Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Leontie

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Leontie

Troparul Sfântului Mucenic Leontie, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Leontie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1

Glasul al 4-lea

Irmosul

Cânta-voi ţie, Doamne Dumnezeul meu, că din sfânt pântecele Fecioarei în Om în chip de negrăit îmbrăcându-Te, l-ai înnoit ca un milostiv.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bunătatea ta nu se supune legilor celor de laudă, Sfinte Mucenice Leontie, sluga lui Hristos, căci Însuşi El îţi este ţie laudă şi mărire de nerăpit.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind, fericite, de cele mai presus de fire şi cu fecioria trupului împodobindu-ţi sufletul cel nespurcat, l-ai gătit cu bună podoabă către suirea la cer.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luat-ai biruinţă împotriva înşelăciunii cinstea cea către mucenici, cinstind cu cuviinţă pe Cel pururea dorit de tine, Sfinte Leontie, pururea pomenite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cum te vom ferici pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti mai presus de ceruri şi de toată zidirea, căci ai născut Fiu, pe Ziditorul şi Dumnezeul nostru?

 

Cântarea a 3-a

lrmos: Arcul celor puternici...

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având fire şi cuget cu bună podoabă şi har de la Dumnezeu, Mucenice Leontie, te-ai arătat pătimitor şi preaales mărturisitor al adevărului.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strigai, Sfinte Leontie, ostaşilor celor împreună cu tine să-şi pună sufletele pentru Dumnezeul cel viu şi să se facă ostaşi Împăratului, Celui Ce petrece în veac.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Limba ta cea iubitoare de Dumnezeu, din care picură miere, varsă cuvinte de dreaptă credinţă, iar pe cei robiţi de necredinţe îi înfruntă, căci hulesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Maică Neispitită de nuntă, care ai încăput în pântecele tău pe Dumnezeu Cuvântul şi L-ai născut Întrupat ca pe un Dumnezeu şi Om.

Irmosul

Arcul celor puternici a slăbit şi cei neputincioşi s-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Acoperit-au cerurile bunătatea Ta, Hristoase şi pământul s-a umplut de slava Ta. Pentru aceasta neîncetat strigăm: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel împrietenit cu mânia cea demonică te chinuia fără de milă pe tine, cel ce erai cuprins cu dragostea cea dumnezeiască, mucenice, purtătorule de chinuri, Leontie.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndrăzneala îţi era de ajutor Sfinte Leontie, când te primejduiai pentru adevăr şi te îndemnai la toată tăierea şi arderea, pururea pomenite.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să te vânez şi să te aduc către adevăr ca pe un fericit, am socotit, zis-ai împotrivă cu îndrăzneală, către cel ce te îngrozea, mucenice purtătorule de chinuri, Sfinte Mucenice Leontie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

La Stăpânul, Cel Ce a fost pironit pe lemn cu trupul pentru tine privind şi de har umplându-te, pe lemn te-ai întins pentru Dânsul foarte tare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată, Ceea ce întreci cetele heruvimilor şi ai ţinut pe Dumnezeu cu trupul purtat în braţele tale.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Cel Ce ne-ai câştigat pe noi popor ales cu sângele Tău, Doamne, pacea Ta dă-ne-o nouă, păzind într-un gând turma Ta.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ducându-te către junghiere jertfă gata, Mucenice Leontie preamărite, de bunăvoia ta ai stat pentru Hristos înaintea divanului tiranic.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel supus înşelăciunii, se ispitea să-ţi surpe întărirea sufletului tău, ocărând pe Domnul, cum că a fost Răstignit ca un făcător de rele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să piară cu adevărat zeii cei ce n-au făcut cerul şi pământul, răspundeai mucenice, împotrivă, căci Cel Ce a fost Răstignit este Ziditorul tuturor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară, Maică Preacurată, Ceea ce ai zămislit în pântecele tău pe Dumnezeu mai presus de fire, dă-ne pacea ta nouă, celor ce cu cântări te slăvim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Strigat-a mai înainte...

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Blând te arătai, Leontie, către cei ce alergau cu credinţă la tine şi la cuvântul tău cel îndulcit cu sarea cea dumnezeiască; iar către vrăjmaşii lui Hristos te-ai arătat foarte cumplit.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicul Leontie, sluga Ta cea credincioasă, cu veselie da mărturisirea împărăţiei Tale, Hristoase, iar vrăjmaşii Tăi nu sufereau adevărul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Se aprindeau de mânie ca nişte fiare cei fără de lege şi îşi puneau mâinile pe mucenic ca pe un miel, străduindu-se să spintece fără de milă pe cel nebiruit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născătoare de Dumnezeu ne rugăm ţie, Preacurată, roagă-te Celui Ce S-a întrupat din tine pentru noi robii tăi, că numai pe tine te ştim Părtinitoare a noastră.

Irmosul

Strigat-a mai înainte închipuind îngroparea Ta cea de trei zile proorocul Iona în chit, rugându-se: din stricăciune mă izbăveşte, Iisuse, Împărate al puterilor.

 

CONDAC

Glasul al 3-lea

Podobie: Fecioara astăzi...

Meşteşugirile cele viclene ale tiranilor le-ai ruşinat şi slujbele elineşti cele fără de Dumnezeu defăimându-le, luminat ai arătat cunoştinţa de Dumnezeu tuturor oamenilor cu învăţăturile dreptei credinţe, de Dumnezeu înţelepţite mucenice. Pentru aceasta a ta pomenire cinstim cu dragoste, înţelepte Leontie.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

Cel ce ai izbăvit în foc pe tinerii lui Avraam şi ai ucis pe caldeii care fără dreptate vânau pe cei drepţi, prealăudate Doamne, bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tăria cugetelor, ca şi tinerii cei din robie, împreună cu văpaia supărărilor, a călcat şi înşelăciunea Sfinte Leontie, cântând ţie: Doamne Dumnezeul părin­ţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicul cel nebiruit uitându-şi trupul cel şuviţat, cu tărie a răbdat chinuri pentru Tine, Hristoase, cântând tie Ziditorului: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu înţelepciunea şi cu dragostea lui Hristos, cu puterea biruind firea, ai ales moartea cea purtătoare de viaţă, în locul vieţii celei pieritoare, Mucenice Leontie, cântând: Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Preasfintei Treimi).

Mucenicul cel nebiruit neplecat, binecuvântând pe Cuvântul şi pe Duhul, împreună cu Tatăl, o Fire în Trei Ipostasuri, striga: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Cel Ce s-a pironit...

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicul suferea rănile trupului şi pe vrăjmaşul cel fără de trup îl întrista foarte, cântând: Preaînălţaţi pe Hristos Dumnezeul nostru în veci.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când te bătea cu mărăcini, mucenice, cu dragoste întindeai gândul tău drept către Stăpânul, strigând: Preaînălţaţi pe Hristos în veci!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Biruinţă este pentru tine Hristos, mucenice, pe Care cu chinurile trupului tău L-ai slăvit, strigând: Toţi preaînălţaţi pe Hristos în veci,

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul, Cel Ce S-a născut din cea Preacurată şi a dăruit viaţă neamului omenesc, tineri preaînălţaţi-L în veci.

Irmosul

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel Ce S-a pironit cu trupul pe cruce şi a făcut-o pentru noi armă de mântuire, tineri preaînălţaţi pe Hristos Dumnezeul nostru în veci.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Naşterea ta nestricată...

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai slugă Treimii, Sfinte Mucenice Leontie, slujind curat Celui Căruia tot genunchiul se pleacă, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de sub pământ, pe Care ca pe un Izbăvitor lăudându-L Îl slăvim.

Stih: Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind a vedea cu faţa descoperită slava cea fără de materie a Domnului, te-ai dezbrăcat de stăpâniri şi de puteri, propovăduind o Dumnezeire în Trei Ipostasuri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Veselitu-s-a de mărturisirea ta Mântuitorul şi după vrednicie te-a mărturisit înaintea Tatălui pe Care îmbunează-L, pătimitorule, către toţi, cei ce cu credinţă măresc pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preasfântă Fecioară, care te-a arătat mai aleasă decât îngerii, ca Ceea ce ai născut pe Mântuitorul tuturor, milostiveşte-te şi izbăveşte pe poporul cel păcătos, care aleargă sub acoperământul tău.

Irmosul

Naşterea ta Nestricată te-a arătat, Dumnezeu din coapsele tale a ieşit, că s-a arătat purtător de trup pe pământ şi cu oamenii a petrecut. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, toţi te slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Luând asupra ta crucea ca o platoşă, vitejeşte ai mers la luptă cu vrăjmaşii cei nevăzuţi, Sfinte Mucenice Leontie şi pierzând puterea lor, ai primit plată harul minunilor. Pentru aceasta roagă-te să ne mântuim noi, mucenice preamărite.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Stai împotriva vrăjmaşilor, celor ce ne fac nouă război, căci cumplit au năpădit moştenirea ta, Preacurată Stăpână. Pierde cu mâna ta semeţia barbarilor, ca să cunoască puterea ta, cei ce iubesc războaiele şi cu ameninţarea ta pierde-i pe ei pe toţi.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Fecioară Preacurată, Maica lui Hristos Dumnezeu, sabie a străbătut preasfânt sufletul tău, când ai văzut Răstignit de bunăvoie pe Fiul tău şi Dumnezeu, pe Care, Preabinecuvântată, roagă-L neîncetat să ne dăruiască nouă iertare de greşeli.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
15 Iulie