Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Gheorghe din Maleon

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Gheorghe din Maleon

Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe din Maleon, glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Gheorghe, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe din Maleon, glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Gheorghe. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

 

Cântarea 1

glasul al 2-lea

Irmos: Veniţi popoarelor...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminat cu lumina dumnezeieştii stăpâniri celei în trei lumini, cuvioase, ai părăsit lumea şi întunericul patimilor şi cu viaţă prealuminată te-ai încuviinţat, Părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu povăţuindu-te, Sfinte Gheorghe, ai umblat pe cărarea care duce către cer, ajutor dobândind pe Însuşi Făcătorul de bine şi Preaînduratul Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În chip vădit fiind ocârmuit de Dumnezeu şi luminat fiind cu harul înfierii, ai petrecut, vieţuirea cu cuviinţă şi cu dreptate, Părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Avându-te pe tine sprijin şi ocrotitoare, noi, cei ce te mărturisim Născătoare de Dumnezeu Curată, ne mântuim de valurile vieţii, Fecioară cu totul fără prihană.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Întăreşte-ne pe noi...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bucurându-te tu, ai umblat neabătut pe calea vieţii, care trece către veacul cel fără de margine şi te-ai sălăşluit în locaşurile cele veşnice, Preafericite Gheorghe.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ta s-a arătat luminată, cuvântul tău dres cu sare dumnezeiască şi cu har, Sfinte Părinte Gheorghe, dumnezeiască răsădire a dumnezeieştii holde.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca unul ce te-ai învrednicit a fi fiu lui Dumnezeu prin Botez, ai moştenit averea cea părintească prin curăţia vieţii, Preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fii întărire, scăpare şi acoperă­mânt celor ce cu credinţă aleargă la tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară şi te vestesc pe tine, Maică a lui Dumnezeu.

Irmosul

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Care prin lemn ai omorât păcatul şi frica Ta sădeşte-o în inimile noastre, ale celor care Te lăudăm pe Tine.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Auzit-am, Doamne...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit cu frumuseţile bunătăţii şi cu obiceiuri luminate, ai zburat către Dumnezeu, Fericite Părinte Gheorghe.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părăsit-ai tulburarea celor trecătoare ale pământului, dorind liniştea vieţii celei iubitoare de Dumnezeu, Cuvioase Gheorghe.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pâraiele fărădelegii n-au putut să tulbure sufletul tău, pentru că te-a adăpat pe tine pârâul desfătării cereşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luând aminte totdeauna la dumnezeiasca cugetare, preaînţelepte, ai lepădat cugetările cele nestatornice, Preacuvioase Părinte Gheorghe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Binecuvântăm, Preacurată, pe Cel Ce s-a Întrupat din pântecele tău şi pe tine te binecuvântăm, ca pe o Maică a lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Dătătorule de lumină...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţă şi fericire nemuritoare ai dobândit, Părinte înţelepte, săvârşind dumnezeieştile suişuri cu dragostea, fiind întărit cu nădejdea şi cu credinţa, Preafericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit cu smerenia lui Hristos, Cuvioase, arătat te-ai înălţat către bunătate înaltă, Sfinte Gheorghe de Dumnezeu cugetătorule, făcându-te holdă ariei celei dumnezeieşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin înfrânare desăvârşit ai arătat topirea trupului şi ai cîştigat inimă curată, prin care te-ai învrednicit a vedea pe Cel Nevăzut de toţi, Preacuvioase Părinte Gheorghe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Taina cea mai presus de minte a naşterii tale, cu adevărat este nepricepută, neînţeleasă de tot omul Fecioară Stăpână; căci ai născut nouă pe Cel Ce cu adevărat este Dumnezeu.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: De adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărit fiind cu ajutorul Duhului Sfânt, te-ai arătat fierbinte izgonitor al vicleniei duhurilor, pururea pomenite, Fericite Gheorghe.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit cu înălţările nepătimirii, te-ai îmbrăcat luminat cu haina curăţiei, Sfinte Gheorghe, liniştind tulburarea patimilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin sabia cea de văpaie ai trecut, înţelepte şi te-ai învrednicit desfătării Raiului, fiind tu îmbrăcat cu arma Crucii cea neînfrântă, Părinte Gheorghe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

În tine mi-am pus nădejdile mântuirii mele, Maică pururea Fecioară şi pe tine te pun ocrotitoare a vieţii, întărită şi nemişcată.

Irmosul

De adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel fără urmă; din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Chipul cel de aur...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-ţi-se sufletul cu puterea lui Hristos, Sfinte Preacuvioase Părinte Gheorghe, cu tăria Lui ai izgonit cetele celor ce te urau, punând împotriva lor Sfânta Cruce, cu care fiind păzit, cântai: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fericit eşti şi bine-ţi va fi acum, Preafericite Gheorghe, că ai luat răsplătirea ostenelilor şi a trudelor tale şi împreună cu îngerii strigi Domnului: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Locaş luminat te-ai arătat lui Dumnezeu, Părinte Gheorghe, făcându-te scaun simţirii şi înţelegerii, plin de sfinţenie, strălucind cu credinţa şi cu harul şi strigând: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfeşnic al luminii şi nor luminos şi loc de sfinţenie te-ai arătat, ceea ce eşti neispitită de nuntă. Căci în chip de negrăit ai primit pe Cuvântul Cel Sfânt al sfinţilor, pe care lăudându-L strigăm ţie: Binecuvântată eşti, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu Trup.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Dumnezeu, Cel Ce s-a pogorât...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mutatu-te-ai către Viaţa cea nestricăcioasă şi către desfătarea cea neveştejită, către slava cea veşnică şi către lumina cea neînserată, Părinte, că te-ai arătat holdă lui Dumnezeu, pe Care Îl preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un rob al lui Dumnezeu, ca un slujitor al lui Hristos şi iconom al tainelor Lui, te-ai făcut povăţuitor nerătăcit, tămăduind patimile sufletelor şi ale trupurilor, Sfinte Cuvioase Gheorghe.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca o roadă plină de nevoinţe te-ai adus în aria lui Hristos, Părinte, şi ca un strugure copt punându-te în teascurile cele cereşti, ne izvorăşti vin de umilinţă nouă, celor ce te cinstim, Preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rodul pântecelui tău mi s-a arătat mie pricină de viaţă nestricăcioasă şi de desfătare veşnică, Preacurată Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceea bucurându-mă, strig ţie, cu glasul arhanghelului: Bucură-te, Fecioa­ră!

Irmosul

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Cel Ce S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreieşti şi văpaia întru răcoreală a prefăcut-o, ca pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întărit cu credinţa şi îngrădit adevărat cu puterea lui Hristos, preafericite ai stricat laţurile demonilor şi fugind de toate cursele şi uneltirile lor, ai stat înaintea Stăpânului tuturor, veselindu-te, Sfinte Gheorghe.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată dorirea ta, Părinte, mutând-o către Dumnezeu şi îndulcindu-te de dumnezeiasca frumuseţe, de care toată firea doreşte, te-ai împodobit pe tine cu privirea şi cu fapta şi cu viaţa prealuminată. Pentru aceea te fericim, Părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nu înceta, Părinte, a te ruga neîncetat lui Hristos pentru noi, cei ce cu credinţă săvârşim sfântă pomenirea ta, ca să ne mântuim de încercările valurilor şi de furtună, de primejdii şi de patimi, rugându-te ca să dea lumii pace.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul, Cel Ce era mai înainte fără de trup, fiind Dumnezeu din Dumnezeu, singură L-ai născut întrupat, spre înnoirea şi mântuirea tuturor muritorilor. Drept aceea toţi credincioşii cu laude te mărim, Prealăudată Fecioară.

Irmosul

Pe Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care cu înţelepciune de negrăit a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune, din Sfânta Fecioară negrăit întrupându-Se pentru noi credincioşii, cu un gând în laude Îl slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei...

Dorit-ai pe Hristos Cel Preafrumos şi ai urât patimile trupului, îngereşte vieţuind pe pământ, Sfinte Părinte Gheorghe. Pentru aceasta prăznuim sfântă adormirea ta şi îmbrăţişăm racla moaştelor tale, din care izvorăşti tămăduiri nouă, celor ce cu dragoste te cinstim pe tine, Părinte.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei...

Când a venit spre tine, Născătoare de Dumnezeu, glasul cel curat, atunci cele cereşti cu frică se veseleau şi cele pământeşti cu dragoste se bucurau. Căci un praznic s-a făcut de amândouă părţile, când a izbăvit de moarte pe cel întâi zidit. Pentru aceasta împreună cu îngerul strigăm ţie: Bucură-te ceea ce eşti plină de har.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei...

Cea neispitită de nuntă, Curata şi Maica Ta, Hristoase, văzându-Te pe Tine mort, spânzurat pe lemn, ca o Maică tânguindu-se a grăit: Ce Ți-a răsplătit Ție poporul cel fărădelege şi nemulţumitor al iudeilor, care s-a desfătat cu darurile tale multe şi mari, Fiul meu? Laud pogorârea Ta cea dumnezeiască.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
30 Mai