Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Teodosie de la Lavra Pecerska (1)

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Teodosie de la Lavra Pecerska (1)

Cântarea 1
glas 8
Irmosul: Pe Faraon...

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Nevoință plăcută lui Dumnezeu câștigând, părinte Teodosie, văzător de Dumnezeu te-ai arătat; pentru aceea, roagă-te lui Dumnezeu, Căruia I-ai plăcut, ca să gonească negura neștiinței mele și să-mi dăruiască cuvânt, ca să te laud pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Din pântecele maicii tale te-ai lipit de Dumnezeu, preacuvioase, precum înțeleptul Pavel și precum de demult Ieremia, pentru aceea, dumnezeiesc dar te-a numit Teodosie prin buzele slugii lui Dumnezeu.

Slavă...

Poruncilor Mântuitorului din tinerețe ascultător fiind, înțelepte, viața aceasta întru nimic o ai socotit, dorind ca să porți crucea pe umerii tăi. Și toate cele pământești le-ai urât, privind la cele cerești, Teodosie.

Și acum... Al Născătoarei...

Întrupatu-S-a din preacuratul tău pântece, Fecioară Preasfântă, Cuvântul lui Dumnezeu și tuturor a strălucit dragostea cunoștinței de Dumnezeu, și pe oameni să fie prăznuiți cu cetele îngerești i-ai învrednicit, suindu-i la cele cerești.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul: Cel ce ai întărit...

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu daruri nestricăcioase și duhovnicești, dumnezeiescul și fericitul tău suflet îmbogățit fiind, sfinte, ai dorit ca să vezi mormântul Domnului, ci ai fost oprit de sus din dumnezeiasca pronie.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Jertfă desăvârșit adevărată și fără prihană ai voit, fericite, ca să fii Mielului, Care cu preacurat sângele Său păcatele a toată lumea a curățit, pentru aceea, jertfă fără de sânge ai adus Lui.

Slavă...

Agonisitor de rânduieli tu ai fost, părinte, din vârsta tinereților și singur stăpânitor minții, că, luând povățuire de la dumnezeiescul Duh, ai fugit de noianul lumii. 

Și acum... Al Născătoarei...

Bucură-te, ceea ce una ai născut pe Domnul tuturor; bucură-te, ceea ce mai înainte ai vestit bucurie oamenilor; bucură-te, cort și munte netăiat, întărire credincioșilor, una prealăudată.

 

Sedealna
glasul al 4-lea:

Podobie: Degrab ne întâmpină...

Mai presus de mintea omenească te-ai arătat, preacuvioase, pe pământ, pom sfințit al lui Dumnezeu și, în mijlocul casei Domnului stând, dai rodul durerilor tale ucenicilor tăi, căci, cu darul duhului, din gura ta i-ai crescut pe dânșii. Chip ai fost nevoințelor și povață celor ce iubesc pe Domnul, pe Care nu înceta acum a-L ruga ca să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul: Tu ești tăria mea...,

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Darul duhului crescând întru tine, părinte, când ai văzut pe ceea ce te-a născut, tare plângând și tânguindu-se, tu ai stat înaintea aceleia, care vărsa pâraie de lacrimi, ca un stâlp neclintit și nemișcat rămânând.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Vrăjmașul cel preaviclean, prin oameni cumpliți, s-a silit a te smulge pe tine, Teodosie, din cuibul cel preaînfrumusețat, care era dorit de tine. Ci tu, pe acesta întru nimic nebăgându-l în seamă, cetele lui cu rugăciunile tale le-ai gonit și ai cântat: „Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni!”

Slavă...

Stropindu-te pe tine cu ploi duhovnicești, cu izvoare de viață te-ai adăpat și cu dumnezeiești spice ale lui Antonie, ale povățuitorului limbilor, ai crescut, și ai hrănit mulțimi cu adevărat, făcându-te ca niște jitnițe nedeșertate ale lui Iosif.

Și acum... Al Născătoarei...

Cine poate să spună cu vrednicie adâncul minunilor tale, Preacurată, că lumea, aducând laudă ție, prin tine miluită va fi și se izbăvește de nevoi cumplite și de felurite răutăți, de vrăjmași și de năpaste.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul: Pentru ce m-ai lepădat...,

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu nevoința faptelor bune au strălucit isprăvile tale, părinte, că simplu fiind mai înainte locașul, mai larg l-ai făcut, aducând pe mulți închinători lui Dumnezeu și dându-le acestora toate din destul cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu strălucitele raze ale nevoințelor tale, izgonite au fost mulțimile dracilor de la locașul tău, că mergea împreună cu tine darul Duhului Făcătorului a toate și te-a arătat slăvit pe tine, Teodosie.

Slavă...

Pe Înduratul Mântuitor în mijlocul bisericii L-ai cântat; pentru aceea, îndurările Sale cele bogate ți le-a trimis dezlegând grija lipsei, iar turmei tale izvorăște daruri pururea curgătoare.

Și acum... Al Născătoarei...

Mai presus de puterile cele de sus a fost de Dumnezeu dăruit Cuvântul pe Care L-ai zămislit, Care cu cuvântul toate le-a făcut. Și ai născut pe Acela, Care mai înainte de veci negrăit de la Tatăl S-a născut.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul: Iartă-mi mie...,

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu rugăciunile și cu privigherile, și cu cântarea psalmilor neîncetat, sufletul tău rai dumnezeiesc l-ai făcut și lemn cinstit purtător de viață al Mântuitorului și Domnului, cu adevărat, l-ai arătat.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ai voit a avea smerenie ascunsă, asemănându-te sărăciei Stăpânului, fericite, și de bună voia ta, mergând pe cale cu porunca robului celui leneș, aducând carul la locul cel dumnezeiesc, te-ai făcut cunoscut de cei ce te întâmpinau.

Slavă...

Asemănându-te Aceluia, Care a spălat picioarele ucenicilor Săi, de Dumnezeu înțelepțite, a scoate apă și a o aduce pe umeri ai primit, și lemne a tăia, și a le aduce cu mâinile tale, arătând călugărilor prin tine ostenelile Stăpânului.

Și acum... Al Născătoarei...

Omorât a fost, Născătoare de Dumnezeu, prin tine meșteșugărețul vrăjmaș, care mai înainte toată făptura cu stricăciune o a pierdut. Că noi, cei ce eram morți, prin tine, către viață ne-am suit. Pentru că tu, cu adevărat, ai născut pe Domnul, viața tuturor.

 

Condac
glasul al 3-lea:
Podobie: Fecioara astăzi...

Pe steaua cea luminoasă astăzi să o cinstim, care a strălucit de la Răsărit și de la Apus a venit, că toată partea aceasta cu minunile și cu bunătatea o a îmbogățit, și pe noi toți, cu lucrarea și cu darul, ce este pravilă a călugărilor, preafericite Teodosie. 

Icos

Cine poate să spună nevoințele tale, părinte, sau cine poate să numere mulțimea ostenelilor tale și minunile cele de mirare, că, încă în trup fiind, pe Cel fără de trup L-ai văzut, în chip trupesc vorbind către tine și, dar aducându-ți, aur de Dumnezeu trimis. Tu mai presus decât omul te-ai arătat, cu smerenia și cu firea cea blândă și plină de duhovnicească înțelepciune. Pentru aceea, primind pe Duhul întru tine, văzut ai fost ca soarele strălucind întru lumină; și pe mine, pe cel ce te laud pe tine, luminează-mă cu strălucirea ta, preacuvioase, cel ce ești rânduiala călugărilor, dumnezeiescule Teodosie.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: De pogorârea...,

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Către rugăciunile tale, fericite, tot cel ce aleargă cu credință, niciodată nu se rușinează, luând darul cererii, părinte, și, întorcându-se, dănțuiește cântând: „Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!”

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Tu, tată săracilor și sprijinitor te-ai arătat, nădejde văduvelor și tuturor celor ce zac ridicare ai fost, părinte. Pentru aceea, cântăm: „Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!”

Slavă...

Podoaba călugărilor și calea mântuirii oamenilor ai fost, că, îmbogățind pe toți cu dumnezeiești taine, prin graiurile tale, ai învățat să zică: „Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!”

Și acum... Al Născătoarei...

Din pântece fecioresc întrupându-Te, Hristoase, Te-ai arătat spre mântuirea noastră. Pentru aceea, știind pe Maica Ta, Născătoare de Dumnezeu, cu mulțumire strigăm: „Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri!”

 

Cântarea a 8-a

Irmosul: De șapte ori...,

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca un prooroc dumnezeiesc ce vede pe cele mai înainte, Teodosie, te arăți, preafericite, că ai poruncit să aducă către tine evangheliceasca scrisoare, cel ce a adus-o, și a strigat către tine cu cuget curat, mărturisind că jertfă a Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu cu adevărat este.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Către locașul tău alergând ca un cerb, binecredinciosul cneaz, către izvorul cel pururea curgător, ca să câștige el hrana cea nestricăcioasă, vrând ca să cineze, și economul spunându-ți de lipsă, îndată, cu porunca ta, sa umplut tot vasul tău de miere.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul,

Nevoințele tale puterile îngerești le-au cântat, Teodosie, și viața ta cetele preacuvioșilor o au lăudat, luminată și înfrumusețată bucurie a călugărilor. Pentru aceasta, și acum, bucurându-te împreună cu dânșii, te veselești cântând într-un glas: „Tineri, bine cântați, preoți, lăudați-L, popoare, preaînălțați-L pe El întru toți vecii”.

Și acum... Al Născătoarei...

Pe tine, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, vieții mele înainte te pun păzitoare și sprijinitoare nebiruită. Fii mie ajutătoare în nevoi și în scârbe, izbăvind pe necredinciosul robul tău, pe cel ce cântă cu dragoste: „Tineri, binecuvântați, preoți, lăudați-L, popoare, preaînălțațiL pe El întru toți vecii”.

 

Cântarea a 9-a

Irmosul: Spăimântatu-s-a de aceasta...,

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pomenirea ta a strălucit nouă astăzi ca soarele, preacuvioase. Și ne bucurăm sărutând sicriul tău, stând împrejur, ca în jurul dumnezeiescului chivot, și cu credință cântăm împreună cu cetele cele de sus adormirea ta, Teodosie.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Bucură-te, pământul nostru, luând vistierie nefurată de la Domnul, pe marele ajutător, pe de Dumnezeu fericitul și cald sprijinitorul Teodosie, și împreună cu cetele pustnicilor te veselește și tu, cetate binecuvântată.

Stih: Sfinte Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Adunatu-s-a mulțimea acum către pomenirea ta, ca să laude pe Domnul, pe Cel Ce ți-a dat ție bunele nevoințe, pe care tu le-ai răbdat. Pentru aceea, roagă-te Lui, sfinte, ca să se izbăvească turma aceasta de smintelile vrăjmașului, pe care tu o ai izbăvit, înțelepte, cu rugăciunile tale.

Slavă...

Mântuiește-mă, Unule Izbăvitorule, Cel Ce ai primit pocăința cea cu căldură a desfrânatei și a desfrânatului, și suspinarea vameșului, Mântuitorule; și fii mie, desfrânatului, milostiv, Hristoase, pentru rugăciunile plăcutului tău, gonind mulțimea păcatelor mele.

Și acum... Al Născătoarei...

Cruță-mă, Mântuitorule, Cel Ce Te-ai născut și ai păzit nestricată după naștere pe ceea ce Te-a născut, când vei ședea să judeci faptele mele, păcatele mele și fărădelegile mele, să le treci cu vederea, Cel Ce ești fără de păcate și milostiv, ca un Izbăvitor de oameni.

Canoanele lunii Iunie

Rugăciuni zilnice

Calendar ortodox
24 Iunie

(Începutul Postul Sfinților Apostoli)

Rugăciuni către sfinții zilei