Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul, Egumenul Mănăstirii Midichiei

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul, Egumenul Mănăstirii Midichiei

Troparul Sfântului Cuvios Nichita Mărturisitorul, Egumenul Mănăstirii Midichiei, glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Nichita, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Troparul Sfântului Cuvios Nichita Mărturisitorul, Egumenul Mănăstirii Midichiei, glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Nichita. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

 

Cântarea 1

glasul al 2-lea

Irmosul

În adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea preaîntr-armată; iar întrupându-Se Cuvântul, a şters păcatul cel atotrău, Domnul Cel Preaslăvit, că Singur cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te, părinte, cu lumina dumnezeiescului fulger, viaţa ta ai dat-o lui Dumnezeu, din copilărie alegând strălucirea cea purtătoare de lumină a fecioriei, prin care te-ai asemănat curăţiei celor fără de trup.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având Îndreptător Duhul Cel Preacinstit şi dumnezeiesc, curat ai primit schima monahilor cea de chip dumnezeiesc. Şi fiind luminat de Raza cea cu multă lumină, ai petrecut câştigând viaţă prea­curată, purtătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu Puterea Crucii, ai veştejit patimile trupului şi prin cugetarea învăţăturilor Duhului ţi-ai luminat cugetul, câştigând averea necheltuită a dumnezeieş­tii vederi, o, Sfinte Nichita Preaînţelepte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luminându-te, fericite, cu înţelepciune şi cu curăţie, te-ai înălţat către săvârşire sfinţită; căci te-ai împodobit, veşmântul preo­ţiei cel prealuminat, cunoscându-te mijlocitor al dumneze­ieştilor Taine, Preacuvioase Părinte Nichita.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai Aleasă decât toată zidirea cea văzută şi cea nevăzută te-ai arătat Preacurată pururea Fecioară, că ai născut pe Ziditorul, precum a binevoit a se Întrupa în pântecele tău. Pe Care roagă-L cu îndrăznire să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Înflorit-a pustiul ca şi crinul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cerească vieţuire având, cinstite, te-ai făcut luminător dreptei credinţe cu chip luminat şi strălucit, împodobit cu dumnezeieşti daruri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorându-ţi cugetele trupului, preaînţelepte, ai înviat îndumnezeirea sufletului prin bunătate cu cuget dumnezeiesc şi te-ai în­vrednicit de Viaţa Cea Nepie­ritoare.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bucurie ţi-ai săvârşit viaţa, cuvioase, fiind împodobit cu frumuseţea şi bogat de daruri frumoase, în care s-a întărit inima ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind împodobit cu bunătăţile, ca soarele ai strălucit între cetele sihaştrilor, o, Sfinte Nichita, de Dumnezeu cugetătorule! Pentru aceasta veselindu-ne, te fericim, cuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Având îndrăznire ca o Maică, roagă-te către Fiul tău, Stăpână, să ajute poporului şi turmei tale, iar semeţiile celor fărădelege să le sfărâme.

Irmosul

Înflorit-a pustiul ca şi crinul, Doamne, adunarea păgânilor fiind stearpă prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Venit-ai din Fecioară nu sol, nici înger, ci Tu Însuţi, Domnul, Te-ai Întrupat şi m-ai mântuit pe mine, tot omul. Pentru aceasta strig Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin curăţirea sufletului arătându-te tăietor de rădăcinile patimilor, de Dumnezeu purtătorule, ai dezrădăcinat toată înşelăciunea cea pierzătoare de suflet a vrăjmaşilor lui Dumnezeu, învăţătorule de cele sfinte, preacinstite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind cununa biruinţei, preafericite, acum te odihneşti în Locaşurile cele Cereşti, scuturând patimile şi îmbrăcându-te cu nepătimire, fericite părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o jertfă fără prihană, ţi-ai adus viaţa lui Hristos, părinte, plină de dragoste dumnezeiască, fiind înfrumuseţat cu podoaba sihăstriei, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Limbuţiile eresului celui pierzător de suflet lămurit le-ai defăimat, preafericite, cinstind dumneze­iescul Chip al lui Hristos şi al Maicii lui Dumnezeu şi al tuturor Sfinţilor, preasfinţite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine toţi credincioşii te ştim lliman de mântuire şi zid nemişcat, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână; căci tu prin rugăciunile tale, răscumperi din primejdii sufletele noastre.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Mijlocitor Te-ai făcut lui Dumnezeu şi oamenilor, Hristoase Dumnezeule. Că prin Tine, Stăpâne, către Părintele Tău, Începătorul luminii, din noaptea necunoştinţei, aducere am aflat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un blând te-ai sălăşluit în pământul celor blânzi, Sfinte Nichita Preaînţelepte, făcându-te luptător pentru adevăr, preavrednicule de a fi cântat şi te-ai împodobit luminat cu cununa mărturisirii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiu luminii făcându-te după dar, te-ai mutat acum, cuvioase, către Lumina cea dumnezeiască, în bucurie şi veselie, bucurându-te voios cu Cetele îngerilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Părtaş te-ai făcut desfătării celei negrăite a Raiului, căci te-ai arătat liman liniştit celor înviforaţi şi te-ai făcut hrănitor celor flămânzi, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă pe Fiul tău şi Domnul, Fecioară Preacurată, ca să dăruiască paşnică mântuire celor robiţi de potrivnica întâmplare, care nădăjduiesc spre tine.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: De adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nădejdile cele fericite ai aflat, părinte preafericite, făcându-te moştenitor Fericirii celei stăpâneşti şi dumnezeieştii Lumini.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ţinând îndoite făclii luminoase, a mărturisirii şi a sihăstriei, ai mers către ceruri, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Nichita, Preaalesule.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îndulcindu-te acum de desfătarea cea neîncetată şi dumnezeiască, în locaşurile cele cereşti, roagă pe Stăpânul şi Domnul tuturor pentru noi, părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai, Fecioară, fără de ispită de bărbat şi ai rămas veşnic Fecioară, arătând semnele dumnezeirii celei adevărate, a Fiului şi Dumnezeului tău.

Irmosul

De adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel fără de urmă: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

 

CONDAC

glasul al 2-lea

Podobie: Cele de sus căutând...

Dobândind viaţa şi cugetul cel ceresc, străluceşti luminat ca soarele cu lumina faptelor, luminând pe cei ce sunt în întunericul vieţii şi către Dumnezeu aducând pe toţi, Sfinte Preacuvioase Părinte Nichita, roagă-te neîncetat pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a tiranului celui călcător de lege, înaltă văpaie a ridicat. Iar Hristos a întins cinstitorilor de Dumnezeu tineri Roua Domnului, Cel Ce bine este Cuvântat şi Preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Blândeţea ta ce peste măsură a smerit la pământ cruzimea tiranului, omorându-l pe el cu neîncetate rugăciuni. Căci ştie Domnul a face voia celor ce se tem de El.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tunetul dogmelor tale şi fulgerul cel luminos al vieţii tale au luminat lumea, luminând pe credincioşi cu luminări de Dumnezeu luminate şi cu cuvinte şi cu fapte strălucite, sfinţite învăţătorule de cele sfinte, de Dumnezeu fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-te cu puterea Mângâietorului, ai scăpat de cetele demonilor şi de laurile eresu­rilor, de Dumnezeu cugetătorule şi te-ai suit către înălţimea cea cerească, sălăşluindu-te acum cu Cetele îngerilor celor fără de trup.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfânta Sfintelor te înţelegem pe tine, ca pe una ce singură ai născut pe Dumnezeu Cel Neschimbat, Fecioară neîntinată, Maică nenuntită; căci prin dumnezeiască naşterea ta, nestricăciune ai izvorât tuturor credincioşilor.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Cuptorul cel cu foc..

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trecând peste toată simţirea, de trei ori fericite acum ai grăit către Lumina cea înţelegătoare, preacinstite, învrednicindu-te vederii dumnezeieşti, umplându-te de Lumină şi strigând: toate lucrurile binecuvântaţi pe Domnul.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătat îmbrăcându-te cu omorârea patimilor, ai purces către ceata cea purtătoare de viaţă, preafericite, înfierbântându-te de dreapta credinţă, luminându-te cu virtuţile şi strigând: toate lucrurile preaînălţaţi pe Domnul.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nevoindu-te din pruncie cu toată bunătatea, de Dumnezeu cugetătorule, ai plecat către ceata cea purtătoare de viaţă, preafericite, înfierbântându-te de dreapta credinţă, luminându-te cu virtuţile şi strigând: toate lucrurile preaînălţaţi pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Caută spre noi acum de sus, părinte, stând înaintea Stăpânului tău, Sfinte Părinte Nichita, purtătorule al numelui biruinţei, având multă îndrăznire, cere sufletească mântuire turmei tale, mărite arătătorule de cele sfinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu ai zămislit mai presus de fire în pântece şi în chip de negrăit ai născut pe Cel Nedespărţit de Tatăl, Care a petrecut pe pământ, Dumnezeu şi Om, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată. Pentru aceea te cunoaştem Mântuirea noastră a tuturor.

Irmosul

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul cel cu foc oarecând în Babilon lucrările le-a despărţit cu dumnezeiasca poruncă, pe haldei arzând, iar pe credincioşi răcorind, pe cei ce cântau: Binecuvântaţi toate lucrurile Dom­nului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Fiul Părintelui...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce erai curat, te-ai învrednicit dumnezeieştii luminări, strălucindu-te cu felurile virtuţilor, luminându-te totdeauna cu cununa mărturisirii. Pentru aceasta acum cinstim prăznuirea ta cea întru totul cinstită.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciunea ţi-ai petrecut viaţa, fericite, ocârmuindu-te de Poruncile Mântuitorului. Iar acum după ce a trecut umbra, după vrednicie ai dobândit viaţa cea veşnică cu bucurie, grăitorule de cele dumnezeieşti, preasfinţite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Foarte degrabă ai trecut tulburarea celor trecătoare şi te-ai aşezat la limanul cel liniştit al Împărăţiei lui Hristos, bucurându-te, Sfinte Nichita, către care povăţuieşte-ne, părinte şi pe noi, cei care te fericim şi cinstim sfântă pome­nirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o lână primind Ploaia Cea Cerească în pântecele tău, Preacurată, ai născut nouă pe Cel Ce dă nemurire tuturor oamenilor care se închină Lui şi te măresc pe tine Născătoare de Dumnezeu cea Prealăudată.

Irmosul

Fiul Părintelui Celui fără de început, Dumnezeu şi Domn, Întrupându-Se din Fecioară s-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate şi să adune pe cele risipite. Pentru aceasta pe Născătoarea de Dumnezeu cea Prealăudată o mărim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Petrecut-ai în munţii liniştii, înţelepte, hrănitu-te-ai arătat în cetăţile înfrânării, înălţatu-te-ai din amândouă părţile, părăsit-ai vieţuirea dezmierdării celei pământeşti, ajuns-ai la Locaşul sălăşluirii celei cereşti, în care rogi pe Dumnezeu pentru noi.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Cu multe greşeli fiind întunecat la cuget, eu rătăcitul, chem către mine a ta grabnică sprijinire, Născătoare de Dumnezeu, luminează-mi ochii sufletului, luceşte-mi lumina cea strălucită a pocăinţei şi mă îmbracă cu armele luminii, Preacurată.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Dacă Te-a văzut Înălţat pe Cruce Preacurata Maica Ta pe Tine, Cuvântul lui Dumnezeu, ca o Maică plângând a zis: ce minune nouă şi străină este aceasta, Fiul meu? Cum Te împărtăşeşti cu moartea Tu, Cel Ce eşti Viaţa tuturor, vrând ca un milostiv să înviezi pe cei morţi?

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
22 Iulie