Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Golinduhia din Persia

Canoane

Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Golinduhia din Persia

Troparul Sfintei Muceniţe Golinduhia din Persia, glasul al 4-lea

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Golinduhia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

 

Cântarea 1

Glasul al 6-lea

Irmos: Ca pe uscat umblând...

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bucurie stând, mărită muceniţă, înaintea Stăpânului în cer şi luminându-te cu dumnezeieştile străluciri, luminează-ne pe noi cu rugăciunile tale cele bine primite.

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scăpând de întunericul cel persan, ca o stea luminoasă a dreptei credinţe ai strălucit şi prin dumnezeiască cunoştinţă, ai luminat sufletele multora, de Dumnezeu fericită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Urmând patimii Celui Ce a pătimit pentru noi, te-ai înfrumuseţat pe tine cu podoabele muceniciei şi acum cu bucurie ai intrat în cămara Mirelui cea înţelegătoare, Sfântă Muceniţă Golinduhia, Prealăudată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ziditorul vrând să curăţească firea noastră de întinăciunea răutăţii, S-a întrupat din pântecele tău cel curat. Pentru aceasta, toţi te slăvim, Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Nu este sfânt precum Tu...

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mintea ta luminându-se de tot cu plecarea cea către Dumnezeu, s-a învăţat cele dumnezeieşti şi întărindu-se într-însele, nemişcat a lepădat întunericul necredinţei, Muceniţă Golinduhia.

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având pe Hristos putere, ai alergat către Botez şi cu bună credinţă, ţi-ai schimbat numele, precum şi credinţa ta cea rea, prin însuflări dumnezeieşti, muceniţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stând cu credinţă întru sfinţitele descoperiri ale cuvintelor, înţeleaptă, minunat te-ai învăţat din ele dumnezeiasca arătare a lui Hristos cea către noi, muceniţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătat am văzut întrupat din curatele sângiuiri, Fecioară, pe Dumnezeu, Care a luat, pentru milostivirea Sa, chipul nostru. Pentru aceasta, cu credinţă te slăvim, Preacurată.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Hristos este Puterea mea...

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Picioarele tale, prealăudată, îndreptându-se pe calea cea către Domnul, nu s-au poticnit de vrăjmaşul, împiedicând cărările lui, prin Dumnezeiescul Duh.

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sârguindu-te, muceniţă, a te dezlega din tulburarea patimilor şi din înşelăciunea cea vicleană, cu bucurie ai primit legături, legând cu dânsele toată înşelăciunea vrăjmaşului.

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hristos Domnul ţi-a dat ţie putere ca să suferi chinuri şi zdruncinări rele, prin care ai surpat toate măiestriile vrăjmaşului, fecioară vrednică de minune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Uimindu-te prin cuget, Prealăudată Muceniţă Golinduhia, ai văzut în foc pe strămoşii tăi care îşi petrecuseră viaţa lor în necredinţă. Pentru aceasta, cu credinţă ai alergat la Botez.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca Singura care ai născut pe Dătătorul de bine pentru prisosul bunătăţii, ai dezlegat legătura călcării de poruncă. Drept aceea, credincioşii te slăvim pe tine, Maică Fecioară.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Cu dumnezeiască strălucirea Ta...

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te la cuget sub păzirile cele preaîntărite, ai răbdat multă vreme, arătându-te păzitoare poruncilor lui Hristos, podoaba mucenicilor, prealăudată muceniţă.

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin înger luminos dezlegându-te de legăturile ce le purtai, ai alergat în întâmpinarea preasfinţitului bărbat, cel ce de la Domnul a fost trimis către tine, mărită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu bucurie ai locuit în groapa cea întunecoasă şi prea adâncă, ca şi Daniel cel minunat, petrecând împreună cu balaurul, care, cunoscându-te mărturisitoare patimilor lui Hristos, s-a supus ţie, cinstită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcându-mă necurat la cuget şi netrebnic prin multe călcări de porunci, te rog pe tine, Maica lui Dumnezeu, Singura Neîntinată, ca să te milostiveşti spre mine şi să mă miluieşti prin mijlocirile tale.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Marea vieţii văzând-o...

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrăjmaşii cei răi te-au aruncat în groapă preaadâncă, în care multe zile nu ai primit nicidecum hrană din mână omenească, căci te hrăneai cu pâine dumnezeiască slăvind pe Ziditorul.

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind păzitoare a cuvintelor dumnezeieşti, te-ai osândit la închisoare de mulţi ani, sfărâmându-ţi trupul cu toate chinurile sihăstreşti, supunând patimile, muceniţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Când erai bătută cu ciomege şi ţi se sfărâmau fără milă oasele cu pietre, nicidecum nu ai luat în seamă sfântul tău trup, căci dragostea cea dumnezeiască te întărea, prealăudată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Preaînălţat, ţesându-şi Lui Îmbrăcăminte din curatele tale sângiuiri, a înfrumuseţat cu podoabe dumnezeieşti pe cei dezbrăcaţi. Pentru aceasta cu dragoste te fericim, Preacurată.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Dătător de rouă...

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei fără minte te-au dezbrăcat până la piele şi în batjocură te-au purtat prin tot oraşul. Dar tu, cinstită, nicidecum n-ai purtat grijă de ruşinea cea văzută, căci cu ochii sufletului vedeai slava cea gătită ţie, acolo sus.

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca şi când n-ai fi avut trup ai suferit bătăile, de Dumnezeu fericită, căci Hristos, Cel Ce S-a îmbrăcat în trup pentru noi, te întărea stând lângă tine şi păzind inima ta neclintită din dumnezeiasca dragoste, Sfântă Muceniţă Golinduhia.

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Închisoarea cea de mulţi ani vitejeşte o ai răbdat, vrednică de minune şi purtând cătuşele ca pe o podoabă, te-ai făcut părtaşă cinstitelor patimi ale lui Hristos, precum şi slavei Lui, Muceniţă Golinduhia.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Maica ta plecându-se învăţăturilor tale, prealăudată, a primit a doua naştere prin apă şi prin Duh, Dumnezeu luminând cugetul ei prin descoperiri minunate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine, Preacurată, te avem pururea Îmblânzire către Dumnezeu, ci izbăveşte-ne pe noi din chinurile cele înfricoşătoare de acolo şi de toată îngrozirea şi viclenirea vrăjmaşilor celor văzuţi şi celor nevăzuţi.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Din văpaie cuvioşilor...

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine ceea ce ai răbdat chinuri prea mari şi închisoare de mulţi ani, prin dumnezeiască îndemnare te-a slobozit din legături vrăjmaşul cel prea rău, muceniţă pătimitoare şi luminat mărită.

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După nenumărate osteneli ale chinuirii te-ai dăruit sihăstriei celei desăvârşite, râvnind cu adevărat cinstitei muceniţe celei dintâi, Sfintei Tecla, cu care împreună te lăudăm, muceniţă.

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întraripatu-te-ai de dragostea Atotţiitorului şi ca o porumbiţă a lui Hristos, ai trecut toate cursele vrăjmaşului şi te-ai unit cu Dumnezeu, muceniţă vrednică de laudă.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Prin înţelegere cu dum nezeiască dragoste, din destul ai primit luminile cele de acolo; prin care roagă-te acum, muceniţă, să ne luminăm şi noi, cei ce săvârşim sfântă pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce prin naşterea ta ai stârpit toată răutatea înşelătorului, îmblânzind pe Dumnezeu, Preacurată, arată inima mea roditoare, căci este stearpă de toată fapta bună.

Irmosul

Stih: Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi pre înălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Din văpaie cuvioşilor rouă ai izvorât şi jertfa dreptului cu apă ai ars-o. Că toate le faci, Hristoase, cu singură voirea. Pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmosul

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre Care nu cutează a căuta ostile îngereşti. Iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul Întrupat; pe Care, slăvindu-L cu ostile cereşti, pe tine te fericim.

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind încă în trup, te-ai învrednicit, de Dumnezeu cugetătoare, a vedea, prin strălucirea minţii, bunătăţile cele vecuitoare acolo, în a căror împărtăşire dumnezeiască aflându-te acum, roagă-te lui Dumnezeu să le dobândim şi noi.

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Străduirea ta cea tare, dumnezeiască şi vitează, ca lumina şi ca soarele a strălucit; şi cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu, a luminat inimile credincioşilor şi a risipit tot întunericul înşelăciunii, de Dumnezeu fericită.

Stih: Sfântă Muceniţă Golinduhia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobitu-te-ai cu îmbrăcăminte vopsită cu strălucirile sfinţitelor tale sângiuiri, iar haina ta cea însângerată o ai arătat prin dar izvor de minuni celor ce cu cuget preacurat se ating de dânsa, muceniţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Adormirea ta cea dumnezeiască s-a preamărit, fiind purtată de cetele îngereşti către Domnul. Pentru aceasta, toţi, cu veselie prăznuind, săvârşim pomenirea ta, muceniţă pătimitoare a lui Hristos, vrednică de minune.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prin glasul Îngerului, Preacurată, ai primit în pântece pe Cuvântul Tatălui, Cel Ce a bine voit a se asemăna cu noi. Pe Acela roagă-L, Preacurată, ca să aflăm noi milă şi iertare păcatelor. Drept aceea, cu glasuri de mulţumire pururea te slăvim.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie