Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Barnaba

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Barnaba

Troparul Sfântului Apostol Barnaba, glasul al 3-lea

Sfinţilor Apostoli rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

 

Cântarea 1

Glasul al 2-lea

Irmos: Întru adânc a aşternut...

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un bărbat bun fiind şi al mângâierii fiu arătându-te, răutatea sufletului meu şi mâhnirea cea de suflet stricătoare a păcatului meu goneşte-o, ca, fiind plin de veselie, să te laud pe tine.

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind cinstita strălucire a lui Hristos, Împăratul a toate, Celui Ce a odrăslit din neamul lui Iuda, preafericite, trăgându-te din rudenia levitică, ai propovăduit mutarea preoţiei şi a Legii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Petrecerea ta cea luminoasă, înţelepte, te-a arătat pe tine ca un al doilea Dumnezeu al bunătăţii celei dintâi şi al fiinţei celei fireşti, din care ai dobândit a doua naştere a mântuirii celei dumnezeieşti, ce se fericeşte cu daruri, mărite Apostole Barnaba.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceata dumnezeieştilor fecioare, dumnezeieşte pe tine cea mai bună intre femei te laudă, de Dumnezeu Născătoare Stăpână, Ceea ce eşti Înfrumuseţată cu podoabele Dumnezeirii; că pe Cuvântul cel de podoabe Făcător, mai presus de cuvânt L-ai născut.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Înflorit-a pustiul...

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nor, care ne aduci nouă ploaie de bunăvoie, din izvoarele harului te-ai văzut, Sfinte Apostole Barnaba, mărite şi ne adăpi cu curgerea desfătării.

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzându-te luminat strălucind cu frumuseţea, Stăpânirea cea Atotputernică a Duhului, slujitor tainelor lui Hristos te-a rânduit pe tine, preacinstite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind luminaţi cu harul crucii Tale, Stăpâne, măriţii Apostoli, ţie pe păgâni i-au adus prin credinţă, Sfinţii Barnaba şi Pavel, de Dumnezeu înţelepţiţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai pentru curăţie, Stăpână, ca un Crin strălucind în mijlocul spinilor cu strălucirile fecioriei, de Dumnezeu Născătoare Preacinstită.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Venit-ai din Fecioară...

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând poruncilor Stăpânului, Apostole Barnaba, prealăudate, săracilor ai împărţit toată averea ta şi de Hristos propovăduitor ai fost cu mare glas.

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ajungând la înălţimea virtuţilor cea strălucită şi aflând pe Pavel Apostolul, grăitor de Dumnezeu, tuturor aţi propovăduit adâncimea tainei celei de negrăit.

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un soare străbătând marginile lumii, Sfinte Barnaba Preamărite, Apostolului Pavel urmând, cu străluciri în chipul razelor le-ai luminat prin cuvântul harului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împreună părtaş patimilor Mântuitorului făcându-te, Sfinte Barnaba Prealăudate, împreună cu El te-ai mărit în cereştile locaşuri, umplându-te de veselia cea mai presus de minte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Blestemul strămoaşei Eva prin Cel Născut al tău a fost stricat, Ceea ce eşti cu totul fără prihană. Că pe Cuvântul cel mai înainte de veci L-ai născut Întrupat, Care cu binecuvântări a încununat lumea.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Mijlocitor te-ai făcut...

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legea cea umbroasă trecând şi cu harul luminându-se, plinirea păgânilor binevestind, o a luminat, de Dumnezeu înţelepţitul Apostol Barnaba, cu propovăduirea lui Hristos.

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătat îmbrăcându-te cu tare putere a Sfântului Duh, apostole, surpat-ai duhurile vicleniei, mântuind lumea de răutatea lor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Glasul celui ce a strigat între neamurile cele pustiite ai fost, înţelepte, taina cea necuprinsă a dumnezeieştii întrupări vestind tuturor, Sfinte Apostole Barnaba preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iată în pântece ai avut pe Hristos Dumnezeu mai presus de cuvânt, de Dumnezeu Născătoare Preacurată, precum Isaia mai înainte a grăit şi mai presus de fire, de Dumnezeu Născătoare, pe Dânsul L-ai născut.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Din adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărind lumii, Hristoase Dumnezeule, Soare al dreptăţii, Stăpâne, ca pe nişte raze strălucite, pe Sfinţii Apostoli Barnaba şi Pavel i-ai arătat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Secure de rădăcini tăietoare ai fost, înşelăciunea cea rădăcinoasă tăind cu minunile mai presus de cuvânt, Înţelepte Barnaba, minunate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce a întins cerul cu voia, alt cer pământesc te-a arătat pe tine, Maica lui Dumnezeu, Preacurată şi din tine răsărind, S-a arătat.

 

CONDAC

Glasul al 3-lea

Podobie: Fecioara astăzi...

Slujitor prea adevărat al Domnului ai fost şi din Apostolii cei şaptezeci te-ai arătat întâiul şi ai luminat împreună cu Apostolul Pavel propovăduirea ta, tuturor vestind pe Hristos Mântuitorul; pentru aceasta cu cântări, dumnezeiască pomenirea ta, Sfinte Apostole Barnaba, o săvârşim.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Porunca cea potrivnică...

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Sfântul, cel ce cu sfinţenie se odihneşte întru cei sfinţi, Apostole Barnaba ai propovăduit, pe Cuvântul Cel împreună fără de început cu Tatăl şi împreună şezător pe un scaun, Care S-a făcut Om, nouă mântuire ne-a lucrat.

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Razele cele strălucite ale dumnezeieştii lumini, Sfântul Barnaba cel preacinstit şi Apostolul Pavel cel de Dumnezeu primit, ca o lumină au ieşit, luminând cu cuvântul harului moştenirea neamurilor, de Hristos propovăduitorii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Astăzi se veseleşte ceea ce te-a născut, tămâie binemirositoare dând credinţei, odrăslindu-te pe tine lui Hristos, de Dumnezeu fericite, pe care spre răsplătire izbăveşte-o cu rugăciunile tale, de robia de acum.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndreptează viaţa mea, Preacurată, la limanul tău cel cu bună linişte povăţuind-o, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Izvorul virtuţilor, Care dă tuturor credincioşilor nestricăciunea virtuţii.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Cuptorul cel cu foc oarecând...

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să tulbure marea păgânilor ca un făcător de bine ai scos pe Sfântul Barnaba măritul şi pe strălucitul Pavel Apostolul, care înşelăciunea mulţimii zeilor au alungat cu învăţăturile dreptei credinţe, Dătătorule de viaţă.

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pus-ai ca un Dumnezeu, Mângâietorule Duhule, Atotfăcătorule, în Biserica Ta luminători străluciţi, care au propovăduit puterea Ta şi a Fiului şi a Părintelui, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit-ai luminat ca soarele în lume, împreunându-te arătat cu Soarele cel înţelegător, de Dumnezeu cuprinsule. Căci împărtăşindu-te din strălucire, lumină de-a doua te-ai făcut, arătând tuturor puterea tainei.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Luminând cu învăţăturile toată lumea, fericirea cea mai presus de minte în cereştile locaşuri, după vrednicie o ai dobândit, Sfinte Barnaba preacinstite, primind de la Stăpânul cunună preafrumoasă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca să pierzi blestemul cel dintâi şi osânda morţii strămoaşei celei de demult, din Fecioara, Maica lui Dumnezeu, Cuvinte al lui Dumnezeu, Te-ai născut, tuturor dăruind nemurirea cea nepieritoare.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Fiul Părintelui celui...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lumină făcându-vă, Sfinţilor Apostoli, prin faptă bună şi înaintea Luminii Celei mari stând acum, rugaţi pe Stăpânul să dăruiască pace lumii şi să mântuiască bisericile pe care le-aţi adunat.

Stih: Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înflăcărarea ritorilor, cu văpăile înţelepciunii tale lămurit o ai stins, de Dumnezeu grăitorule Apostole Barnaba, cel ce ai câştigat înăuntru izvor de străluciri. Pentru aceasta preasfînţită pomenirea ta o mărim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Săvârşind acum pomenirea ta prin credinţă, Apostole, mijlocitor pe tine înaintea Stăpânului te punem, cerând ca să luăm prin mijlocirea ta dezlegare de greşeli, Sfinte Barnaba Preacinstite, propovăduitorule al lui Dumnezeu, preasfinţite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca un Luceafăr de dimineaţă te-ai aflat în noaptea vieţii, cu razele fecioriei strălucind, răsăritul Soarelui dreptăţii Cel înţelegător arătându-ne nouă, a lui Dumnezeu Maică, Preacinstită.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Fluierele păstoreşti...

Umbra Legii părăsind tu, ca un înţelept, cu harul ai umblat, de Dumnezeu purtătorule Sfinte Barnaba prin cetăţi şi prin oraşe, purtând numele Celui Răstignit şi cu minuni şi cu semne aducând la adevăr pe cei neascultători, te-ai arătat în Hristos mângâiere lumii.

 

Iar de va fi Post:

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 8. Podobie: Porunca cea cu taină...

Pe Dumnezeu cel Necuprins, Fiul şi Cuvântul, Cel Ce S-a născut din tine în chip de negrăit mai presus de minte, de Dumnezeu Născătoare, roagă-L împreună cu Apostolii să dăruiască lumii pace curată şi să ne dea nouă mai înainte de sfârşit îndreptare de greşeli; şi de împărăţia cerurilor, pentru bunătatea Sa cea preamultă, să învrednicească pe robii tăi.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
18 Iulie