Canon de rugăciune către Sfinţii Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis

Canoane

Canon de rugăciune către Sfinţii Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis

Troparul Sfinţilor Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis, glasul al 3-lea

Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

 

Cântarea 1

glasul al 3-lea

Irmosul

Cel Ce a împreunat apele de demult întru o adunare cu dumnezeiasca voie şi a despărţit marea pentru poporul israelitean, Acesta este Dumnezeul nostru Cel Preaslăvit, Acestuia Unuia să-I cântam, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Preasfântă pomenirea Sfinţilor Apostoli cu un glas să o prăznuim şi să-i lăudăm pe ei cu veselie sufletească. Căci se roagă Preasfântului Cuvânt, să ne dea nouă iertare şi mare milă.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Izgonind putreziciunea nebuniei mulţimii zeilor, prin dumnezeiasca sare a Cuvântului, aţi însănătoşit toate sufletele cele înnebunite şi pe toate mântuite le-aţi pus înaintea lui Dumnezeu; pentru aceea sunteţi măriţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vestiţii Apostoli Irodion, Ruf şi Flegon, Agav, Ermis şi Asincrit, cu cântări să fie fericiţi, fiind prieteni curaţi ai Mântuitorului nostru şi Înţelepţi Apostoli şi propovă­duitori dumnezeieşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născătoare de Dumnezeu Ceea ce eşti milostivă, lauda apostolilor, mărirea pătimitorilor şi întărirea credincioşilor, te rog, întăreşte-mă pe mine, care mă clatin de supărările amăgitorului şi cugetul meu, care se întunecă cu călcările poruncilor izbăveşte-l.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Cele din ce nu au fost...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-vă ochi ai Bisericii, aţi deschis ochii multora, ca aceştia să vadă frumuseţea cea neasemănată a lui Dumnezeu Cuvântul, dumnezeieştilor uce­nici.

Stih: Sfinte Apostole Ruf, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai casă Preasfintei Treimi în chip de lumină, Sfinte Apostole Ruf, pururea pomenite şi cu cuvântul harului ai surpat la pământ capiştile şi ai zidit Domnului biserici.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu dumnezeiescul tău cuvânt, Înţelepte Apostole Ruf, ogorând inimile, ai semănat dogmele cele mântui­toare şi ai secerat spic prea rodit, mântuirea celor ce s-au mântuit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce după Fiinţa Cea dumnezeiască este neapropiat, acum mi s-a făcut mie apropiat şi cu luarea Trupului cu totul mi s-a unit pentru milostivirea Sa cea desăvârşită, Preacurată Fecioară.

Irmosul

Cele din ce nu au fost, toate le-ai adus, cu cuvântul zidindu-le şi săvârşindu-le cu Duhul, Atotţiitorule Stăpâne, întru dragostea Ta mă întăreşte.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Pus-ai spre noi dragoste tare Doamne, că pe Unul-Născut Fiul Tău pentru noi la moarte L-ai dat. Pentru aceasta strigăm Ţie, mulţumind: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Prin limba voastră, aducând credincioşilor vindecare dumne­zeiască, pământul cel rău al păgânătăţii l-aţi dat surpării şi aţi zidit sufletele în credinţă. Pentru aceea sunteţi fericiţi, Înţelepţilor.

Stih: Sfinte Apostole Irodion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetatea Patra luminat s-a îmbrăcat cu putere prin tine, Fericite Apostole Irodion, că întâi tu ai împodobit scaunul ei, luminându-te cu dumnezeieşti revărsări de lumină ale Duhului Sfânt.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cetatea Patra s-a îmbogăţit cu adevărat avându-te cetăţean mare, Fericite Irodion, care ai mutat-o pe dânsa către Sionul cel de sus. Pentru aceea te cinsteşte cu cântări dumnezeieşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prin cuvânt sfinţit ai zămislit pe Cuvântul Tatălui, Care mântuieşte de toată necugetarea pe oameni, Născătoare de Dumne­zeu, Fecioară. Pentru aceasta totdeauna te mărim cu mare glas, prin cuvinte dumnezeieşti.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Cel Ce eşti nevăzut, pe pământ te-ai arătat şi cu oamenii de bunăvoie ai petrecut, Tu Cel necuprins. Pentru aceasta la Tine alergând, cântăm Ţie, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cuvântul, Cel Ce a venit pe pământ să mântuiască oaia cea rătăcită, L-aţi propovăduit dumnezeieştilor Apostoli şi aţi izbăvit pe toţi oamenii din înşelăciune.

Stih: Sfinte Apostole Agav, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu străină cuviinţă din destul ţi s-a vărsat harul proorociei de la Dumnezeu, cugetătorule de Dumnezeu, Sfinte Apostole Agav, căci ai glăsuit dinainte prea vădit arătarea celor viitoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-te-ai odinioară proro­cind Sfântului Pavel cursă, legături şi chinuri rele, Sfinte Agav, Prorocule, când ţi-ai legat mâinile tale cu brâul aceluia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Numai tu Singură pe pământ ai avut naştere străină, că ai născut pe Cel Ce Singur ne-a împăcat cu Tatăl Cel fără de început. Pentru aceea numai pe tine ca pe o Maică a lui Dumnezeu te cinstim.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Adâncul cel mai de jos...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pusu-v-a Cuvântul ca pe nişte făclii luminoase, ca să luminaţi lumea şi să risipiţi întunericul şi să arătaţi calea mântuirii, dumnezeieştilor Apostoli.

Stih: Sfinte Apostole Asincrit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduind omorârea Celui fără patimă, pe cei omorâţi i-a adus către viaţă, înţeleptul apostol Asincrit, lauda, apostolilor şi îngrădirea cea înţeleaptă a Ircaniei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aflatu-te-a, Sfinte Asincrite, Ircania râu plin de apele Duhului. Şi adăpându-se cu adăpările tale cele cinstite, a adus Stăpânului foarte frumoase odrasle.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sicriul legii te închipuia pe tine, care ai primit împlinirea Legii celei dumnezeieşti şi ai născut-o cu trup şi după naştere ai rămas pururea Fecioară, ca şi mai înainte de naştere, mireasă a lui Dumnezeu.

Irmosul

Adâncul cel mai de jos al păcatelor m-a înconjurat şi se sfârşeşte duhul meu. Ci, întinzându-ţi, Stăpâne, braţul Tău cel înalt, ca pe Apostolul Petru, Ocârmuitorule, mântuieşte-mă.

 

CONDAC

glasul al 2-lea

Podobie: Cele de sus căutând...

Arătatu-v-aţi ucenici ai lui Hristos şi apostoli preacinstiţi, Sfinţilor Irodion mărite, Agav şi Ruf, Asincrit şi Flegon, împreună cu Ermis. Rugaţi-vă pururea Domnului să ne dea iertare de greşeli nouă, celor ce vă lăudăm pe voi.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

Chipului celui de aur, cinstirii persieneşti de demult, tinerii cei trei nu s-au închinat, cântând în mijlocul cuptorului, ziceau: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Grăitorii de Dumnezeu întemeind bine plinirile neamurilor pe piatra credinţei, au luminat cu înţelepciunea pe cei ce în deşert se închinau pietrelor.

Stih: Sfinte Apostole Flegon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu focul dumnezeieştilor tale cuvinte, Sfinte Flegone, Preasfinţite, ai ars ghimpele înşelăciunii, aprinzând lumină cu fierbinţeala Duhului în inimile cele stinse de ticăloşie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Locuitorii din Maraton avându-te mare sprijinitor şi învăţător preaales, luminător şi îndreptător, neîncetat te cinstesc, Apostole Flegon, Mărite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rai Nou te-ai făcut nouă, Preacurată, având Lemnul vieţii, a Cărui mâncare a înviat din nou pe cei ce au căzut prin mâncare, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti fără prihană.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Cuptorul persienesc...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi să se fericească Sfinţii Apostoli Agav, Flegon şi Asincrit, Ruf, Ermis cel Lăudat şi Irodion, fiind dumnezeieşti apostoli ai Cuvântului, luminători ai lumii şi învăţători ai neamurilor.

Stih: Sfinte Apostole Ermis, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Ermis cel pururea pomenit s-a făcut îndreptător şi luminător la toată Dalmaţia, căci într-însa a venit ca un soare mult luminos făcând lucruri preaalese şi luminând inimile cele mai înainte întunecate.

Stih: Sfinte Apostole Ermis, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând cuvânt luminător ca un sfeşnic, Sfinte Apostole Ermis, Preastrălucite, ai luminat pe cei ce şedeau în noaptea greutăţilor şi făcând tămăduiri şi minuni mari, ai tras către credinţă plinirea celor necredincioşi.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cei ce cinstim Preasfânta Treime, să slăvim pe Tatăl, Fiului să ne închinăm cu credinţă şi Duhului Sfânt. O, Dumnezeire în Trei Feţe după fire cânt, neosebită şi neîmpărţită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine te avem ocrotire noi robii tăi, Preacurată şi mijlocitoare tare către Fiul şi Dumnezeul tău. Izbăveşte-ne de primejdii şi de încercări, ca pururea să te mărim, Cinstită Fecioară cu credinţă şi cu dragoste.

Irmosul

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul persienesc pe tineri nu i-a ars, nici Focul dumnezeirii pe Fecioara nu a stricat-o. Pentru aceasta cu tinerii, credincioşii să strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe cea mai înainte Însemnată...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu credinţă să adunăm ceată preasfântă întru unirea sufletului, cu căldură să fericim pe Sfinţii Apostoli Ermis şi pe Irodion, pe Ruf şi pe Agav, pe Asincrit cel Mare şi pe Flegon cel dumnezeiesc, ca pe cei ce au fost văzători ai Cuvântului.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte măslini tainici adevărat arătându-se grăitorii de Dumne­zeu, au veselit sufletele şi feţele noastre cu harul şi ne-au mântuit de silnicia nedumnezeirii şi de întunericul necunoştinţei. Pentru aceea după vrednicie ei sunt fericiţi.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Din multe suspinuri, din robia vrăjmaşului şi de îmbolditorul cel vechi, ne-aţi izbăvit pe noi, Înţelepţilor Apostoli ai Mântui­torului şi ne-aţi arătat cărările cele ce duc prin nădejde dumne­zeiască spre Împărăţia Cerurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făclia cea cu şase lumini a sfinţilor ucenici, roagă neîncetat pe Lumina Cea în Trei Sori, ca să lumineze sufletele noastre, celor ce săvârşim prealuminată pome­nirea voastră şi să ne izbăvească de întunericul şi de osânda cea veşnică.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca linguriţa cea purtătoare de văpaie, ai primit în pântece Jăratecul Cel Înţelegător, Care arde patimile noastre, ne luminează sufletele şi risipeşte întunericul nebuniei idoleşti, Preacurată Fecioară, mult Lăudată.

Irmosul

Pe cea mai înainte însemnată în rug şi în foc în Sinai lui Moise dătătorul de Lege şi care a zămislit în pântece dumnezeiescul Foc Cel fără de ardere, făclia cea cu totul luminată şi nestinsă, pe cea singură Născătoare de Dumne­zeu, cu cântări cinstind-o, o mărim.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Făcându-vă raze ale Soarelui celui înţelegător, luminaţi pământul cu razele cuvintelor şi prin har goniţi întunericul necunoştinţei. Pentru aceasta luminându-ne astăzi întru luminată pomenirea voastră, luminaţilor grăitori de Dumnezeu, vă fericim pe voi.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Judecătorul se apropie, sfârşitul este lângă uşi priveghează suflete şi suspinând din adâncul inimii, strigă către Maica Dumnezeului nostru: Izbăveşte-mă de chinurile cele groaznice şi la locul odihnei mă pune pe mine, Preacurată Stăpână.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Când Mieluşeaua Te-a văzut pe Tine Mieluşelule Hristoase pe Cruce, în mijlocul făcătorilor de rele, striga lăcrimând şi cu amar văitându-se zicea: Fiule Prea­iubit, ce lucru străin este acesta, care se vede? Iar Tu ai răspuns către dânsa: Maica fără de bărbat! Aceasta va fi cunoscută ca Viaţă pentru toată lumea.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
26 Mai

glas 3, voscr. 5