Canon de rugăciune către Sfinţii Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic

Canoane

Canon de rugăciune către Sfinţii Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic

Troparul Sfinţilor Apostoli Sila, Silva, Crescent, Epenet şi Andronic, glasul al 3-lea:

Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Celui ce marea cea neumblată şi cu valuri, prin dumnezeiască porunca Sa, a secat-o şi a îndemnat pe poporul israelit să treacă pedestru prin ea, Domnului să-I cântăm, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţilor, care totdeauna sunteţi luminaţi de Lumina Cea Neapusă şi staţi înaintea Dumnezeiescului Scaun, cereţi de la Tatăl luminilor să ni se trimită luminare duhovnicească nouă, tuturor, care cu credinţă vă cinstim pe voi.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând, măriţilor, pe Soarele dreptăţii, Care a strălucit din tânăra Fiică Dumnezeiască, v-aţi lipit de Dânsul, făcându-vă lumină, după dumnezeiasca împărtăşire şi aţi gonit întunericul înşelăciunii.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând în limbile voastre legea cea dumnezeiască, aţi înconjurat tot pământul, înlăturând toată nelegiuirea, Sfinţilor Crescent şi Andronic, Sila şi Silvan, Înţelepţilor şi aţi semănat cunoştinţa cea mântuitoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să lăudăm pe Măritul Epenet, care a fost dumnezeiască laudă cartaginezilor şi ucenic Cuvântului, izvor de tămăduiri şi mare propovăduitor al celor mai presus de gând şi întărire a credinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai în chip de negrăit pe Dumnezeu, Cel mai presus de toată lauda, Care, pentru bunătatea Sa, S-a îmbrăcat cu Trup din tine, Prealăudată Fecioară. Pentru aceasta, cu glasuri de mulţumire te lăudăm şi te fericim, precum de demult ai proorocit.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe piatra credinţei...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduind, înţelepţilor, întruparea Stăpânului şi dezlegând legătura răutăţii, aţi dezlegat pe cei legaţi de demult în necredinţă şi i-aţi adus lui Dumnezeu prin credinţă, cei ce sunteţi mari propovăduitori.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-vă făclii ale vărsării Luminii Celei Neapuse, aţi gonit întunericul necredinţei, arătând oamenilor lumina cunoştinţei, prealăudaţilor; pentru aceea, totdeauna vă fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Peste tot pământul, precum zice David, a ieşit dumnezeiasca vestire a Apostolilor, propovăduind Patimile şi Învierea Mântuitorului, prin care ne-am sculat toţi din mormintele deşertăciunii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce locuieşte întru Lumina Cea Neapropiată, aflându-te mai curată decât îngerii, a intrat în Sfântul tău pântece, Născătoare de Dumnezeu şi din tine S-a arătat Om Întrupat, făcându-Se cunoscut în două firi.

Irmosul:

Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit duhul meu a cânta: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept, afară de Tine, Doamne.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Te laud pe Tine, că glas am auzit, Doamne şi m-am înspăimântat; că ai venit până la mine căutându-mă pe mine cel rătăcit. Pentru aceea, preaslăvesc multă pogorârea Ta, cea către mine, Mult Milostive.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puterea Celui Ce a zidit toate, străbătând toată lumea, ca şi cum aţi fi fost cu aripi, aţi mântuit pe cei ce se primejduiau în noianul răutăţilor, de Dumnezeu purtătorilor şi v-aţi odihnit la Limanul Cel Lin.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întărind cu cuvântul cugetele cele slabe, Mărite Sila, cufundându-te în multe supărări şi lămurit propovăduind pe Mântuitorul la toţi, ai umblat cu Sfântul Pavel Propovăduitorul, în toată lumea.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-te cu mari bunătăţi, ca o rază strălucitoare a Soarelui Celui Înţelegător, împreună ai călătorit cu Sfântul Pavel, de la Răsărit până la Apus şi aţi luminat inimile păgânilor, Preaînţelepte Sila.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să fie lăudaţi Sfinţii Crescent şi Andronic, împreună cu Sila; să fie măriţi Sfinţii Silvan astăzi şi Epenet, care au fost struguri Viei lui Hristos, picurând dintr-înşii mustul cel mântuitor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Minunea ce s-a făcut întru tine întrece toate minunile, Preacurată, căci peste legile firii ai născut pe Dătătorul de lege Hristos, Cel Ce a dezlegat călcarea poruncii strămoşilor.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Luminarea celor ce zac întru întuneric, Mântuirea celor deznădăjduiţi, Hristoase, Mântuitorul meu, către Tine mânec, Împăratul păcii, luminează-mă cu strălucirea Ta, că alt dumnezeu afară de Tine nu ştiu.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mai presus de ceruri s-a ridicat mare cuviinţa ucenicilor Tăi, Cuvinte al lui Dumnezeu. Căci au propovăduit celor de pe pământ cinstită venirea Ta şi Patimile şi Învierea, Preabunule Iisuse.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Să lăudăm pe Înţeleptul Silvan, pe vasul Mângâietorului cel curat şi prealuminat, pe propovăduitorul celor rătăciţi, pe lauda cea vestită a Tesalonicului, pe podoaba Apostolilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îmbărbătându-te cu cuvântul cel purtător de numele tău, Preaînţelepte Andronic, prin ajutorul Duhului ai alergat în lume, întărind inimile slăbănogite de supărările vrăjmaşului, le-ai luminat spre cunoştinţa de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine te-a însemnat mai înainte David Munte Închegat, Munte al Dumnezeului nostru, Munte Îmbelşugat; că întru tine, Pruncă, s-au cunoscut cărările Lui, sărăcindu-Se după trup şi din nou ne-a dus către frumuseţea cea dintâi.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Către Domnul din chit...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Prin curate plecări înălţându-vă către Dumnezeu, pe cei ce erau plecaţi în prăpăstiile pierzaniei i-aţi tras către înălţimea cerească a privirii şi a lucrării celei înalte, înţelepţilor.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduind până la marginile pământului o Unime într-o Fiinţă şi în Trei Ipostasuri, aţi risipit desăvârşit negura mulţimii zeilor şi v-aţi arătat luminători ai sufletelor, de Dumnezeu fericiţilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Hristos, întărindu-ţi cugetul, Sfinte Crescent, cu ungere de bucurie, te-a arătat cu dreaptă credinţă Arhipăstor al Carhidoniei, ca pe un Apostol al Său, ca să arăţi celor rătăciţi calea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcătorul aflându-te pe tine Frumoasă întru podoabă, S-a sălăşluit întru tine, Preasfântă Fecioară, Prealăudată. Şi Întrupându-Se, S-a arătat mai Frumos decât toţi fiii cei născuţi din pământeni.

Irmosul:

Către Domnul din chit Iona a strigat: Te rog scoate-mă din adâncul iadului, ca să jertfesc Ţie, cu glas de laudă şi cu duh adevărat, ca Izbăvitorului.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat pe Cruce...

Arătatu-v-aţi viţe ale Viei lui Hristos, înţelepţilor, aducând struguri în faptele cele bune, izvorându-ne nouă vinul mântuirii. Pe acesta primindu-l, ne umplem de veselie, prăznuind cinstită pomenirea voastră, în care rugaţi-vă pentru iertarea greşelilor noastre, Apostoli ai Domnului.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Ritori preaînvăţaţi s-au arătat tinerii oarecând, că, din suflet cuprins de Dumnezeu, teologhisind cu buzele, au cântat: Dumnezeule, Cel mai presus de zei, al părinţilor şi al nostru, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeieşte să lăudăm pe Sfinţii Sila şi pe Silvan, vasele cele ce au încăput tot darul Mângâietorului şi care au înnoit vasele înşelăciunii ca să fie primitoare de Dumnezeu.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nimeni nu poate după cuviinţă a lăuda pe Sfântul Epenet cel Preaminunat. Că s-a închipuit întru Hristos, răbdând patimi pentru Dânsul şi bine nevoindu-se, s-a împărtăşit de Împărăţia Lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cântări dumnezeieşti să fie lăudat Sfântul Crescent, care a arătat căile cele ascunse ale lui Hristos şi a osândit în trupul său păcatul cel osândit şi pe mulţi a arătat neosândiţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rupe lanţul greşelilor mele prin mijlocirea ta, Preacurată şi desăvârşit mă leagă cu dragostea Fiului tău Celui Bun, pe mine, care în toate zilele mă depărtez de la Dânsul prin dezmierdări necuvioase.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Poruncii chinuitorului...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Slugile Cuvântului cele priveghelnice nu şi-au dat somn ochilor lor, până când din somnul cel greu al înşelăciunii nu au izbăvit pe credincioşi şi i-au făcut pe ei fii luminii şi zilei.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-vă căruţă lui Dumnezeu, Măriţilor Apostoli, L-aţi avut pe Dânsul vouă Îndreptător către vârful cel ceresc şi Sfărâmător al căruţelor înşelăciunii.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Preaînţeleptul Sila, ca un slujitor al lui Hristos, după vrednicie să fie lăudat şi împreună cu dânsul cu credinţă să fie măriţi Sfinţii Crescent şi Andronic, luminătorii cei ce au luminat toate neamurile.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Să lăudăm pe începătoarea de viaţă Treime, Care este în Trei Feţe şi Se cunoaşte într-o Fire şi cântând, să zicem: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Apostolii, Născătoare de Dumnezeu, au propovăduit la toată lumea pe Fiul tău a fi Dumnezeu şi Om; pentru aceasta, împreună cu dânşii, roagă-te ca Unui Mântuitor, ca să fiu izbăvit şi eu de înfricoşătoarele chinuri la înfricoşătoarea zi a judecăţii.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L, pe Dânsul întru toţi vecii.

Poruncii chinuitorului cei trei cuvioşi tineri nesupunându-se, în cuptor fiind aruncaţi, au mărturisit pe Dumnezeu cântând: Binecuvântaţi, lucrurile Domnului, pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe tine, Ceea ce pe Luminătorul...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-v-aţi doctori mântuitori sufleteşti şi trupeşti, curăţind pe cei bolnavi cu vindecări duhovniceşti şi arătându-i pe ei sănătoşi din amândouă părţile, luminaţilor de Dumnezeu Apostoli. Pentru aceasta, după vrednicie vă fericim.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-v-aţi ca nişte jăratice aprinse de căldura Duhului şi aţi topit gerul înşelăciunii şi inimile cele îngheţate le-aţi încălzit cu credinţa şi le-aţi îndreptat către primăvara mântuirii, Preaînţelepţilor Apostoli.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Să adunăm ceată în casa Dumnezeului nostru, mărind pe Sfinţii Silvan şi pe Sila, pe Andronic, pe Marele Epenet şi pe Crescent Preaînţeleptul, ca pe cei ce sunt propovăduitori ai adevărului şi rugători pentru noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pomenirea voastră cea preasfântă şi plină de darurile Dumnezeiescului Duh, cinstită şi cu adevărat vrednică de laudă, luminând cu dumnezeieşti raze plinirea credincioşilor, o îndeamnă să vă laude pe voi, înţelepţilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce va să vii iarăşi cu slava Dumnezeirii să judeci lumea, Atotputernice, pentru rugăciunile Celei ce fără ispită de bărbat Te-a născut pe Tine, iartă-mă şi nu mă trimite în foc, fiind osândit de păcatele mele.

Irmosul:

Pe tine, Ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu, Cel Ce a Răsărit mai înainte de soare, Care trupeşte la noi a venit, din coapsele cele Fecioreşti în chip de negrăit L-ai Întrupat, Binecuvântată Preacurată de Dumnezeu Născătoare, te slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Ca nişte stele preamari, luminând lumea după cuviinţă, cu luminile dreptei credinţe, în veci vă măriţi, purtătorilor de minuni, Apostoli ai Domnului.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Întinzându-ţi Preacuratele mâini, Maică Fecioară, acoperă pe cei ce nădăjduiesc spre tine şi strigă Fiului tău: dăruieşte, Hristoase, tuturor milele Tale.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Văzând, Preacurată, pe Fiul tău spânzurat pe lemn, rupându-ţi-se cele dinăuntru, ca o maică cu jale ziceai: Vai mie! Cum ai apus Lumina mea Cea fără de ani?

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie