Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Eftimie Mărturisitorul, Episcopul Sardei

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Eftimie Mărturisitorul, Episcopul Sardei

Troparul Sfântului Ierarh Eftimie Mărturisitorul, Episcopul Sardei, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Eftimie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Domnului, Celui Ce pururea Fiinţează, Care S-a născut şi cu scutece a fost înfăşat, cu cucernicie te-ai închinat, prin pătimire şi plin de încredere ai mers către Dânsul, Sfinte Eftimie.

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Domnul fiind culcat în iesle, a primit dar de naştere pâraiele sângiurilor şi rănile bătăilor tale, fericite, mai vârtos decât aurul şi tămâia şi mai vârtos decât smirna.

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Născându-Se Domnul, primeşte aur de la magi, iar de la tine, ierarhe, primeşte curăţia dragostei tale către El şi tăria răbdării tale celei neslăbite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu moartea asemănându-te morţii Stăpânului, cuvinte ca ale Stăpânului strigai, rugându-te pe faţă pentru cei ce te ucideau, preacinstite povăţuitorule în cele de Taină.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din tine, Preamărită, se naşte astăzi, cu Trup omenesc, Făcătorul a toată lumea şi este înfăşat în scutece Cel Ce a înfăşat marea cu negură, Maică, pururea Fecioară.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica...

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sângiuri limpezi muceniceşti ai adus ca un preot lui Hristos, Celui Ce S-a născut în Betleem, în loc de aur, de tămâie şi de smirnă.

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu statornicie de cuget şi cu suflet viteaz ai înfruntat pe nelegiuitul Leon, cel înverşunat împotriva Mântuitorului.

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Următor te-ai făcut Sfântului Ştefan, întâiului mucenic al lui Hristos, Sfinte Eftimie, rugându-te pentru mântuirea ucigaşilor tăi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu râvnă ai păzit porunca Mântuitorului, cuvioase şi ţi-ai pus sufletul pentru prietenii tăi, părinte al nostru.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Locaş Încăpător te-ai făcut Ziditorului, Celui Neîncăput, încâpându-L pe El cu Trup, Ceea ce eşti Plină de har, Preacurată.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Ridicat pe Cruce văzându-Te...

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pălmuit fiind peste obraz, fericite, te-ai luminat cu Dumnezeiasca strălucire şi cu înţelepciunea cea de sus, ajungând părtaş lui Hristos, Celui Ce pentru noi a primit pălmuire în trup.

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neruşinându-se de cinstea preoţiei şi vârsta cărunteţilor necruţând-o şi bătrâneţile tale necinstindu-le, nebunii fără de milă te băteau, Sfinte Eftimie.

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dar de mult preţ, cinstitul tău sânge l-ai adus, Sfinte Părinte Eftimie, Mântuitorului Celui înfăşat şi culcat în iesle, pe care cu dragoste l-ai vărsat pentru Dânsul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înfăşat fiind cu scutecele Mântuitorului şi încins cu dragostea Sa, s-a apropiat de Dânsul picurându-i sângele din rană, cel căruia îi curgea sângele vărsat de mâna ucigaşului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce a zidit fiinţele cele nematerialnice, se naşte astăzi trupeşte, ca un Om, din tine, Maica lui Dumnezeu. Acestuia să-I cântăm: Slavă Puterii Tale, Doamne!

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea...

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ţie, Mântuitorule, icoană însufleţită se aduce cel ce a cinstit Icoana Preacuratului Tău Trup şi chipul cel trupesc.

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ţie, Stăpâne, se aduce păstorul cel numit cu nume de suflet bun, purtând întru al său trup rănile Trupului Tău.

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stins-ai focul mâniei nelegiuiţilor, Sfinte Eftimie, cu valurile sângiurilor tale, care s-au vărsat fără dreptate, preasfinţite, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pus-ai pe fugă cu puterea învăţăturii tale, năvala celor fără de Dumnezeu, fericite şi cu bunăvoinţă ai cinstit Icoana Ziditorului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Curgerea stricăciunii a încetat; că Fecioara a născut fără de stricăciune pe Cel Ce a eliberat din stricăciune firea oamenilor cea stricată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dezbrăcarea ta ai urmat, părinte, dezbrăcării Mântuitorului şi ai răbdat dureri din bătăi, vărsându-ţi sângele pentru Sângele Aceluia.

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-te bogat în dragoste, în nădejde, în credinţă şi în fapte bune, care sunt stătătoare în veac, le aduci dar Celui ce S-a născut din Fecioara, Fericite Eftimie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aducând, după Lege, lui Hristos Dumnezeiasca sfinţită slujbă a Cuvântului, părinte, grăitorule de cele Dumnezeieşti, ai primit în schimb plata Acestuia: moartea ta prin sânge.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce a zidit pe om după Chipul Său, pentru multa milostivire îl zideşte din nou din tine Fecioară, Maica lui Dumnezeu, îmbrăcându-Se deplin întru el.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Împreună cu îngerii, lăudăm noi, oamenii, pe sfinţitul mucenic; ierarhii, cuvioşii şi purtătorii de biruinţe îl cinstesc; căci ca un fără de trup în răbdare s-a dovedit şi mucenic şi ierarh s-a arătat şi mult pătimind, a câştigat cununi de la Hristos, Dumnezeu.

 

CONDACUL Praznicului Naşterii Domnului (Crăciunului), la Sărbătoarea Sfântului Ierarh Eftimie Mărturisitorul, Episcopul Sardei, glasul al 6-lea:

Cel Ce mai înainte de Luceafăr S-a născut din Tatăl fără de mamă, astăzi pe pământ S-a Întrupat din tine, fără de tată. Pentru aceasta steaua bine vesteşte magilor; iar îngerii cu păstorii laudă naşterea ta cea mai presus de fire, Ceea ce eşti Plină de har.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptorul persienesc tinerii...

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ungerea preoţiei cea dată ţie de Dumnezeu, preasfinţite, amestecând-o cu sângele tău ai arătat-o preasfinţită, strigând: Binecuvântat eşti Domnul meu şi Dumnezeul meu.

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Câştigat-ai harul Dumnezeiescului întâi mucenic, căruia te-ai arătat ales următor, răsplătind cu binecuvântarea pe cei ce te ucideau pe tine fără de milă, Preafericite Eftimie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înfigându-ţi picioarele pe piatra credinţei, cuvioase, ai rămas nestrămutat la toate năvălirile ispitelor, strigând: Binecuvântat eşti Domnul meu şi Dumnezeul meu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Sfinţit Locaş Dumnezeiesc al Celui Preaînalt; că prin tine, Născătoare de Dumnezeu, s-a dat Bucurie celor ce strigă: Binecuvântată eşti tu între femei, Stăpână fără prihană.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi...

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stătut-ai la judecată luptându-te tare, Părinte Eftimie; că ai cugetat la desăvârşitul hotar al dragostei, ca unul ce ai ales a muri pentru prietenii tăi, preafericite, care strigă: toate lucrurile, lăudaţi pe Domnul.

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat la cuvânt şi la minte, ai dobândit sufletul luminat şi faţa luminată. Iar acum şi mai luminat te-ai făcut, împotrivindu-te până la sânge, Sfinte Eftimie, împăraţilor celor urâtori de Dumnezeu şi strigând: toate lucrurile, lăudaţi pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Pornitu-s-au asupra ta, fericite, ca să te omoare, puternicii de pe pământ, lucrătorii cei fărădelege; dar tu, privind către Izbăvitorul, Care S-a născut din Maica ce nu ştie de bărbat, ai strigat: toate lucrurile, lăudaţi pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iată, acum cu adevărat a lipsit Domn şi Povăţuitor din neamul lui Iuda; că tu, Preacurată, ai născut Ceea ce-I era Lui hotărât de mai înainte, Aşteptarea neamurilor, pe Hristos, Căruia cântăm: Binecuvântaţi, toate lucrurile, pe Domnul.

Irmosul:

Mâinile întinzându-şi Daniel, gurile leilor cele deschise, în groapă, le-a încleştat; şi tinerii cei iubitori de cucernicie au stins puterea focului, încingându-se cu fapta bună şi strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Fecioară, Muntele cel Netăiat, S-a tăiat, adunând firile cele osebite; pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mutatu-te-ai, părinte, de la cele de aici către limanul cel liniştit; că te-ai izbăvit, ca o pasăre, din cursa celor ce te vânau, binecuvântând cu suflet bun pe Cel Ce te-a iubit, sfinţite mucenice.

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminat de Strălucirea care a luminat de la Răsăritul Cel de sus şi strălucit de arătările Luminii Stelei, Care a Răsărit acum mai presus de fire din Iuda, te-ai mutat către Stăpânul.

Stih: Sfinte Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum te-ai învrednicit a umbla întru desfătarea Raiului, unde este bucuria fericirii celei luminate a sfinţilor, fiind primit ca un purtător de biruinţă, Sfinte Părinte Eftimie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având îndrăzneală la Dumnezeu, preafericite, cere acum pentru Biserică linişte de furia cea ameninţătoare şi iertare de greşeli celor ce te lăudăm pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toiag din rădăcina lui Iesei ai odrăslit, născându-ne nouă astăzi Floarea Dumnezeirii, pe Hristos, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, pe Cel Ce, ca Dumnezeu, este Neîncăput şi acum, ca Prunc, este înfăşat în scutece.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
18 Iulie