Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, Mitropolitul Banatului (1)

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, Mitropolitul Banatului (1)

Troparul SfântuluiIerarh Iosif cel Nou de la Partoş, Mitropolitul Banatului, glasul al 8-lea:

Din tinereţe cu totul te-ai supus Domnului, cu rugăciunile şi cu ostenelile şi cu postul. Pentru aceasta, văzând Dumnezeu nevoinţele tale, arhiereu şi păstor Bisericii Sale te-a rânduit; şi după moarte, în cetele sfinţilor te-a sălăşluit, Sfinte Părinte Iosif. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască iertare de greşeli nouă, celor ce cu credinţă şi cu dragoste săvârşim sfântă pomenirea ta.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De la Sfântul Munte trimis ai fost de Duhul Sfânt, ca să întăreşti pe fraţii tăi, Prealăudate Iosif. Iar acum, după lupta cea bună ce ai dus, veselindu-te cu îngerii, luminează haina sufletelor noastre, ca să prăznuim cu laude sfântă pomenirea ta.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scăpare s-a făcut pentru poporul tău venirea ta în Ţara Banatului, la timp de grea încercare; că, purtându-ţi cârja păstorească cu vrednicie, Domnul pe tine te-a mărit ca să fii ocrotitor pentru cei ce aleargă la tine şi te cheamă cu dragoste, prealăudate.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Privind Stăpânul la podoaba faptelor tale, Sfinte Ierarhe Iosif şi slăvit fiind pe pământ printr-Însul, Cămărilor celor Cereşti te-a învrednicit a fi părtaş.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu Curată, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul mai presus de fire, spre mântuirea noastră.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De Stăpânul apropiat fiind, cu părintească iubire mijloceşti înaintea Lui pentru cei ce aleargă la tine, Sfinte Iosif, părintele nostru, izbăvindu-i din nevoi.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mult Milostive, Doamne, pentru mijlocirile Părintelui nostru Iosif, curăţeşte-ne pe noi robii Tăi, iertându-ne ca un Bun, toate greşelile.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prealăudate Iosif, săvârşit-ai cu darul din tine preamărite minuni. Iar viaţa ta, ca o stea străluceşte înaintea oamenilor. Tămăduieşte rănile sufletelor noastre şi cu rugăciunile tale, izbăveşte-ne de toată ispita vrăjmaşului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeiască Mireasă, tu eşti Lauda noastră a credincioşilor, căci pe tine toţi creştinii te avem Solitoare şi Scăpare din primejdii şi nevoi.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o oglindă fără de faţă a Dumnezeieştii Străluciri te-ai făcut înaintea credincioşilor tăi, bunule păstor al Bisericii Banatului; prin vieţuirea ta cea fără prihană ai luminat ca un stâlp de foc în întunericul ispitelor pe cei ce se nevoiau spre mântuire.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând poruncii Domnului, te-ai făcut lumină povăţuitoare spre Tainele adevărului, ruşinând cu cuvântul învăţăturii tale rătăcirea cea păgânească. Pentru aceasta, ca pe o podoabă a Bisericii te cinstim.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu darul tău, Preasfinte Părinte Iosif, vindecări izvorăşti celor ce se apropie cu credinţă de sfinţit mormântul tău. Revarsă darul tău cel tămăduitor şi în sufletele noastre, ca să ne vindecăm de toată patima cea pierzătoare şi pilda vieţii tale să o urmăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iisuse Mântuitorule, nu trece cu vederea pe robii Tăi, ci ne dăruieşte iertare de păcate, ca Unul care Singur eşti fără de păcat şi împacă lumea, Mult Milostive, pentru rugăciunile Maicii Tale.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Mânecând, strigăm Ţie...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Credincioşii Banatului neîncetat vestesc minunile tale; iar Cetatea Timişoarei împreună cu sfântă mănăstirea ta se veselesc cinstindu-te pe tine, Preasfinte Părinte Iosif.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nici pe cei de altă credinţă nu i-ai lipsit de bunătatea ta, ci pe toţi fără căutare la faţă i-ai împărtăşit de darurile tale; mântuieşte pe toţi din dureri şi din necazuri, scapă-ne şi pe noi din nevoi, cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În Locaşurile cele de Slavă petrecând şi cu Apostolii şi cu mucenicii dănţuind, vorbitor împreună cu îngerii te-ai făcut; pentru aceasta, prăznuind cu dragoste sfântă pomenirea ta, Părintele nostru Iosif, te rugăm: roagă pe Hristos Mântuitorul pentru sufletele noastre.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine Acoperământ tare de mântuire tuturor te mărturisim, Maică Preacurată. Grăbeşte şi te milostiveşte şi acum spre noi cei ce-ţi cântăm ţie şi te lăudăm, Ceea ce eşti Una Folositoare către Dumnezeu.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Haină luminoasă dă-mi mie...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cununa măririi sfinţilor ai dobândit, căci, cu bărbăţia credinţei şi pe păgâni i-ai îmblânzit şi pe fiii tăi credincioşi la păşune duhovnicească i-ai povăţuit; drept aceea, ca o slugă bună şi credincioasă, ai intrat întru bucuria Domnului tău, unde este ceata celor ce se veselesc.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Străine şi negrăite minuni lucrezi şi prin cinstit mormântul tău, precum ai lucrat în viaţă. Celor în primejdii le stai într-ajutor cu rugăciunile tale, neputincioşilor doctor eşti şi celor ce pătimesc alinare; poporului tău celui credincios în prigoniri, apărător neînfricat te-ai arătat; şi întru toate slujba ta deplin ai făcut-o.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În ceruri petreci acum, preasfinte părintele nostru şi vezi Slava cea pururea Fiitoare; acoperă-ne şi pe noi cu ocrotirea ta cea folositoare, slujitorul Domnului Hristos, Preafericite Iosif.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Maică pururea Fecioară, toată suflarea spre tine îşi îndreaptă nădejdile de izbăvire, căci pe tine toţi te avem Ancoră Neclintită şi Mijlocitoare spre mântuire.

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă...

Apărător nebiruit, ca unul care prin tine din nevoi s-a mântuit, te are pământul Banatului, Sfinte Iosif. Ci, ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu apără-l pe el de toată nevoia, ca să cântăm ţie: bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif, făcătorule de minuni.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei din Iudeea...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tinerii cei cu numărul Treimii, cu roua harului ceresc au biruit văpaia focului cântând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul care te-ai arătat tămăduitor bolilor, vindecă şi neputinţele sufletelor noastre ale celor ce aleargă la tine, Prealăudate Iosif şi grăim după cuviinţă: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împărate a toate, Stăpâne Mult Milostive, Doamne, pentru rugăciunile sfântului Tău ierarh, împacă viaţa noastră, Bunule, ca pururea cu un glas să lăudăm puterea Ta, preaînălţându-Te întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rugăciunile şi nădejdea tuturor către tine se îndreaptă, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; caută spre ele şi roagă pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru să izbăvească de veşnicele chinuri pe cei ce cântă: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Împăratul Ceresc...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind cununa cea neveştejită a sfinţeniei, Sfinte Iosif, Părintele nostru, scapă din adâncul ispitelor pe cei ce te cinstim şi te roagă pentru noi către Mântuitorul Hristos.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arhiereule cu cinstit nume, de Dumnezeu ales slujitor al celor sfinte şi părtaş al tainelor celor mai presus de minte, mijloceşte dar de mântuire şi tămăduire neputinţelor pentru cei ce se închină la mormântul tău.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împărate a toate, Cuvinte al lui Dumnezeu, Păstorule şi Mielule, pentru rugăciunile Ierarhului Tău Iosif, fă-ne parte cu drepţii la înfricoşătoare venirea Ta şi ne scapă de blestemul focului celui în veci nestins.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând în preajma Luminii Celei Neapropiate, luminează cu mijlocirile tale şi sufletele noastre, ca să scăpăm din întunericul ispitelor; şi ne învaţă şi pe noi să cântăm: toată suflarea să laude pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că după alegerea Părintelui Nor de lumină te-ai făcut Cuvântului şi Rugul cel Nears l-ai închipuit, primind întru tine Focul Cel Dumnezeiesc, Stăpână Preacurată.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe tine Maica lui Dumnezeu...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi, iubitorilor de praznic, pomenirea Sfântului Iosif cu vrednicie să o săvârşim, vestind minunile lui spre Slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea noastră; şi preamărind întru inimile noastre pe Domnul, să dobândim scăpare din patimi şi de primejdii.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Slujitorule al lui Hristos Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce cu laude cinstesc sfântă pomenirea ta, ci primeşte cântarea noastră cea din inimă şi cu darul tău fii nouă folositor spre mântuirea sufletelor noastre.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe unul în Trei Ipostasuri Dumnezeu, pe Tatăl de la Care sunt toate şi pe Fiul prin Care sunt toate şi pe Duhul Sfânt, Care pe toate le plineşte, Treimea Cea Una şi Nedespărţită, credincioşii cu cântări o slăvim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Doctorul trupurilor şi al sufletelor născându-L, Fecioară, pe Domnul şi Mântuitorul, roagă-L Maică, Singura Folositoare, să ne dăruiască iertare de păcate şi vindecare patimilor.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...

Sărăcia cea de bunăvoie ai ales şi bogăţia cea stricăcioasă ai lăsat, Înţeleptule Iosif; şi Crucea pe umeri ridicând, pe cărarea cea strâmtă cu anevoie ai umblat; şi călcând prin înfrânare dulceţile trupeşti, ai ajuns la desfătarea cea Dumnezeiască a Raiului, părinte al nostru, cuvioase.

 

SEDELNA Praznicului Înălţării Sfintei Cruci, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...

Întru tine, de trei ori Fericită şi de viaţă făcătoare Cruce, credincioşii veselindu-se, cu Oştile cele fără de trup împreună prăznuiesc; cetele arhiereilor cu bucurie te laudă, iar mulţimile monahilor şi ale pustnicilor cu credinţă ţie se închină; toţi slăvind pe Hristos, Cel Ce pe tine S-a Răstignit.

Canoanele lunii Decembrie

Calendar ortodox
8 Decembrie