Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Bartolomeu

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Bartolomeu

Troparul Sfântului Apostol Bartolomeu, glasul al 3-lea

Sfinţilor Apostoli rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

 

Cântarea 1

Glasul al 2-lea

Irmos: Întru adânc a aşternut...

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai înainte-ştiutorul a toate şi Dumnezeu, mintea ta cea dumnezeiască văzând-o, te-a ales şi te-a împreunat cu ceata Apostolilor, Sfinte Bartolomeu prealăudate, cu harul luminând inima ta.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

La înălţimea faptelor bune suindu-te, cu limbă de foc insuflată, împărţită în chipul focului te-ai îmbogăţit, ca un Apostol al lui Hristos, prin venirea Mângâietorului, preamărite, uscăciunea păgânătătii şi deşertăciunea ai cheltuit-o.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Înflorit-a pustiul...

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un izvor de apă de mântuire ai ieşit, Apostole Bartolomeu preacinstite şi rod înmulţit ai adus, mântuirea neamurilor, vrednicule de minune.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sarea harului putrezirea idolească ai oprit, preaînţelepte, cu dulcele cuvânt al credinţei ai îndulcit inimile celor ce te cinstesc pe tine.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Venit-ai din Fecioară...

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu crucea Domnului fiind ocolit, ai surpat întăririle demonilor, Sfinte Bartolomeu Apostole şi amăgirea lor cea de suflet stricătoare o ai gonit, cu propovăduirea.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumină lumii şi rază a dumnezeieştii slave, Hristos pe tine te-a arătat, Sfinte Bartolomeu de Dumnezeu primite. Că toată făptura ai luminat cu cunoştinţa de Dumnezeu, preafericite.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Mijlocitor te-ai făcut...

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Hristos, Lumina cea Nezidită, Care S-a arătat pentru noi întru zidire, întâi te-ai împreunat, venind la Dânsul, apostole şi cu dumnezeieştile Lui raze te-ai luminat.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o rouă dumnezeiască oamenilor tămăduiri dând în lume ai fost, Sfinte Bartolomeu, Preafericite. Şi pământul păgânătăţii după proorocie l-ai întors.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Din adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Darul minunilor primind şi cu lucrarea tămăduirilor îmbogăţindu-te, Sfinte Bartolomeu, Preaînţelepte, adunările păgânilor le-ai vânat.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba ta cea de foc, prealăudate, toată înşelăciunea ca pe o iarbă o a ars şi inimile credincioşilor le-a luminat cu dumnezeiasca propovăduire.

 

CONDAC

Glasul al 4-lea

Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

Arătatu-te-ai mare soare Bisericii, cu strălucirile învăţăturilor şi ale înfricoşătoarelor minuni, la lumină povăţuind pe cei ce te cinstesc pe tine, Sfinte Bartolomeu, Apostole al Domnului.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Porunca cea potrivnică...

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai arătat lumii, Sfinte Bartolomeu, Taina cea mare a dumnezeieştii Întrupări care este neîncăpută de toţi şi necuprinsă, dar numai de cei credincioşi încăpută, netâlcuit şi crezută.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o piatră preasfântă, Apostole Bartolomeu, curat tăvălindu-se, întărirea înşelăciunii tare o ai prăvălit şi temelie nesfărâmată Bisericii arătându-te, o păzeşti pe ea neclintită.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiasca asemănare, Apostole Bartolomeu, cu vopseaua virtuţilor, preafericite, o ai zugrăvit. Pentru aceea, Apostol dumnezeiesc făcându-te, tuturor ai propovăduit venirea lui Hristos cea mult lăudată.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Cuptorul cel cu foc oarecând...

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelepţeşte ai învăţat Evanghelia Mântuitorului, cea mare şi mică, multă şi puţină şi ai însemnat mari şi preamărite lucruri cu cuvinte scurte tuturor, Sfinte Apostole Bartolomeu, de Dumnezeu înţelepţite.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un râu din Sion ieşind, adunările Bisericii le adăpi, preafericite. Că din izvorul dumnezeieştii desfătări ai băut preaarătat, strigând: Preaînălţaţi toate făpturile pe Domnul.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dumnezeieştile daruri, cele prealuminate şi prea mari, lămurit, ca un Apostol, dumnezeieşte te-ai împodobit. Căci covârşeşte vrednicia cu harul, fericite, toată adunarea cea întru oameni văzută.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Fiul Părintelui celui...

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Însuţi văzător fiind Cuvântului şi slugă şi ucenic şi propovăduitor de Dumnezeu preavăzător, te-ai învrednicit a locui cu adevărat unde este acum Cuvântul, precum însuşi a tăgăduit fără de minciună, Cel Preabun.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca cel ce stai acum înaintea scaunului Stăpânului tău, cu razele cele de acolo fiind strălucit, o, Sinte Bartolomeu de Dumnezeu înţelepţite, spre cântăreţii tăi priveşte, mântuindu-i de patimi şi de feluri de primejdii.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiu lui Dumnezeu a fi prin credinţă învrednicindu-te, moştenitor părinteştilor vistierii te-ai făcut. O, mână de lucruri mari dăruitoare! O, daruri covârşitoare ale lui Hristos, Celui Ce te-a preamărit pe tine acum, de Dumnezeu văzătorule, preafericite.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel ce Te-ai înălţat...

Ca un cer preafrumos ai vestit, Sfinte Apostole Bartolomeu, pe pământ dumnezeiasca slavă a lui Dumnezeu, Cel Ce S-a întrupat, prealăudate, luminând ca un soare inimile cele din întuneric, stricând întunericul răilor demoni. Deci cu rugăciunile tale luminează-ne pe noi ce ce săvârşim pomenirea ta, cea purtătoare de lumină.

 

Iar de va fi Post:

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 8. Podobie: Porunca cea cu taină...

Pe Dumnezeu cel Necuprins, Fiul şi Cuvântul, Cel Ce S-a născut din tine în chip de negrăit mai presus de minte, de Dumnezeu Născătoare, roagă-L împreună cu Apostolii să dăruiască lumii pace curată şi să ne dea nouă mai înainte de sfârşit îndreptare de greşeli; şi de împărăţia cerurilor, pentru bunătatea Sa cea preamultă, să învrednicească pe robii tăi.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
14 Iulie

glas 2, voscr. 3