Canon de rugăciune către Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Marcu, Episcopul Aretuselor, Chiril, diaconul şi către cei împreună cu dânşii

Canoane

Canon de rugăciune către Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Marcu, Episcopul Aretuselor, Chiril, diaconul şi către cei împreună cu dânşii

Troparul Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici Marcu, Episcopul Aretuselor, Chiril, diaconul şi al celor împreună cu dânşii, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1

glasul 1

Irmosul

Lui Dumnezeu, Celui Ce a ajutat în Egipt lui Moise şi printr-însul pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe luminătorul cel străluci­tor al Bisericii lui Hristos să-l lăudăm, credincioşilor, ca pe cel ce cu lumina credinţei a lu­minat pe neamurile care slă­vesc pe Făcătorul tuturor.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

În grădina credinţei lui Hristos crescut fiind şi sporind duhovniceşte, ierarhe, către Dânsul ai alergat plin de stră­lucire, fericite, prin înălţimea pătimirii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Marcu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduitor şi învăţător tainic al lui Hristos şi slujitor curat fiind, sufletul ţi-ai pus pen­tru El şi ai adus Lui ca jertfe pe cei ce au pătimit împreună cu tine, Sfinte Părinte Marcu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Neamul oamenilor, dobân­dind izbăvire din stricăciune şi moştenind prin tine cinstea nestricăciunii şi a vieţii celei nemu­ritoare te măreşte, Ceea ce eşti de Dumnezeu cu har dăruită.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul

Întărire fii mie, Cel Ce ai în­temeiat pământul pe ape, că nu este sfânt afară de Tine, Doamne.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Marcu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu focul cuvintelor tale ai uscat pâraiele cele tulburi ale înşelăciunii şi ai izvorât apele cunoştinţei lui Hristos, Părinte Marcu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Marcu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tabăra vrăjmaşului ai risi­pit-o, Sfinte Părinte Marcu, cu che­marea lui Hristos şi prin cu­vintele tale ai adunat pe nea­muri către dragostea Lui.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Adunarea mucenicilor, având ca Îndrumător pe Hristos Mân­tuitorul, a biruit războiul cel neîmpăcat al înşelăciunii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru necazuri având, Fecioară, ca acoperământ mijlocirea ta, noi, cei ce te cinstim pe tine, din primejdii suntem izbăviţi.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Înţeles-am, Atotputernice, iconomia Ta şi cu frică Te-am preaslăvit, Mântuitorule.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Uscat-ai pâraiele cele tulburi ale înşelăciunii şi ai luptat îm­potriva minciunii, fericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Marcu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cufundat-ai în noianul înţe­lepciunii tale, Sfinţite Mucenice Marcu, prostia închinătorilor la idolii cei elineşti.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tărie ai înarmat ceata împreună luptătorilor cu tine, ierarhe al Domnului, cu învăţă­turile.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca una care eşti apărătoarea noastră, a celor ce te lăudăm pe tine, Preacurată, doboară semeţia vrăjmaşilor noştri.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

De noapte mânecând, Te lăudăm pe Tine, Hristoase Dumnezeule, Cel Ce ai sărăcit pentru noi şi crucea şi moartea ai răbdat în Trupul Tău.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Împotriva mâniei celor po­trivnici, ca un următor al lui Hristos, ai pus îndelungă răbdarea, cuvioase; prin care ai umilit semeţiile lor şi ai biruit.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu desele lovituri ale săge­ţilor fiind rănit, cuvioase, ai rănit pe cei ce te săgetau iar tu te-ai păstrat neatins, cu harul cel Dumnezeiesc.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte apărători tari ai dreptei credinţe şi neînvinşi, în­ţelepţilor, cu vitejie v-aţi împo­trivit celor ce nu se plecau şi luptau împotriva adevărului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Firea omenească cea întinată de patimi luând-o asupră-şi din tine, Preacurată, Ziditorul, a spălat-o, a înnoit-o şi cu harul cel dumnezeiesc a îndumnezeit-o.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul

Pe proorocul l-ai izbăvit din chit, Iubitorule de oameni; Te rog, scoate-mă şi pe mine din adâncul greşelilor.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înşelăciunea închinării la idoli ai vădit-o, pururea fericite şi cu lumina cunoştinţei de Dum­nezeu ai luminat pe oameni.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Templele idolilor le-ai nimi­cit, fericite, iar pe oamenii cei ce se clătinau i-ai întărit întru Hristos.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Marcu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei cu tine împreună pătimitori i-ai înarmat şi pe vrăj­maşi ai biruit, Sfinte Sfinţite Părinte Marcu, împreună cu Sfântul Sfinţit Chiril, diaconul şi aţi luat semnele biruinţei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin naşterea ta cea de ne­grăit şi dumnezeiască, Fecioară, pământenii ne-am înălţat, iar vrăjmaşul a fost umilit, Prea­curată.

 

CONDAC

glasul al 4-lea

Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Luminaţi fiind de harul cel adevărat, cu dreaptă credinţă îndreptaţi, în chip luminat, marginile pământului, sfinţiţi­lor şi măriţilor mucenici. Pentru aceasta, cu credinţă, vă fe­ricim pe voi.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

Cel Ce Te-ai arătat în rug prin foc legiuitorului Moise şi naşterea Fecioarei într-însul mai înainte ai închipuit-o, Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Marcu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pâraiele sângelui pătimirii tale, Sfinte Părinte Marcu, au înecat pe susţinătorii înşelăciunii şi au izvorât vindecare dumneze­iască tuturor celor ce laudă pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Marcu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pornirile cele pline de meşte­şugire ale vrăjmaşului asupra ta au slăbit până la sfârşit, ne­biruite Părinte Marcu, căci tu ai primit de la Dumnezeu pu­tere nebiruită.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfă cuvântătoare te-ai adus pe tine cu sfinţenie Domnului, fiind junghiat cu sabia muceniciei şi te-ai arătat, prin foc, ardere de tot a dumnezeieştii de­săvârşiri, Părinte Chiril.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Îmbracă-ne cu putere şi cu tă­rie, cu rugăciunile tale, Fecioară, împotriva patimilor şi a porni­rilor vrăjmaşilor celor înţelegă­tori, pe noi, cei ce te lăudăm pe tine, Stăpână, ca pe Născătoa­rea de Dumnezeu.

 

Cântarea a 8-a

Irmosul

Cântarea celor fără de trup aducem Ţie, ca şi tinerii în cuptor şi cântând, grăim: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvintele ai împodobit Bi­serica şi cu sângele ce ţi-a curs ai înfrumuseţat-o în chip lumi­nat, ierarhe, care laudă pe Hristos, Cel Ce ţi-a dat tărie.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Având ochii sufletului tău ne­adormiţi, păzeşti nevătămată turma lui Hristos, care neînce­tat cu cântări de laudă te mă­reşte pe tine.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Miruri cu miresmele bine mirositoare pătimitorii au adus sângele lor, care a curs Stăpâ­nului, zicând: Binecuvântaţi, toate lucrurile, pe Domnul!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Avându-te pe tine, Născă­toare de Dumnezeu, ocrotitoare preabună a bunătăţii, prin tine dobândim ajutor de la Dătăto­rul de bine, Dumnezeu.

 

Cântarea a 9-a

Irmosul

Pe tine, uşa cea văzută de Prorocul Iezechiel, prin care nimeni nu a trecut, fără numai Singur Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, cu cântări te cinstim.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Aducând Domnului slujbe cuvântătoare şi jertfe fără de sânge, cu inimă preacurată pe tine însuţi te-ai adus jertfă cu­rată, prin pătimire, părinte.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Marcu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sabia cea înţelegătoare a cuvintelor tale, tăind capetele cele cu multe chipuri ale min­ciunii, ai preamărit adevărul, propovăduindu-l tuturor oamenilor, Părinte Marcu.

Stih: Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, cu rugăciunile pătimitorilor Tăi şi cu mijlocirile slu­jitorilor Tăi de Taină, Sfinţii Sfinţiţii Marcu şi Chiril şi ale celor împreună cu ei pătimitori, învredniceşte-ne şi pe noi, Făcătorule de bine, harurilor celor dumnezeieşti.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De milostivirile Sale şi de iu­birea de oameni cea de negrăit înduplecându-Se Ziditorul, S-a născut din tine, Preacurată; şi pe oamenii cei stricaţi iarăşi i-a zidit şi i-a înnoit.

 

SEDELNA, glasul 1

Cu lauda pătimirii şi cu vred­nicia cununilor măriţii pătimitori s-au îmbrăcat întru Tine, Doamne. Căci, prin răbdarea chinurilor, au biruit pe cei nelegiuiţi şi cu putere dumnezeias­că, au primit din cer biruinţa. Cu rugăciunile lor, dăruieşte-ne nouă, Dumnezeule, mare mila Ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule...

Ceea ce ai zămislit fără de ardere Focul dumnezeirii şi ai născut fără de sămânţă pe Domnul, Izvorul vieţii, Născă­toare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Plină de har, izbăveşte pe cei ce te măresc pe tine.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule...

Cei ce am dobândit ocrotirea ta, Preacurată şi care am fost izbăviţi din nevoi cu rugăciu­nile tale, cu Crucea Fiului tău întru totul fiind păziţi, după datorie cu toţi pe tine cu dreap­tă credinţă te mărim.

Canoanele lunii Iunie

Calendar ortodox
14 Iunie