Canon de rugăciune către Sfântul şi Dreptul Iov

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul şi Dreptul Iov

Troparul Sfântului și Dreptului Iov, glasul 1

Bogăţia virtuţilor lui Iov văzând-o vrăjmaşul drepţilor, a uneltit a o fura, şi rupând turnul trupului, vistieria duhului nu o a furat; căci a aflat întrarmat sufletul celui fără prihană, iar pe mine şi golindu-mă m-a robit. Deci mai înainte de sfârşit întâmpinându-mă, izbăveşte-mă de cel viclean, Mântuitorule, şi mă mântuieşte.

 

Cântarea 1

Glasul al 4-lea

Irmos: Cetele israeliteneşti...

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Văzând Biserica lui Hristos cu ochii cei înţelegători pe diamantul cel suferitor, împodobit cu cununa răbdării, prăznuieşte cu veselie cântând: Să cântăm Dumnezeului nostru că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Nici limba înţelepţilor, nici cugetul omenesc nu va putea să ajungă laudele tale, pentru că, limba cea nezidită a zis că eşti cinstitor de Dumnezeu, fără de prihană şi adevărat. Pentru aceea împreună cu tine, dintr-un glas strigăm: Să cântăm Dumnezeului nostru că S-a preaslăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Gândind vrăjmaşul pentru cel drept că este îngrădit cu bogăţie, l-a cerut ca prin luptă să-l surpe şi, luptându-se în silă cu dânsul gol, s-a surpat. Căci prin răbdare striga: Să cântăm Dumnezeului nostru că S-a preaslăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Adunarea proorocilor te laudă curată, şi cetele celor fără de trup te cinstesc pe tine, căci văzând pe Ziditorul tuturor că în chip de negrăit a ieşit din pântecele tău, cu netăcere îi strigau: Să cântăm Dumnezeului nostru că S-a preaslăvit.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Arcul celor puternici...

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Lipsindu-te de iubiţii tăi fii şi de averea ta, ai rămas cu cugetul neînduplecat cântând: Bine este cuvântat numele Domnului meu.

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Bogăţia şi sărăcia le-ai făcut materie virtuţii, căci prin mijlocirea amândurora arzându-te, ca aurul de şapte ori, te-ai arătat prea lămurit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu graiul femeii a năvălit la tine începătorul înşelăciunii şarpele, ca la cel dintâi zidit, dar nu s-a folosit la vicleşugul lui, acela ce s-a lăudat peste măsură.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te Maică neispitită de nuntă, ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Dumnezeu Cuvântul, şi L-ai născut întrupat, ca pe Dumnezeu împreună şi om.

Irmosul

Arcul celor puternici a slăbit, şi cei neputincioşi s-au încins cu putere; pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Auzit-am slăvită rânduiala...

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Prea destulă pildă şi stâlp însufleţit, şi chip al virtuţii, ni s-a arătat nouă înţeleptul şi fără prihană Iov; căruia fă-ne râvnitori pe noi care strigăm ţie: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Împlinitorul bunătăţilor loc de nevoinţe a pus ţie pătimitorule, descoperind deodată la toţi strălucirea virtuţilor tale, care strigai: Neprihănite Iov prea fericite.

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dătătorul de nevoinţe, Care este tămăduitor greşelii lui Adam, tămăduia şi răbdarea şi tăria sufletului tău celui fără de răutate, când erai în gunoi, Iov preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luminându-te cu adevărat cu faptele cele bune, din zavistia vrăjmaşului celui începător de rele, te-ai lipsit de toată averea, dând slavă Ziditorului tău, preafericite Iov.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine te lăudăm preamărită mireasă a lui Dumnezeu, ceea ce eşti neispitită de nuntă, care ai născut cu trup pe Mântuitorul, şi întru adevăr fără tăcere strigăm ţie: Bucură-te părtinitoarea şi lauda robilor tăi.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Cel ce ai răsărit lumina...

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Mângâietorii întâmplărilor tale celor rele, adăugând odinioară rănilor şi durerilor tale, ţi-au împletit ţie mai multe cununi, mărite Iov.

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

La întâmplările tale cele rele, vitejeşte te-ai arătat nebiruit, şi întru bunătăţile tale nu te-ai înduplecat la trufia cea fără rânduială, mărite Iov.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Zidindu-ţi cetăţuia sufletului tău nerăzvrătită, vitejeşte ai suferit viforul cel cumplit al vrăjmaşului, mărite Iov.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Glasul îngerului fără tăcere ţi-l aduce ţie zidirea Fecioară. Bucură-te, Maică Preacurată, a lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Strigat-a mai înainte...

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ce minunează auzirea îndulcindu-se de cuvintele tale, căci te-ai arătat gură plină de taina Celui ce te-a făcut, şi te-a învăţat pe tine cu dumnezeiescul Duh.

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca să vindeci durerea inimii celei întristate, vărsai din ochii tăi lacrimi de milostivire, părtinind pe săraci şi pe văduve, mărite Iov.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Viaţa ta a fost cu evlavie şi iubitoare de Dumnezeu; pentru aceea şi moartea ta s-a arătat ţie odihnă, şi te-ai mutat către veselia cea fără de sfârşit, fericite Iov.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rugămu-ne Născătoare de Dumnezeu Preacurată, roagă pentru robii tăi pe Cel ce S-a întrupat din tine, căci pe tine singură te ştim că eşti nouă părtinitoare.

Irmosul

Strigat-a, mai înainte închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, proorocul Iona în chit rugându-se: Din stricăciune mă izbăveşte Iisuse, Împărate al puterilor.

 

CONDAC

Glasul al 8-lea

Podobie: Ca nişte pârgă a firii...

Ca un adevărat şi drept, de Dumnezeu cinstitor şi fără prihană, şi sfinţit arătându-te preamărite, sluga lui Dumnezeu cea adevărată, ai luminat lumea cu răbdarea ta, prearăbdătorule şi preaviteazule; pentru aceasta toţi, de Dumnezeu înţelepţite Iov, lăudăm pomenirea ta.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Cel ce ai izbăvit în foc...

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Fiind neînvăţat de cuvintele legilor, dar făcând împlinirea proorocilor şi a legii, fericite Iov, prin dragoste ai plăcut lui Dumnezeu, cântând: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Nestrângând comoară pe pământ, ci având nădejde în ceruri, ai lepădat la pământ aurul, cu bucurie lui Dumnezeu strigând: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Lovindu-te cu rană cumplită, şi de avere despoindu-te vrăjmaşul drepţilor, nu a plecat tăria sufletului tău a nu striga: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Foarte te-ai mărit, fericite Iov, arătându-te neplecat la uneltirile şi năpădirile satanei. Drept aceea ţi s-a arătat Domnul vindecând rănile tale, şi dăruindu-ţi avere îndoită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai primit în pântecele tău pe Dumnezeu fără sămânţă şi mai presus de fire, Care a ieşit din tine şi a vorbit cu oamenii, pentru milostivire, cu bună credinţă te lăudăm pe tine în veci, ca pe o Maică, a Celui Preaînalt.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Cel ce S-a văzut...

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Toată ceata celor ce prăznuiesc cântând împreună cu dumnezeiescul Iov, prăznuieşte întru înălţime. Pentru aceea strigăm: Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Dătătorul de nevoinţe ţi-a îndoit ţie cununile pe pământ şi în cer, cugetătorule de Dumnezeu, mărite Iov. Pentru aceea strigi: Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Puroaiele trupului tău fericite, izvorăsc tămăduiri sufletelor şi trupurilor celor ce cântă: Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Suferind vitejeşte rănile cele înfricoşătoare, ai primit după lovire, de la dătătorul de nevoinţe, darurile biruinţei, avere îndoită pe pământ şi moştenirea cerului, fericite Iov.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe ceea ce mai presus de fire negrăit a zămislit şi a născut bucuria lumii, pe Hristos Dumnezeu, tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi întru toţi vecii.

Irmosul

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel ce S-a văzut în chip de înger în cuptorul cel cu foc la cuvântătorii de cântare, pe Hristos Dumnezeu, lăudaţi-L tineri, preoţi bine-L cuvântaţi, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Eva, prin boala...

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Iov cu strălucirea răbdării după vrednicie s-a încununat; iar tu te jeleşti şi eşti posomorât satano, nesuferind cununa dreptului; căci în deşert nădăjduindu-te, te-ai ruşinat. Care tuturor celor drepţi singur tu eşti prea vrăjmaş.

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Văzând Iov slava Ta cea nevăzută, pe cât se poate omului a o vedea, cuprinzându-se de frică şi de buna cucerire a strigat foarte îngrozit: Cenuşă sunt şi pământ, iar Tu Domn. Pentru aceea toţi Te mărim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

După vrednicie te-a primit pe tine cartea vieţii şi jitniţele cele cereşti, ca pe nişte grâu copt adunat şi plin de zile dintru ale Duhului, fericite Iov, sluga Domnului. Pentru aceea toţi te fericim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai mai presus de gând locaş şi scaun însufleţit, şi uşă înţelepciunii celei mai bune, Preacurată Fecioară. Pentru aceea ca pe o împărăteasă te-au iubit fecioarele pe tine Fecioară, aducându-se pe urma ta ţie, fiicei lui Dumnezeu.

Irmosul

Eva, prin boala neascultării, blestem înlăuntru a adus. Iar tu, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea fecioriei tale...

Pe Iov cel fără prihană şi curat, care s-a făcut întru Duhul stâlp întărit şi nestrămutat de uneltirile vrăjmaşului, toţi să-l fericim şi cu credinţă să-l lăudăm, ca pe cel ce a fost mare servitor al lui Hristos, şi neîncetat se roagă Lui să izbăvească de primejdii sufletele noastre.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
30 Mai