Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Sava Stratilat

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Sava Stratilat

Troparul Sfântului Mucenic Sava Stratilat, glasul al 5-lea

Lepădând dregătoria şi cinstea cea pământească, înaintea chinuitorului, împăratului celui viclean ai mărturisitpe Hristos Dumnezeu şi pentru El multe patimi ai suferit, mărite. Pentru aceasta te-ai încununat cu cununa preafrumoasă a biruinţei, de la Împăratul Cel Ce peste toţi împărăţeşte, luminat împodobindu-te. Şi cu Oştile cele cereşti stând înaintea lui Hristos, Sfinte Mucenice Sava, roagă-te să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1

glasul al 2-lea

Irmos: Veniţi popoare...

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu firea noastră mântuind din porţile iadului, Doamne, l-ai închis pe acesta întru întunericurile cele veşnice şi omorând moartea ai izvorât viaţă.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lăsând ostăşia cea de pe pământ, prin nevoinţele cele Dumnezeieşti, mărite, murind, te-ai numărat cu cetele şi cu Oastea cerească, Mărite Sava.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Putere de sus îmbrăcându-te, înţelepte, neclintit şi nebiruit te-ai arătat împotriva vrăjmaşilor, cu vitejie biruind lupta lor, prea­mărite.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te pururea, ai strălucit ca un luminător în noaptea înşelăciunii, drept propovăduind tuturor pe Soarele Hristos şi alungând întunericul necredinţei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din pământul cel mai dedesubt ne-a scos pe noi Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce S-a născut din tine. Şi prin Învierea Sa, ca un Milosârd, a adus către viaţa cea veşnică, pe cei ce pururea te laudă pe tine.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Întăreşte-ne pe noi...

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Puterea luptătorului şi stăpâ­nirea morţii surpând Hristos, a înviat cu Învierea Sa firea noastră şi a întărit-o.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dragostea lui Hristos cea plină de căldură Dumnezeieşte aprinzându-te, preaînţelepte şi îndepărtân­du-te de toate cele pământeşti şi stricăcioase, ţi-a arătat înşelă­ciunile vrăjmaşului.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscând pe Unul Ziditorul Domnul, Cel Ce S-a dat pe Sine spre mântuirea oamenilor, pentru Elai dat sângele tău Sfinte Sava, pentru răsplătirea cea care va să fie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tirania morţii a încetat şi s-au stricat vistieriile iadului prin Învierea Celui Ce S-a născut din tine, Preacurată şi s-au umplut vistieriile de viaţă.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Auzit-am, Dumnezeule...

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sabia cuvintelor tale celor adevărate, cu vitejie ai tăiat alcătuirile înşelăciunii, Mărite Mucenice Sava.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Frumuseţea cea înflorită a trupului adevărata arătat întru tine buna podoabă cea Dumne­zeiască a sufletului tău, rabdătorule de chinuri.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bărbăţia sufletului ce a crescut întru tine, mărite, ai biruit prin patimă pe luptătorul cel vechi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiul tău Fecioară scoţând pe om de la fiara cea ucigătoare, către viaţă l-a mutat pe el.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Dătătorule de lumină...

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu cu îngroparea trupului ai biruit pe potrivnicul nostru şi ca un Dumnezeu sfărâmând iadul prin Învierea Ta, ai înviat pe morţii cei ce Te-au preaslăvit pe Tine.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin frumuseţea cea cu înţelepciune a făpturilor, ai cunoscut pe Stăpânul tuturor, pentru aceasta şi pătimind pentru Dânsul, te-ai învrednicit cununilor.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Câştigând darurile cele Tainice ale lui Hristos, mărite şi Dumnezeieşte luminându-te cu strălucirile cele fără de pizmă, te-ai arătat în lume luminător, mărite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izvorul vieţii Întrupându-Se din tine, Născătoare de Dumnezeu şi înviind, a izvorât firea celor de pe pământ născuţi şi ca un Dumnezeu a adăpat-o cu apele nemuririi.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Întru adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu Hristoase, Cel Ce de bunăvoie ai socotit a muri pentru noi, prin moarte pierzând moartea ai înviat pe cei morţi şi i-ai slobozit din legăturile ei.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stropindu-te cu sângele cel Dumnezeiesc al lui Hristos de spurcăciunile capiştilor idoleşti te-ai îndepărtat, Mărite Sava şi cu lumina harului te-ai îmbrăcat.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scăpând de gerul înşelăciunii, ai ajuns la primăvara cea lină şi te-ai luminat cu cunoştinţa lui Hristos, mărite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe noi cei stricaţi cu păcate, Fiul tău, Preacurată, prin Învierea Sa ne-a înnoit şi prin har ne-a făcut dumnezei.

 

CONDAC

glasul al 4-lea

Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Nebiruit voievod arătându-te, meşteşugirile barbarilor le-ai biruit şi pătimind prea tare, mărite, mulţimea vrăjmaşilor celor nevăzuţi ai înfrânt; pentru aceasta cunună de biruinţă ţi-ai împletit. Roagă-te lui Hristos, Preafericite Sava, pentru noi, ce cu credinţă te cinstim pe tine.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Chipului de aur...

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un mort de bunăvoie adormind cu trupul în mor­mânt Hristos, pe morţii cei din veac, cei ce dormeau în iad, i-a deşteptat. Şi prin Învierea cea purtătoare de viaţă a înviat pe cei ce strigau: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arma cuvintelor celor Dumneze­ieşti ca o sabie ţinând, ai înfipt-o în inimile necredincioşilor, înţelepte şi ai rănit fărădelegile cele înşelătoare ale potrivnicilor şi ai strigat: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împiedicat fiind de vrăjmaşi, nu ţi-ai clătinat sufletul, nici ai rămas biruit, căci ai avut pe Hristos, Cel Ce privea şi te întărea pe tine neclintit, Sfinte Mucenice Sava, Căruia ai şi strigat şi cu mulţumire ai cântat: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe vrăjmaşul l-ai supus mort sub picioarele tale, pătimitorule şi înşelăciunile ca o dobândă ai luat şi ai dat Stăpânului tuturor pe cei ce cu credinţă strigă: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Firea omenească cea stricăcioasă îmbrăcându-se întru tăria stăpânirii, prin învierea naşterii tale, Fecioară Prealăudată, cu bărbăţie s-a întrarmat asupra morţii şi ca pe o Maică Curată a Nemuririi şi a Vieţii te laudă pe tine.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Dumnezeu Cel Ce...

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe aflătorul morţii, prin moartea ta cea trupească, Îndurate, omorând, pe acesta l-ai arătat tuturor oamenilor veşnică moarte. Pentru aceasta, Viaţă şi Nestricăciune, te înălţăm pe tine.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin baia botezului curătindu-te de toată întunecimea necredinţei şi de închinăciunea idolilor, curat te-ai apropiat către Ziditorul, vitejeşte răbdând în privelişte, Sfinte Mărite Sava.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin cuvântul tău cel de miere izvorâtor şi cu privirea cea blândă, minunând pe chinuitorul, ai pus împotriva lui fapte de biruinţă şi ai strigat: pe Tine, Doamne, Te înălţăm în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Începătorul vieţii mele cu trup apropiindu-se de moarte, a omorât-o şi a înviat pe cei ce cu dragoste te laudă pe tine Fecioară şi-L preaînalţă pe Dânsul în veci.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul...

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu rupând cele dinăuntrul iadului, Îndurate, ca un Puternic iadul l-ai sfărâmat şi lumea cea lipsită ai umplut-o de Mărirea Cerească, ridicând şi înviind pe morţi şi prin socotinţa Ta ai înălţat pe toţi oamenii.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin cuget suindu-te la înălţimea cunoştinţei celei Dumnezeieşti, răbdătorule de chinuri, ai lăsat înşelăciunea care trăgea în jos; şi cu aripile chinurilor te-ai înălţat către Dânsul cu deadinsul, mărind şi lăudându-L pe El, ca pe un Bun.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săgeţile chinuitorilor socotindu-le ca nişte săgeţi de prunci, prin Puterea lui Hristos le-ai dat în lături, având pe Hristos împreună Luptător şi Ajutător ţie pururea; pe Care cu credinţă şi cu dragoste neîncetat L-ai slăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Strălucit-a Fiul şi Dumnezeul tău, Fecioară, înviind din mormânt şi a umplut lumea cu Dumneze­iască strălucire şi laudă. Şi cu Lu­mina Nestricăciunii a luminat pe cei ce cu credinţă, ca pe un Nor Luminos, te laudă pe tine.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat pe Cruce...

Arătându-te nebiruit voievod ai biruit înşelăciunile barbarilor şi cu tărie pătimind, ai biruit taberele vrăjmaşilor celor nevăzuţi; roagă-te pentru noi cu deadinsul, Preafericite Mucenice Sava, cei ce cu credinţă te lăudăm pe tine.

Canoanele lunii Aprilie

Calendar ortodox
14 Aprilie

glas 4, voscr. 1