Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Vasile, preotul din Ancira

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Vasile, preotul din Ancira

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Vasile, preotul din Ancira, glasul al 4-lea

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1

glasul al 6-lea

Irmosul

Ca pe uscat umblând Is­rael, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împărăteasca Ta Slavă, Îm­părate al tuturor, iubind-o Mă­ritul Mucenic Vasile cu statornicie, a pă­timit pe pământ; prin care învredniceşte-ne şi pe noi Împă­răţiei Cerurilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ta cea vrednică de lau­dă, petrecerea cea curată şi ca­lea nevoinţelor tale, te-au făcut pe tine moştenitor al lui Dum­nezeu şi cetăţean al cerurilor, mărite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin buna ta vieţuire supunându-te lui Dumnezeu, preaînţelepte, ai supus pe vrăjmaşul şi cu picioarele l-ai zdrobit, în chip strălucit, biruitor arătându-te asupra lui, Sfinţite Mucenice Vasile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întru vărsarea sângelui tău ai înecat pe Faraonul cel ne­înţelegător, cu toată oştirea lui, cu adevărat şi ai alergat, înţe­lepte, către pământul în care mulţimea pătimitorilor puru­rea se veseleşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Unul-Născut, Cel Ce este îm­preună cu Tatăl, de voie a locuit în pântecele tău cel Preacurat şi Om S-a făcut, Preacurată, vrând să mântuiască, din bu­nătate, pe oameni.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul

Nu este sfânt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu; Care ai înălţat fruntea credin­cioşilor Tăi, Bunule şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţatu-te-ai ca un miel pe lemn, de trei ori fericite, cu cuget curat suferind strujirile şi nimicind trufiile vrăjmaşu­lui, cu Puterea Sfântului Duh.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu frumuseţile rănilor te-ai arătat preafrumos, mucenice, la trup şi la suflet, cu cuget cu­rat înălţând glasuri de mulţu­mire Celui Ce a îngăduit păti­mirile tale.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mărirea cea preaînaltă cău­tând, cu cuget vitejesc ai răb­dat, înţelepte, luptele cele prea­mari şi pe cel ce se mândrea totdeauna cu trufie l-ai smerit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Păzitor al poruncilor dum­nezeieşti fiind, cugetătorule de Dumnezeu, în temniţe ai fost încuiat, deschizând credincioşi­lor calea învăţăturii care duce la lărgimea cunoştinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De departe cunoscând zămis­lirea ta prin Duhul, Fecioară, a arătat-o Isaia strigând: iată, Fecioara va zămisli pe Dum­nezeu în pântece.

Irmosul

Nu este sfânt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu; Care ai înălţat fruntea credin­cioşilor Tăi, Bunule şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Hristos este Puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, cântă cinstita Biserică, cu dumnezeiască cuviinţă, strigând din cuget curat, întru Domnul prăznuind.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dacă a văzut faţa ta strălu­cind de raza Duhului, cel răucredincios s-a îngrozit, muce­nice şi ca un slujitor al întune­ricului se arăta nebun, ca unul fără simţire.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciunea cea mai bună împodobindu-te, pe înţe­lepţii elinilor i-ai veştejit cu pu­terea cea dumnezeiască şi cu răbdare pătimind, ai primit cununa.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întins fiind din toate părţile şi rupt din încheieturi, te-a în­tărit pe tine, Sfinţite Mucenice Vasile, Cuvântul, Cel Ce a fost întins pe Cruce şi prin Patimă a dăruit credin­cioşilor nepătimire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nu jertfesc demonilor, nu mă înspăimânt de moarte, nici de feluritele chinuri, a strigat Dumnezeiescul Vasile: Un Sin­gur Dumnezeu mărturisesc, cu­noscut în Preasfânta Treime.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Te laud pe tine, Stăpână Prealăudată, te binecuvântez pe tine, Fecioară, prin care toţi muritorii ne-am binecuvântat şi din blestemul cel de demult, cu adevărat, ne-am mântuit.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Cu dumnezeiască străluci­rea Ta, Bunule, sufletele celor ce mânecă la Tine cu dragoste, Te rog, luminează-le, ca să Te vadă, Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine adevăratul Dumnezeu, Cel Ce chemi din negura greşelilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce ai ales să porţi jugul cel prea uşor al Domnului, covârşit de greutatea fierului, ai doborât pe trufaşul vrăjmaş, care s-a încumetat împotriva Ziditorului, mucenice.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând legăturile cele de fier cu veselie, mucenice, ai alergat dintr-un loc într-altul, înfrumuseţându-te cu ele întocmai ca şi cu nişte salbe, Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile şi ai desfătat pe Cel Ce a îngăduit pătimirea ta.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerea sângelui tău ţi-ai înroşit, cu adevărat, haină îm­părătească, mucenice şi împodobindu-te cu cununa biruin­ţei, bucurându-te, împărăţeşti cu Hristos, Sfinte Vasile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-te cu harul Crucii, ai străbătut cale îndelungată şi grea, cumplit fiind prigonit şi ai cântat: în calea mărturiilor Tale, desfătându-mă şi bucurându-mă, voi merge, Cuvinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe cea mai presus decât he­ruvimii, pe cea mai înaltă decât cerurile, pe ceea ce este deasu­pra zidirii, zidul înţelepţilor mucenici, pe singura Născă­toare de Dumnezeu, cu cântări să o cinstim.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul

Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig către Tine: scoate din stricăciune viaţa mea, Mult Milostive.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţatu-te-ai prin pătimi­rile tale şi ai surpat la pă­mânt pe vrăjmaşul, mare mu­cenice mărite şi la sfârşitul pătimirilor tale te-ai mutat la Dumnezeu, încununat cu co­roana biruinţei, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Celui Ce a întins palmele pe Cruce pentru tine urmând, mu­cenice înţelepte, te-ai înălţat pe lemn cu răbdare şi ai suferit strujirile, rănind înşelăciunea cu rănile tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Legându-te pentru Hristos, Sfinte Vasile, ai alergat pe vrăjmaşii cei fără de trup; iar ieşind din trup, mărite, întru sfârşit ai risipit măiestriile lor, cu harul cel dumnezeiesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine te laud, Prealăudată, pe care te laudă cetele oştilor celor Cereşti şi pe tine te rog, Preacurată, vindecă patimile sufletului meu şi din focul cel veşnic mă slobozeşte.

Irmosul

Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig către Tine: scoate din stricăciune viaţa mea, Mult Milostive.

 

CONDAC, glasul al 8-lea

Podobie: Apărătoare Doamnă...

Săvârşind petrecerea cea după Lege, ai păzit credinţa, Sfinţite Mucenice Vasile. Pentru aceasta, te-ai învrednicit cu­nunilor muceniciei şi stâlp neclintit te-ai arătat Bisericii, mărturisind pe Fiul Cel fără de început cu Tatăl şi cu Duhul, Treimea Cea Nedespărţită, pe Care roag-O să ne mântuiască din nevoi, pe noi, cei ce te cinstim pe tine, ca să strigăm ţie: bucură-te, Sfinte Vasile, de Dum­nezeu înţelepţite!

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

Îngerul a făcut cuptorul dătător de rouă cuvioşilor tineri, iar pe haldei arzându-i Porunca lui Dumnezeu, pe chinuitorul l-a plecat a striga: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat fiind de strălucirea dumnezeiescului har, ai trecut prin întunericul chinurilor, făcându-te părtaş zilei celei neînserate, înţelepte şi stri­gând: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Inima ta, sprijinită fiind pe piatra dumnezeieştii cunoştinţe, cugetătorule de Dumnezeu, nu s-a clătinat de vânturile ispite­lor, pătimitorule, ci, a strigat Mântuitorului tuturor: Binecu­vântat eşti, Dumnezeul părin­ţilor noştri!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întocmai ca un nebun, tiranul a poruncit să ţi se taie pielea în fâşii, mărite şi văzându-te că suferi ca unul fără de trup, nu a înţeles nicicum a striga: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca aurul ai strălucit, fiind ars în cuptorul chinurilor şi făcându-te pecetluire a dumnezeieş­tilor Patimi, ai strigat, Sfinte Vasile, înţelepte: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cunoscând, după naştere, fecioria nestricată şi rămânând Fecioară mai presus de minte, ai strigat Mântuitorului şi Dum­nezeului Celui Ce S-a născut din tine: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri!

 

Cântarea a 8-a

Irmos

Din văpaie, rouă ai izvorât cuvioşilor şi jertfa drep­tului cu apă ai ars-o; că toate le faci, Hristoase, cu singură voirea. Pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aţintindu-ţi cu totul pri­virea către Dumnezeu, ai socotit ca un vis durerile trupu­lui. Pentru aceasta, cu bucurie te-ai mutat către viaţa cea feri­cită şi fără de durere, Mucenice Vasile.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu dragostea Atotţiitorului, ai răbdat cu tă­rie multă chinurile trupului şi ai înecat în sângele cel curs din tine pe cel puternic întru răutate, Sfinte Vasile, de trei ori fericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Podoaba cea împărătească a Bisericii lui Hristos, cel ce a în­chipuit Patimile Mântuitorului, mucenicul cel tare, întărirea credincioşilor, Sfântul Vasile cel Mare, cu cântări să fie lăudat de noi.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

După sfârşit, te-ai învredni­cit a afla, mucenice, mărirea cea mai presus de lume şi lu­mina cea neînserată, împărăţia cerurilor, cununa cea neveşte­jită, viaţa cea fără de durere şi bucuria cea nespusă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neamul omenesc s-a învred­nicit de mântuire prin tine, Preasfântă, ceea ce eşti cu har de Dumnezeu dăruită. Căci tu, singură, ne-ai născut pe Mân­tuitorul pe Care-L preaînălţăm întru toţi vecii.

Irmosul

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Din văpaie, rouă ai izvorât cuvioşilor şi jertfa drep­tului cu apă ai ars-o; că toate le faci, Hristoase, cu singură voirea. Pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmosul

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor; spre Care nu cutează a căuta cetele îngereşti. Iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul Întrupat; pe Care slăvindu-L cu oştile îngereşti, pe tine te fericim.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ieşind din trup, te-ai în­vrednicit, fericite, a vedea strălucirile pline de desfătare ale sfinţilor şi te-ai alăturat oş­tilor îngereşti, cântând de-a pururea, cu ele: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Treime Făcătoare a tuturor şi Atotputernică.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o lumină şi ca un soare mare arătându-te pe cerul Bi­sericii lui Hristos, preafericite, cu strălucirile cele pline de lu­mină ale pătimirilor tale şi cu minunile, ca şi cu nişte lumini dumnezeieşti, luminezi sufle­tele celor ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu frumuseţile pătimirilor te-ai înfrumuseţat cu toată stră­lucirea de la Dumnezeu, pătimitorule, iar acum stai înaintea lui Hristos Celui Frumos, fiind încununat cu cununa dreptăţii. Pentru aceasta, credincioşii, bucurându-ne, te cinstim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu dumnezeiasca îngropare a sfântului şi dumnezeiescului tău trup, pământul s-a sfinţit, Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile; duhurile drepţilor au săltat, având în mijlocul lor duhul tău, fericite. Cu care, îm­preună, adu-ţi aminte de noi, cei ce te pomenim pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înfricoşător este chipul naş­terii tale! Căci Dumnezeu În­trupat a fost Cel Ce S-a născut din tine, pe Care roagă-L, Fecioară, Maică Neispitită de nuntă, Preacinstită, ca să izbăvească de pedeapsa cea îngrozitoare pe toţi cei ce te cinstesc pe tine cu credinţă neşovăitoare.

Irmosul

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor; spre Care nu cutează a căuta cetele îngereşti. Iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul Întrupat; pe Care slăvindu-L cu oştile îngereşti, pe tine te fericim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Mucenicul Vasile, Împărăţia lui Dumnezeu dorind-o, a sufe­rit arderea chinurilor şi moar­tea nedreaptă. Pentru aceasta s-a învrednicit de nemurirea cea adevărată. Pe acesta, deci, adunându-ne, cu credinţă să-l fericim, căci el se roagă Dom­nului pentru noi toţi.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Înnoit-ai, Preacurată, cu dumnezeiască naşterea ta fiinţa cea muritoare şi stricată prin patimi a pământenilor şi ai ridicat pe toţi din moarte la viaţa nestricăciunii. Pentru aceasta, după datorie, toţi te fericim, Fecioară Preamărită, precum mai înainte ai zis.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Fecioară Preacurată, Maica lui Hristos Dumnezeu, sabie a trecut prin Preasfântul tău su­flet, când ai văzut Răstignit de voie pe Fiul şi Dumnezeul Tău. Pe Care, Binecuvântată, nu în­ceta a-L ruga să ne dăruiască nouă iertare de greşeli.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
19 Iulie