Slujba Sfântului Zenovie

30 Octombrie

La Vecernia mică

Facere a lui D. Haralambos M. Bousia, mare imnograf al Bisericii din Alexandria.

Punem stihurile pe 4 și cântăm

Stihiri prosomii

Glasul al 2-lea

Când cu grăbire ați vândut oarecând marea voastră avuție în Cilicia și ați cheltuit-o cu mulțimile de săraci și de nevoiași, ca pe niște pâraie ale dragostei, Zenovia slăvită și tu, Zenovie, atunci urâtorul de bine demon, urând faima voastră, v-au predat pe voi taberelor celor fără de lege.

Când în Aiges te-ai arătat în chip cu totul cuvios, doctor fără de plată al bolilor, tare sfințite mucenice, și când către tine alergau cei ce pătimeau, ca să afle dezlegare din feluritele boli, Sfinte Zenovie, izvorule de tămăduiri, atunci te-ai dat pe tine la legiuită luptă, bucurându-te și răbdând vitejește chinuri și munci.

Când Zenovia cea cuvioasă, cea drept credincioasă, cea de un sânge cu tine, te-a văzut pe tine răbdând înfricoșate munci, înțelepte Zenovie, ca o soră a ta înțeleaptă și rănită de dumnezeiască dragoste a dorit și ea a-și vărsa în luptă preacinstitul ei sânge și a cunoaște mulțimea chinurilor pentru dragostea Ziditorului.

Când în luptă neabătut ai plecat la dănțuirea purtătorilor de lupte și veșmântul sufletului l-ai vopsit cu curgerile sângiurilor tale, purtătorule de Dumnezeu Zenovie, faima Ciliciei, podoaba cea de mult preț a doctorilor, atunci ca o jertfă fără prihană te-ai adus Ziditorului și Dumnezeului nostru, bucurându-te, dumnezeiescule mucenice.

Slavă… Glasul al 2-lea

Atrași fiind de dragostea Domnului și râvnind fericirea cea fără de sfârșit, ați lepădat toată avuția voastră, pe săraci îmbogățind. Și când pe umeri ați luat crucea lui Hristos pe urmele Lui ați umblat și, gustând cercarea feluritelor chinuri, moarte întunecată ați răbdat. Pentru aceea, Zenovie mult răbdătorule și Zenovia de Dumnezeu înțelepțită, pereche de un nume al fraților, primind cununa biruinței, neîncetat rugați-vă lui Hristos pentru noi toți.

Și acum … Al Născătoarei.

Toată nădejdea mea spre tine o pun Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.

La Stihoavnă

Stihirile

Glasul al doilea. Casa Efratei.

Pereche de mucenici, doime sfințită, frați de sânge viteji, cu bărbăție în luptă pe Hristos l-ați mărit.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Lui…

Cu curgerile curatelor tale sângiuri te-ai arătat podoaba mucenicilor și slava preoților, Zenovie, de trei ori fericite.

Stih: Sfinţilor celor din pământul Luiminunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânșii

Cu totul strălucită de Dumnezeu te-ai arătat, Zenovia, cuvioasă de cunună purtătoare, luptând vitejește împreună cu cel tare, de un sânge cu tine.

Slavă…A Treimii

Au putut a-l pune pe fugă pe vrăjmașul cu puterea Ta, o, Dumnezeire în trei străluciri, frații cei de trei ori vestiți în Cilicia.  

Și acum…A Născătoarei.

Slava pătimitorilor ești, de Dumnezeu Născătoare, nelucrată Fecioară, ceea ce fără de schimbare ai replăsmuit firea lui Adam.

Acum slobozește pe robul tău…Sfinte Dumnezeule și Troparul

Glasul 5

Pe Cel împreună fără de început…

Pereche de frați mucenici, preabună, vestită Zenovia și ierarhe sfințite, mărirea doctorilor fără de arginți, Zenovie, izbăviți de vătămarea vrăjmașului și de biciul întunecatului cancer, pe cei ce vă cinstesc pe voi ca pe cele mai limpezi izvoare ale harurilor dumnezeiești. 

Vecernia Mare

După proimion (început) punem pe stihuri prima stare Fericit bărbatul

La Doamne strigat-am… punem stihurile pe 8 și cântăm următoarele stihiri

Glasul al 4-lea

Ca pe un viteaz între mucenici…

Pe doimea cea cu bun nume, pe comorile credinței, pe trandafirii pururea înfloritori ai virtuților, pe cei desăvârșiți în lupte, pe înălțimea mucenicilor, pe cei ce au răbdat, cu dumnezeiescul har, groaza focului și clocotirile cazanelor, în chip preaînțelept să-i cinstim, pe Zenovia cea cinstită și pe viteazul Zenovie.

Pe vrăjmașul cel nevăzut l-a călcat în picioare sfințitul învățător al tainelor, înțeleptul Zenovie, și preacuvioasa Zenovia acestuia i-a urmat și împreună cu el a pătimit cu tărie. Pentru aceea amândoi au dobândit dumnezeiească slavă și pe Hristos Îl roagă neîncetat în Împărăția cea de sus pentru pacea lumii.

Pătimitorii cei îndelung răbdători, cei ce prin cugetul neabătut ați abătut mândria tiranilor și cu picăturile sângiurilor voastre vopsind tunica sufletului, prinos cu totul fără de prihană v-ați arătat Stăpânului tuturor, mucenici purtători de lumină, Zenovia cea preatare și purtătorule de Dumnezeu, Zenovie.

Veniți toți iubitorii de prăznuiri să lăudăm astăzi cu cântări, pe cei de un sânge dintre pătimitori, pe grăitorul de Dumnezeu Zenovie și pe Zenovia, pe cei ce au stins focul necredincioșilor, cu bucurie la luptele muceniciei ducându-se spre slava Domnului, pe Care din adâncul inimii aceștia L-au iubit.

Leac necheltuit bolilor, Zenovie, în Aiges te-ai arătat, de Dumnezeu fericite, la care toți alergau cheltuiți de boli nevindecate și întunecate, și primeau vindecare prin harul tău. Și acum primim cu îmbelșugare vindecările cu rugăciunile tale cele fierbinți către Domnul.

Stihiri din Minei

Același glas

Vopsindu-ți haina cu sângele muceniciei, slăvite Zenovie, o ai făcut sfințită cu harul, cu care ai intrat în Sfânta Sfintelor, ca un înțelept Arhiereu, aducându-te jertfă fără prihană, și prinos preacurat, desăvârșit, Celui ce S-a jertfit pentru tine, preasfințite.

Strujindu-ți-se trupul, frumusețea cea dinlăuntru a sufletului tău mai luminată s-a arătat, preavrednicule sfințite mucenice, de Dumnezeu gânditorule, Zenovie, frumusețea preoților, lauda pătimitorilor, izvorul cel pururea curgător al minunilor, gonitorul Duhurilor celor necurate, mijlocitorul sufletelor noastre.

Fiind la un gând cu tine, sora ta cea de un sânge cu tine, Zenovia preaînțeleapta, a voit să pătimească împreună cu tine, căci clocotirile cazanelor, cu bărbăție le-a răbdat, groaza focului, și moartea cea silnică. Pentru aceea a dobândit împreună cu tine cununile biruinței și Împărăția cea de sus, sfințite învățătorule al tainelor, Zenovie.

Slavă…glas 5

Cu dumnezeiasca dragoste rănindu-vă sufletul și cu raza Preasfântului Duh fiind luminați la minte, îndată ați alergat în cărările pătimirilor, mărturisind numele lui Hristos, Dumnezeul nostru. Pentru aceea de aceleași munci cu El fiind învredniciți și înroșiți fiind cu curgerile sângiurilor, cu strălucire ați fost slăviți de Domnul și har ați primit de la El a vindeca mulțimi de boli nevindecate. Pentru aceea adunându-ne la sfântă pomenirea voastră, vă lăudăm zicând : pereche de frați de trei ori fericită, Zenovie și Zenovia, nu încetați a vă ruga Domnului pentru sufletele noastre.

Și acum… A Născătoarei

În marea Roșie chipul miresei…

Lumină lină

Prokimenul zilei și paremiile.

Glasul al 5-lea

Vlăstarii Ciliciei și ai viei Domnului, strugurii cei cu bun must, cei legați cu frățeasca dragoste și cazne asemenea pătimind, ne cheamă astăzi pe noi pentru dumnezeiasca lor pomenire, la masă duhovnicească și preaveselă. Să venim dar și noi, iubitorii de prăznuiri, cu mintea curățită, să-i lăudăm și împreună să ne bucurăm, strigând : Bucurați-vă, frați pătimitori, cei luminați prin razele chinurilor de harul lui Hristos. Bucură-te, Zenovie, învățătorule al tainelor celor sfinte, și Zenovia de trei ori slăvită, cei înfrumusețați cu muceniceasca slavă. Bucurați-vă, ocrotitorii celor nedreptățiți, stâlpii neclintiți ai săracilor și izbăvitori neprețuiți ai bolnavilor. Rugați-vă Domnului, vârfurile mucenicilor, să ne izbăvească pe noi pe toți cei ce prăznuim cu dor sfântă pomenirea voastră.   

Glasul al doilea

Pe cinstea doctorilor și pilda dreptei credințe, faima luptătorilor și strălucirea episcopilor, pe hrănitorul săracilor și pe limanul cel neînvăluit al celor înviforați, să-l lăudăm, pe Zenovie cel dumnezeiesc. Căci acesta vitejește săvârșindu-și viața și făcându-se nouă fierbinte mijlocitor, neîncetat se roagă Mântuitorului Hristos să ne izbăvească pe noi pe toți din focul gheenei și să dobândim partea cea de-a dreapta a celor mântuiți.

Glasul al 3-lea

Râvnind slava mucenicilor, preacuvioasă Zenovia, către lupta pătimirii cu bucurie ai alergat, ca un cerb însetând la izvoarele apelor. Căci văzându-l pe cel de un sânge cu tine răbdând multe feluri de chinuri, împreună cu el ai râvnit a pătimi, întorcând prin credință asalturile pierzătoare ale tiranilor. Pentru aceea, roșindu-ți cu sânge tunica sufletului tău și în ceruri sălășluindu-te acum cu Hristos, neîncetat roagă-L pentru cei ce săvârșesc pomenirea ta cea de peste an.

Glasul al 4-lea

Jugul Domnului din tinerețe luându-l și râvnind cărările mucenicilor, jertfe fără de prihană v-ați adus Stăpânului Hristos și alergarea prin luptă ați săvârșit. Dar, o, frați purtători de cununi, Zenovie și Zenovia, cereți pentru cei ce săvârșesc cu dor preacinstita voastră pomenire răscumpărare păcatelor de la Hristos Dumnezeu și mare milă.

Același glas

Strălucită și purtătoare de lumină a stat în Biserica cea întrarmată a Domnului pomenirea fraților celor de un nume, căci ca niște sori luminoși au strălucit pe tăria ei cea gândită mucenicii Zenovie și Zenovia. Lăudând desăvârșirile lor, cum se cuvine, să urmăm cu faptele buna lor îndrăznire în luptă, ca să-i avem pe ei mijlocitori milostivi la Judecătorul cel nemitarnic în înfricoșată ziua judecății.

Slavă. Glasul al 8-lea

Ceată de cântăreți să adunăm astăzi, o, iubitorilor de mucenici, la pomenirea prea binecredincioșilor pătimitori Zenovie și Zenovia. Căci aceștia s-au făcut apărători Sfintei Treimi, și la luptă bărbătește pe nevăzutul vrăjmaș l-au înecat în sângele lor curat și cu slavă au primit cununa biruinței. Pentru aceea să strigăm către dânșii : Pereche sfântă Domnului, binecuvântată și luminată doime, roagă-L pe Mântuitorul Hristos pentru sufletele noastre.

Și acum…A Născătoarei

Fecioară nenuntită, ceea ce pe Dumnezeu în chip de negrăit L-ai zămislit cu trup, Maica lui Dumnezeu Celui Preaînalt, primește, preanevinovată, cererile rugătorilor tăi, ceea ce tuturor dăruiești curățire de păcate, iar acum, primind rugăciunile noastre, roagă-L să ne mântuiască pe noi pe toți.

Și rugăciunile obișnuite ale preotului.

La Stihoavnă

Stihirile

Glasul al 5-lea

Bucură-te, sfântă însoțire strălucită cu harul Treimei care ai abătut sprânceana tiranilor și a vrăjmașilor celor păgâni, cu puterea Stăpânului tuturor, viteze Zenovie, doctore multmilostive, și Zenovia luptătoare nebiruită, dumnezeiască pereche, se luminează lumea cu sfintele voastre lupte, cu mulțimea chinurilor, cu cercarea cea din cazan și tăierea capului, fericiților, prin care ați și fost învredniciți a gusta din desfătarea cea fără de sfârșit.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Lui.

Veniți cetele dreptcredincioșilor cu bucurie și veselie să lăudăm pereche de pătimitori, pe vestiții desăvârșiți, pe stâlpii neclintiți ai credinței, pe Zenovie cel preacinstit, pierzătorul balaurului, și pe Zenovia, ceea care a trecut cu vederea slăbiciunea firii femeiești cu harul Sfântului Duh. Mucenicii cei preavestiți, vorbitori împreună cu îngerii, cei ce ați luminat țara Ciliciei cu faptele voastre bune, rugați pe Hristos să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Stih: Sfinților celor din pământul Lui minunate a făcut Domnul toate voile Lui.

Bucură-te, doime de un sânge, care ai risipit negura patimilor, prin puterea Mângâietorului și ca o stea preastrălucită inimile credincioșilor le-ai luminat, temelii neclintite, pătimitori îndelung răbdători, dimineața credinței cea cu bună cuviință și adierea mirului, Zenovia și Zenovie slăvite, cei ce ați nimicit înșelarea și nu v-ați temut de atacurile păgâne ale fiarelor celor fără de lege, pe Hristos rugați-L, o, purtătorilor de lumină, să dăruiască izbăvire credincioșilor.

Slavă. Glasul al 8-lea

De îndrăznirea cea bună a sufletelor voastre și de râvna către mucenicie s-au minunat cei potrivnici, pătimitorilor viteji, dumnezeiești frați, căci semnele lui Hristos în trup purtându-le și întăriți fiind de harul dumnezeiesc, ați răbdat atacurile chinurilor fără cârtire. Dar, o, Zenovie, purtătorule de Dumnezeu, și Zenovia preaminunată, purtători de cununi nebiruiți, rugați-vă Domnului să mântuiască sufletele noastre.

Și acum. A Născătoarei

Stăpână primește rugăciunile robilor tăi și izbăvește-ne pe noi din toată nevoia și necazul.

Acum slobozește… Sfinte Dumnezeule… și

Troparul

Glasul al 5-lea. Pe Cuvântul cel împreună fără de început

Pereche de frați mucenici, preabună, vestită Zenovia și ierarhe cinstite, mărirea doctorilor fără de arginți, Zenovie, izbăviți de vătămarea vrăjmașului și de biciul întunecatului cancer, pe cei ce vă cinstesc pe voi ca pe cele mai limpezi izvoare ale harurilor dumnezeiești. 

Slavă… și acum…A Născătoarei

Bucură-te, ușa Domnului cea neumblată, bucură-te, zid și acoperământul celor ce aleargă către tine, bucură-te, limanul cel neînviforat, Nenuntită, ceea ce ai născut cu trup pe Făcătorul tău și Dumnezeu, nu înceta a te ruga pentru cei ce laudă și se închină nașterii tale.