Cartea întâi Paralipomena (Cartea întâi a Cronicilor) – Capitolul 1

Capitole:1234567891011121314151617181920212223242526272829

1. Adam, Set, Enoș;

2. Chenan, Mahalaleel, Iared;

3. Enoh, Matusalem, Lameh;

4. Noe, Sem, Ham şi Iafet.

5. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Elişa, Tubal, Meşec şi Tiras.

6. Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.

7. Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim.

8. Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.

9. Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Savta Rama şi Sabteca. Fiii lui Rama: Şeba şi Dedan.

10. Lui Cuş i s-a mai născut de asemenea şi Nimrod. Acesta a început să fie puternic pe pământ.

11. Lui Miţraim i s-a născut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,

12. Patrusim, Casluhim, din care se trag filistenii şi Caftorim.

13. Lui Canaan i s-au născut: Sidon, întâiul său născut şi Het,

14. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,

15. Heveu, Archeu, Sineu,

16. Arvadeu, Ţemareu şi Hamateu.

17. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud şi Aram. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter şi Meşec.

18. Lui Arpaxad i s-a născut Cainan, lui Cainan i s-a născut Şelah, lui Şelah i s-a născut Eber.

19. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărţit ţara; iar numele fratelui său era Ioctan.

20. Lui Ioctan i s-au născut: Almodad, Şelef, Haţarmavet, Iarah,

21. Hadoram, Uzal, Dicla,

22. Ebal, Abimael, Şeba,

23. Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia sunt fiii lui Ioctan.

24. Iar fiii lui Sim sunt: Arpaxad, Cainan, Selah,

25. Eber, Peleg, Reu,

26. Serug, Nahor, Terah

27. Şi Avram, adică Avraam.

28. Fiii lui Avraam sunt Isaac şi Ismael.

29. Iată spiţa neamului lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, apoi: Chedar, Adbeel, Mibsam,

30. Mişma, Duma, Maşa, Hadad, Tema,

31. Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.

32. Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. Fiii lui Iocşan sunt: Şeba şi Dedan. Fiii lui Dedan sunt: Raguel, Navdeel, Aşurim, Letuşim şi Leumim.

33. Fiii lui Madian sunt: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia sunt fiii Cheturei.

34. Lui Avraam i s-a născut Isaac. Fiii lui Isaac sunt: Isav şi Israel.

35. Fiii lui Isav sunt: Elifaz, Raguel, Ieuş, Ialam şi Core.

36. Fiii lui Elifaz sunt: Teman, Omar, Ţefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, concubina lui Elifaz, i-a născut pe Amalec.

37. Fiii lui Raguel sunt: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

38. Fiii lui Seir sunt: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.

39. Fiii lui Lotan sunt: Hori şi Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna.

40. Fiii lui Şobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam. Fiii lui Ţibeon sunt: Aia şi Ana.

41. Fiii lui Ana sunt: Dişon şi Olibama; fiii lui Dişon sunt: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.

42. Fiii lui Eţer sunt: Bilhan, Zaavan şi Acan; fiii lui Dişan sunt: Uţ şi Aran.

43. Aceştia sunt regii care au domnit în pământul Edom, înainte de a se ridica rege, peste fiii lui Israel, Bela, fiul lui Beor, cetatea căruia se numea Dinhaba.

44. Murind Bela, după el a fost făcut rege Iobab, fiul lui Zerah din Boţra.

45. După moartea lui Iobab s-a făcut rege Huşam, în ţara temaniţilor.

46. Murind Huşam, s-a făcut rege după el Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe madianiţi în câmpia Moabului. Oraşul lui se numea Avit.

47. Murind Hadad, s-a făcut rege după el Şamla, din Masreca;

48. Murind Şamla, s-a făcut rege după el Şaul, din Rehobotul cel de lângă râu.

49. Murind Şaul, s-a făcut rege după el Baal-Hanan, fiul lui Acbor.

50. Murind Baal-Hanan, s-a făcut rege după el Hadad. Numele cetăţii lui era Pau, iar numele femeii lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.

51. Murind Hadad, au urmat căpetenii peste Edom: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,

52. Căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

53. Căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,

54. Căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.

Capitole:1234567891011121314151617181920212223242526272829