Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.


Cântarea 1, glasul 1.

Irmosul:

Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu, Celui Ce a făcut minunate semne cu braţ înalt şi a mântuit pe Israel; că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat prăznuind să ne ospătăm, că Mucenicul Ignatie cu sfinţenie cheamă Biserica lui Hristos la pătimi­rea lui, cea mult lăudată.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea ta cea mărită toţi o cinstim, Preafericite Ignatie şi cu psalmi slăvim pe Cel Ce a încununat preacinstitul tău creştet, binecuvântatule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminător preastrălucitor al Bisericii fiind, Sfinte Ignatie, luminezi toate marginile pământului şi Apusul îl luminezi, venind de la Răsărit.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primejdiilor, pe care Apostolul Pavel le-a îndurat în tot locul, ur­mând, Sfinte Ignatie, chiar legat fiind, nu ai căzut în amorţeală, ci ai întărit cu multe epistole Bise­rica lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Treime mai presus de fiinţă, Unime în Trei Ipostasuri, mântuieşte şi miluieşte pe cei ce strigă Ţie cu credinţă: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Făcătorule!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Edenule, împodobeşte-te, că Efrata s-a gătit pentru Zidito­rul, Cel Ce vine să Se nască din Fecioara Maică, în peştera Betleemului, din milostivirea Lui cea multă.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Piatra pe care nu au soco­tit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. Aceasta este piatra pe care a întărit Hristos Biserica Sa, pe care a răscumpărat-o din păgâni.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chip al Sfinţitei Pătimiri te-ai arătat, fericite, stâlp al răbdării şi îndreptare a bărbăţiei, turn al Bisericii, sprijin al credinţei şi pildă a faptei bune, încununându-te cu cinstite pătimiri întru Hristos.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adevărat cu nume potri­vit ai fost numit purtător de Dumnezeu, părinte; că încă de pe când erai prunc te-ai aflat purtat de mâinile Domnului, Cel Ce a strigat către noi: să fiţi Mie ca pruncul acesta!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Care loc nu s-a sfinţit cu pa­timile tale? În care loc înde­părtat nu te-ai făcut cunoscut, mucenice? Sau, mai ales, care temniţă nu te-a primit legat pe tine, mucenice al lui Hristos? Că Dumnezeiasca râvnă te-a înflăcărat pe tine.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Grâu curat lui Dumnezeu sunt, ai strigat, părinte; mă grăbesc să fiu măcinat de fia­rele sălbatice; să fie sfărâmate oasele mele; să fie mâncate măduiarele mele şi mâncare fiare­lor să fiu, ca să mă arăt lui Hristos pâine curată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Unei Singure Dumnezeiri mă închin, ca unui singur început şi sfârşit al tuturor celor ce sunt şi celor ce au să fie: Tatălui Ce­lui Nenăscut, Fiului Celui Născut fără de ani şi Duhului Celui Drept, Care din Tatăl purcede.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Vino Isaia şi strigă: iată, Fecioara are în pântece pe Izbăvitorul lumii şi Îlnaşte în peşteră. Şi numele Celui Ce Se va naşte va fi Iisus, Dumnezeu este cu noi, Emmanuel, Savaot.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cu Duhul văzând mai îna­inte, Proorocule Avacum, Întruparea Cuvântului ai propovăduit, strigând: atunci când se vor apropia anii Te vei cunoaşte; când va veni vremea Te vei arăta. Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat-ai cu raza chinu­rilor tale pământul, Sfin­ţite Ignatie, fiind dus legat; că înconjurând ca soarele cu ra­zele muceniciei de la Răsărit tot Apusul, toată lumea ai lumi­nat-o.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind legat ca şi Apostolul Pavel, ai pornit la Roma, împreună cu fiarele cele cuvântătoare, Înţelepte Ignatie; dar chiar legat fiind, n-ai încetat a întări Bise­rica, scriind tuturor ierarhilor lui Hristos, de prin cetăţi, să aibă îndrăzneală.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Al lui Hristos mă sârguiesc a fi, după Hristos singur doresc, că sunt cu totul al lui Hristos, strigat-ai, pătimitorule: pe Dân­sul Îl urmez, la El mă grăbesc să ajung. Pentru aceasta foc şi sabie şi fiare, pe toate le rabd, ca să-L dobândesc pe El.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşit-ai lupta cu sufletul arzător, mucenice, cel cu sufle­tul tare, fiind rănit de dragostea Celui iubit al tău; că Hristos a fost dragostea ta, întru Care odihnindu-te şi pe Care urmându-L, ai răbdattoate primejdii­le cele grele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să preaslăvim, credincioşi­lor, Treimea Cea întru Unime, strigând către Dânsa, cu gla­suri fără tăcere: Treime Sfântă, Căreia întru Unime ne închinăm şi întru Treime Neameste­cată eşti Prealăudată, Slavă Ţie, Treime de O Fiinţă!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bine ai voit a Te naşte pentru noi în peşteră pământească, Dumnezeu fiind; sărăcit-ai, Bu­nule, cu a noastră sărăcie, din milostivire şi ieşind Întrupat din Fecioara, ai rămas Fiu din Tată şi din Mamă.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pacea Ta dă-ne-o nouă, Fiule al lui Dumnezeu; că alt dumnezeu afară de Tine nu cunoaştem. Numele Tău numim; că Tu eşti Dumnezeul celor vii şi al celor morţi.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arhiereu ca acesta se că­dea să fie nouă: înţelept, cuvios, credincios, neîntinat, fără de răutate, striga Apostolul Pavel, mai înainte arătând sfinţitul chip al sfinţitelor tale obiceiuri.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dreptar nepătat şi chip de bună cucernicie având cetăţuia vieţii tale, părinte, către aceas­ta ne îndreptăm cei ce dorim să dobândim mărirea cea de demult.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Faptelor Apostolului Pavel râvnind, cu cucernicie ai răbdat toate primejdiile lui, sfinţite mucenice, vrednicule de laudă, lumina Răsăritului şi steaua Apusului.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adus legat ca să pătimeşti, arhiereule, robule al lui Hristos, Sfinte Ignatie, ai scris Bisericilor şi cetăţilor, întărind pe toţi întru mărturisire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O cinste a Treimii laud şi mă închin Ei, slăvind o Dumnezeire Nedespărţită întru O Fire, în Trei feţe şi întru O Fiinţă pururea Cunoscută.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dumnezeu, asemenea oame­nilor făcându-Se, din tine Prunc S-a născut pentru noi, Dum­nezeiască Mireasă şi a rămas cu totul Neschimbat şi Dumnezeu în Trup S-a văzut, făcându-Se Om.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Proorocului Iona urmând, strig Ţie: scoate viaţa mea din stricăciune, Bunule şi mă mântuieşte, Mântuitorul lumii, pe mine, cel ce strig: Slavă Ţie!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Mucenice Ignatie, avut-ai în tine apă vie şi vorbitoare, ca unul ce ai iubit cu adevărat şi cu tărie pe Cel Dorit şi ai aprins cu pri­cepere focul cel pentru Dânsul.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De ai şi băut paharul lui Hristos, dar ai rămas pururea însetat mai mult de suferinţă decât de viaţă şi ai strigat: nimic nu sunt acestea pentru mine, dacă vreau să ajung a trăi.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mărturisirea cugetului tău plinind, nu ai amorţit văzând năvălirile fiarelor, nu te-ai în­fricoşat vrând a fi măcinat ca grâul, de dinţii lor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prigonirile tale cele îndelun­gate şi lanţurile cele cumplite, suferinţele din Roma şi focul chinurilor ca nimic le-ai socotit, sfinţite mucenice, pentru Cel Dorit al tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Treime mai presus de fiinţă, Preabună Unime, Părinte şi Fiule şi Duhule Cel Drept, miluieşte pe cei ce se închină Dum­nezeieştii Tale Stăpâniri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Împodobeşte-te, Betleeme, găteşte-te Efrata! Cel fără de mamă din Tatăl şi fără de tată din mamă Se poartă în pântece şi Se naşte, mântuindu-ne pe noi.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Ziua cea purtătoare de lu­mină a strălucitoarelor tale nevoinţe vesteşte mai înainte tuturor pe Cel Ce S-a născut din Fecioara; că de Acesta însetând şi din dragostea de a te îndulci de El, te-ai grăbit a fi măcinat de fiare. Pentru aceasta de Dumnezeu purtător ai fost numit, Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, Mărite.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

De tinerii Tăi, cei din cup­tor, Mântuitorule, focul nu s-a atins, nici nu i-a supărat. Şi atunci cei trei, ca dintr-o gură, cântau şi binecuvântau, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

N-ai avut în tine foc iubi­tor de materie, Sfinte Ignatie, ci mai vârtos Apă Vie, care ţi-a zis: vino la Tatăl! Apă Curgă­toare, care ne trece pe noi din viaţă în viaţă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dinţii fiarelor să-mi fie pen­tru mine, ai zis, săbii, paloşă şi junghiere. Şi pântecele leilor mormânt să-mi fie şi focul să mănânce, mai înainte de strică­ciune, rămăşiţele trupului meu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa în trup nu-mi este dragă, că doresc a vieţui întru Duhul. Viaţa mea este Hristos, Dragostea Cea Dumnezeiască. Spre El mă grăbesc, pe El dorindu-L, Îl iubesc şi pe El mă aştept să-L dobândesc.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dulce este pentru mine moar­tea, ziceai; plăcute sunt pentru mine, toate durerile chinurilor; fiarele sunt pentru mine desfă­tare şi acest foc, rouă; nu mai pot să trăiesc! Pentru aceasta mă şi grăbesc a muri, ca să vieţuiesc cu Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să aducem cântare Preasfintei Treimi, slăvind pe Tatăl Cel fără de început şi pe Fiul şi pe Duhul Cel Drept, o Singură Fiinţă, pe Care Întreit să o lăudăm, stri­gând: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeul Părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Proorocit de prooroci de demult Se apropie, Prunc din Fecioară născându-Se. Să se bucure Adam şi strămoaşa Eva, că de dureri au fost dezlegaţi şi împreună să dănţuiască Proorocul David, tatăl Fecioarei.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Pe Acela de Care se înfrico­şează îngerii şi toate Oştile, ca pe Făcătorul şi Domnul, lăudaţi-L preoţi şi preaslăviţi-L tineri, binecuvântaţi-L popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lăudat să fie Sfântul Mucenic Ignatie Dum­nezeiescul preot, îndoit încununându-se ca mucenic şi păstor; că acesta, luptând pen­tru dragostea lui Dumnezeu şi dorind să fie iubit, nu s-a lepă­dat de pătimiri.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Însetat fiind de paharul Păti­mirii lui Hristos, legat ai mers, Înţelepte Ignatie şi ajungând în locul de chinuri, n-ai încetat a striga: însetez după setea de Hristos în veci.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Căile credinţei bărbăteşte le-ai străbătut, precum stră­bate soarele pământul, pornind de la marginile cerului; şi apunând fără apunere de pe pă­mânt, întru Hristos, străluceşti lumii Lumina Nestricăciunii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împovărat fiind de lanţuri ai străbătut pământul, îmbălsămându-ne pe noi, cei de pe pă­mânt, cu luptele tale; şi acum după săvârşirea ta, ne umpli de mireasmă, întocmai ca un crin din ţarină şi ca un crin din câmpie.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Treimea, Ceea Ce este Unime după Fiinţă, să fie Lăudată. Unimea, Ceea Ceeste Treime după Ipostasuri să fie Cinstită, Una după Fire fiind, dar în Trei Feţe, Nedespărţită şi Neamestecată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Steaua, Hristos, a Răsărit din Iacob şi magii împreună alear­gă în cetatea Betleemului, să laude, să cinstească şi să se în­chine Celui Ce S-a născut din pântecele Preacuratei Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Izvorul cel Primitor de Viaţă şi pururea Curgător, Sfeşni­cul Harului cel de lumină Purtător, Biserica Sfinţilor, Cortul cel cu totul de aur, Ceea ce este mai Desfătată decât cerurile şi decât pământul, pe Născătoarea de Dumnezeu, credincioşii să o mărim.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtătorul de Dumnezeu, Sfântul Sfinţit Mucenic Ignatie, ne-a ospătat pe noi, punându-ne înainte sfinţitele sale patimi. Veniţi, iubitorilor de mucenici şi culegând cu sfinţenie florile cele de Taină din frumoasele cântări, să ne încu­nunăm creştetele noastre.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţitul tău veşmânt, preasfmţite, mai sfinţit l-ai făcut cu pătimirile tale; pentru aceasta şi cunună îndoită luând, cu mu­cenicii şi cu păstorii lauzi, sfin­ţite mucenice, pe Hristos, Dumnezeul nostru.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Grâu curat al lui Dumnezeu sunt, ai zis şi prin dinţii fiare­lor vreau să fiu măcinat; şi cu sfinţenie sfârşindu-mă, să mă fac pâine curată Celui Iubit şi Dumnezeu, după Care dorind, nu mă tem de moarte.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un nebăgător în seamă al celor de jos, Sfinte Ignatie şi slujitor al Tainelor celor de sus, ca unul ce ai săvârşit jertfa cea fără prihană, te-ai jertfit pe tine în­suţi, prin mucenicie şi fiarelor şi focului te-ai pregătit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lumina cea fără început, Viaţa noastră, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, în Trei Feţe şi întru O Dumnezeire mai presus de fiinţă, pururea să fie Slăvită, Treimea Una Singură şi de ace­eaşi cinste.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te Preacurată, Cetatea lui Dumnezeu cea Însufleţită, întru care Dumnezeu a binevoit să încapă; că nelăsând cele de sus, în pântecele tău S-a pogorât, ca Ploaia pe pământ, de Dum­nezeu Născătoare, înnoindu-mă pe mine.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

De la Răsărit luminând ca o stea şi cu razele cuvintelor stră­lucind, ai luminat lumea şi în­tunericul l-ai împuţinat; şi ca Apostolul Pavel, alergarea vitejeşte ţi-ai sfârşit, îndurând primejdii printre păgâni şi în cetăţi. Încă şi ca nişte grâu de dinţii fiarelor ai fost măcinat, fericite, aducându-te jertfă Dumnezeului tău; de Dumnezeu purtătorule, Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale...

Fiind preoţit de Hristos Dum­nezeu, ai luminat sfinţita ta haină şi ai ajuns cu adevărat la mucenicie, purtătorule de Dum­nezeu; că fiarele le-ai întărâtat, ca să te despartă pe tine de lume, urmând întocmai Apostolului Pavel cel Minunat, mărite. Pentru aceasta şi în Roma ai împlinit, părinte, mărturisirea după vrednicie.

Canoanele lunii Iunie

Calendar ortodox
18 Iunie