Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent şi către cei împreună cu dânsul

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent şi către cei împreună cu dânsul

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent şi al celor împreună cu dânsul, glasul al 4-lea

Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

 

Cântarea 1

glasul al 4-lea

Irmos: Pe voievozii cei tari...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împreună cu Oştite îngerilor celor fără de materie şi de împărtăşirea Luminii Celei Neapuse luminându-te la suflet, sfinţite, luminează-mi inima mea, a celui ce-ţi laudă astăzi praznicul cel purtător de lumină, Preafericite Ianuarie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din pruncie ai fost cu totul preasfinţit, crescând împreună cu virtuţile şi primind ungere sfinţită, te-ai preoţit, păstorind poporul şi cu sângele muceniciei luminându-te ai strălucit mai mult decât soarele, preacuvioase.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-ţi-se inima cu Lumina Cea Dumnezeiască, bărbăteşte ai intrat la luptă, având râvnă Dumnezeiască şi surpând toată înşelăciunea idolească, ai primit cununa biruinţei, pururea pomenite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fericit este poporul cel ce te preamăreşte pe tine cu adevărat, Maica lui Dumnezeu şi te fericeşte pururea, Născătoare de Dumnezeu, precum ai zis mai înainte, proorocind cu sfinţire, când purtai pe Hristos în pântecele tău, Preacurată.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Arcul celor puternici...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind înflorit cu Lumina Sfântului Duh, dănţuind în mijlocul cuptorului, te-ai asemă­nat cuvioşilor tineri cei de mai înainte, preafericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cete de puteri sfinţite dănţuiau împreună cu tine în mijlocul cuptorului, cu care împreună lăudai pe Făcătorul de bine, rămânând nears de foc, cugetătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având pe Hristos Apărător, stând în mijlocul tiranilor, erai fără frică; şi răbdând munci, te-ai arătat mucenic preamărit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rupe lanţurile păcatelor mele, Mireasă a lui Dumnezeu, cea care ai rupt legăturile iadului cu naşterea ta şi toate le-ai umplut de bucurie.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Pentru dragostea chipului...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Soson levitul şi purtătorul de lupte şi pe Sfinţitul Faust şi pe Marele Procul şi pe Dezideriu, pe toţi cu un glas să-i cinstim.

Stih: Sfinte Mucenice Procul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nedormitând nicicum cu dormitarea necredinţei prin Dumneze­ieşti privegheri, ai adormit gândul cel rău al celor fără de Dumnezeu, Sfinte Mucenice Procul.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe ostaşii cei viteji ai adevărului, pe Sfinţii Mucenici Procul, Faust, Soson, pe Eutichie şi pe Ianuarie, toţi să-i cinstim cu laude.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să mărim pe Ceea ce este Una Binecuvântată, prin care Cel cu totul Preabun, Care S-a născut dintr-însa, cu adevărat, din destul a binecuvântat pe toţi.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sânge sfinţit ai făcut haina ta mai luminoasă şi la Biserica cea de sus te-ai suit ca un preot, preafericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curgând la pământ sângele tău cel de mult preţ, s-a făcut râu de tămăduiri, care usucă pâraiele pătimirilor, părinte.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Făclia cea cu şase lumini a mucenicilor luminând a ars zecile de mii ale demonilor, iar pe credincioşi îi luminează cu Dumnezeiescul dar.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lăudămu-te pe tine Născătoare de Dumnezeu, prin care a răsărit celor din întuneric Lumină Neapusă Stăpânul tuturor şi cu dragoste te fericim.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Venit-am întru adâncurile...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mulţimea călcătorilor de lege, văzându-te că faci minuni cu cuvinte, cunoscătorule de cele sfinte, aleargă către Făcătorul, cu tot sufletul, luminându-se minunat te-a preamărit pe tine.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai, ierarhe şi mai înaintea sfârşitului şi după Dumnezeiescul tău sfârşit făcător de mulţime de minuni, căci din pruncie ai luat darul Sfântului Duh.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O Fiinţă în Trei Feţe cinstind, părinte, ai stricat înşelăciunea zeilor celor mulţi şi chinuit fiind, te-ai numărat cu adunările cetelor celor nenumărate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Spre binefacerea oamenilor S-a Întrupat Dumnezeu Cuvântul din Curate sângiurile tale, pe Care roagă-L neîncetat, Maica lui Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

 

CONDAC

glasul al 3-lea

Podobie: Fecioara astăzi...

Cu ungerea preoţiei şi cu sângele muceniciei v-aţi împodobit, Măriţilor Mucenici Ianuarie şi Teodor şi întru cele de sus locuind, pretutindenea străluciţi. Căutaţi spre noi, cei ce am venit în Biserica voastră şi într-însa neîncetat strigăm: păziţi-ne pe noi pe toţi, rugând pe Dumnezeu Cel Iubitor de oameni.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Cei trei tineri...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cei trei tineri te-ai asemănat în mijlocul văpăii, o Sfinţite Mucenice Ianuarie, dănţuind împrejur cu pogorârea îngerilor, şi lăudând cu cântări de Taină pe Mântuiutorul Hristos.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai stat înaintea divanurilor celor tirăneşti, mucenice, luptând cu mare tărie şi ruşinând pe cei cu credinţă rea şi arătând adevărul tuturor celor rătăciţi.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând tu în trupul tău omorâciunea cea purtătoare de viaţă şi după moartea ta ai înviat mortul, ca şi cum ar fi fost viu, părinte, mărindu-te pe tine Dumnezeu, Sfinte Pătimitorule Ianuarie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Omoară-mi mişcările trupului, Preacurată, Ceea ce ai născut Viaţa; înviază-mi, Fecioară, sufletul meu, care este omorât de patimi şi de multe păcate.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Mântuitorule al tuturor...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lăudat să fie acum Marele Mucenic Procul, dimpreună cu Sfinţii Mucenici Eutihie, Acution şi cu Dumnezeieştii Mucenici Dezideriu, Faust şi Soson cel cu cuget viteaz şi cu Sfântul Sfinţit Mucenic Ianuarie, mucenicii cei străluciţi ai Mântuitorului.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ceata pătimitorilor cea strălucită, îmbogăţindu-se cu tine căpetenie, strălucite cunoscător de cele sfinte, a călcat pe căpeteniile demonilor şi a surpat cutezanţa cea mare a necredinţei.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bine săvârşindu-ţi nevoinţa şi păzindu-ţi credinţa, prin chinuri şi prin tăiere ai ajuns la Cetele cele de sus, preamărite şiai dobândit mărirea Domnului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce S-a Sălăşluit în chip de negrăit în pântecele tău Prea­curată şi Şi-a făcut Lui locaş pe cei cu dreaptă credinţă, Căruia strigăm neîncetat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Eva cu adevărat...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luptele cele de cinste ale Sfântului Ianuarie, chinurile şi rănile, vitejia cea până la sânge, durerile şi moartea cea silnică şi noianul cel necuprins al minunilor, cu veselie le mărim.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai la înălţimea cinstitei mucenicii ca un soare neapus, pururea fericite, aducând mulţimea mucenicilor ca pe nişte Stele Dumnezeieşti şi acum luminaţi marginile pământului cu luminile pătimirilor celor prea mari.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cântări să săvârşim, credin­cioşilor, ziua de praznic, lăudând pe Sfinţii Mucenici Acution, pe Procul cu Soson şi cu Faust, pe Eutihie înţeleptul, cu Dezideriu şi pe Ianuarie, ca pe cei ce se roagă acum pentru toţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu Strălucirile Luminii, Care este întru tine, luminează sufletul meu cel orb, Fecioară şi mă povăţuieşte, ca să umblu pe căile cele mântuitoare şi să scap de poticnirile rătăcirii, ca să te fericesc pe tine cu credinţă.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Cu vopselele sângiurilor tale vopsind haina preoţiei, ai ară­tat-o vădit mai luminoasă, slujitorule al lui Hristos. Drept aceea te-ai suit la veşnicile Locaşuri, izvorând noianuri de tămăduiri celor ce te cinstesc pe tine şi rugându-te totdeauna lui Dumnezeu, să dea tuturor iertare păcatelor.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi nevrednicii. Că de n-ai fi stat tu înainte rugân­du-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi de atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom îndepărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Ceea ce în vremile cele de pe urmă Te-a născut, Hristoase, cu Trup, văzându-Te spânzurat pe Cruce pe Tine Cel Născut din Tatăl fără de început, strigă: vai mie, Preaiubitul meu Fiu! Ce răsplă­tire ţi-a dat poporul iudeilor? Ci, scoală-Te şi mântuieşte pe cei ce au crezut întru Tine, ca Cel Ce eşti Singurul Iubitor de oameni.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
20 Mai