Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Eutihie, Episcopul Melitinei

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Eutihie, Episcopul Melitinei

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Eutihie, Episcopul Melitinei, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Eutihie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1

Glasul al 4-lea

Irmosul

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt voi răspunde Împărătesei Maici şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sălăşluindu-te acum cu dumnezeieştile puteri şi stând înaintea scaunului harului, luminează dumnezeieşte cu mijlocirea ta, pe cei ce cinstesc sfântă pomenirea ta, cea purtătoare de lumină, Sfinte Eutihie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvioşie ai vieţuit, preafericite Eutihie, făcându-te ucenic desăvârşit apostolilor lui Hristos şi te-ai înălţat la vârstă desăvârşit, chinuindu-te luminat, vrednicule de minune.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai intrat în priveliştea muceniciei veselindu-te şi ai dorit de moarte aducătoare de viaţă şi înecându-te în mare, ai înecat mulţime de mii ale vrăjmaşului, fericite Eutihie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din tine, Preacurată arătându-Se Iubitorul de oameni întru asemănare de trup, a mântuit lumea cea pierdută şi supusă înşelăciunii. Pentru aceasta te cinstim şi te fericim pe tine.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul

Pe ai tăi cântăreţi Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti izvor viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească întăreşte-i şi întru dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învredniceşte-i.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflând pe slugile Cuvântului semănători de cele bune, ai primit în inima ta sămânţa Duhului şi cu dreapta credinţă ai odrăslit spic însutit, cugetătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aprinzându-te arătat cu focul Dumnezeirii celei fără de materie ai ars credinţa cea rea, preafericite Eutihie şi cu sfinţenie te-ai chinuit. Pentru aceasta cu credinţă te lăudăm.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alipindu-te cu sufletul şi cu inima de sfinţii ucenici ai Cuvântului, cu sfinţenie ţi-ai petrecut viaţa şi te-ai sălăşluit luminat întru luminile sfinţilor, Sfinte Mucenice Eutihie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Risipeşte, rogu-mă, întunericul minţii mele cu lumina ce este întru tine, ca una ce eşti bună şi te roagă, să mă fac mai bun prin mijlocirile pocăinţei, ca întru credinţă să te slăvesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc, al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe unul, ce eşti strugure copt din via cea înţelegătoare, te lăudăm cu cuvântul, căci cu adevărat cu dreaptă credinţă ne izvorăşti nouă vinul umilinţei, mărite Eutihie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu răsăritul chinurilor tale, mucenice, cu adevărat luminezi toată lumea, ca soarele cel mare, prin har încetând întunericul sufletelor noastre, Sfinte Eutihie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să ne veselim duhovniceşte astăzi, săltând întru pomenirea purtătorului de nevoinţe şi să-i strigăm lui: Mare Mucenice Eutihie, cere tuturor iertare de greşeli.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Carte te-a scris pe tine mai înainte adunarea proorocilor, Preacurată Fecioară, întru care cu degetul Tatălui s-a scris Cuvântul, scriind pe credincioşi în cartea vieţii, Mireasă a lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască mărirea ta; că tu Fecioară, neispitită de nuntă ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani; Cel Ce dăruieşte pace tuturor, celor ce te laudă pe Tine.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţatu-te-ai către Domnul cu aripile de aur ale preasfintei mucenicii, preafericite şi te-ai odihnit în locaşurile dumnezeieşti, numărându-te acum împreună cu adunările prea lăudaţilor pătimitori, de Dumnezeu fericite Eutihie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Asemănându-te cu Cel Ce şi-a întins mâinile pe Cruce de bunăvoie, înţelepţeşte te-ai legat de mâini, fiind pus la închisoare şi aruncat fiind în adâncul mării, ţi-ai primit sfârşitul cel fericit, cuvioase.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscutu-s-au, mărite, cărările tale în ape, în care sfârşindu-te înţelepţeşte ai înecat pe trufaşul tiran cu toată tabăra lui. Pentru aceea fericindu-te cu dreaptă credinţă te cinstim, mucenice înţelepte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiind eu omorât de patimi şi de cugete, către milostivirile tale alerg, Preacurată, către Acoperământul tău cel fierbinte şi către ajutorul tău alerg, Stăpâna noastră, Ceea ce eşti Singură de Dumnezeu slăvită; fă-mă viu şi mă miluieşte.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul

Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind harul minunilor, tămăduieşti bolile sufletelor şi vindeci neputinţele celor ce cu credinţă aleargă sub acoperământul tău, mucenice Eutihie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te plin de dumnezeiasca credinţă şi de har, ai propovăduit cuvântul mântuirii împreună cu Apostolii, risipind întunericul cel adânc al credinţei celei rele, Mărite Eutihie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvioşie propovăduind pe Cuvântul cel fără de început, în piele ai fost băgat ca într-un sicriu şi ai fost aruncat în adâncul mării Eutihie, nevoindu-te să ajungi către limanul mântuirii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fii liman, Preacurată, îndreptându-mă către limanul mântuirii, mie celui ce mă viforesc acum în valurile vieţii, mă miluieşte de cursele vrăjmaşului.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai Făcătorului, ci îngrozirea focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tare împotrivire arătând Sfinte Mucenice Eutihie, bărbăteşte ai ruşinat pe înţelepţii păgânilor cu duhul cântând: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflând pe ucenicii Cuvântului, care te învăţau cele mai presus de cuget, ţi-ai plecat urechea şi acum izvorăşti ape de tămăduiri, celor ce cu credinţă se apropie de tine, Eutihie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind cu adevărat în inima ta râul cel viu al Duhului, ai uscat râurile cele tulburi ale înşelăciunii şi acum izvorăşti ape de tămăduiri, celor ce cu credinţă se apropie de tine, SfinteEutihie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiul, Cel ce șade în sânurile Tatălui netâlcuit, şade ca un prunc în sânurile tale cele Preacurate, spre chemarea de iznoavă a noastră, Căruia strigăm: Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a

Irmosul

Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum lucrată. Pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie: Pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Grăind înşelătorii multe în deşert împotriva ta, de Dumnezeu fericite, s-au ruşinat, punând vinovăţii asupra ta, cel ce ţi-ai păzit sufletul tău nevinovat, Sfinte Mucenice Eutihie şi cântai: pe Domnul lăudaţi-L lucrurile și-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-se cugetul tău cu lumina Duhului, Mărite Eutihie, a rămas neîmpărtăşit de negura înşelăciunii; înălţându-se către Dumnezeu prin ple­cările cele neîncetate, strigând: Pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lăudăm, preafericite, purtătorule de nevoinţă, ostenelile, râvna ta cea îndumnezeită şi biruinţele prin care ai surpat vicleniile vrăjmaşului şi ai primit cununa nestricăciunii, de la pricinuitorul de nevoinţă şi Împăratul tuturor, Mare Eutihie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împreunat-ai cu naşterea ta cele de demult depărtate, Fecioară de Dumnezeu Dăruită. Pentru aceasta, ca pe o Pricinuitoare a tuturor virtuţilor, cu dreptatea cugetului te fericim pe tine, strigând: Pe Domnul lăudaţi-L toate lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmosul

Tot neamul pământesc să salte cu Duhul fiind luminat şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te Preafericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iată a sosit astăzi cinstita pomenire a pătimitorului lui Hristos; toţi dar împreună să alergăm cu cuget de dreaptă credinţă, ca să lăudăm cu credinţă minunile şi sfinţite luptele lui, care s-a arătat cu adevărat înger pământesc şi om ceresc.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un prinos, fericite, ţi-ai dat sufletul tău lui Dumnezeu, primindu-ţi dumnezeiescul sfârşit în mijlocul apelor şi acum te sălăşluieşti lângă pârâul desfătării, prin împărtăşire îndumnezeindu-te foarte bine şi umplându-te de lumina cea veşnică.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărire şi laudă eşti credincioşilor, celor ce sărută dumnezeieştile tale moaşte, cugetătorule de Dumnezeu, mucenice şi săvârşesc totdeauna dumnezeiască pomenirea ta, cel ce eşti pârga cea mare a purtătorilor de chinuri, părtaşule al tuturor îngerilor, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adunatu-s-a poporul ca să-ţi laude astăzi vitejiile şi isprăvile, nevoinţele şi luptele. Pe care prin rugăciunile tale, Mare Mucenice Eutihie, mântuieşte-l de toată înconjurarea robiei barbarilor celor fără de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Luminează, Preacurată, ochii sufletului meu, încetează viforul cel ce mă împresoară din supărarea demonilor şi îndreptează strâmtorarea cugetului meu spre calea voirilor lui Hristos, ca pururea cu credinţă să te fericim, Preacurată Fecioară.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Bine săvârşindu-ţi nevoinţa înţelepte, ai primit de la Dumnezeu darurile minunilor, Sfinte Mucenice Eutihie. Pentru aceasta adunându-ne, după datorie te cinstim, închinându-ne cu credinţă sicriului moaştelor tale, care ne izvorăşte nouă cu îndestulare har şi mare milă.

Canoanele lunii Iunie

Rugăciuni zilnice

Calendar ortodox
24 Iunie

(Începutul Postul Sfinților Apostoli)

Rugăciuni către sfinții zilei