Canon de rugăciune către Sfinţii şi Drepţii Dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana

Canoane

Canon de rugăciune către Sfinţii şi Drepţii Dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana

Troparul Sfinţilor şi Drepţilor Dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana, glasul al 2-lea:

Pomenirea drepţilor Tăi, Doamne, prăznuind, printr-înşii ne rugăm Ţie, mântuieşte sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Întru adânc a aşternut...

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Făclia Care a strălucit pe Soarele Cel Înţelegător, Cel Ce trupeşte a Răsărit dintr-însa, cu strălucirea faptelor bune fiind împodobiţi, v-aţi învrednicit a o naşte, Sfântă Ana, ceea ce eşti de Dumnezeu Înţelepţită şi Sfinte Ioachim Preamărite.

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu privire nemişcată, în tot chipul către Dumnezeu, Dumnezeiescul Ioachim şi Fericita Ana, rugându-se au născut pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care covârşeşte toată făptura cu sfinţenia.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vieţuind cu fericită petrecere, mai cinstiţi decât toţi părinţii pământeşti v-aţi arătat şi Dumnezeieşti părinţi printr-însa v-aţi făcut; ca unii care aţi născut pe Fecioara cea fără de prihană.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preafericitul Ioachim şi Mărita Ana au născut Începătura mântuirii tuturor, pe cea fără prihană şi Preacinstită, de Dumnezeu Născătoarea; care, pentru buna cinstire, ca o răsplătire de la Dumnezeu dăruită le-a fost.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe piatra credinţei...

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stearpă fiind şi de fii lipsită şi cu lacrimi pe Ziditorul rugând, pe Singura cea Binecuvântată te-ai învrednicit a o naşte, de Dumnezeu primită Sfântă Ana, strigând: nu este Sfânt fără numai Tu, Doamne.

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiescul Ioachim, cel însoţit cu bogăţia Dumnezeiescului bun dar, s-a învrednicit a naşte pe Solitoarea mântuirii omeneşti; către care strigăm: nu este fără prihană, fără numai tu, Stăpână.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să lăudăm preacinstita însoţire din care ne-a strălucit nouă Fecioara cea mai Sfântă decât toate făpturile; că pe Dumnezeu a născut, către Care strigăm: nu este Sfânt fără numai Tu, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din defăimarea nerodirii mântuindu-se Sfânta Ana, a născut pe Născătoarea de Dumnezeu, care cu preamărire a făcut să înceteze defăimarea Evei; către ea strigăm: nu este fără prihană, fără numai tu, Stăpână.

Irmosul:

Pe piatra credinţei întărindu-mă, deschis-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit duhul meu a cânta: nu este Sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este Drept, afară de Tine, Doamne.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară...

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Bucurându-se Sfântul Ioachim, de Dumnezeu Înţelepţitul, primeşte pe Fecioara din cea stearpă, prin care nerodirea cea lumească s-a dezlegat cu naşterea cea Feciorească.

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Preafericitul strămoş al lui Hristos Sfântul Ioachim, acum ne pune nouă înainte ospăţ duhovnicesc, căci a născut pe Maica lui Dumnezeu şi Fecioara cea cu totul fără de prihană.

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Din dar odrăsleşte cea care a mântuit de moarte şi de stricăciune pe oameni, ca o Maică a lui Dumnezeu; din care Cuvântul Cel pururea Veşnic, în chip de negrăit, S-a Întrupat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Din rădăcina lui Iesei a odrăslit Toiagul, ce a purtat Floarea, care a umplut pe tot omul de mirosul cu buna mireasmă a Dumnezeirii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndreptează viaţa mea, Născătoare de Dumnezeu, cu Dumnezeieştile porunci ale Cuvântului ce S-a Întrupat din tine; şi la lumină mă întrupează, Fecioară Maică Marie, Dumnezeiască Mireasă.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Mijlocitor Te-ai făcut..

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înţeleaptă însoţire, Sfinţii Ioachim şi Ana, cu raza curăţiei fiind luminaţi, au născut nouă pe cea care, cu Dumnezeiasca strălucire a Fecioriei, a împodobit firea omenească cea neroditoare.

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstita căsătorie şi însoţirea cea de Dumnezeu înţelepţită, Sfinţii Ana şi Ioachim cei Prealăudaţi, au născut pe Ceea ce s-a arătat Scaun Dumnezeiesc prin Feciorie, Celui Ce ţine toate cu Palma Sa cea Atotputernică.

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Drepţii Ioachim şi Ana, cu Dumnezeiesc gând vieţuind, s-au învrednicit a naşte în chip luminat Uşa cea Purtătoare de Lumină, ce a Răsărit de sus spre îndreptarea celor rătăciţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Tăbliţa Legii celei noi cea de Dumnezeu scrisă, în care dezlegarea păcatelor Legii vechi Dumnezeiescul Cuvânt de demult mai înainte a însemnat-o, ca dintr-o piatră acum a tăiat-o din cea stearpă, cu voinţa Atotţiitorului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu raza ta, Maica lui Dumnezeu, mintea mea cea întunecată cu păcatul, binevoieşte, Fecioară, a o lumina, risipind negura necunoştinţei şi a greşelilor mele; că nu ştim afară de tine pe altă Păzitoare.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: În adâncul greşelilor...

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfânta Ana cea mai înainte stearpă, din Dumnezeiesc Dar primind în pântece ca o Sămânţă Prearoditoare, s-a învrednicit a naşte pe Prunca, ce toată făptura covârşeşte cu sfinţenia.

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Acum cea stearpă născând cu voia lui Dumnezeu, ne învaţă a crede că Fecioara a născut fără poftă trupească pe Însuşi Dumnezeu, Cel Ce aşa a binevoit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luminându-se Proorocul Isaia cu Duhul, a văzut de demult pe Fecioara ce s-a născut din Sfinţii Ioachim şi Ana, Carte Nouă Închipuită, în care s-a scris Cuvântul Întrupat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înaintea minunii merge minunea, căci cu darul Dumnezeiesc cea stearpă mai înainte a născut Fecioară, pe Ceea ce prin naşterea sa, s-a arătat nouă Solitoare mântuirii.

Irmosul:

În adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Căutând cele de sus...

Veseleşte-te acum, Sfântă Ana, dezlegându-te din legăturile nerodirii şi hrăneşte pe cea Preacurată, chemând pe toţi să laude pe Acela Ce a dăruit din pântecele ei oamenilor, pe Singura Maică ce nu ştie de bărbat.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Porunca cea potrivnică...

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Din rădăcina lui David cel de Dumnezeu înţelepţit, odrăslind sfânta însoţire, Toiagul cel Preasfinţit, lumii a născut pe Fecioara cea Preacurată, pe Floarea cea Preasfinţită, care a Răsărit nouă pe Hristos fără de sămânţă.

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Născătoarea de Dumnezeu, Făclia mea Mult Luminoasă, Dumnezeiasca Ana, ca un Sfeşnic Strălucitor, ca aurul purtând-o, a luminat toată lumea prin Dumnezeiasca Lumină, cu Razele Fecioriei celei Strălucitoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Măriţilor strămoşi ai lui Dumnezeu Cel Atotputernic, Care S-a Întrupat pentru mila Sa Cea negrăită din Fiica voastră cea de Dumnezeu Înţelepţită, acum mie celui ce năzuiesc spre voi, cereţi dezlegare de greşeli.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca cei ce sunteţi mai presus decât alţi părinţi, aţi născut pe Ceea ce stăpâneşte toate făpturile, pe Preacurata Maria, care a născut pe Dumnezeu Întrupat, Cel Ce S-a făcut asemenea nouă din milostivirea Sa cea multă.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât...

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstitul Ioachim şi Sfânta Ana, cea de Dumnezeu Înţelepţită, prin bogăţia faptelor bune, s-au învrednicit a naşte pe Împărăteasa Fecioara, cea Împodobită cu Mărire Dumnezeiască, pe care toată făptura o laudă, ca pe Născătoarea de Dumnezeu.

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Toiag de putere prin voi, iubitorilor de Dumnezeu, a fost trimis nouă Mireasa cea Preacurată, prin care în mijlocul vrăjmaşilor celor fără de lege biruim, meşteşugirile lor călcându-le.

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Prin preasfinţita voastră însoţire ni s-a dăruit nouă Armă de biruinţă de la Dumnezeu; cu care acum noi, credincioşii, ne încununăm, biruind pe cei potrivnici, pururea lăudând pe Ceea ce a născut pe Dumnezeu, pe Curata Fecioara Maică.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Părinţii tăi cei străluciţi, cu vărsările de lumină ale Celui Ce S-a Întrupat din tine pentru noi, să ne fie nouă solitori de bunătăţile cele cereşti, o, Stăpână, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu puterea lui Dumnezeu, deschizându-se pântecele cel sterp, rodeşte nouă pe Fecioreasca Uşă, cea cu totul luminată prin care a venit la cei de pe pământ Cuvântul, Întrupându-Se în chip de negrăit.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînâlţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreieşti şi văpaia în răcoreală a prefăcut-o, ca pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Fiul Părintelui...

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu un cuget şi cu un suflet la faptele cele bune fiind, o, preacinstiţi părinţi ai Preacuratei Fecioare, rugaţi-vă, ca să se mântuiască cei ce cu osârdie săvârşesc mărită pomenirea voastră.

Stih: Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stricăciunea morţii aţi oprit, măriţilor, născând pe Maica Vieţii, Ceea ce ne-a scăpat de osândă şi Solitoare de nădejdea Vieţii celei fără de moarte, prin credinţă, s-a arătat nouă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel frumos ca soarele, Dreptul Ioachim, împreunându-se cu Sfânta Ana cea de lumină purtătoare ca o lună, a născut Lumina Fecioriei, prin care Raza Dumnezeieştii Fiinţe, cu Trupul după Ipostas unindu-se, ne-a strălucit nouă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu întreagă înţelepciune şi cu dreaptă credinţă vieţuind, fericiţilor, desfătării celei negrăite părtaşi v-aţi făcut, învrednicindu-vă a vedea pe Dumnezeu care S-a arătat prin voi lumii. Pe Acela rugaţi-L să mântuiască sufletele noastre.

Irmosul:

Fiul Părintelui Celui fără de început, Dumnezeu şi Domnul, Întrupându-Se din Fecioară, S-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele risipite. Pentru aceasta, pe Născătoarea de Dumnezeu cea Prealăudată o mărim.

 

SEDELNA, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul Cel împreună...

Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana prăznuind lui Dumnezeu, vrednic Dar au aflat şi au născut Rod Biserica cea de Dumnezeu Primitoare, pe Fecioara şi Maica lui Dumnezeu; pe cea Singură Binecuvântată; care se roagă neîncetat să se mântuiască sufletele noastre.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
18 Iulie