezeiesc îmbogățindu-te.

 

Peasna a V-a. Luminează-ne pe noi.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Cum, dar, voi privi eu, nevrednicul, la chipul tău cel preacurat, Născătoare-de-Dumnezeu, Grabnic-Ascultătoare, ochii avându-i preîntinați?

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Mare și uscat, Împărăteasa a zidirilor, vestesc minunile chipului tău slăvit, că amândouă desfătatu-s-au de harul tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Furul l-ai vădit, ce-a răpit banii aproapelui, Împărăteasă și Maică a Domnului, și cu dreptate înapoi i-ai dat aceluia.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Chipul tău curat zugrăvit întru Icoana ta ca lumina-i strălucește pe cei ce-l văd și i se-nchină, sărutându-l cu evlavie.

 

Peasna a VI-a. Rugăciunea voi vărsa.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Cu dragoste slugii arătându-te, ca o maică l-ai chemat către tine, până ce, Maică-Fecioară, scăpat-a nevătămat din prinsoarea tâlharilor; ci și noi, dară, robii tăi, să te-aflăm maică plină de dragoste.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Nu avem, Preacurată, robii tăi, altă scăpare afară de tine; pentru aceasta strigăm cu credință: Scapă, Fecioară, din toată primejdia preasfântă mănăstirea ta și pe cei care vin cu evlavie.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Scăpatu-l-ai pe acela ce-n valuri a chemat precuratul tău nume; ci și pe noi de înecul, Fecioară, cel sufletesc și trupesc mântuiește-ne și la limanul cel senin al mântuirii, cu harul tău, scoate-ne.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe tine mântuire te are și scăpare-n primejdie lumea; pentru aceasta șa icoana ta sfântă de pretutindeni aleargă toți oamenii; și toți te află în nevoi mângâiere, Stăpână, și pavăză.

Și aceste două tropare

Ascultă, Fecioară pururea Grabnic-Ascultătoare, Stăpână a tuturor, rugăciunea robilor tăi și scapă-ne din primejdia de tot felul.

Norii puținătății-de-suflet, Maică Fecioară, gonește-mi cu harul tău și bucurie dă mie celui ce-ți cânt, al Bucuriei vasule precurate.

Cumplit tulburați de viforul ispitelor și rău potopiți de-nălțările patimii pe marea cea amară a vieții pământești, către Icoana ta acum cu credință alergăm ca la un liman preliniștit; Mâna spre noi îndinte-ți, ca Fiul tău către Petru, și din tot valul preacumplit, Fecioară, pe toți izbăvește-ne.

și numaidecât Prochimenul. Glasul 4.

Pomeni-voi numele tău întru tot neamul și neamul.

Stih: Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta, și uită poporul tău și casa poporului tău, și va pofti împăratul frumusețea ta.

Evanghelia
Din cea după Luca (1, 39-56).

În zilele acelea, sculându-se Maria, a mers cu grabă în ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Și a fost, când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, că a săltat pruncul în pântecele ei; și s-a umplut de Duh Sfânt Elisabeta, și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie acestea, ca să vină Maica Domnului meu la mine? Că iată, cum a ajuns glasul închinăciunii tale la urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este cea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Că a căutat spre smerenia roabei Sale; că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie măriri Cel Puternic, și sfânt numele Lui. Și mila Lui în neamul neamurilor spre cei ce se tem de El. Făcut-a tărie cu brațul Său, risipit-a pe cei mândri întru cugetul inimii lor. Surpat-a pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a trimis afară deșerți. Sprijinit-a pe Israil, sluga Sa, ca să pomenească mila, precum a grăit către părinții noștri lui Avraam și seminției lui, în veac. Și a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; și s-a întors la casa ei.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Părinte, Cuvântule, Duhule, Treime în Unime, curățește mulțimea greșalelor mele.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile, Maicii Grabnic-Ascultătoare, Milostive, curățește mulțimea greșalelor mele.

Stihul: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea.

Prosomia aceasta. Glas 6. Cu totul nădejdile.

Cererea plinește-o, dumnezeiască Mireasă, celora ce pururea alergăm cu dragoste la Icoana ta, cerând cu evlavie, Grabnic-Ascultătoare, apărarea ta și sprijinul, și slobozește-ne dintru tot necazul și bolile și toate strâmtorările cele sufletești și cele trupești, ca să-ți cântăm totdeauna, slăvind pe Fiul Tău și Dumnezeu, pe Care, Maică, Înduplecă-L să ne mântuiască pe noi.

 

Peasna a VII-a. Tinerii din Iudeea.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Dăruit-ai vederea, Grabnic-Ascultătoare Stăpână, orbilor; ci grabnic luminează și ochii noștri, Maică, cei trupești și cei sufletești, ca să-ți cântăm ne-ncetat măririle, Stăpână.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Dăruit-ai auzul, Precurată Fecioară Marie, surzilor; Deschide, dar, și nouă urechea sufletească și trupească asemenea, ca să-ți cântăm ne-ncetat măririle, Stăpână.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

După cum izbăvit-ai oarecând de lăcuste pe cinstitorii tăi, asemeni de acestea și toată vătămarea izbăvește-ne și pe noi, ca să-ți cântăm ne-ncetat măririle, Stăpână.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

După cum îndreptat-ai, Preacurată Fecioară, pe slăbănog oarecând, îndreapă-ne asemeni cu-a ta ocrotire și pe noi slăbonogiți, ca ne-ncetat să-ți cântăm măririle, Stăpână.

 

Peasna a VIII-a. Pe Împăratul ceresc.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Din felurite boli, Precurată Fecioară, izbăvește-ne cu apărarea ta caldă, precum izbăvit-ai pe mulți odinioară.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Izvor de daruri, Grabnic-Ascultătoare, Icoana ta arătatu-s-a lumii, din care iau pururi cei însetați, Fecioară.

Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul.

Descoperindu-l pe cel pierdut, Preacurată, bucurie tuturor dăruit-ai, că mare e, Maică, harul Icoanei tale.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Poruncii tale, Împărăteasa zidirii, toate stihiile grabnic se pleacă; de carii izbăvește-i pe cei care te cheamă.

Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-L și preaînălțându-L întru toți vecii.

și Irmosul

Pe Împăratul Ceresc, pe Care Îl laudă Oștile Îngerești, lăudați-L și preaînățați-L întru toți vecii.

 

Pesna a IX-a. Întâi Irmosul, fără stih.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Fecioară Preacurată, cei mântuiți prin tine de-Dumnezeu-Născătoare te mărturisim, cu netrupeștile Cete pe tine mărindu-te.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Într-a Dohiariului sfântă mănăstire cetele celor bolnavi adunați-vă, ca-ntr-însa Doctorul șade, cel fără de arginți.

Iar de suntem în altă parte, zicem așa:

Cu râvnă la Icoana Grabnic-Ascultătoarei cetele celor bolnavi adunați-vă, veniți la Doctorul mare, cel fără de arginți.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Iocana Precuratei, cea din Dohiariu, ca o făclie lucește marginilor și-mbelșugat luminează pe cei ce o laudă.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu toții la Icoana Grabnic-Ascultătoarei, cei din primejdii, veniți cu evlavie, ca să luați preabogatul ei har al minunilor.

apoi

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, de-Dumnezeu-Născătoare, cea pururea-fericită și cu-totul-fără-prihană și Maica Dumnezeului nostru. Pe cea mai cinstită decât Heruvimii și mai proslăvită făr-de-asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

și Megalinariile

Icoana Fecioarei, o, fraților, cea numită Grabnic-Ascultătoarea să o cinstim; că minuni lucrează și dă tămăduire; veniți, dar, cu credință și râvnă s-o sărutăm.

Turn având, Fecioară, preaîntărit și loc de scăpare minunată Icoana ta, alergăm la dânsa în vreme de primejdii, de toată uneltirea degrab izbăvindu-ne.

Acum ne-a cuprins vreme de necaz, acum trebuiește minunatul tău ajutor; Scapă-ne de toată nevoia și necazul și-ntinde-ne, Stăpână, mână de ajutor.

Cerurile-ți poartă, Stăpâna mea, sufletul și trupul, strălucind precum fulgerul, iar Dohiariu Icoana ta numită (iar acolo unde este o copie a Icoanei: Iar noi dobândit-am Icoana ta numită) Grabnic-Ascultătoare, Maica Stăpânului.

Ochii, Precurată, ridică-ți-i, căutând cu milă către cei care îți cinstesc slăvita Icoană și cu râvnă te roagă, și cererea lor toată grabnic plinește-o.

În ceasul ieșirii sufletului ajută-mi, Fecioară, să văd sfântă Icoana ta, mângâiere dându-mi și căutând cu blândețe și izgonind departe fețele dracilor.

Mă rănesc, Marie, cu dorul tău, dragostea mă arde căutând la Icoana ta; și vâzând eu slava ta și frumusețea,  nu mă mai satur, Maică, să-ți cânt, lăudându-te.

Ce vom răsplăti noi nevrednicii robii tăi, Fecioară, pentru darul tău preabogat că ne-ai dat Icoana Grabnic-Ascultătoare cerească bogăție, Maica Stăpânului?

Cu toate Oștirile îngerești, cu Botezătorul, cu Apostolii cei slăviți și cu tot soborul Sfinților, Stăpână, Fiului tău te roagă, toți să ne mântuim.

apoi

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău. Amin

Și Troparul. Glas 1. Locuitor pustiului

Cu icoana Ta slăvită, Născătoare de Dumnezeu, ca și cu o fântână izvorâtă-de-Dumnezeu îmbogățindu-ne, dintr-însa al minunilor șuvoi luăm îmbelșugat ca din Eden; cu tu, Grabnic-Ascultătoare, ești ajutor celora ce te laudă: Slavă, Stăpână, darurilor tale; Slavă, fecioriei tale; Slavă negrăitei tale purtări de grijă către noi.

Apoi cântăm această stihiră asemănândă.
Glasul al 2-lea. Tuturor, ca u bună, le ajuți.

Scapă-ne pe cei care cinstim, Maică Grabnic-Ascultătoare, sfântă Icoana ta dintru feluritele boli sufletești și trupești, de năvala păgânilor, de foame și ciumă, de foc și de sabie și multe alte bătăi, ca să lăudăm cu credință preadumnezeiescul tău nume, pururi din primejdii izbăvindu-ne.

Stăpână, primește rugăciunile robilor tăi și ne izbăvește pe noi din toată nevoia și necazul.

Toată nădejdea mea spre tine o înalț, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.

Și acest tropar pe glasul întâi

Pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, Doamne, și ale Născătoarei-de-Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă și ne miluiește pe noi, ca un singur Îndurat.

Apoi încheie, zicând:

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne și ne mântuiește pe noi!

(Maica Domnului, Grabnic-Ascultătoarea, Editura Bizantină, 2017)

Acatistele lunii Decembrie

Calendar ortodox
2 Decembrie