Acatistul Sfintei Veronica

Acatiste

Acatistul Sfintei Veronica

Rugăciuni care se citesc înainte de orice Acatist

Condac 1

Folositoare caldă câștigându-te pe tine, ne rugăm ție, noi, nevrednicii, și, ca ceea ce ai arătat chipul lui Iisus Hristos, dăruiește-ne să-L vedem și noi, sus în cer, ca să te cinstim și să-ți cântăm: Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos!

Icos 1

Înger pe pământ te-ai arătat, slujind Domnului în vremea înfricoșatelor Lui Patimi, și, precum îngerul I-a slujit în vremea postirii celei de patruzeci de zile, așa și tu, în singurătatea drumului Crucii; pentru aceasta te fericim, zicând:
Bucură-te, Veronica, prin care cunoaștem Chipul Stăpânului nostru Iisus Hristos;
Bucură-te, prin care vedem pătimirea;
Bucură-te, milostivire către osândiți și dosădiți;
Bucură-te, bunătate mai presus de inimile omenești;
Bucură-te, milă de Patima Celui Milostiv;
Bucură-te, că te-ai învrednicit a te atinge de fața Stăpânului;
Bucură-te, Veronica, ucenica lui Hristos;
Bucură-te, că ai întrecut pe cea care a uns picioarele Domnului cu mir;
Bucură-te, că aceea picioarele a cuprins, iar tu fața lui Hristos;
Bucură-te, prin care ne închinăm chipului Mântuitorului;
Bucură-te, prin care ne amintim de Sfintele Lui Patimi;
Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos!

Condac 2

Văzând Sfânta Veronica prin fereastra casei părintești pe Stăpânul Hristos dus la răstignire, s-a umplut de negrăită milă de Cel ce lucra Tainele mântuirii și, cunoscându-L, I-a cântat: Aliluia!

Icos 2

Înțelegerea cea neînțeleasă de cărturarii norodului căutând Sfânta Veronica să o înțeleagă, se întreba pe sine, zicând: Cum pătimește Hristos? Și, cunoscându-L pe El a fi singur Dumnezeu, s-a înfricoșat; iar noi, cinstind înțelegerea ta, te lăudăm, zicând:
Bucură-te, slujitoarea lui Iisus;
Bucură-te, că ai ușurat Patima Lui;
Bucură-te, că ai mângâiat pe Maica Lui;
Bucură-te, că ai șters sudoarea Feței Lui;
Bucură-te, că ai câștigat iubirea Lui;
Bucură-te, că ai fost preavitează;
Bucură-te, că Apostolii au fugit, iar tu ai îndrăznit;
Bucură-te, căpetenia mironosițelor;
Bucură-te, că, îndrăznind, ai biruit;
Bucură-te, că, biruind, ai câștigat;
Bucură-te, că ai lepădat frica părintească;
Bucură-te, că ai câștigat dragostea dumnezeiască;
Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos!

Condac 3

Puterea Celui de sus a umbrit atunci pe Sfânta Veronica, de a trecut prin mulțimea tulburată și a șters fața cea acoperită de sânge și sudoare a iubitului Mire, iar noi cu inima cântăm: Aliluia!

Icos 3

Mahramă curată, ai alergat ca un fulger printre tulburătorii evrei, iar Cel ce știe toate, știind dorirea ta cea bună, Sfântă Veronico, a binevoit a se întipări Sfântul Său Chip spre mustrarea în veci a celor ce nu L-au cunoscut Dumnezeu și Om; iar noi, lăudând priceperea ta, zicem:
Bucură-te, fericită între fecioare;
Bucură-te, prealăudată pentru fapta bună;
Bucură-te, preamilostivă cu inima;
Bucură-te, că ai mângâiat pe Mângâietorul;
Bucură-te, că ai șters Fața Celui ce a șters păcatul lumii;
Bucură-te, că ai odihnit pe Cel ce a odihnit pe cei împovărați;
Bucură-te, că ai făcut bucurie celor îndurerați ce priveau la cele ce se făceau;
Bucură-te, că tu singură te-ai făcut năframă neîntinată;
Bucură-te, îndulcirea lacrimilor nemângâiate;
Bucură-te, lauda neamului omenesc;
Bucură-te, cinstea fecioarelor;
Bucură-te, ceea ce arăți lumii pe Mântuitorul în vremea pătimirii;
Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos!

Condac 4

Vifor de gânduri îndoielnice având, Ucenicii Domnului L-au părăsit, dar Sfânta Fecioară Veronica, prin luminarea Darului, cunoscând că pătimirea lui Hristos este spre mântuirea lumii, a zis: Aliluia!

Icos 4

Auzit-a Veronica pe noroade hulind pe Iisus și, alergând înainte și văzându-L, L-a cunoscut că este Dumnezeu și Om, prin Taina întrupării. Pentru aceasta, noi îi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, curăția cea neîntinată;
Bucură-te, că ai îndrăznit a privi la Soarele dreptății;
Bucură-te, că ai covârșit pe cei văzători;
Bucură-te, că luminezi ochii tuturor;
Bucură-te, că prin tine s-a păstrat Chipul lui Hristos;
Bucură-te, că ne înveți pe noi să aflăm Chipul Domnului;
Bucură-te, apă lină în care S-a oglindit Dumnezeu, lăsându-ți Chipul Său;
Bucură-te, cunoscătoarea mântuirii;
Bucură-te, că tainele cerești le-ai văzut;
Bucură-te, dragoste aprinsă către Hristos;
Bucură-te, aflătoarea mântuirii;
Bucură-te, solitoarea noastră către Iisus;
Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos!

Condac 5

Văzându-te pe tine, fecioară, tatăl tău, alergând înaintea lui Iisus și cu mahrama stergându-I Fața, s-a mâniat și te-a închis, ca nu cumva să mergi după Iisus; iar tu, având pe Iisus, Cel dorit și dulce în mahramă, la El uitându-te, cu dragoste cântai: Aliluia!

Icos 5

Necunoscând tatăl tău adevărul, socotea ca să te prindă și să te piardă, dar tu, lăsându-l, ai urmat Sfinților Apostoli și Sfintelor femei întru propovăduirea Adevărului. Drept aceea, primește de la noi aceste laude:
Bucură-te, muceniță de bunăvoie;
Bucură-te, că te-ai unit prin dragoste cu Mirele Cel Mare;
Bucură-te, că ai fost primită în ceata îngerească;
Bucură-te, că ai fost retezată de coasa păgânească;
Bucură-te, că ai moștenit Împărăția Cerească;
Bucură-te, că ai zdrobit ura părintească;
Bucură-te, ceea ce cu picior grabnic ai ajuns la locuința cerească;
Bucură-te, că acum vezi Fața lui Iisus în strălucirea Lui cea dumnezeiască;
Bucură-te, că ai întrecut pe femeia care a uns picioarele Lui cu mir;
Bucură-te, că Fața Lui ai șters când nimeni nu îndrăznea;
Bucură-te, că mare îți este darul dat de Hristos;
Bucură-te, că acum ai înflorit în sânul Sfintei Treimi;
Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos!

Condac 6

Mărturisitori se fac toți cei ce văd Chipul lui Hristos închipuit cu minune pe mahramă, și, pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu, învățându-i cum să cunoască împreună cu cei ce știu taina, cântând: Aliluia!

Icos 6

Strălucit-a în Ierusalim darul tău, prin închipuirea Chipului nefăcut de mână, prin tine dăruit nouă celor credincioși, care ne închinăm cu credință Sfântului Chip și pe tine te lăudăm așa:
Bucură-te, că ție ți-a încredințat Iisus talantul Său;
Bucură-te, că te-a aflat credincioasă Darului Său;
Bucură-te, că și tu ai rodit viață de Serafim;
Bucură-te, diamant din cununa lui Hristos;
Bucură-te, mărgăritar aflat în apa cea mai de jos;
Bucură-te, începătoarea dogmei creștinești;
Bucură-te, învățătoarea închinării dumnezeiești;
Bucură-te, ca și tu ai vădit dumnezeirea Lui;
Bucură-te, că tu ai arătat lumii întâi pătimirea Lui;
Bucură-te, că Chipul Cel Sfânt al Lui văzându-L demonii se cutremură;
Bucură-te, folositoare oamenilor;
Bucură-te, veselie credincioșilor;
Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos!

Condac 7

După răstignirea și învierea lui Iisus, adunându-se Apostolii cei risipiți și văzând chipul cel dumnezeiesc în mâinile tale, pe mahramă, spăimântându-se și bucurându-se, cântau: Aliluia!

Icos 7

Avgar, regele Edesei, văzând chipul lui Iisus, nu acesta al pătimirii, ci al dumnezeirii, a crezut din inimă și L-a dat lumii spre încredințarea tuturor că Mesia a venit în lume. Văzând și pe Cel al pătimirii, prin tine dat credincioșilor, te laudă, zicând:
Bucură-te, propovăduitoarea lui Hristos;
Bucură-te, porumbița darului Lui;
Bucură-te, podoaba fecioarelor;
Bucură-te, lauda mironosițelor;
Bucură-te, lucrătoarea Sfintelor Icoane;
Bucură-te, că ai avut dragoste dumnezeiască;
Bucură-te, că ai vădit rușinea păgânească;
Bucură-te, că ai stins focul idolilor;
Bucură-te, că ai fost mărturisitoare;
Bucură-te, că ai avut dragoste nebiruită;
Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos!

Condac 8

Negrăite au fost milostivirea și răbdarea Fiului lui Dumnezeu, că a suferit să fie ștearsă Fața Lui Cea dumnezeiască de o tânără fecioară; că numai El singur cunoștea dragostea cea fierbinte din sufletul ei și numai ea în acea vreme Îi cânta Lui: Aliluia!

Icos 8

Văzând lucrarea cea străină a icoanei lui Hristos, să uităm cele pământești, să ridicăm mintea la cer și să înțelegem cum Dumnezeu a lucrat nouă mântuire, iar pe fecioara Veronica, cu cuvinte de laudă să o cinstim:
Bucură-te, mireasă credincioasă;
Bucură-te, făclie luminoasă;
Bucură-te, inimă în care s-a scris Sfântul Cuvânt;
Bucură-te, biserică aleasă de Duhul Sfânt;
Bucură-te, cea dintâi închinătoare a sfintelor icoane;
Bucură-te, începătoarea dreptei credințe;
Bucură-te, cea nebună pentru dragostea lui Hristos;
Bucură-te, cea defăimată pentru Domnul Hristos;
Bucură-te, că nu ți-ai cruțat viața;
Bucură-te, că ai uitat de tine pentru dragostea Lui;
Bucură-te, că ai defăimat cinstea ta pentru El;
Bucură-te, că ai fugit de fața tatălui tău;
Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos!

Condac 9

Firea îngerească s-a mirat de lucrarea sfintei mahrame ce s-a închipuit în mâinile Sfintei Veronica și bucurându-se de lucrarea tainică, cânta: Aliluia!

Icos 9

Spăimântatu-s-au ritorii, nepricepându-se cum s-a scris Chipul cel însângerat pe mahrama ta; iar noi, știind lucrarea Tainei, zicem către tine:
Bucură-te, că ție ți s-a dăruit această Taină;
Bucură-te, că prin aceasta ai cunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu;
Bucură-te, împlinirea rânduielilor Lui;
Bucură-te, că cei înțelepți ai lumii s-au făcut nepricepuți;
Bucură-te, că amuțesc gurile ereticilor;
Bucură-te, că rămân zadarnice întrebările lor;
Bucură-te, că se taie amăgirile rătăciților;
Bucură-te, că se rușinează ca nebunii, cei ce zic că Sfântul Chip este chip cioplit;
Bucură-te, zid tare al creștinilor;
Bucură-te, adevărată temelie a credinței;
Bucură-te, dreaptă închinare a Sfintelor Icoane;
Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos!

Condac 10

Pogorându-Se Mântuitorul să mântuiască neamul omenesc, prin tot chipul S-a dat tuturor, ca să-L vedem prin icoană, și, dorindu-L, să-L slăvim și să-I cântăm: Aliluia!

Icos 10

Podoaba Bisericii dreptcredincioșilor și laudă nerușinată s-a dat în mâinile tale Sfânta închipuire pe pânză, ca, văzând ereticii cei de pe urmă, să se rușineze, iar cei ce cred, să cânte așa:
Bucură-te, podoaba Bisericii;
Bucură-te, că prin tine s-a întărit închinarea Sfintelor Icoane;
Bucură-te, că prin tine și-a luat Biserica podoabă preafrumoasă;
Bucură-te, că ai fost biruitoare;
Bucură-te, apărătoarea Ortodoxiei;
Bucură-te, stânca muceniciei;
Bucură-te, de minuni făcătoare;
Bucură-te, a fecioarelor povățuitoare;
Bucură-te, milă către aproapele tău;
Bucură-te, ceea ce alungi eresurile;
Bucură-te, stingătoarea formelor păgânești;
Bucură-te, adâncul smereniei;
Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos!

Condac 11

Împărate Sfinte, de n-am avea Icoana Ta, nici mântuirea noastră nu ar fi nădăjduită, dar Chipului Cel din Icoană, prin care s-a arătat puterea Ta, crezând și mulțumind, ne închinăm dumnezeirii Tale, cântând: Aliluia!

Icos 11

Făclie prealuminoasă s-a arătat mahrama ta, Sfântă Veronica, că a aprins în lume lumina credinței celei adevărate a lui Hristos și a Sfintelor Icoane, pentru care îți cântăm și zicem:
Bucură-te, izvorule de apă al credinței;
Bucură-te, cădelnița cu focul dragostei;
Bucură-te, arătătoarea Soarelui Celui înțelegător;
Bucură-te, căldura focului mistuitor;
Bucură-te, mireasma sufletelor;
Bucură-te, picătura dulce a inimilor;
Bucură-te, alinarea patimilor;
Bucură-te, roadă coaptă în grădina raiului;
Bucură-te, că te-ai încununat cu slavă;
Bucură-te, smirna mirositoare a credinței;
Bucură-te, boboc de crin ceresc;
Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos!

Condac 12

Vrând Iubitorul de oameni să dea har, mărturie ne-a dat Preasfântul Său Chip, ca, văzându-L, să ni se pară că suntem înaintea lui Dumnezeu și cuviincioasă închinăciune să aducem, cântând cântarea: Aliluia!

Icos 12

Având înaintea noastră Chipul lui Hristos, al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și al tuturor Sfinților, ne bucurăm, noi păcătoșii, de rânduiala lui Dumnezeu și pe Sfânta Veronica, cea care a îndrăznit întâi a se apropia de Dumnezeire, o lăudăm, zicând:
Bucură-te, rugătoarea noastră către Domnul nostru Iisus Hristos;
Bucură-te, frumusețe cerească;
Bucură-te, floarea mucenicilor;
Bucură-te, întărirea Sfintei Biserici;
Bucură-te, mână mângâietoare;
Bucură-te, privire îndurătoare;
Bucură-te, sprijinitoarea sufletului meu;
Bucură-te, rugătoare către Dumnezeu pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră către Dumnezeu;
Bucură-te, izbăvirea noastră de eresuri;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor din nevoi;
Bucură-te, și te roagă pentru cei ce te cinstesc pe tine;
Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos!

Condac 13

O, preamilostivă Sfântă Muceniță Veronica, care te-ai învrednicit de minunea cea nespusă a Sfintei Mahrame, primește acest mic dar ce-ți aducem ție acum și aprinde întru noi flacăra iubirii de Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ca împreună cu tine să ne învrednicim a cânta în Împărăția lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se citește de trei ori).

Apoi se zice din nou: Icosul întâi și Condacul întâi.

Icos 1

Înger pe pământ te-ai arătat, slujind Domnului în vremea înfricoșatelor Lui Patimi, și, precum îngerul I-a slujit în vremea postirii celei de patruzeci de zile, așa și tu, în singurătatea drumului Crucii; pentru aceasta te fericim, zicând:
Bucură-te, Veronica, prin care cunoaștem Chipul Stăpânului nostru Iisus Hristos;
Bucură-te, prin care vedem pătimirea;
Bucură-te, milostivire către osândiți și dosădiți;
Bucură-te, bunătate mai presus de inimile omenești;
Bucură-te, mila de Patima Celui Milostiv;
Bucură-te, că te-ai învrednicit a te atinge de fața Stăpânului;
Bucură-te, Veronica, ucenica lui Hristos;
Bucură-te, că ai întrecut pe cea care a uns picioarele Domnului cu mir;
Bucură-te, că aceea picioarele a cuprins, iar tu fața lui Hristos;
Bucură-te, prin care ne închinăm chipului Mântuitorului;
Bucură-te, prin care ne amintim de Sfintele Lui Patimi;
Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos!

Condac 1

Folositoare caldă câștigându-te pe tine, ne rugăm ție, noi, nevrednicii, și, ca ceea ce ai arătat chipul lui Iisus Hristos, dăruiește-ne să-L vedem și noi, sus în cer, ca să te cinstim și să-ți cântăm: Bucură-te, Veronica, mironosița lui Hristos!

Acatistele lunii Iulie

Calendar ortodox
24 Iulie