Canon de rugăciune la sărbătoarea aducerii moaştelor Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat

Canoane

Canon de rugăciune la sărbătoarea aducerii moaştelor Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat

Troparul aducerii moaştelor Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat, glasul al 4-lea

Cu numirea oştirii celei adevărate, purtătorule de chinuri, al cerescului împărat, voievod preabun te-ai făcut, Sfinte Mare Mucenice Teodore. Căci cu armele credinţei te-ai oştit înţelepţeşte şi ai biruit cetele demonilor şi purtător de biruinţă viteaz te-ai arătat. Pentru aceasta pe tine cu credinţă pururea te fericim.

 

Cântarea 1

Glasul al 4-lea

Irmosul

Adâncul Mării Roşii cu urme neudate pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul crucii puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu muceniceştile străluciri, arătat fiind strălucit, stai înaintea lui Hristos făcătorului de podoabă, de Dânsul fiind împodobit, ca cel ce eşti numit cu numele dumnezeieştilor daruri, Sfinte Mare Mucenice Teodor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dumnezeieştile arme ale credinţei fiind întrarmat, Sfinte Teodore, tare ai tăiat taberele vrăjmaşului cele de suflet stricătoare şi biruitor făcându-te, cu mucenicii împreună te-ai încununat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luminată deşteptarea sufletului tău arătând-o împăratului celui rău credincios, de Dumnezeu înţelepţite, cu înţelepciunea cuvintelor tale şi cu harul faptelor, pe acela l-ai ruşinat, Sfinte Mucenice Teodore.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fără de sămânţă de la dumnezeiescul Duh, cu voia Tatălui ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu şi cu trup ai născut pe Cel din Tatăl fără mamă şi pentru noi din tine fără de tată.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tabăra păgânilor ca un voievod puternic o ai întors înapoi şi toate meşteşugirile vicleanului demon de nimic le ai făcut.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca cel ce ai fost cu suflet osârduitor, cu gând cucernic, mărite, capiştile păgânilor celor fără de lege le-ai pierdut.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu tăria cugetului năvălirile vrăjmaşilor le-ai răbdat, morţii celei de viaţă făcătoare a mai Marelui pătimitorilor urmând.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu numai celor de pe pământ, solitoare a virtuţilor celor mai presus de fire, Maica lui Dumnezeu ai fost. Pentru aceasta, bucură-te, strigăm ţie.

Irmosul

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti puterea mea, Doamne şi scăparea şi întărirea.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rănit-ai pe şarpele, cel ce vrea să te rănească pe tine şi prin răbdătoare împotriviri mucenic te-ai arătat, cântând cu deadinsul Celui Ce te-a întărit pe tine: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cheltuindu-ţi trupul prin multe răni, gând neclintit ţi-ai pus, de trei ori fericite, cântând cu osârdie Celui Ce te-a întărit pe tine: Slavă puterii Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împodobitu-te-ai cu patimile Stăpânului, ale tale cinstite patimi, preaînţelepte, cu acelea împreunând te-ai învrednicit strălucirii Lui şi frumuseţii celei dorite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neştiind de nuntă, ai născut Fecioară şi după naştere te-ai arătat iarăşi fiind Fecioară. Pentru aceasta cu glasuri neîncetate şi cu credinţă neîndoită, Bucură-te strigăm ţie, Stăpână.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Tu, Doamne, Lumina mea în lume ai venit, Lumina cea sfântă, Care întorci dintru întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu stropiturile sângelui trupului tău ai oprit sângele demonic, cel ce se aducea spre pierzare, nebiruite Mucenice Teodore.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, minte evlavioasă; o, înţelepciune slăvită; o, credinţă preafierbinte, a cinstitului de chinuri purtător, prin care pe Dumnezeu a dobândit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Minte având strălucită cu dumnezeiască lumină, ai întunecat pe şarpele părtinitorul răutăţii, preamărite Teodore.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine Armă nesfărâmată împotriva vrăjmaşilor te punem înainte; pe tine Întărire şi Nădejde mântuirii noastre, dumnezeiască Mireasă, te-am câştigat.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biruit-ai cu îndrăzneală tare, pe cei neînţelepţi, pe cruce fiind întins şi cu cuie pătruns, fericite, închipuind Patima cea mântuitoare a Făcătorului.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ţie, celui ce ai pătimit după lege în temniţă fiind încuiat, Hristos S-a arătat îndemnându-te ca un mai-mare al vitejilor, spre lupte împotriva vrăjmaşului, mărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Jertfă curată şi sfântă şi fără prihană pe tine te-ai adus, Celui Ce S-a adus pe Sine Însuşi de bunăvoie Jertfă pentru tine, purtătorule de lupte, Sfinte Mucenice Teodore.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O, minune mai nouă decât toate minunile, că Fecioara neştiind de bărbat zămislind în pântece pe Cel Ce ţine împreună toate, cu uşurinţă L-a încăput.

Irmosul

Jertfi-voi ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor curăţindu-se, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

CONDAC

Glasul al 4-lea

Podobie: Cele de sus căutând...

Cu bărbăţia sufletului, întru credinţă ca întru o platoşă îmbrăcându-te şi cuvântul lui Dumnezeu ca o suliţă în mâini luând, pe vrăjmaşul ai rănit, între mucenici Mare Teodore. Cu care împreună lui Hristos Dumnezeu, nu înceta a te ruga pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

În cuptorul persienesc tinerii lui Avraam, cu pofta dreptei credinţe, mai vârtos decât cu văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În cuptorul nevoinţelor tale, mucenice mărite, ai ars uscăciunea necredinţei şi luminător dreptei credinţe te-ai făcut, cântând: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un voievod şi ca un înţelept şi ca un treaz cu fapta, pe împăratul cel neînţelept şi răucredincios de nimic l-ai făcut şi l-ai arătat pe el neputincios, întărindu-te cu puterea Duhului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Legea se biruieşte de slava laudelor tale. Că tu ai strălucit cu prealuminatele străluciri ale muceniciei, Stăpânului tău strigând Teodore: Binecuvântată este puterea stăpâniei Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti Locaş sfinţit dumnezeiesc al Celui Preaînalt, Bucură-te, că prin tine s-a dat bucuria, Născătoare de Dumnezeu, celor ce strigă: Binecuvântată eşti tu între femei, ceea ce eşti cu totul fără prihană, Stăpână.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Mâinile întinzându-şi...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nădăjduind spre Tine, Cel Ce ai răbdat pentru mine crucea şi moartea, pe cruce m-am ridicat, Stăpâne şi m-am pătruns cu săgetături şi la răni cumplite m-am adus, Doamne! - ai strigat mucenice, pătimind, înţelepte viteazule Teodore.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adusu-te-ai pe tine însuţi jertfă curată Făcătorului tău, bucurându-te, Sfinte Mucenice Teodore şi te-ai deosebit, mărite, spre împărăţia cerească cu sfinţii mucenici strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca un crin şi ca un trandafir înţelegător, cu miresmele patimilor tale pe noi ne umple de miros, gonind cu harul totdeauna stricăciunea cea rea a patimilor noastre şi îndemnându-ne să strigăm cu sufletele binemirositoare: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu Una din toate neamurile, Fecioară Preacurată, Maică lui Dumnezeu te-ai arătat; tu Dumnezeirii te-ai făcut Locaş, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, nearzându-te cu focul Luminii celei neapropiate; pentru aceasta te binecuvântăm, Marie, dumnezeiască Mireasă.

Irmosul

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniil, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat şi puterea focului a stins, cu buna faptă încingându-se tinerii cei iubitori de dreapta credinţă, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Hristos, piatra cea netăiată...

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum cu adunările celor fericiţi şi cu cetele mucenicilor, ca un împodobit cu luptele, împreună sălăşluindu-te şi împreună desfătându-te, cunună purtând, stai înaintea Celui Ce era dorit ţie, Sfinte Teodore.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spre înălţimea cerească ridicându-te, cele pământeşti ai urât şi de sfârşitul Celui dorit tu te-ai învrednicit, singură săvârşirea celor dorite luând, Sfinte Teodore, bucurându-te.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De Tine Unul, Cuvântul cel fără de moarte, Care ai pătimit cu trupul şi ai murit, mucenicul cel de Dumnezeu înţelept dorind, nemurirea Ta a dobândit, în ceruri sălăşluindu-se, Făcătorule a toate, Atotputernice.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Purtătorule de chinuri, ca un viteaz cugetător, îndrăzneală având către Dumnezeu, nouă tuturor celor ce te cinstim cu dragoste; cere pentru noi iertare de greşeli, izbăvindu-ne de patimi şi de necazuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel ce a voit a veni în trup, Care a înfrumuseţat toate cu cuvântul, întru tine S-a sălăşluit, pe tine Una mai Sfântă decât toate aflându-te şi de Dumnezeu Născătoare te-a arătat după adevăr, Maică Fecioară.

Irmosul

Hristos, Piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine Muntele cel netăiat Fecioară, s-a tăiat, unind firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe înţelepciunea şi Cuvântul...

Mai presus de fire nevoinţe făcând, cereştile răsplătiri de la Dumnezeu după vrednicie ai dobândit, purtătorule de chinuri, mult-pătimitorule. Că nesupunându-te poruncii celei fără Dumnezeu, la chinuri de bunăvoie te-ai dat. Pentru aceasta răbdând striviri şi chinuri şi cruce şi moarte, împreună cu Hristos te-ai preaslăvit după cuviinţă, Sfinte Mucenice Teodore. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

Iar de va fi Post:

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe înţelepciunea şi Cuvântul...

Sufletul meu cel smerit, Fecioară, care în viforul ispitelor lumeşti acum este înecat, ca şi cum ar fi fără ocârmuitor, ceea ce eşti cu totul fără prihană şi de sarcina păcatelor se arată nedeşertat şi în fundul iadului este silit să cadă, întâmpină-l, Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunea ta fierbinte îl miluieşte, dându-i limanul tău cel cu bună linişte, ca să strig cu credinţă către tine: roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu, iertare de greşeli să-mi dea mie, că pe tine te am nădejde, eu nevrednicul robul tău.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe înţelepciunea şi Cuvântul...

Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Mântuitorul, dacă L-a văzut Mieluşeaua pe Cruce, s-a tânguit lăcrimând şi cu amar strigând: Lumea se bucură luând izbăvire, iar pântecele meu se aprinde văzând răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, îndelung-răbdătorule Doamne, adâncul milei, milostiveşte-Te şi dăruieşte iertare de greşeli celor ce laudă cu credinţă dumnezeieştile Tale patimi.

Canoanele lunii Iunie

Calendar ortodox
20 Iunie