Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatelor

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatelor

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatelor, glasul al 4-lea

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1

Glasul al 8-lea

Irmosul

Cel tăiat pe cea netăiată o a tăiat şi a văzut soarele pământul pe care nu-l văzuse. Pe pierzătorul vrăjmaş apa l-a înecat şi pe cea neumblată o a trecut Israel şi cântare a cântat: Domnului să-I cântăm, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu lumina cea mai desăvârşită şi împreunându-te cu cetele preoţeşti, fericite şi fiind împodobit cu bune laude ale mucenicilor, păzeşte pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta, Fericite Mucenice Eusebiu, îmbunând pe Hristos pentru noi.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Încă din tinereţe fiind aprins de dragostea lui Hristos, ai supus poftele trupului la puterile sufletului cele sfinţite, preafericite; şi arătându-te vas sfinţit ca un uns cu mirul harului, ai păstorit poporul întru cuviinţă, cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Duhul te pune înainte mai mare păstor pe tine, care ai risipit negura ereticilor cu cuvinte purtătoare de lumină, înţelepte şi arăţi limpede cărarea cea dreaptă celor ce umblă pe dânsa cu cuviinţă, Mare Mucenice Eusebiu, luminătorule al sufletelor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu, binecuvântată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, binecuvântează pe cei ce te binecuvântează, Preacurată şi-i umple de virtuţi dumnezeieşti şi-i întăreşte a cânta Domnului, căci cu slavă S-a preaslăvit.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Frica Ta, Doamne...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fost-ai blând şi fără de răutate, cu cuget smerit şi cumpătat şi plin de dragoste dumnezeiască, te-ai împodobit la sfârşit cu cununa mucenicilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminat cu podoabele cele din sângiuri, Mucenice Eusebiu Preasfinţite, luminat ai alergat la Sfintele Sfintelor, încununat cu slavă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înfruntând hulele lui Arie, celui ieşit din minte, fericite, ai răbdat izgoniri şi moarte foarte silnică; pentru aceea te-ai învrednicit de slava cea nemuritoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu voia Tatălui ai născut pe Cuvântul, prin venirea Duhului, Preasfântă Maică Fecioară, slava arhiereilor; pentru aceea te lăudăm.

Irmosul

Frica Ta, Doamne, o sădeşte în inimile robilor Tăi şi fii nouă întărire, celor ce întru adevăr Te chemăm pe Tine.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Cuvinte, din munte umbros, din Una Născătoarea de Dumnezeu, cu dumnezeiască vedere, proorocul mai înainte a cunoscut că ai să Te întrupezi şi cutremurându-se slăvea puterea Ta.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sarea învăţăturilor tale dulci, înţelepte, ai încetat putreziciunea înşelăciunii şi pe cei ce boleau de eresul credinţei cele rele, i-ai însănătoşit, Fericite Mucenice Eusebiu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptat-ai poporul către limanul mântuirii, înecând credinţa cea arienească, în noianul sângiurilor tale, păstorule şi mucenice, podoaba arhiereilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stea luminoasă ai răsărit în lume, cu lumina sfintelor tale dogme, luminând cugetele dreptcredincioşilor, preafericite; pentru aceasta cu credinţă te fericim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu gura şi cu limba şi cu inima te mărturisesc pe tine, Preacurată Maica Ziditorului şi te rog luminează-mi sufletul, care este întunecat de păcate.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Din noaptea necunoştinţei, zi a cunoştinţei de Dumnezeu, întru lumina feţei Tale, Hristoase, a strălucit de dimineaţă lauda Ta în inimile noastre.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu învăţăturile tale, fericite, întărind cugetele dreptcredincioşilor ai răbdat izgonirile pentru dreapta credinţă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stâlp Ortodoxiei, izvorul tămăduirilor şi întărirea Bisericilor, te ştim pe tine, Preaînţelepte Ierarhe Eusebiu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu legiuiri dumnezeieşti întărind prin har pe cei fără de lege, ai suferit moarte nedreaptă, de mână fără de lege.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Purtând făclia cea dumnezeiască te-ai cunoscut sfeşnic luminător, Născătoare de Dumnezeu, luminând toate marginile pământului.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduit-ai pe Mântuitorul, Cuvântul Cel de o fiinţă şi dimpreună fără de început cu Tatăl, pierzând socoteala cea deşartă a nebuniei celei necurate a lui Arie, Sfinte Mucenice Eusebiu, cel ce eşti zid tare şi nesfărâmat împrejurul credincioşilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu stropirea cinstitelor tale sângiuri vopsindu-ţi ţie porfiră împărătească, ai încăput, părinte, cu bucurie la împărăţiile cele dumnezeieşti, ca să stai înaintea Împăratului veacurilor, Preafericite Eusebiu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un trandafir, ca un crin cu miros foarte bun, ca un rai al lui Dumnezeu te-ai arătat, având în mijlocul tău lemnul vieţii, pe săditorul tuturor şi Domnul şi acum ne umpli pe noi de buna mireasmă a dumnezeiescului Duh, Sfinte Eusebiu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pricepând grăitorii de Dumnezeu prooroci, adâncimea cea nemărginită a tainei tale, aievea o au arătat pe ea mai înainte prin semne şi prin proorocii dumnezeieşti, că ai Întrupat pe Cuvântul Tatălui în chip mai presus de cuvânt, Preacurată Fecioară.

Irmosul

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad şi ca Iona, mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

 

CONDAC

Glasul al 4-lea

Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Petrecând întru sfinţenie cu dreaptă credinţă şi trecând calea muceniciei ai stins jertfele cele idoleşti, Sfinţite Mucenice Eusebiu; ci ca unul ce ai îndrăznire către Hristos Dumnezeu, roagă-L ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

Tinerii evreieşti au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat, strigând: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Petrecând în laude şi în rugăciuni, ierarhe, ai adormit patimile şi te-ai arătat păzitor priveghelnic nouă credincioşilor, celor ce te lăudăm pe tine cu credinţă şi săvârşim pomenirea ta.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-te mucenic şi ierarh, dumnezeieşte ai câştigat cele cereşti şi stai înaintea scaunului Ziditorului, strigând: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Răsărit-ai zori, propovăduind pe Iisus Hristos, Cel Ce a strălucit din Tatăl mai înainte de Luceafăr, luminătorule al Bisericii, podoaba ierarhilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Legile firii minunat le înnoieşti prin naşterea ta, Fecioară şi ne înnoieşti pe noi, care suntem stricaţi de călcarea cea rea a poruncii; pentru aceea după datorie te lăudăm.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Tinerii cei de Dumnezeu...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un ierarh şi mucenic, roagă pe Mântuitorul tuturor împreună cu ierarhii şi cu mucenicii, ca să aflăm noi milă, Mucenice Eusebiu, sfinţite propovăduitorule.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind încuviinţat întru buna cunoştinţă de sineţi şi păstorind turma cea sfinţită cu toiagul cuvintelor, ai gonit fiarele eresurilor, preafericite.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Înfruntând tu, Sfinţite Eusebiu, pe ereticii cei îngreunaţi de înşelăciuni, fără dreptate ai fost omorât de ei, nevoindu-te foarte tare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o mai înaltă a dumnezeieştilor înălţimi, ai născut pe Cuvântul cel Preaînalt, Care a ridicat de la pământ firea cea surpată a oamenilor, Prealăudată Fecioară.

Irmosul

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Tinerii cei de Dumnezeu cuvântători în cuptor, împreună cu focul şi văpaia călcând-o, au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Cu adevărat Născătoare...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicitu-te-ai, părinte, a vedea cele de departe, cum nădăjduia sfinţitul tău suflet şi te-ai sălăşluit către lumina cea neapropiată, bucurându-te.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai frumos cu cântările cele de Dumnezeu, cu faptele cele bune şi cu strălucirile cele preasfinţite ale nevoinţelor, Fericite Eusebiu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eusebiu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-se cu frumuseţea dreptei credinţe, să adunăm ceată întru veselie, lăudând pe Sfinţitul Eusebiu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Racla ta izvorăşte har de tămăduiri şi sfântă pomenirea ta luminează lumea ca un soare mare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai născut cu trup pe Cuvântul Cel preabun, îmbunătăţeşte sufletul meu cel înrăutăţit cu  păcatul, Iubitoare de bine Fecioară.

Irmosul

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară Curată, noi cei izbăviţi prin tine, cu cetele cele fără de trup slăvindu-te pe tine.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi...

Luminându-ţi viaţa cu podoabele virtuţilor, te-ai propovăduit a fi păstor şi cinstit arhiereu, Preafericite Eusebiu şi înfrumuseţându-te cu sângele muceniciei, te-ai mutat în sus către cetele cele fără de trup, cu care împreună roagă-te lui Hristos pentru noi, să se mântuiască sufletele noastre.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi...

Nădejde Neînfricată celor ce nădăjduiesc către tine, ceea ce mai presus de fiinţă ai născut în trup pe Hristos Dumnezeul nostru, pe Acesta roagă-L, dimpreună cu Sfinţii Apostoli, să dea lumii iertare şi pace şi nouă tuturor îndreptare vieţii mai înainte de sfârşit.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi...

Fecioară Preacurată, Maica lui Hristos Dumnezeu, sabie a trecut prin sfânt sufletul tău, când ai văzut răstignit de bunăvoie pe Fiul şi Dumnezeul tău; pe Care roagă-L neîncetat să ne dăruiască nouă iertare de păcate, ceea ce eşti binecuvântată.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
15 Iulie