Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Romei şi către Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei (2)

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Romei şi către Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei (2)

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având sălăşluire în Locaşurile cele Prealuminate, dă-mi mie luminare, cu rugăciunile tale, Sfinte Petru, cu totul fericite!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ştiinţa fiind învăţat şi cu preoţia luminându-te, Preafericite Petru, te-ai adus jertfă lui Hristos prin sânge.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Podoabă înfrumuseţată şi ca un dar de mult preţ te-ai dăruit cinstitei Biserici, pentru Dumnezeu, preafericite!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacurată Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce mai presus de fire ai născut cu Trup pe Cuvântul Cel Veşnic şi mai presus de Dumnezeire, te lăudăm!

Catavasie:

Hristos Se naşte, slăviţi-L, Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, înălţaţi-vă. Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L, popoare, că S-a preaslăvit.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt ca Domnul...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suitu-te-ai la cele cereşti, prin sângele tău, ca într-o căruţă, cuvioase, unde mergător înaintea noastră a intrat Hristos, Cel Singur fără de păcat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părăsit-ai viaţa cea stricăcioasă şi ai aflat Viaţa Cea Nemuritoare, fericite, unde dănţuieşti purtând cunună; roagă-te să se mântuiască sufletele noastre!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un finic preabine odrăslit ai înflorit, ca un măslin plin de roadă te-ai arătat în Curţile Domnului, de Dumnezeu insuflate, ca o smirnă şi ca o tămâie, ca un mir bine mirositor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară fiind ai născut, cea Neispitită de nuntă şi Fecioară ai rămas, Maică Neispitită de bărbat, Născătoare de Dumnezeu, Marie! Roagă pe Hristos Dumnezeul nostru să ne mântuim noi!

Catavasie:

Fiului, Celui Născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci şi mai pe urmă din Fecioară Întrupat mai presus de fire, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel Ce ai înălţat fruntea noastră, Sfânt eşti Doamne.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Din munte umbros cu desime...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Străbătând calea virtuţilor, părinte, ai ajuns la Locaşurile cele de sus, purtătorule de Dumnezeu, fiind împodobit cu ungerea preoţiei şi strălucind cu sângele muceniciei.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu stropii şi cu valurile sângiurilor tale, fericite, ai stins văpaia rătăcirii şi ai risipit negura prigonitorilor, sfinţite mucenice, vrednicule de laudă!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un nou Sfânt Petru te-ai arătat nouă cu adevărat, strălucind cu daruri Apostoleşti; şi te-ai făcut lucrător de cele sfinte şi următor al Patimilor Stăpânului tău, preafericite!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te! Îţi cântăm ţie de la noi, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu! Bucură-te, Ceea ce ai născut lumii Bucuria! Bucură-te, Ceea ce Singură eşti Sprijinitoarea oamenilor! Bucură-te, Ocrotitoarea tuturor!

Catavasie:

Toiag din rădăcina lui Iesei şi Floare dintr-însul, Hristoase, din Fecioară ai odrăslit, Tu Cel Lăudat, din Muntele cel cu umbra deasă. Venit-ai Întrupându-Te din cea Neispitită de bărbat, Cel fără de trup şi Dumnezeu, Slavă Puterii Tale, Doamne!

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Mânecând, strigăm către Tine...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te pe piatra credinţei, răbdătorule de patimi, ai rămas neclintit de încercările ce te-au împresurat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sabia cea de văpaie a Duhului, ierarhe, ai înjunghiat pe hulitorul Arie, din Dumnezeiască judecată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind întărit cu Puterea Mântuitorului, slăvite, ai călcat puterea şi tăria vrăjmaşului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Linişteşte viforul cel neastâmpărat al patimilor mele, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu, pe Ocârmuitorul şi Domnul.

Catavasie:

Dumnezeul păcii fiind şi Tată al îndurărilor, pe Îngerul Sfatului Tău Celui Mare dăruindu-ni-L, Pace L-ai trimis nouă. Deci, povăţuiţi fiind la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, de noapte mânecând, Te slăvim, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Dă-mi mie haină luminoasă...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vieţuind lui Dumnezeu cu înţelepciune şi cu dreptate, sfârşit fericit ai luat de la El, preafericite!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfă desăvârşită şi bine primită te-ai adus pe sine lui Dumnezeu, Celui Ce pentru tine S-a făcut jertfă, Sfinte Petru, Minunatule!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Plin fiind de cuvintele Duhului, te-a făcut organ insuflat de Duhul, cântând cele de Taină, arătătorule de cele Dumnezeieşti!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Locaş al lui Dumnezeu şi Chivot şi Cămară Însufleţită şi Uşă Cerească te vestim pe tine, credincioşii, Născătoare de Dumnezeu!

Irmosul:

Dă-mi mie haină luminoasă, Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, mult Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

Catavasie:

Din pântece pe Iona ca pe un prunc l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit; şi în Fecioară sălăşluindu-Se Cuvântul şi Trup luând, a ieşit, păzind-o Nestricată. Că Cel Ce nu a pătimit stricăciune, pe Ceea ce L-a născut, a păzit-o Nevătămată.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Cu dogmele dreptei credinţe luminând Biserica, pentru dânsa te-ai luptat, de Dumnezeu Fericite Petru, izgonind pe Arie ereticul. Pentru aceasta, săvârşind preasfântă pomenirea ta, cu dreaptă credinţă strigăm: Bucură-te, o, Sfinte Petru, piatra credinţei!

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Ca cei ce sunteţi turnuri neclintite şi Dumnezeieşti ale Bisericii, stâlpi de Dumnezeu însufleţiţi şi puternici ai dreptei credinţe, Sfinţilor Clement şi Petru, Prealăudaţilor, ocrotiţi pe toţi cu mijlocirile voastre!

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei cinstitori...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-te prin vieţuire plăcută lui Dumnezeu şi fiind luminat cu Dum nezeiască Lumină, ai intrat la cele netrecătoare ale cerurilor, veselindu-te, înţelepte şi strigând Făcătorului: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să fii bineplăcut lui Dum nezeu, fericite, de bunăvoie te-ai dat pe sine în mâinile celor fărădelege, întru tot fericite, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind cu totul luminat, te-ai învrednicit a vedea pe Hristos, arătându-ţi ţie mai înainte haina Lui, cea ţesută de sus, sfâşiată rău, cuvioase, strigând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Intrat-a în pântecele tău, Născătoare de Dumnezeu, Cel Ce locuieşte în ceruri şi le cuprinde şi se hrăneşte cu laptele sânului tău Cel Ce hrăneşte acum toată suflarea cu voinţa, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Catavasie:

Tinerii în dreaptă credinţă fiind crescuţi, păgâneasca poruncă nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au înspăimântat, ci, în mijlocul văpăii stând, au cântat: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel Slăvit în Muntele cel Sfânt..

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stricăciunea hulei celei rele a lui Arie, cea vătămătoare, ai oprit-o, smulgând-o din adunarea credincioşilor şi izgonind-o din cuprinsul Bisericii, de Dumnezeu înţelepţite!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înainte stătător al cetei Apostolilor s-a arătat Sfântul Petru; iar tu te-ai făcut stâlp mucenicilor, Sfinte Petru, preaînţelepte, purtătorule de Dumnezeu şi sfinţit slujitor al Dumnezeieştilor Taine.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Luminatu-te-ai din Dumnezeiasca insuflare, cu cunoştinţa celor ce vor să fie, grăitorule de Dumnezeu, cunoscând mai înainte mutarea ta de pe pământ, prin mucenicie, către Dumnezeu Cel dintru înălţime, Sfinte Petru, de Dumnezeu înţelepţite!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

După naştere ai rămas Fecioară, ca şi mai înainte de naştere, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, născând pe Ziditorul lumii; pentru aceea te lăudăm şi te mărim întru toţi vecii.

Irmosul:

Pe Cel Slăvit în Muntele cel Sfânt şi pe Cel Ce în rug a arătat lui Moise Taina Naşterii pururea Fecioarei, pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul cel răcorit a închipuit chipul minunii celei mai presus de fire, că nu a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici Focul Dumnezeirii nu a ars pântecele Fecioarei în care a intrat. Pentru aceasta, cântând să strigăm: să binecuvinteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe pe Dânsul întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Naşterea pururea Fecioarei...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să lăudăm pe Minunatul Petru, cel mai dinainte rânduit să săvârşească cu sfinţenie cele ale preoţiei şi care a primit sfârşitul preoţiei cu bună laudă, făcându-se următor Patimii lui Hristos.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Sfântul Petru cel purtător de Dumnezeu să-l lăudăm, care s-a întărit cu toiagul Puterii lui Hristos şi cu sfinţenie a slujit şi s-a sfinţit, aducându-se jertfă lui Hristos.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să lăudăm pe Sfântul Petru cel de Dumnezeu ales, care a fost pătruns de toată Lumina Sfinte Treimi şi cu Strălucirea Ei cea Prealuminoasă fiind îndulcit, cere mântuire pentru noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mijloceşte cu îndestulare mântuirea sufletului meu! Căci ca un ierarh ai putere a lega şi a dezlega, îndreptându-mi greşelile cu rugăciunile tale, preasfinţite!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu eşti Pavăza noastră şi zidul, Născătoare de Dumnezeu! Tu eşti Sprijinitoare celor ce aleargă la tine; pe tine te rugăm şi acum pentru mijlocire, ca să ne izbăvim de vrăjmaşii noştri.

Irmosul:

Pe Cel Ce mai înainte a arătat în munte Dătătorului de Lege, în foc şi în rug, naşterea cea din pururea Fecioară, spre mântuirea noastră a credincioşilor, cu cântări neîncetate să-L mărim!

Catavasie:

Taină Străină văd şi Preaslăvită, cer fiind peştera, Scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care s-a culcat Cel Neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care lăudându-L Îl mărim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Din alegerea lui Hristos cea de sus călăuzind turma, ai păstorit-o la păşunile cele bine vieţuitoare ale învăţăturilor tale cele preaînţelepte, alungând pe Arie ca pe un lup sălbatic, care năvălea asupra ei cu nelegiuite învăţături. Drept aceea, dându-ţi sufletul pentru dânsa, te-ai dovedit bun păstor, precum a zis Domnul. Arhiereule fericite, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...

Mai înainte de zămislire, Curată, ai fost Închinată lui Dumnezeu; şi născându-te pe pământ, te-ai adus acum Lui dar, împlinind făgăduinţa părintească. Şi în Locaş Dumnezeiesc fiind dusă, ca Ceea ce eşti cu adevărat Locaş Dumnezeiesc, cu făclii luminoase, din pruncie te-ai arătat limpede Locaş al Luminii Celei Neapropiate şi Dumnezeieşti. Mare este cu adevărat mai înainte mergerea ta, Ceea ce eşti Singură Mireasă Dumnezeiască şi pururea Fecioară!

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
15 Iulie