Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Teodosie de la Lavra Pecerska (2)

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Teodosie de la Lavra Pecerska (2)

Cântarea 1
glas 6
Irmos: Ca pe uscat...

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu dumnezeieștile raze cele prealuminate fiind strălucit, părinte Teodosie, luminează-mi mintea mea cu rugăciunile tale, ca să cânt luminat a ta dumnezeiască pomenire.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Unuia Dumnezeu te-ai adus din tinerețe, de la Care ai luat dar făcător de multe minuni, pentru aceea, te-ai făcut turmei tale nestricată vistierie.

Slavă...,

Nou Avraam te-ai arătat nouă, aducând jertfă lui Dumnezeu pe Mielul Care ridică păcatele a toată lumea, prescuri făcând cu preacuratele mâinile tale.

Și acum..., a Născătoarei.

Cel Ce este mai înainte de luceafăr, Cuvântul lui Dumnezeu, om S-a arătat nouă, întrupându-Se pentru noi din Preacurata Fecioară și, dintru aceea ieșind, nevătămată a păzit-o.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul: Nu este sfânt...

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Auzind Teodosie glasul Evangheliei în biserică citinduse, a dorit ca să ia crucea Domnului pe umerii săi și, toate averile sale cele din lume lăsându-le, Aceluia a urmat.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Vrând maica ta, aceea care tea născut, ca să știe, ispitindu-te, ți-a poruncit ca să dezbraci haina ta și a văzut înspăimântată vedere, că mijlocul tău izvora sânge din încingerea cea cu fier.

Slavă...,

Foarte ai dorit ca să vezi Mormântul Domnului, fericite Teodosie, ci, oprit fiind de pronia Stăpânului, te-ai făcut împreună vorbitor cu preacuviosul Antonie.

Și acum..., a Născătoarei.

Mai presus de fire tu ai zămislit, prealăudată Fecioară, că tu una din veac ai născut pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu Ziditorul tuturor și împreună Făcătorul.

 

Sedealna
glasul al 4-lea:

Podobie: Degrab ne întâmpină...

Mai presus de mintea omenească te-ai arătat, preacuvioase, pe pământ, pom sfințit al lui Dumnezeu și, în mijlocul casei Domnului stând, dai rodul durerilor tale ucenicilor tăi, căci, cu darul duhului, din gura ta i-ai crescut pe dânșii. Chip ai fost nevoințelor și povață celor ce iubesc pe Domnul, pe Care nu înceta acum a-L ruga ca să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul: Hristos este puterea mea...,

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Înștiințându-se maica ta, înțelepte, că viețuiești împreună cu fericitul Antonie în peșteră, plângând a venit, pe care o ai mângâiat, sfătuind-o pe dânsa ca să fugă de răutățile lumești. 

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Tu, părinte, ai fost preot al lui Dumnezeu, fără de răutate cu adevărat, aducând jertfa cea fără de sânge, sfințitule, și cântând cu inimă curată către Domnul, prăznuind pururea. 

Slavă...,

Izbăvire de păcatele noastre cere, cel ce ești slugă a lui Dumnezeu și înainte-stătător, turma ta strigă către tine și, de smintelile vrăjmașilor, pe cei ce te laudă pe tine, îi păzește.

Și acum..., a Născătoarei.

Pântecele tău cel preacurat la sfințit Cuvântul lui Dumnezeu, Care a strălucit mai înainte din Tatăl și, pentru multa bunătate, a izbăvit neamul omenesc de blestemul cel de demult.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul: Cu strălucirea Ta...,

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Vas curat înfrumusețat cu florile faptelor celor bune, părinte Teodosie, dintru care izvorăști turmei tale izvorul învățăturilor, mai dulce decât mierea și fagurele. 

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Firea trupească o ai omorât cu nevoințele faptelor bune, părinte, înțelepte Teodosie. Pentru aceea, pe tine Hristos păstor te-a arătat, unde pășunea mai înainte a ales-o Preacurata Fecioară.

Slavă...,

Cel ce ai fost călugărilor povățuitor și păstor oilor, care pășteau în pajiștea Maicii lui Dumnezeu, pentru aceea, Dumnezeu îndoită bucurie îți dă ție, Teodosie, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii lui Dumnezeu.

Și acum..., a Născătoarei.

Aflatu-te-a pe tine casă sfântă, Cel Care locuiește în ceruri și Sa sălășluit cu voia în pântecele tău; pentru aceea, cu glasuri de mulțumire cântăm, nașterea ta, Preacurată, pururea stând în casa ta.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul: Marea vieții...,

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu adevărat, ai ridicat biserică Maicii lui Dumnezeu, întru care ceată de călugări ai adunat, care cu dragoste cântă cinstită pomenirea ta.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Celor ce aleargă cu credință către acoperământul tău, izvor de tămăduiri izvorăști tuturor și sfințenie reverși, preacuvioase, și luminezi inimile, gonind înșelăciunile dracilor.

Slavă...,

Către Hristos ridică mâinile tale, preacuvioase, și turma ta, părinte, pe care cu duhul luminat o ai adunat prin rugăciunile tale, pe cei ce cântă pomenirea ta, o păzește.

Și acum..., a Născătoarei.

Bucură-te, prealăudată, care ai născut pe Dumnezeul tuturor, Cel preacântat, pe cei ce te laudă pe tine arată-i părtași luminii, Preacurată, și de focul cel veșnic îi izbăvește.

 

Condac
glasul al 3-lea:
Podobie: Fecioara astăzi...

Pe steaua cea luminoasă astăzi să o cinstim, care a strălucit de la Răsărit și de la Apus a venit, că toată partea aceasta cu minunile și cu bunătatea o a îmbogățit, și pe noi toți, cu lucrarea și cu darul, ce este pravilă a călugărilor, preafericite Teodosie. 

Icos

Cine poate să spună nevoințele tale, părinte, sau cine poate să numere mulțimea ostenelilor tale și minunile cele de mirare, că, încă în trup fiind, pe Cel fără de trup L-ai văzut, în chip trupesc vorbind către tine și, dar aducându-ți, aur de Dumnezeu trimis. Tu mai presus decât omul te-ai arătat, cu smerenia și cu firea cea blândă și plină de duhovnicească înțelepciune. Pentru aceea, primind pe Duhul întru tine, văzut ai fost ca soarele strălucind întru lumină; și pe mine, pe cel ce te laud pe tine, luminează-mă cu strălucirea ta, preacuvioase, cel ce ești rânduiala călugărilor, dumnezeiescule Teodosie.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul: Dătător de rouă...,

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Acela, care prin Duhul te-a luminat pe tine, a crescut întru tine darul lui Dumnezeu, luminând inima ta, părinte, cu care ai învățat crdincioșii să cânte: „Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!”

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Vestirea graiurilor tale a ieșit în toate părțile, a tainei rânduielilor, a celor ce cântă pururea: „Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!”

Slavă...,

În multe feluri darul Sfântului Duh a odihnit peste tine, părinte, și preaslăvite minuni a arătat celor ce cântă: „Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!”

Și acum..., a Născătoarei.

Sub acoperământul tău, Stăpână, scăpând, ne izbăvim de cele cumplite, că, având nădejde, noi, credincioșii toți, ne rugăm: „Pe robii tăi nu-i trece cu vederea, Născătoare de Dumnezeu Fecioară.”

 

Cântarea a 8-a

Irmosul: Din văpaie...,

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pe Hristos Îl laudă ceata ucenicilor tăi împreună cu egumenul, stând în jurul sicriului tău, cei ce au primit ostenelile tale, cele vrednice lui Dumnezeu, pe care Îl preaînălțăm întru toți vecii.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Bucurându-te, ai urmat lui Hristos Dumnezeu Celui răstignit, cu multe osteneli și cu dureri trupul omorându-ți, credința cea adevărată și dragostea ai dobândit, de lume te-ai lepădat și pe Hristos Unul ai iubit. 

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul,

Izvorăște sănătate cu dumnezeiască putere sicriul moaștelor tale, părinte Teodosie, și patimile tale cele sufletești și trupești le vindecă. Pentru aceea, cântăm, după vrednicie, pomenirea ta.

Și acum..., a Născătoarei.

Cu glasul lui Gavriil acum strigăm către tine: “Bucură-te, preabinecuvântată Stăpână, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită; pentru care ne-am izbăvit de blestemul cel de demult, că tu ești mijlocitoarea mântuirii tuturor!”

 

Cântarea a 9-a

Irmosul: Pe Dumnezeu a-L vedea...,

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Părinte, pe fiii, pe care i-ai împreunat cu credința și cu fapte bune, pe aceștia a se lumina îi învrednicește; păstor vrednic fiind, roagă-te Domnului, preacuvioase, nouă să ne dăruiască iertare păcatelor și îndreptarea vieții.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Asemenea viețuind tu cu sfinții părinți, slugă ai fost, fericite, preacuratei Fecioare și ales păstor călugărilor. Cu adevărat, stâlp dreptei credințe, nădejde și așteptare credincioșilor, a celor ce cântă în casa Maicii lui Dumnezeu te-ai arătat.

Slavă...,

Fiind sfințit cu puterea Atotțiitorului, meșteșugirile vrăjmașului ai biruit și taberele acestora le-ai gonit, celor bolnavi sănătate le-ai dat; pentru aceea, veselindu-ne pururea, cinstim pomenirea ta.

Și acum..., a Născătoarei.

Pe Cel Ce a răsărit din Tatăl fără de mamă, nespus zămislindu-L, L-ai născut, Maica lui Dumnezeu, Prealăudată Fecioară Curată. Roagă-te, Preasfântă, , pentru robii tăi, Fiului tău și Dumnezeului nostru.

Canoanele lunii Iunie

Rugăciuni zilnice

Calendar ortodox
24 Iunie

(Începutul Postul Sfinților Apostoli)

Rugăciuni către sfinții zilei