Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Toma din Maleon

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Toma din Maleon

Troparul Sfântului Cuvios Toma din Maleon, glasul al 8-lea

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Toma, duhul tău.

 

Cântarea 1

Glasul al 2-lea

Irmosul

Veniţi, popoare, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a slobozit din robia egiptenilor, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind în sufletul tău lumina dumnezeiescului dar, mărite, ai părăsit negura patimilor ca pe alt Egipt şi ai avut viaţă cerească.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ajungând vestit în viaţă, părinte, ai ridicat multe semne de biruinţă împotriva vrăjmaşilor şi sihăstrind cu cuviinţă, tare ai rănit mulţimea demonilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sihăstreşte luptându-te cu vrăjmaşul, cuvioase, l-ai smerit pe el cu ajutorul Dumnezeiescului Duh şi ai luat din Cer cunună de biruinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Numai tu, Fecioară, ai născut pe Dumezeu, Cel Ce întru toate este Neîncăput, făcându-Se prin bunătate întru tine Încăput. Pe Acela roagă-L să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Întăreşte-ne pe noi întru Tine...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plecându-Se Dumnezeu rugăciunilor tale, te-a slobozit de legături prin mâna proorocului şi te-a îndreptat să mergi către nevoinţele cele ostenitoare ale sihăstriei.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce a binevoit odinioară să treacă Israel pustiul, povăţuit prin stâlp, te-a povăţuit pe tine cu stâlp de foc, cunoscând mai înainte sufletul tău bun.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu adevărat Cădelniţă de aur, Năstrapă a manei, Munte Dumnezeiesc şi Cămară Veselitoare a lui Dumnezeu te numim pe tine, Fecioară.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Auzit-am, Doamne, glasul rânduielii Tale şi Te-am preaslăvit pe Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dumnezeiescul foc al înfrânării ai ars spinii păcatului şi ai strălucit lumina minunilor, părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţind ochii sufletului tău de noroiul patimilor, ai deschis luminile ochilor celor ce nu vedeau, fericite părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înstrăinatu-te-ai de tulburările cele lumeşti, purtătorule de Dumnezeu şi ai dobândit liniştea cea mai presus de lume.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână, Ceea ce eşti Neispitită de nuntă, care ai zămislit pe Dumnezeu în chip de netâlcuit, izbăveşte-ne pe toţi de supărări şi de nevoi.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Dătătorule de lumină şi Făcătorule al veacurilor, Doamne, întru lumina poruncilor tale povăţuieşte-ne pe noi, că afară de Tine pe alt dumnezeu nu ştim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Avut-ai cu bună credinţă pe Ilie Tesviteanul, care, arâtânduţi-se noaptea, te povăţuia pe tine către pustie, părinte şi te învăţa cele dumnezeieşti, cuvioase.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe alt Carmel, ai locuit în Muntele Maleon, înţelepte, îndestulat fiind cu vedenii dumnezeieşti şi minunat luând darul minunilor, Fericite Toma.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea Ce în chip de negrăit ai născut pe Cel pironit cu trupul pe Cruce, vindecă inima mea, care este rănită de năpădirile vrăjmaşului, Preacurată, Ceea ce eşti Milostivă.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Întru adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În pustiu fără de apă ai locuit şi ploaia rugăciunilor tale, cuvioase, a plecat pe Stăpânul să izvorască în pustiu apă din destul.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca dreptul Avraam cel de de mult, te-ai îndepărtat de patria ta, de pământul în care te-ai născut şi te-ai apropiat de Dumnezeu şi în pământul celor blânzi te-ai sălăşluit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pustnic adevărat te-ai făcut şi după îngropare izvorăşti, cu puterea Duhului, daruri de vindecări, celor ce au trebuinţă de ele, Preacuvioase Părinte Toma.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce lucrezi toate cu voirea, de bunăvoie Te-ai sălăşluit în pântece Neispitit de nuntă, învrednicindu-ne, ca un Milostiv, de nestricăciune, pe noi cei ce eram bolnavi de stricăciune.

 

CONDAC

Glasul al 4-lea

Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat...

Mare biruinţă bărbăteşte ai arătat, aprinzându-te de dragostea cea dumnezeiască. Pe împăratul cel stricăcios şi toate cele frumoase le-ai biruit, să vârşind sălăşluirea la Muntele Maleon din care te-ai suit la cele cereşti, către Împăratul împăraţilor, Sfinte Părinte Toma; roagă-te neîncetat pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

Cei trei tineri au defăimat porunca cea fără de Dumnezeu, de a cinsti chipul cel de aur din câmpul Deiera şi fiind aruncaţi în mijlocul focului, răcorindu-se, au cântat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puterea lui Hristos dând orbilor vedere şi ologilor bună umblare, celor surzi mântuire şi bolnavilor vindecare, Preacuvioase Părinte Toma, cântai: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu linişte ţi-ai săvârşit viaţa, părinte preafericite, luminându-te cu lipsa de avere şi împodobindu-te cu înfrânarea, cântând cu umilinţă inimii, grăiai către Stăpânul: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară Cinstită, Neispitită de nuntă, Preacurată Binecuvântată, Ceea ce eşti Îndreptarea celor căzuţi, mântuirea celor păcătoşi, miluieşte-mă pe mine, cel nesăţios, care cânt Fiului tău: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu frâul postirii supunând patimile sufletului, cele cu anevoie de oprit, te-ai asemănat cu îngerii cei fără de trup, cântând: lăudaţi, lucruri, pe Domnul şi preînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Încercând a urma viaţa cea sfinţită a Tesviteanului Ilie, te-ai suit în munte să vorbeşti cu Dumnezeu, curăţindu-ţi mintea prin înfrânare şi cântând: Binecuvântaţi pe Hristos în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Izvor viu, ca Una care ai născut Apa Vieţii, adapă sufletul meu cel topit de văpaia păcatelor, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ca să te slăvesc întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmosul: Pe Dumnezeu Cuvântul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sărac fiind cu duhul, părinte, ai luat Împărăţia Cerurilor, umplându-te de slavă nespusă, împreună cu toţi aleşii şi luând răsplătirile după vrednicia ostenelilor tale, Sfinte Părinte Toma. Pentru aceea, cu credinţă şi cu dragoste te fericim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sicriul moaştelor tale izvorăşte râuri de tămăduiri, pentru cei ce cu credinţă se apropie; acesta îneacă patimile sufleteşti şi ridică durerile trupurilor. Fericite Toma, cel ce te rogi pentru cei ce cu credinţă te fericesc pe tine, pururea.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Unindu-te cu cetele cele prealuminoase ale cuvioşilor şi luminându-te cu lumina cea neînserată după înţelegere, Părinte Toma, luminează pe cei ce să vârşesc cu credinţă dumnezeiască pomenirea ta şi-i învredniceşte să dobândească mântuire prin rugăciunile tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Strălucind tuturor cu raza minunilor tale, Ceea ce eşti de Dumnezeu Dăruită, goneşti negura patimilor şi a necazurilor, Preacurată şi întinde lumina veseliei cea înţelegătoare peste cei ce te slăvesc pe tine, Maica lui Dumnezeu.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

Bineplăcând Domnului, cuvioase, prin fapte dumnezeieşti şi prin vieţuirea curată, te-ai învrednicit moştenirii celor fără de trupuri, Sfinte Părinte Toma, Preafericite.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Văzând mai înainte cea stearpă venirea ta şi răsunând în urechi glasul închinăciunilor tale, nu se dumirea ce lucru va să fie; dinăuntru pruncul sălta în pântecele ei, la închinăciunile tale, pentru că el cunoscuse Întruparea lui Dumnezeu în pântecele tău.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Dacă Te-a văzut pe Tine înălţat pe Cruce Preacurată Maica Ta, Cuvinte al lui Dumnezeu, tânguindu-se ca o maică, grăia: ce minune nouă şi străina este aceasta, Fiule? Cum Te uneşti cu moartea, Viaţa tuturor, vrând să înviezi pe cei morţi, ca un Milostiv?

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie