Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia

Canoane

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia

Troparul Sfinţilor Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1

glasul 1

Irmos: Cântare de biruinţă...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stând pururea cu îndrăznire înaintea lui Dumnezeu Atotţiitorului, prealăudaţilor mucenici, rugaţi-vă să trimită nouă curăţire de păcate.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşind lupta şi biruind pe vrăjmaşul cel cu multe înşelă­ciuni, v-aţi încununat cu Dumnezeiască podoabă, muce­nicilor. Pentru aceasta bucurându-ne, cu cântări vă preamărim pe voi pururea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu tăria Preasfântului Duh aţi pierdut tăria şarpelui celui viclean, de Dumnezeu fericiţilor şi acum vă îndulciţi de darurile cele nemuritoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce S-a deşertat pentru milostivire şi S-a făcut Trup, suindu-ne la Frumuseţea Cea dintâi pe noi, cei ce cu credinţă pe pământ te lăudăm pe tine, Preacurată.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Să se întărească inima mea...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ducerea cea fără de voie fiind legaţi pentru Hristos, sfinţilor, aţi dezlegat prin har legătura cea rea a înşelăciunii, iar dezlegându-vă de trup, la Viaţă v-aţi mutat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Prealăudaţilor mucenici, dorind a vedea Dumnezeiasca Frumuseţe, aţi răbdat răni, legături şi moartea cea cumplită, împodobindu-vă cu tăria cugetului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prealăudaţilor răbdători, răbdând după Lege, cu tăria obiceiurilor v-aţi încununat cu cunună de biruinţă şi acum bucurându-vă staţi înaintea Preacinstitei Treimi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Nescris cu firea, S-a scris Întrupându-Se din tine de Dumnezeu Dăruită, pe Care neîncetat roagă-L, ca să se îndure şi să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine.

Irmosul

Să se întărească inima mea întru voia Ta Hristoase Dumnezeule, Care peste ape ai întărit cerul al doilea şi ai întemeiat pământul peste ape, Atotputernice.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Auzit-am, Doamne...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Legea cea Dumnezeiască întărind pătimitorii, au lepădat fărădelegea celor fără de Dumnezeu şi cu dreaptă credinţă pătimind, ei au bineplăcut Domnului.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Să fericim astăzi pe Sfinţii Mucenici Dadas şi pe Maxim, pevitejii cei ce au pătimit după Lege şi pe Preacinstitul Cvintilian cu laude să-l încununăm.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În vremea pătimirii rămânând nestrămutaţi, sfinţilor, aţi surpat toată înşelăciunea şi de la Dumnezeu Mântuitorul aţi primit cununile biruinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe mine cel cuprins cu lenea, ridică-mă de Dumnezeu Născătoare, ca să fac voia cea Dumnezeiască şi să te fericesc pe tine, Folositoarea tuturor cea Neadormită.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Străluceşte-ne nouă...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mărturisind Numele Cel Dumnezeiesc şi Mântuitor înaintea chinuitorilor, aţi răbdat, sfinţilor, mulţime de încercări ale chinurilor şi moartea cea fără dreptate.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-vă cu harul Dumneze­iescului Duh, nu v-aţi înfricoşat de chinurile cele trupeşti, nici n-aţi adus cinste celor ciopliţi, mucenicilor, viteji biruitori.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Trei sfinţi mucenici primind cunună neveştejită, staţi acum înaintea Preasfintei Treimi, învrednicindu-vă de Lumina Cea Neapusă şi acum sunteţi fericiţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rogu-mă ţie, Preacurată Stă­până, tămăduieşte patimile cele netămăduite ale inimii mele şi risipeşte întunericul cel greu al cugetului meu, Preacurată.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Ca şi pe Proorocul Iona...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte stele arătat noi văzându-vă, luminaţi lumea cea de pe pământ, prealăudaţilor mucenici, alungând cu harul întunericul necredinţei.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Până în sfârşit lepădând punerile legilor celor fără de Dumnezeu şi arătat întărindu-vă cu Legea Domnului, după Lege aţi pătimit pentru Hristos, sfinţilor mucenici.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătându-vă împodobiţi cu cugetul cel preaînalt şi cu fapte şi împodobindu-vă cu frumuseţile muceniciei, aţi supus sub picioare pe cel ce a căzut de sus, prealăudaţilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Afară de Legile firii mai presus de gând ai Întrupat, Fecioară, pe Ziditorul firii; pe Care bunii biruitori mucenici mărturisindu-L, au pătimit.

Irmosul

Ca şi pe Proorocul Iona, scoate din stricăciune viaţa mea, Hristoase Dumnezeule, ca să cânt Ţie, Iubitorule de oameni; că la Tine este viaţa şi nestricăciunea şi puterea.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: De tinerii cei din cuptor...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Aprinzându-vă sufletul cu focul fricii celei Dumnezeieşti, toată materia mulţimii zeilor aţi ars, înţelepţilor şi v-aţi mutat către Lumina Cea Neînserată, dând dezlegare greşelilor noastre.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu râurile sângiurilor cu adevărat stingând focul mulţimii zeilor, ploaia minunilor ne izvorâţi nouă celor ce cu credinţă aler­găm pururea către racla moaş­telor voastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătându-vă locaş Duhului, înţelepţilor şi buni biruitori mucenici, locaşul întru care acum zăceţi, lucrează izvorul minunilor; întru care alergând noi, ne mântuim de toată spurcăciunea patimilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul Cel de o Fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul, Întrupat L-ai născut nouă, Născătoare de Dumnezeu; pe Care roagă-L să mântuiască de toate patimile şi împresurările pe cei ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Cel de Care...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Din tot sufletul iubind pe Domnul, aţi fost înjunghiaţi ca nişte miei Păstorului Celui Cuvântător şi v-aţi adus la Masa cea Dumnezeiască, locuind în curţile celor întâi-născuţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Sfinţii Mucenici Cvintilian, pe Dadas şi pe Maxim, Mucenicii lui Hristos, ca pe nişte stele Dumnezeieşti, care cu Razele minunilor luminează inimile tuturor, cu credinţă să-i cinstim.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe SfântulDuh, Domnul.

Graiurile celor fără Dumnezeu şi rău credincioşilor aţi biruit şi bucurându-vă aţi pătimit, mucenici ai lui Hristos şi v-aţi numărat împreunăcu cei din veac răbdători de patimi, cu care împreună vă cinstim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel Ce S-a asemănat nouă cu Trup, ca pe un Scaun în chipul focului L-ai purtat, pe Acela roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, să Se îndure şi să mântuiascăpe cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine.

Irmosul

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel de Care se înfricoşează îngerii şi toate Oştile, ca de Făcătorul şi Domnul, lăudaţi-L preoţi, preaslăviţi-L tineri, binecuvântaţi-L popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe Norul cel Purtător...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând Patimii Celui fără de patimă, răbdătorilor de patimi, aţi suferit încercarea celor de multe feluri şi prin moarte moşteniţi viaţa şi rămânând în veacul veacului; pentru aceasta pururea sunteţi fericiţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Aflând înfrumuseţată calea muceniciei, aţi mers pe calea care duce către odihnele cele cugetătoare şi prin sabie primind sfârşit, împreună cu îngerii pururea dănţuiţi, prealăudaţilor mucenici.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Să stăm în Casa Domnului şi să fericim pe Sfinţii Mucenici Dadas, pe Maxim şi pe Cvintilian, pe vitejii ostaşi cei ce au pierdut pe vrăjmaşi şi cu credinţă să strigăm: Iubitorule de oameni, prin rugăciunile lor mântuieşte pe toţi de multe feluri de năpaste.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţită pomenirea voastră, prealăudaţilor purtători de biruinţe, ca un soare luminos luminează făptura, pe care săvârşind-o noi, vă rugăm să ne izbăviţi de întunericul patimilor prin mijlocirile cele sfinţite către Mântuitorul şi Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind iubitor de păcate, prin pocăinţă cad la îndurările Tale Dumnezeule şi cu credinţă strig: prin rugăciunile Celeia ce Curat Te-a născut pe Tine pe pământ, fie-Ţi milă de mine şi mă scapă de chinurile cele veşnice, Preabunule Hristoase.

Irmosul

Pe Norul cel Purtător de Lumină, întru care Stăpânul tuturor din cer ca Ploaia pe Lână S-a pogorât şi S-a Întrupat pentru noi, făcându-Se Om Cel fără de început, să o mărim toţi, ca pe Maica Preacurată a Dumnezeului nostru.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Cu tăria sufletului apropiindu-vă de durerile cele de multe chinuri de la cel viclean, v-aţi arătat mucenici nebiruiţi, întocmai la cinste cu îngerii. Pentru aceasta luptele şi patimile voastre cele cinstite, prin care v-aţi mărit, toată lumea le cinsteşte.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
26 Mai

glas 3, voscr. 5