Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Achila, unul din cei şaptezeci

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Achila, unul din cei şaptezeci

Troparul Sfântului Apostol Achila, unul din cei şaptezeci, glasul al 3-lea

Apostole sfinte Achila, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

 

Cântarea 1

Glasul al 2-lea

Irmosul

Veniţi, popoarelor, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a slobozit din robia egiptenilor, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Sfinţitul Apostol Achila să-l lăudăm cu sfinţite cântări şi să zicem: Îndurătorule, mântuieşte pe toţi cu rugăciunile lui, ca Unul Care eşti Preabun.

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai cu totul pe tine, fericite, luminos locaş al Duhului, strălucindu-te cu luminile lui. Pentru aceea, ai luminat pe cei din întuneric.

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-ţi gândul cu legile lui Hristos, ai surpat toată trufia celor fără de lege şi capiştile idolilor a le răsturna te-ai nevoit, de Dumnezeu fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu adaosuri curăţitoare ale rugăciunilor tale, curăţeşte, mărite, patimile trupurilor şi ale sufletelor noastre, celor ce săvârşim cu credinţă dumnezeiască pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prin cuvânt ai zămislit, Preacurată, în pântecele tău pe Cuvântul, Cel Ce a zidit toate cu cuvântul. Pentru aceea, cu cuvinte dumnezeieşti te lăudăm pe tine, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Întăreşte-ne pe noi întru Tine...

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorit-ai, mărite, precum se cade, pe Dumnezeu Cel Singur Stăpân şi Împărat şi dumnezeiască voirea Lui cu inimă neîndoită o ai săvârşit.

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puterea cinstitului şi dumnezeiescului Duh ai surpat toată puterea lui Veliar, vitejeşte nevoindu-te, Preasfinţite Apostole Achila, Prealăudate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu minte curată văzând ca prin oglindă slava Domnului, mai desăvârşit te-ai împărtăşit de dânsa, fericite, mutându-te de la aceste vremelnice la cele stătătoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce singur este Curat şi Singur este Domn, dacă te-a cunoscut că tu singură eşti mai curată decât toată zidirea, S-a întrupat din curate sângiuirile tale, Preacurată.

Irmosul

Întareşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin lemn ai omorât păcatul şi frica Ta o sădeşte în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Auzit-am, Doamne, glasul rânduielii Tale şi Te-am preaslăvit pe Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce dormeau cu somnul necredinţei celei rele, i-ai trezit către lumina dreptei credinţe, Sfinte Apostole Achila.

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai surpat trufia cea mândră a vrăjmaşului, împlătoşându-te cu smerenie dumnezeiască, Sfinte Apostole Achila.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vărsându-ţi sângele, fericite, te-ai nevoit pentru Hristos, făcându-te preot şi mărturisitor al patimilor Lui.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cămară neînţeleasă şi scaun înalt al Împăratului te numim, Născătoare de Dumnezeu, stăpână.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Dătătorule de lumină şi Facătorule al veacurilor, Doamne, întru lumina poruncilor Tale povăţuieşte-ne pe noi, că afară de Tine pe alt Dumnezeu nu ştim.

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un tainic sfinţit izvorând totdeauna cuvântul cel preadulce, cu bună credinţă, preaînţelepte, ai îndulcit sufletele celor supuşi la rătăcirea cea amară, Sfinte Achila, Prealăudate.

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adevărat ţi-a scris ţie laudele Sfântul Luca de Dumnezeu grăitorul, căci te-ai făcut ucenic şi dumnezeiesc primitor de străini Sfinţitului Aspostol Pavel, înţelepţeşte învăţându-te cele dumnezeieşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aflând pe Sfinţitul Apostol Pavel ca pe o stea luminoasă, care lumina cinstita propovăduire, fiind luminat de el, ai luat strălucirea Cuvântului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Maică şi roabă te-ai făcut lui Hristos, Cel Ce din tine S-a întrupat pentru noi. Pe Care neîncetat roagă-L pururea să ne mântuim noi, cei ce te numim pe tine Născătoare de Dumnezeu, Preacurată.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: În adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vărsatu-s-a darul în buzele tale, fericite, preasfinţite, de care s-a binecuvântat Domnul tuturor în veci, Sfinte Apostole Achila, de Dumnezeu însuflate.

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rugăciunea ta, Fericite Achila, de Dumnezeu purtătorule, este vindecare a tuturor bolilor şi curăţire a sufletelor celor ce păcătuiesc.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cărările tale fiind pornite dumnezeieşte şi către căile lui Dumnezeu îndreptându-se, s-au arătat celor rătăciţi povăţuire şi cărare de mântuire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Preacurată, cea cu numele de Doamnă, ca singura ce ai născut pe Dătătorul de bine, Dumnezeu, miluieşte totdeauna de tot felul de supărări pe cei ce te laudă pe tine.

Irmosul

În adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

 

CONDAC

Glasul al 4-lea

Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

Împreună cu Apostolii pe scaun şezător şi împreună călător fiind, Apostole, lumea cu învăţăturile şi cu minunile o ai luminat, luând cununa slavei, Sfinte Achila.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

Chipul cel de aur fiind cinstit în câmpul Deiera, cei trei tineri au defăimat porunca cea fără de Dumnezeu şi fiind aruncaţi în mijlocul focului, răcorindu-se au cântat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ţesându-ţi ţie podoaba nestricăciunii prin dumnezeiescul Duh, cu totul te-ai făcut frumos şi pe vrăjmaşul l-ai golit, iar pe cei dezbrăcaţi de El i-ai îmbrăcat cu podoabă luminoasă şi cu lumină mântuitoare, Sfinte Apostole Achila.

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Popoarele cele ce erau cuprinse de foamea înţelegerii şi se aflau în primejdie, le-ai hrănit cu pâinea cuvintelor înţelepciunii tale, vrednicule de minune şi le-ai făcut părtaşe mesei celei cereşti, fiind tainic sfinţit cu chip dumnezeisc.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cei ce aleargă la sfântul tău locaş, prealăudate, dobândesc sănătate, se mântuiesc de patimi şi se curăţă de boli, lăudându-te cu dragoste şi grăind: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

S-a omorât odinioară Adam cu mâncarea cea făcătoare de stricăciune, iar tu, Preacurată Fecioară, născând Viaţa noastră, l-ai înviat pe el. Drept aceea, ca pe Una ce eşti Pricina bunătăţilor, lăudându-te, grăim: Binecuvântată eşti, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât...

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce cu bucurie locuieşti în ceruri, împreună cu dumnezeieştii ucenici şi slujitori, ei înşişi văzători Cuvântului şi eşti îndumnezeit după dar, Sfinte Apostole Achila, adu-ţi aminte de cei ce cu credinţă şi cu dragoste te cinstesc.

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvoarele sudorilor tale, fericite, ne izvorăsc nouă râuri de minuni dumnezeieşti şi totdeauna usucă supărările patimilor celor necuvioase şi îneacă taberele înşelătorului.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Cel ce te apropii de Dumnezeu cu gând fără de materie, îndumnezeindu-te pururea după dar, cu totul te faci lumină ca un om fără de trup şi vezi cele ce văd îngerii, Mărite Achila, sfinţite tăinuitorule al lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca Una ce cu adevărat mai presus de toată pricina ai zămislit, Preacurată, în pântece pe Dumnezeu, Pricinuitorul tuturor şi L-ai născut pentru noi asemenea ca noi, pe Acela roagă-L, pentru cei ce te laudă pe tine, Preacurată.

Irmosul

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreieşti şi văpaia în răcoreală o a prefăcut, ca pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul...

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine cel ce eşti sfinţit şi cinstit odor al Cuvântului şi preaînţelept propovăduitor al Lui, luminător lumii şi întărire credinţei noastre, adunându-ne toţi, cu cântări preaslăvite, într-un glas te fericim, Sfinte Apostole Achila.

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un surpător al înşelăciunii şi povăţuitor al limbilor, dumnezeiesc pătimitor al Mântuitorului şi împreună cetăţean şi locuitor cu sfinţii îngeri, Sfinte Achila, grăitorule de cele dumnezeieşti, cu ei împreună roagă-te Stăpânului să se mântuiască sufletele noastre.

Stih: Sfinte Apostole Achila, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscându-te pe tine, Apostole Achila, ucenic al Sfântului Apostol Pavel şi luminător neînşelător al lumii, mucenic preasfinţit şi surpător idolilor şi învăţător al cunoştinţei lui Dumnezeu, cu cuget bine credincios, cugetătorule de Dumnezeu, te fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Preasfântă pomenirea ta răsărind în lume, ca soarele luminează sufletele celor ce cu dreaptă credinţă te laudă pe tine; întru care roagă-te, fericite, să se dea tuturor iertare de păcate, pace adâncă şi mare milă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfeşnic luminător te-a văzut pe tine mai înainte proorocul, Fecioară Maică, purtând lumina cea răsărită din Lumină; Care, cu luminile dumnezeirii Sale celei nespuse, a luminat din destul cele ce erau întunecate mai înainte, Preacurată Fecioară.

Irmosul

Pe Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău, prin mâncare întru stricăciune, din Sfânta Fecioară în chip de negrăit întrupându-Se, pentru noi, credincioşii, cu un gând întru laude Îl slăvim.

 

SEDEALNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Luminându-te la suflet la cuvintele Sfântului Apostol Pavel, ca soarele ai strălucit cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu, Fericite Achila şi ţi-ai împletit cununa muceniciei, după lege. Drept aceea, izvorăşti râuri de vindecări celor ce prăznuiesc cu credinţă pomenirea ta, fericite.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Degrab primeşte, Stăpână, rugăciunile noastre şi le du Fiului tău şi Dumnezeu, Fecioară Preacurată. Surpă semeţiile celor ce iubesc războaiele, ca să cunoască puterea ta şi ne păzeşte pe noi cu acoperământul tău.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Dacă Te-a văzut pe Cruce înălţat Maica Ta cea curată, Cuvinte al lui Dumnezeu, ca o maică, tânguindu-se, a grăit: ce minune nouă şi străină este aceasta, Fiul meu? Cum Tu, Cel Ce eşti viaţa tuturor, Te împărtăşeşti cu moartea, vrând să înviezi pe cei morţi, ca un Milosârd?

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie