Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul

Troparul Sfântului Cuvios Ştefan Savaitul, glasul al 8-lea

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curaţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Ştefan, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1

Glasul al 2-lea

Irmos: Întru adânc a aşternut...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aducându-ţi datoria învăţăturii tale, preafericite, ne plătim datoria, împletindu-ţi cunună de laude. Iar tu, preafericite, primind cu blândeţe, dă-mi mie darul Duhului cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pornirea patimilor celor pierzătoare o ai veştejit, părinte, ca unul ce ai avut cunoştinţă cugetătoare de Dumnezeu, că ai fost milosârd, bine primitor, blând şi cinstit, fiind încununat cu cuvântul înţelepciunii şi al cunoştinţei, Sfinte Ştefan.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţit te-ai împodobit pe tine, părinte, prin cunoştinţă, prin lucrare de faptă şi prin daruri, grăitorule de Dumnezeu, Preacuvioase Ştefan. Şi fiind împodobit cu graiul cel dumnezeiesc şi cu darul, nu te-ai lipsit de nădejdea ce ai avut, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai cu adevărat mai Aleasă decât toate zidirile cele văzute şi cele nevăzute, Preacurată, că ai născut pe Ziditorul, precum bine a voit să Se întrupeze în pântecele tău. Aceluia cu îndrăzneală roagă-te să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Înflorit-a pustiul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

A strălucit în lume viaţa ta ca soarele cel cu totul luminos, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Ştefan şi a luminat pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste urmează ţie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu învăţăturile tale, cuvioase, se luminează marginile pământului, că ai strălucit ca un luminător în Biserica lui Hristos, în care s-a întărit inima ta, purtătorule de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Păzitu-ţi-ai sufletul nerobit de patimi şi de dezmierdările trupului, Cinstite şi Purtătorule de Dumnezeu Ştefan. Pentru acestea, acum te lăudăm după vrednicie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai cu curăţie, strălucind ca şi crinul în mijlocul spinilor cu strălucirea fecioriei tale, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, Preacinstită.

Irmosul

Înflorit-a pustiul ca şi crinul, Doamne, Biserica păgânilor cea stearpă prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Venit-ai din Fecioară, nu sol...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, Preacuvioase Ştefan, te-ai făcut cunună sihaştrilor, fiind împodobit cu bunătatea ca şi cu o piatră de mult preţ, căci te-ai arătat podoabă cu adevărat de Dumnezeu dăruită, fericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelepciunea cea dumnezeiască o ai cinstit, purtătorule de Dumnezeu. Pentru aceea, te-a luminat ea pe tine cu cununile darurilor, pricinuindu-ţi ţie slava cea veşnică, părinte cinstite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cunună neveştejită ţi-a împletit ţie Stăpânul, ca Unul ce este Drept, făcându-ţi răsplătire pentru bunătate, preafericite, că tu te-ai făcut ucenic curat slavei, cugetătorule de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Eva mi-a adus mie roadamorţii, iar tu, Preacurată, născând Viaţa Cea Ipostatică, iarăşi m-ai înviat. Pentru aceea, grăiesc către tine: Bucură-te, pururea Fecioară!

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Mijlocitor lui Dumnezeu...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragostea nepătimirii ai stins pornirea patimilor, de Dumnezeu Purtătorule Ştefan şi ţi-ai luminat starea sufletului prin priviri la cele înalte şi prin fapte, părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu minte curată ai citit Scripturile Duhului, grăitorule de Dumnezeu Sfinte Ştefan şi ai adunat dumnezeiasca avuţie a privirii la cele înalte şi a faptei, cuvioase părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Încercând a afla adâncimea înţelepciunii, ai luat, Preacuvioase Ştefan, cât a fost de folos spre întrebuinţare şi prin osteneli ai primit mărgăritarul cunoştinţei cel de mult preţ.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacurată Născătoare de Dumnezeu, iată, precum a zis Isaia mai înainte, ai primit în pântece mai presus de minte pe Hristos Dumnezeu şi mai presus de fire L-ai născut pe El, Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: În adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai luminător lumii prealuminat, Părinte Ştefan, luminând cu luminile cuvântului pe cei ce aleargă la tine cu credinţă şi cu dragoste.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fericit ţi-ai petrecut viaţa, că, închizându-ţi simţirile, ai ieşit afară din tulburarea lumii şi ai vorbit cu Dumnezeu, Sfinte Ştefan.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Foarte frumoasă, foarte bună este cununa cu care acum te-a încununat Domnul tău, înălţându-te cu bunătăţile şi stăpânind patimile, preaalesule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai presus de fire ai născut, Fecioară şi în veac petreci, arătând semnele Dumnezeirii celei adevărate a Fiului şi Dumnezeului tău.

Irmosul

În adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

 

CONDAC

Glasul al 4-lea

Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

Cercând adâncimea înţelep ciunii, Sfinte Ştefan, te-ai învrednicit a o câştiga după bună plăcere. Şi prin dureri ai dobândit piatra cea de mult preţ a înţelepciunii, preafericite.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Porunca tiranului...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvintele dogmelor tale, cuvioase, luminâdu-se de darul Duhului, dau miros; că cinstind o Dumnezeire în Trei Feţe şi luând Întruparea Cuvântului, ne umpli pe noi de miros bun, preafericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa potrivindu-se cu cuvântul tău, părinte, îndoite cununi ţi-a pricinuit ţie, preafericite. Căci te-ai făcut organ înţelepciunii, părinte preacinstite, cântând Ziditorului tău: Binecuvântat eşti şi Preamilostiv.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu minte curată şi cu strălucirea cugetului, cu curăţia trupului şi cu cinstita feciorie ţi-ai petrecut viaţa, cugetătorule de Dumnezeu, arătându-te prinos preaales Văzătorului a toate şi Atotţiitorului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndreptând viaţa mea, povăţuieşte-o către limanul tău cel cu totul liniştit, Preacinstită, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Izvorul bunătăţilor, Care dă tuturor credincioşilor îndestularea bunătăţii.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Cuptorul cel cu foc...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunună frumoasă a pus pe creştetul tău Hristos, Dătătorul de viaţă, Cuvioase Ştefan, cel ce porţi nume de cunună, pentru sudorile şi pentru ostenelile tale cele nenumărate; de care, bucurându-te, te-ai nevoit înfierbântat de dragostea Lui.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trecând peste toată simţirea, preafericite, te-ai unit cu Mintea cea Dintâi, prin curăţia sufletului şi prin cinstită vieţuire, purtătorule de cunună, Sfinte Ştefan, cântând: preaînălţaţi, toate lucrurile, pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Cu dragoste mare urmând viaţa cea dumnezeiască a purtătorului de Dumnezeu Sava, Preafericite Ştefane, ai râvnit cinstea vieţuirii lui, prealăudate; căci cu adevărat te-ai făcut pildă preaaleasă a aceluia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mintea cea Nepătimitoare în pântecele tău s-a unit cu mintea cea omenească şi cu nevrednicia trupului, s-a făcut sub vreme Cel mai presus de vreme. Pentru aceasta, cu credinţă şi cu dragoste te slăvim, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată.

Irmosul

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Domnul întru toţi vecii.

Cuptorul cel cu foc oarecând în Babilon, lucrările şi-a despărţit cu dumnezeiasca poruncă, pe haldei arzând. Şi a răcorit pe credincioşii care cântau: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Fiul Părintelui Celui fără de...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preacinstite Ştefan, în chip ales îndulcindu-te acum şi dobândind desfătarea cea mai presus de gând, unde cetele sfinţilor dănţuiesc împrejurul lui Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc acum, trage-i către tine cu mijlocirea ta, fericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mutatu-te-ai, veselindu-te, către săvârşirea doririlor, către adevărata fericire, către frumuseţea cea preaaleasă, către viaţa cea cu adevărat nesfârşită, către lumina cea neînserată, purtătorule de Dumnezeu, Părinte Ştefan.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind dat lui Dumnezeu din vârstă fragedă, ca soarele ai strălucit în adunarea sihaştrilor, răspândind bunătăţile vietuirii tale ca nişte raze, Preadulce Ştefan, purtătorule de Dumnezeu, părinte cuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toţi proorocii cunoscând de departe cu ochi prooroceşti, au glăsuit mai înainte că vei fii Maică a Făcătorului a toate şi Stăpânului tuturor. Pentru aceea, Prealăudată, te propovăduim Născătoare de Dumnezeu.

Irmosul

Fiul Părintelui Celui fără de început, Dumnezeu şi Domnul, întrupându-Se din Fecioară S-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele risipite. Pentru aceasta, pe Născătoarea de Dumnezeu cea Prealăudată o slăvim.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Sângele tău, înţelepte, cu taină a strigat de pe pământ către Dumnezeu, cu sângele lui Abel, de Dumnezeu înţelepţite. Că luminat ai propovăduit Treimea Cea Nezidită. Pentru aceasta, cuvioase, ca un păstor strălucind, ai gonit pe lupii eresului cu praştia Duhului.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Ceea ce nu ştii de mire, Curată, de Dumnezeu Născătoare, Fecioară, Ceea ce eşti Folositoare şi Acoperământul creştinilor, izbăveşte de primejdii şi de necazuri şi de asuprelile cele rele pe toţi cei ce au nădejde în tine, Curată şi mântuieşte sufletele noastre cu dumnezeieştile tale rugăciuni.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie