Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Iosif Imnograful

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Iosif Imnograful

Troparul Sfântului Cuvios Iosif Imnograful, glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Iosif, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Troparul Sfântului Cuvios Iosif Imnograful, glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Iosif. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

 

Cântarea 1

glasul al 2-lea

Irmosul

Veniţi popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumne­zeu, Celui Ce a despărţit marea şi a trecut prin ea pe poporul pe care l-a scos din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Sfântul Iosif scriitorul de cântări cu cântări să-l cinstim, cei ce cântăm cântările lui cele izvorâtoare de miere, ca pe unul ce de la cântări, la cântările cele veşnice s-a mutat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum propovăduirea proro­cilor şi a Apostolilor a luminat tot pământul, asemenea şi cântarea gurii tale a ridicat lumea spre slava Dumnezeului tuturor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din pruncie dându-te lui Hristos, întru înfrânare ai petrecut Preacuvioase Părinte Iosif, de unde te-ai şi îmbogăţit cu darurile cele dumnezeieşti, cu nădejdea şi cu dragostea şi cu credinţă curată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvântul cel prorocesc odini­oară te-a propovăduit pe tine uşă dumnezeiască şi munte sfânt, Născătoare de Dumnzezeu Fecioară, podoaba dumneze­ieştilor pătimitori.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Întăreşte-ne pe noi întru Tine...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu iubirea curăţiei ai îmbunat pe Dumnezeu, ca să-ţi dea ţie ajutor şi aflând pe părinţii tăi, ţi-ai dobândit nădejdea ta, Părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătând cunoştinţa dragostei celei adevărate şi casă şi lucrare şi înţelepciune, care ţi s-a dat ţie de la Dumnezeu, ca un Iov ai deschis uşa casei tuturor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un Drept Iosif cel viteaz odinioară în Egipt prins fiind de mâinile barbarilor, ţi-ai păzit darul cu credinţă şi cu smerenie, preabogatule.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rai înfrumuseţat având în mijloc pomul nestricăciunii, pe Iisus Hristos Domnul, te-ai arătat Fecioară; pentru aceasta te fericim.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Auzit-am, Doamne, auzul rânduielii Tale şi Te-am preaslăvit pe Tine, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hristos te-a arătat pe tine socotinţa cea gânditoare şi îndreptarea cea cu hotar a călugărilor, Preacuvioase Părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătat-ai viaţa ta ca un pod al smereniei, ce trece către viaţa cea adevărată, de Dumnezeu Înţelepţite Părinte Iosif.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întâmpinându-te te-a fericit pe tine Stăpânul, Părinte, ca pe unul ce dai la vreme măsura grâului Cuvântului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Strălucit-ai, Doamne, lumină celor ce sunt în noapte şi în întunericul greşelilor, purtat fiind în pântecele Preacuratei Fecio­are.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Dătătorule de lumină, Făcătorul veacurilor, Doamne, povăţuieşte-ne pe noi întru lumina poruncilor Tale, că afară de Tine pe alt dumnezeu nu ştim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind pe pământ, cu credinţă ai lăudat pe sfinţi, Preacuvioase, cu care împreună acum auzind cântări, te bucuri, neîncetat lăudând pe Domnul, preaînţelepte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trăgând pe toţi către pocăinţă şi către mărturisire, pururea ai adus lui Dumnezeu rugăciuni, ca aceia toţi să câştige iertare.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată viaţa ta petrecând-o în lucrările cele sfinte, ca un neguţător adevărat ai adunat ţie cuvinte şi fapte ca o piatră de mult preţ.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De ispite şi de viforul cugetelor, de toată mânia şi de tot păcatul, de foamete şi de pierzare şi de munca cea veşnică miluieşte-ne pe noi, Preacurată Fecioară.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: De adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spre mulţimea cea felurită a cântărilor tale ca spre temelie în chip luminat strălucind Biserica lui Hristos goneşte dormitarea cea pierzătoare de suflete.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvintele tale ca un burete s-au arătat celor scârbiţi cu sufletul şi cu duhul, curăţind toată întristarea.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Celor însetaţi de cuvântul cel mântuitor şi îngrăşaţi cu desfătările cele trupeşti, îndoită tămăduire fără zavistie ai dăruit, Preacuvioase Părinte Iosif.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine cel rătăcit în calea vieţii şi căzut în calea păcatelor, îndreptează-mă, Stăpână, în cărarea pocăinţei.

 

CONDAC

glasul al 4-lea

Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Cel ce eşti ca un izvor nedeşertat al pocăinţei şi dătător mângâierii celei fără de sfârşit şi adâncimea umilinţei, Sfinte Părinte Iosif, dă-ne nouă lacrimile pocăinţei celei dumne­zeieşti, prin care plângând aici, să dobândim mângâiere de la Dumnezeu, cerând ajutorul tău, Sfinte.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

Ritori preaînvăţaţi s-au arătat tinerii oarecând. Că din suflet cuprins de Dumnezeu, teologhisind cu buzele au cântat: Dumnezeul Cel mai presus de dumnezei al părinţilor şi al nostru Bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Şi după somnul morţii te-ai silit a nu avea închişi ochii tăi cei sufleteşti, căci cânţi cântări cu cei ce cântă: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fericind cu osârdie cetele mucenicilor celor nenumăraţi, ai primit cununa muceniciei, Părinte, şi neîncetat împreună cu dânşii cânţi: bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o tămăduire a păcatelor celor mari, ai pus mărturisirea, înţelepte, celor ce cântă cântările tale: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sufletul cel cumplit întunecat cu călcările cele viclene, cu razele cele curate ale luminii tale îndreptează-l către Lumină, ca una ce eşti uşa luminii, Născă­toare de Dumnezeu Fecioară, ca să te măresc pe tine cu cântări.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: În cuptorul cel cu foc...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Socotind cu adevărat viaţa aceasta ca o umbră trecătoare, te-ai nevoit a câştiga viaţa cea nestricăcioasă. Pentru aceasta ai zidit multe mănăstiri, cinstite, spre mântuirea sufletelor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având dreptate către cei blânzi şi către cei săraci cu duhul, multă înmulţire ai arătat, ca nu numai pe tine însuţi să te întăreşti a sluji Ziditorului, ci şi pe toţi cei ce te priveau pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nerăutatea ta şi vărsarea dragostei tale, de trei ori fericite, a arătat Chipul lui Hristos Cel Iubitor de oameni, către Care neîncetat strigai: Să-L înălţăm întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, înfricoşătoare Taină! O, auzire înspăimântătoare! Cum a născut Fecioara, cu unirea cea de negrăit, pe Cuvântul Cel Ce s-a asemănat nouă, rămânând precum şi înainte de naştere Curată în veci.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe nişte lespezi scriind în sufletul tău cel curat chipurile virtuţilor prin lucrare, ai dat tuturor sfinţilor, aducând îndoită cântare virtuţilor din fapte şi din laudă vrednică de primire.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele îngereşti şi adunarea apostolilor, Născătoarea de Dumnezeu, împreună cu Boteză­torul, cu prorocii, cu preoţii şi oştile mucenicilor împreună cu pustnicii, cu cuvioase laude te încuviinţează pe tine, Sfinte Preacuvioase Părinte Iosif.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu înceta a-ţi aduce aminte de turma ta cea cuvântătoare, ci precum în viaţă, înţelepte, ai fost apărător aşa fii şi acum; dăruieşte viaţa cea nestricăcioasă şi curăţeşte de patimile cele trupeşti şi sufleteşti, prin rugăciunile tale cele către Hristos, Sfinte Părinte Iosif.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Nu înceta, Fecioară, rugând pentru noi pe Fiul tău, pe Dumnezeu Cel Iubitor de oameni, că pe tine te-am câştigat nădejde şi cu apărarea ta ne izbăvim din nevoi şi din patimi, de greşeli şi de dureri, cei ce cu credinţă te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

Arătatu-te-ai blând şi smerit şi liniştit, păzind şi împlinind cuvintele cele dumnezeieşti ale Stăpânului tău, Care s-a uitat spre tine, Părinte, şi în locaşul cel de sus te-a sălăşluit.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei...

Când a venit spre tine, Născătoare de Dumnezeu, glasul cel curat, atunci cele cereşti cu frică se veseleau şi cele pământeşti cu dragoste se bucurau. Căci un praznic s-a făcut de amândouă părţile, când a izbăvit de moarte pe cel întâi zidit. Pentru aceasta împreună cu îngerul strigăm ţie: Bucură-te ceea ce eşti plină de har.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei...

Cea neispitită de nuntă, curata şi Maica Ta, Hristoase, văzându-Te pe Tine mort, spânzurat pe Lemn, ca o Maică tânguindu-se a grăit: Ce Ți-a răsplătit Ție poporul cel fărădelege şi nemulţumitor al iudeilor, care s-a desfătat cu darurile tale multe şi mari, Fiul meu? Laud pogorârea Ta cea dumnezeiască.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
30 Mai