Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina

Troparul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, glasul 1:

Pe cel născut în Silivria şi ocrotitorul Eghinei, pe acela ce s-a arătat în vremurile din urmă prieten adevărat al virtuţii, pe Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioşi ca pe un Dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăşte bogate vindecări celor ce cu evlavie strigă: Slavă lui Hristos, Celui Ce te-a proslăvit! Slavă Celui Ce minunat te-a arătat! Slavă Celui Ce prin tine lucrează tuturor tămăduiri!

 

Troparul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, glasul al 4-lea:

Întru cuvioşie ai vieţuit, ca un înţelept ierarh, proslăvind pe Domnul cu viaţa ta cea plină de virtuţi, Sfinte Nectarie Cuvioase; pentru aceasta, proslăvindu-te cu puterea Mângâietorului, demonii goneşti şi pe cei bolnavi îi tămăduieşti, care vin cu credinţă la dumnezeieştile tale moaşte.

 

Cântarea 1, glasul 1.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întunecarea minţii mele cu lumina rugăciunilor tale risipeşte-o şi dă-mi cuvânt ca, luminat să laud, făcătorule de minuni Sfinte Ierarhe Nectarie, Dumnezeiească pomenirea ta.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărind ca un soare neapus în anii cei de pe urmă, cu lumina faptelor tale tuturor marginilor le străluceşti, părinte, în chip minunat, lumina Evangheliei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin curăţia vieţii tale călcând, Sfinte Nectarie, pe urmele vechilor arhierei ai lui Hristos, de acelaşi nume cu ei te-ai şi arătat părtaş.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Firea Cea  necuprinsă purtând-o în pântecele Tău şi nearzându-te, cu trup ai născut, Fecioară Preacurată, fără de schimbare şi amestecare, pe Hristos, Făcătorul tuturor.

 

Cântarea a 3-a.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sfinţenia învăţându-te din tinereţe, părinte, Dumnezeiasca dragoste ai ales, a urma lui Hristos, Ierarhe Nectarie şi de toată deşertăciunea cu înţelepciune te-ai îndepărtat.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu graiurile buzelor tale, părinte, picuri dulceaţa cerească celor ce cu credinţă primesc cuvântul tău şi călăuzeşti la cele bune cugetul credincioşilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nouă podoabă a ierarhilor te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Nectarie, îmbrăcând sfinţenia cea adevărată prin curăţia vieţuirii tale; pentru aceasta, te lăudăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înfrumuseţată fiind mai presus de cuget cu strălucirile fecioriei, pe Dumnezeu cu trup mai presus de fire Îl naşti, Preacurată şi osânda Evei cu naşterea ta ai dezlegat-o.

 

Cântarea a 4-a.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sfinţenie săvârşind viaţa ta pe pământ, părtaş al cortului tuturor sfinţilor te-ai arătat în cer; iar racla moaştelor tale izvorăşte sfinţire şi mântuire celor ce se sfârşesc, ierarhe, de boli şi de necazuri.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preoţit-ai întru curăţie şi cuvioşie, înţelepte, ca un preot bineplăcut lui Hristos Atotputernicul şi ca pe o jertfă curată I-ai adus prinos viaţa ta cea fără de prihană, ierarhe; pentru aceasta, după vrednicie ai fost proslăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De felurite boli şi patimi cumplite vindecă în chip minunat capul tău cel preasfânt; că în acesta sălăşluind Dumnezeiescul har, în multe feluri lucrează celor ce aleargă la el, după măsura credinţei lor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu chipul nostru S-a născut din pântecele tău, Dumnezeu Cel Nematerialnic şi rămânând Ceea  ce era  mai înainte, pe Adam din blestem l-a rezidit, fii ai lui Dumnezeu arătând pe cei ce cu credinţă te slăvim pe tine, ca Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 5-a.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciunea Duhului şi Cuvântul Vieţii inimile credincioşilor le îndrepţi, Sfinte Ierarhe Nectarie, către vieţuirea cea mai îmbunătăţită, părinte, ca un înţelept şi sfânt propovăduitor al Evangheliei.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcând veşmântul arhieriei, înţelepte, cu fapte pline de virtute l-ai împodobit, ca un ierarh preaîndumnezeit şi iconom al Dumnezeieştilor Taine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înţelepţeşte strălucind cu înţelegerea şi cu blândeţea, pe cuvioasele fecioare le-ai strâns şi la Hristos le-ai călăuzit cu cuvintele şi cu faptele vieţii tale celei neprihănite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu strălucirea ta, Preacurată, luminează, ca o Milostivă şi fără de prihană, sufletul meu cel întunecat de orbirea patimilor şi cu Dumnezeiască frică mă întemeiază.

 

Cântarea a 6-a.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o stea nou răsărită, în vremurile cele mai de pe urmă ai luminat tainic inimile credincioşilor, Sfinte Nectarie, aprinzându-le către Dumnezeiasca dorire, părinte.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciune şi dumnezeiască înţelegere petrecând pe pământ în zilele cele rele, precum a zis Apostolul Pavel cel înţelept, strălucit ai fost proslăvit, Ierarhe Nectarie, de către Domnul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărind neclătită în frica lui Dumnezeu sfântă mănăstirea ta, liman neînvăluit ai arătat-o, spre mântuirea sufletelor, Sfinte Nectarie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai născut cu trup pe Făcătorul tuturor şi ai şters blestemul cel de demult al lui Adam, izbăveşte-mă, Preanevinovată, de întunecarea patimilor mele.

 

Condac.

Pe steaua cea nou răsărită a Ortodoxiei şi cetatea cea nou zidită a Bisericii să-l lăudăm întru veselia inimii, că proslăvit fiind prin lucrarea Duhului izvorăşte harul nestricăcios al tămăduirilor celor ce strigă: Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie.

 

Cântarea a 7-a.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dreaptă înţelegere şi inimă curată liturghisind, părinte, lui Hristos, Împăratul tuturor, luminarea Mângâietorului ai primit-o în sufletul tău, cuvioase, strigând: Binecuvântat este Dumnezeul Părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În chip înţelegător răsărindu-ne nouă în vremurile cele mai de pe urmă ca un soare cu totul strălucitor, luminezi cugetele bine cinstitorilor cu lumina faptelor tale, Sfinte Nectarie, podoaba ierarhilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca o altă cămară minunată de tămăduiri, pururea dă întărire, Ierarhe Nectarie, sicriu moaştelor tale, părinte, sufletelor şi trupurilor celor ce cu evlavie multă aleargă la sfânta ta mănăstire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca ceea ce eşti Maica Mântuitorului şi Dumnezeului nostru, caută cu ochiul tău milostiv, Fecioară Preanevinovată, la nevoia cea amară a sufletului meu şi de reaua deprindere a patimilor celor pierzătoare izbăveşte-mă.

 

Cântarea a 8-a.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Voind Domnul a face cunoscută celor de pe pământ slava pe care ţi-a dat-o ţie în cer, înţelepte, izvor de tămăduiri şi de minuni multe a arătat, preafericite, Dumnezeieştile tale moaşte.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum crinii câmpului s-au arătat cinstitele tale oseminte, Părinte Nectarie, îndată ce s-a deschis cinstitul tău mormânt, tuturor făcându-le simţit mirosul nemuririi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De toată strâmtorarea, vătămarea şi mânia, roagă-te, ierarhe al lui Hristos, să se izbăvească cinstita ta mănăstire, care întru tine se laudă şi dragostei tale părinteşti se încredinţează.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fără de sămânţă ai luat în pântece pe Făcătorul tuturor şi pe Acesta fără stricăciune născându-L cu trup, de stricăciunea cugetelor trupeşti cu harul tău, Fecioară, izbăveşte-mă pe mine, jalnicul tău rugător.

 

Cântarea a 9-a.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cununa slavei ai primit, Sfinte Nectarie, de la Hristos, Cela Ce strălucit te-a proslăvit pe tine, săvârşind tu, părinte, întru cuvioşie alergarea ta; şi de o cinste cu sfinţii te-ai arătat, dimpreună cu care te roagă pentru cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcând veşmântul arhieriei, preasfinţit pe acesta l-ai arătat cu sfintele tale nevoinţe şi cuvioasele tale osteneli şi prin vieţuirea ta cea curată, te-ai pecetluit cu strălucirea Părinţilor celor de demult.

Stih: Sfinte Părinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşind cu laude pomenirea ta, Sfinte Ierarhe Nectarie, Biserica lui Hristos se veselşeşte întru tine; că pe aceasta ai luminat-o, ierarhe, arătându-te sfinţit prin Dumnezeiescul Duh.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mirosul cel ceresc şi bine înmiresmat al vieţii, pe care îl răspândeşte preacinstitul tău cap, în chip înţelegător dăruieşte-l sufletului meu, sfinte şi ca pe un miros de bună mireasmă primeşte, părinte, cântarea aceasta, pe care cu dorire ţi-am urzit-o.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce fără de asemănare eşti mai Înaltă decât Puterile de sus şi mai Strălucitoare decât soarele, Stăpână, Ceea ce ai născut cu trup pe Soarele Slavei,  Hristos, Dătătorul de lumină, luminezi pe cei ce te măresc pe tine.

 

SEDELNA, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul Cel împreună…

Săvârşind alergarea virtuţii, cuvioase, cu dumnezeiască cuviinţă te-ai mutat la viaţa cea neîmbătrânitoare şi părtaş al sfinţilor te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Nectarie, dimpreună cu care întotdeauna roagă-te Împăratului tuturor, Hristos, să dea iertare de păcate şi mântuire sufletelor celor ce prăznuiesc pomenirea ta.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
22 Iulie