Canon de rugăciune către Sfinţii trei Tineri: Anania, Azaria şi Misail

Canoane

Canon de rugăciune către Sfinţii trei Tineri: Anania, Azaria şi Misail

Troparul Sfântului Prooroc Daniel şi al Sfinţilor trei Tineri: Anania, Azaria şi Misail, glasul al 2-lea:

Mari sunt faptele credinţei; că în mijlocul izvorului văpăii, ca într-o apă de odihnă sfinţii trei Tineri s-au bucurat şi Proo­rocul Daniel păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dum­nezeule, miluieşte-ne pe noi.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat...

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cuvântul Cel fără de în­ceput, Cel Ce S-a născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii, Care a fost văzut în cup­tor de Tineri cu închipuirea, cu Dumnezeiască cuviinţă, să-L preaslăvim.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tinerii cei de bun neam, de­făimând cu îndârjire cuvintele tiranului celui păgân, n-au voit a se spurca cu bucatele haldeilor cele potrivnice Legii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Hrănitu-v-aţi sufleteşte cu cuvântul, iar trupeşte folosind verdeţurile ce cresc singure, v-aţi arătat Împăratului mai frumoşi decât cei ce duceau viaţă plină de desfătare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Veninul şarpelui, cel ce s-a vărsat amarnic în urechile Evei, l-a vindecat Fecioara, care a odrăslit din David, născând pe Izăbăvitorul.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea...

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelepciunea cea de Dum­nezeu învăţată dobândind Tinerii Proorocului David, Stăpâne, au păzit, cu Dumnezeiască înţelep­ciune, Legile cele părinteşti.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Focul n-a ars preacuratele trupuri ale celor cucernici, că s-au adăpat cu postul cel de suflet hrănitor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Laudă obştească a întregii lumi şi preamărită au cântat cei trei Tineri în mijlocul cup­torului, în chip minunat fiind răcoriţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca să ne arăţi nouă, Stăpâne, Naşterea cea din trup Fecioresc, ai mântuit în cuptor trupurile cele fecioreşti.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Luminarea celor dintru întuneric şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-ai Doamne, Taina...

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Proorocul Daniel cel Preaînţelept, Dumnezeieşte fiind lumi­nat la minte, visele celor puter­nici le-a dezlegat, cu ajutorul harului Dumnezeiesc.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nevoinţa Tinerilor strălu­ceşte cu minuni în cuptor; că pe tiranul l-au adus la cunoştinţa Ta, Atotputernice.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Organele cele pline de armo­nie şi melodiile cele plăcute ale cântărilor, nu au amăgit pe cei viteji şi nu i-au plecat să se închine chipului celui de aur.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti cu totul Lăudată în cântări, cei din Babilon au cinstit pe Fiul tău, pe Dum­nezeul Cel Preaînalt, pe Care L-au cunoscut în cuptor.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat...

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Slujitorii Tăi, Marele Da­niel împreună cu cei trei Tineri, de Dumnezeu înţelepţiţi, învăţaţi fiind în Lege, Mân­tuitorule, nu s-au lepădat; ci, tă­rie primindde la Tine, Făcătorule de bine, pe tirani vitejeşte i-au biruit.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu pricepere a învăţat Proorocul Daniel Tainele Tale, Iubitorule de oameni; că preacurata lui minte Te-a văzut pe Tine venind pe nori, ca Fiu al Omului şi ca Judecător şi Împărat al tuturor neamurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mult mai frumoasă decât piatra safirului era ceata voas­tră, o, Tinerilor; că v-aţi înflă­cărat cu râvna dreptei credinţe, întocmai ca strălucirea aurului, umblând cu bucurie în cuptor şi alcătuind dănţuirea a toată lumea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dumnezeiescul Daniel Munte te-a zugrăvit, în chip lămurit, Fecioară, iar Cinstiţii Tineri, văzând văpaia răcorită, pe Cel Dumnezeiesc al tău Născut, cu cântări L-au lăudat, ca pe Mântuitorul şi Ziditorul şi Domnul.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Adâncul păcatelor...

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stăpânind patimile fireşti cu puterea cuvântului, oblăduitori aţi ajuns peste ţara haldeilor; că fapta bună ştie a da cinstire celor ce o dobân­desc, o, înţelepţilor, urmaşi ai lui David.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îmbrăcându-se odinioară Proorocul Daniel cu moartea cea purtătoare de viaţă, pe balaurul cel prea rău, socotit păgâneşte de haldei drept dumnezeu, l-a ucis prin mâncare şi pe slujitorii cei păgâni ai lui i-a omorât.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De Dumnezeu Născătoare, Fecioară, mijloceşte cu rugă­ciunile tale pe lângă Judecăto­rul şi Fiul tău, Maică, să-mi fie mie Milostiv şi Izbăvitor din nevoi în ziua Judecăţii; că numai în­tru tine mi-am pus nădejdea.

Irmosul:

Adâncul păcatelor şi vifo­rul greşelilor mă tulbură şi întru adâncul nefireştii deznădăjduiri mă cufundă; ci, întinde-mi mie mâna Ta cea tare, ca Apostolului Petru şi mă cheamă iarăşi din stricăciune.

 

CONDAC, glasul al 3-lea.

Chipul cel zugrăvit de mână nu l-aţi cinstit; ci, într-armându-vă cu Fiinţa Cea Nestricăcioasă, de trei ori fericiţilor, în locul pregătit de luptă prin foc v-aţi preamărit; şi în mijlocul văpăii celei de nesuferit stând, pe Dumnezeu L-aţi chemat: grăbeşte, o, Îndurate şi sârguieşte ca un Milostiv spre ajutorul nostru, că poţi toate câte le voieşti.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei cinstitori...

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cântare plăcută lui Dum­nezeu s-a cântat, Atotstăpânitorului, din mijlocul focu­lui; că Azaria ceată Dumneze­iască adunând, cu glas înalt îm­preună cu aceasta a cântat cân­tare: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Alăuta tinerilor a teologhisit pe Dumnezeul tuturor şi Atotţiitorul, pe Care L-au văzut lă­murit în cuptor şi cu glas înalt au cântat cântare, zicând: Bine­cuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe cei trei ce au fost azvârliţi în cuptor, văzându-i împăratul, îndată ce a văzut cu uimire înfăţişarea Celui de al patrulea, Fiu al lui Dumnezeu L-a propo­văduit şi tuturor a strigat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul păruiţilor noştri!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Având mintea luminată de Dumnezeiasca Rază, Proorocule Daniel, de Dumnezeu fericite, ai văzut limpede de mai înainte naşte­rea Fecioarei, înfăţişată Tainic în icoane şi ai strigat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: De şapte ori cuptorul...

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Neamul cel bun al lui Avraam nevoindu-vă a-l păstra, cuvioşilor, aţi dobândit temeiul cel cu totul firesc al credinţei şi al nădejdii lui, răb­darea şi îndurarea ispitelor, strigând neîncetat: preoţi binecuvântaţi-L, popoare preaînălţaţi-L pe Hristos întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte luminători strălu­cind şi pământul cer făcându-l şi cu lumina dreptei cinstiri de Dumnezeu luminându-l, sobor a toată lumea aţi alcătuit, cân­tând Făcătorului de bine şi Stăpânului a toate: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Urmaşii lui David cei ce cu bărbăţie au stins cuptorul cel cu foc şi fălcile leilor le-au le­gat, bucurându-se acum, cântă Ţie, Stăpânului, Cel Ce ne-ai izbăvit din ispite: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacurată, Proorocul Daniel cel Preaînţelept învaţă în Taine şi cei trei Tineri de Dumnezeu înţelepţiţi zugrăvesc mai înainte naşterea ta, privind prin închi­puiri pe Cel Ce a ieşit negrăit din pântecele tău; pe Care ti­nerii Îl binecuvintează, preoţii Îl laudă, popoarele Îl preaînalţă întru toţi vecii.

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Irmosul:

De şapte ori cuptorul cu patimă nebună l-a ars tiranul haldeilor, pentru cinstitorii de Dumnezeu; iar văzându-i pe aceştia mântuiţi de o Putere mai bună, Făcăto­rului şi Izbăvitorului a strigat: tineri, binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare...

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ajunsa-ţi la Sfârşitul Cel Dorit şi staţi înaintea Ce­lui Ce este Culmea doririlor, în Cămările Cereşti, Tineri Prea­fericiţi.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Bucurându-vă, aţi cules pârga frumoasei voastre arături, cea cu lacrimi, rodind spicul nestricăciunii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Răsăritu-va vouă acum stră­lucire după vrednicie şi pentru inima voastră a înflorit veselie, că v-aţi sălăşluit acolo de unde a fugit întristarea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pustiirea morţii ai oprit-o, Fecioară, născând pe Dătătorul de viaţă şi Domnul, Cel Ce face vii pe cei ce te măresc pe tine cu credinţă.

Irmosul:

Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară Curată, noi cei mântuiţi prin tine, cu Cetele cele fără de trup, mărindu-te.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Icoana Preasfintei Treimi, cu închipuire de nematerialnice vopseli, în mijlocul văpăii, Tinerii o au zu­grăvit cu condeiul credinţei şi Slăvita pogorâre a Cuvântului în chip Tainic o au văzut şi tuturor o au propovăduit. Pentru aceasta şi Roua Duhului din cer primind, izvorăsc haruri credincioşilor, celor ce strigă cu un glas către Tine: Hristoase Dumnezeule, dăruieşte iertare de greşeli robilor Tăi, care prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea lor.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Bucură-te, Tronule al lui Dumnezeu, cel în chipul focu­lui! Bucură-te, Fecioară, Scaun Împărătesc, Pat cu aşternut de porfiră, Cămară de aur porfiriu, Hlamidă vopsită purpuriu, Locaş Preacinstit, Car Purtător de Fulger, Sfeşnic Prealuminos! Bucură-te, de Dumnezeu Năs­cătoare, Cetatea cea cu două­sprezece ziduri de apărare şi cu poartă cu aur ferecată, Cămara de mire cea cu chip luminos, Masă Strălucitoare ca aurul, Cortul de Dumnezeu Împodobit! Bucură-te, Mărită Mireasă, din care picură Soare! Bucură-te, Ceea ce Singură eşti Podoaba sufletului meu, Preacurată!

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Mieluşeaua, dacă Te-a văzut pe Cruce pe Tine, Mieluşelul şi Păstorul său, ca o Maică sfâşiindu-se, striga şi zicea: cum pătimeşti fără dreptate, Dumnezeule Preabun şi de voieai primit pătimirea cu trupul? Pentru aceea măresc, Îndelung Răbdătorule, iconomia Ta, cea cu adevărat nespusă şi Dumnezeiască, prin care ai zi­dit lumea din nou. Slavă Răstig­nirii Tale, Hristoase, pentru care toate împreună măresc noianul cel nemărginit al îndurărilor Tale.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
22 Iulie