Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Calinic

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Calinic

Troparul Sfântului Mucenic Calinic, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Calinic, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Armele lui Faraon şi puterea lui le-a aruncat în mare Cel Tare întru războaie; să-I cântăm cântare nouă, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Punându-te pe căruţă înţelegătoare, cu adevărat ai înecat cetele egipteanului celui înţelegător, în Marea Roşie cea din sângiuirile tale, Sfinte Calinic, Lauda mucenicilor.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dumnezeiască haină îmbrăcându-te, înţelepte, te-ai dezbrăcat de podoaba cea pământească şi ai alergat în privelişte şi în chip vădit şi pe vrăjmaşul l-ai biruit, preafericite.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin legăturile chinurilor tale dezlegând măiestriile cele cu multe împletituri ale vrăjmaşului, l-ai trântit la pământ, ca pe un neputincios şi l-ai sfărâmat cu picioarele tale, Sfinte Calinic.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, pe care te-a văzut mai înainte ceata proorocilor ca o Uşă Cerească şi ca un Rug Nears, te cunoaştem, Maică Fecioară Curată, căci ai născut pe Dumnezeu.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Cel Ce întăreşti tunetul şi sădeşti duhul, întăreşte-mă, Doamne, ca să Te laud pe Tine adevărat şi să fac voia Ta; că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind rănit de dragostea lui Hristos, mucenicul, răbdând în privelişte, striga: către mirosul Mirurilor Tale voi alerga, urmând patimii Tale cu chinuirea cea prin sânge.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De săgeţile şarpelui ai fost păzit nevătămat, căci amăgitorului, celui ce a găurit cu piroane călcâiul tău, i s-a sfărâmat capul prin chinurile tale, Sfinte Calinic.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sabia Duhului tăind spinii înşelăciunii, ai ogorât credinţa lui Hristos, aducând roade însutite Stăpânului tău, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zămislind în pântecele tău, Fecioară, pe Dumnezeiescul Cuvânt, Cel mai înainte decât tine şi aplecând ca pe un Prunc pe Cel fără de început, numai tu te-ai făcut Maică naşterii şi Facerii de netâlcuit.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Dumnezeule, glasul Tău şi m-am temut; înţeles-am lucrurile Tale şi m-am înspăimântat, Doamne, că de lauda Ta este plin pământul.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind spălat în curgerile sângiurilor tale, preafericite, te-ai arătat foarte curat cu duhul şi ai ajuns la odihna celor fără de trup, Sfinte Mucenice Calinic.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Piatră adevărată de mult preţ te-ai zidit Bicericii şi capiştile idolilor le-ai clătinat; şi cu împotrivirea cea neplecată a chinurilor tale, le-ai surpat la pământ.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Momelile cele cu adevărat otrăvite ale vrăjmaşilor le-ai lepădat, mucenice. Şi întărindu-ţi sufletul în cuvintele Duhului, ai ridicat semn de biruinţă împotriva înşelăciunii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Moise cel mare, însemnându-te mai înainte pe tine în rugul cel din Sinai, te-a văzut acum nears, purtând în pântecele tău Focul Dumnezeirii, Preacurată.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Răsari mie, Doamne, lumina poruncilor Tale, că la Tine mânecă duhul meu şi Te laudă pe Tine; că Tu eşti Dumnezeul nostru şi la Tine scap, Împăratul păcii.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Căzut-am, Doamne, în noroi nesuferit şi întru adâncul pământului; şi fiind înfipt în viforul faptelor mele celor cumplite, strig Ţie: Tu fii mie Ajutor.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pironindu-ţi picioarele cu încălţăminte înfierbântat în foc, mucenice, la călătoria muceniciei tale cântai: mult m-am veselit, Stăpâne, Dătătorule de nevoinţe, căci rabd răni, cu nădejdea răsplătirilor.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu untdelemnul tău bine neguţătorindu-ţi milostenia, ţi-ai luminat candela muceniciei, preafericite, prin care te-ai făcut cu adevărat jertfă curată şi ardere de tot primită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Propovăduirea proorocilor, Lauda Apostolilor şi Podoaba mucenicilor tu eşti, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată; că ai purtat pe Dumnezeiescul Cuvânt mai presus de cuvânt, pe Cel Născut din Tatăl mai înainte de veci.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Cufundat fiind în viforul păcatelor şi ca în pântecele chitului fiind ţinut, strig către Tine cu proorocul: Doamne, scoate viaţa mea din stricăciune şi mă mântuieşte.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Staulul turmei tale a fost ferit necălcat de fiarele eresurilor, că având toiagul cel tare al chinurilor tale, mărite, s-a arătat izgonitor lupilor.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În chinuirea ta noaptea înşelăciunii s-a gonit; şi în mărturisirea ta, preamărite, frumuseţea credinţei a răsărit ca soarele la marginile pământului, ostaşule al Treimii.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un propovăduitor preaiscusit al credinţei, strigai către păgânul: ce îngrozeşti pe cel ce are suflet mai tare decât diamantul? Căci săgeţile celor fără de lege sunt tocite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

După naştere, precum şi mai înainte de naştere, ai rămas Neispitită de nuntă şi Neîntinată. Căci Taina cea dintru tine, Mireasă a lui Dumnezeu, se cunoaşte că este mai presus de tot cugetul şi de tot cuvântul.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând...

Cele de sus frumoase, după vrednicie, acum le-ai moştenit, căci, de dragostea lui Hristos aprinzându-te, Sfinte Calinic, asupra focului prin aceasta bărbăteşte ai îndrăznit. Aceluia şi acum stându-I înainte, nu înceta să te rogi pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Focul arzând în cuptor se întindea, dar tinerii se răcoreau şi lăudând, grăiau: Binecuvântat eşti, Cel Ce Singur eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îngrozirile chinurilor mie îmi sunt pricinuitoare de desfătare, striga mucenicul; pentru că nici focul, nici bătăile nu mă vor despărţi de Doritul meu Cel Adevărat.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ajutorul lui Hristos întărindu-te, mărite, ai trântit la pământ pe vrăjmaşul, biruindu-l şi împotriva tiranilor te-ai arătat purtător de numele cel bine biruitor.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin chinurile tale, mărite, ai ruşinat pe diavolul, iar pe îngeri i-ai veselit şi către Hristos grăiai: Binecuvântat eşti, Cel Ce Singur eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin naşterea ta, Preacurată Fecioară, ai dezlegat blestemul strămoaşei Eva, că eşti Maică Stăpânului tuturor, Ceea ce ai pricinuit bucurie la toţi.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Toate le-ai aşezat cu înţelepciunea Ta, Stăpâne şi fundul pământului iarăşi precum ştii l-ai întărit, temelia lui înfigând-o pe ape nemărginite. Pentru aceasta, toţi grăim, cântând: Binecuvântaţi, lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bucură-te, desfătarea ostaşilor adevărului, bucură-te, înfrumuseţarea şi lauda credinţei; bucură-te, Luceafărul cel prealuminos al mucenicilor, cel ce ai risipit înşelăciunea şi prin chinuirea ta, ai strălucit lumină în lume, Preaînţelepte Calinic.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De împotrivirea luptelor tale s-a ruşinat tiranul şi de rănile tale au fost biruiţi chinuitorii; de piroanele călcâiului tău, fericite, s-a rănit înşelăciunea; şi chinuit fiind în foc, au fost arse şi s-au prăpădit toate capiştile idolilor.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Slujindu-te tu, Sfinte Calinic, de în drăzneala ce ai către Dumnezeu, roagă-te neîncetat pentru cei ce te cinstesc pe tine; apără turma ta, scoţând-o pe dânsa din cursele vrăjmaşului cele de multe feluri şi întărind credinţa, căci întru tine se laudă şi se întăreşte ea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu Duhul te însemnează mai înainte pe tine, Fecioară, proorocii; Cort şi Masă, Năstrapă şi Sfeşnic, Munte Preasfânt şi Nor, Lespede şi Sicriu, Toiag şi Uşă Dumnezeiască, prin care tuturor oamenilor s-a deschis Raiul cel de demult.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Naşterea ta cea fără de sămânţă, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, care ai avut în pântece pe Hristos, Dumnezeul nostru, cu laude fără încetare o slăvim.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ţesutu-ţi-s-a de sus haina credinţei, prin care în privelişte ai dezgolit pe vrăjmaşul, mărite mucenice.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În nebunia sa tiranul socotea să plece pe mucenicul cu momeli, dar el se întărea în credinţă.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin focul chinurilor tale dreaptă ardere de tot şi tămâie primită te-ai adus lui Dumnezeu, Mărite Calinic.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Credincioşii te cunoaştem ca pe un nou rai, adăpat cu dumnezeieştile ape ale ostenelilor şi chinurilor tale.

Stih: Sfinte Mucenice Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Frumoase sunt picioarele tale, Pătimitorule Calinic, care au fost ţintuite cu piroanele şi te-au dus către dumnezeiasca propovăduire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Acoperământ şi Liman pururea te avem pe tine, Preacurată, Armă şi Întărire şi Nădejde Nesmintită în primejdii.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Având râvnă dumnezeiască înăuntrul sufletului tău, mărite, tare ai înfruntat pe cei ce făceau fărădelege în deşert. Şi primind chinurile, ţi-ai săvârşit nevoinţa cu cuget viteaz, Mucenice Calinic. Pentru aceea, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea: Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat...

Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi păcătoşii şi smeriţii şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguieşte că pierim de mulţimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deşerţi, că pe tine Singură Nădejde te-am câştigat.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea: Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat...

Mieluşeaua şi Fecioara cea Preacurată, dacă a văzut pe Fiul ei, pe Care L-a născut, întins pe Cruce, se rănea la suflet cu dureri de moarte şi tânguindu-se, grăia: Iubitul meu Fiu, unde este aducerea aminte de darul şi de minunile pe care le-a luat de la Tine poporul cel nemulţumitor? Dar acestea acum le pătimeşti ca să mântuieşti neamul omenesc. Laud milostivirea Ta.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie