Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul

Troparul Sfântului Cuvios Alipie Stâlpnicul, glasul 1:

Al răbdării stâlp ai fost, râvnind părinţilor celor mai dinainte, cuvioase, Sfântului Iov întru patimi, Sfântului Iosif întru ispite şi vieţii celor fără de trup, fiind în trup, Sfinte Alipie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 5-lea.

Irmosul:

Calul şi pe călăreţul în Marea Roşie, Cel Ce a sfărâmat războaiele cu braţ înalt, Hristos i-a scuturat şi pe Israel l-a mântuit, pe cel ce cântă cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind plin de har, umple sufletul meu de bucurie, ca să laud viaţa ta şi petrecerea ta, Sfinte Alipie, prin care ai veselit pe toţi, deopotrivă cu îngerii nevoindu-te.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe alt Samuel te-a sfinţit Dumnezeu din pântecele maicii tale, Sfinte Alipie, Fericite şi te-a făcut a vedea cele ce au să fie, ca pe un prooroc Dumnezeiesc, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să arate Dumnezeu strălucirea ta pe care ai avut-o, pe urmă bine nevoindu-te, cândImage removed. te-ai născut, cuvioase, a umplut locaşul de Lumină Dumnezeiască, mai presus de gând.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Graiul cinstitului prooroc a luat sfârşit, că iată, Fecioara a născut pe Dumnezeu cu Trup, Care a ridicat pe oamenii cei ce erau mai înainte zdrobiţi de păcatele greşelilor.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Cel Ce ai înfipt pe nimic pământul cu porunca Ta şi ai ridicat pe cel îngreunat, pe piatra cea neclintită a poruncilor Tale, Hristoase, întăreşte Biserica Ta, Unule, Bunule şi Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un luminător pus pe sfeşnicul faptei celei mai bune, cu virtuţile cele luminoase, Preacuvioase Părinte Alipie, tot sufletul care cu credinţă s-a apropiat de tine, l-ai luminat cu cugete de dreaptă credinţă, izbăvindu-l de întunericul păcatului.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-ţi mişcările sfinţitului tău gând către paza Dumnezeieştilor Legi ale Duhului, te-ai arătat înger pe pământ, luând vieţuirea îngerilor, fiind cu trup, părinte purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Alipie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mintea te-ai arătat înstrăinat de cele supărătoare ale vieţii, pururea pomenite şi cu osârdie ai mers către greutăţile petrecerii sihăstriei, arătându-ţi inima ta a fi locaş Duhului, cuvioase.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, Palat Curat al Cuvântului, arată sufletul meu casă a Duhului. Şi mă adapă cu apa Izvorului Celui începător de viaţă pe mine, care mă aprind de arsura păcatului. Ca după datorie să te măresc pe tine.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Dumnezeiască pogorârea Ta cunoscând-o Ava cum cu mai înainte vederea, Hristoase, cu frică a strigat către Tine: spre mântuirea poporului Tău ai venit, ca să mântuieşti pe unşii Tăi.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dragoste adevărată, milostivire şi credinţă, nădejde întărită şi vieţuire neînşelată luând asupra ta, părinte, te-ai făcut slujitor lui Hristos.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând în stâlp, neclintit de pornirile cele potrivnice, ai biruit tabăra demonilor şi celor ce se clătinau te-ai făcut întărire nemişcată, preafericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai plin de ape Dumnezeieşti şi ai răcorit sufletele cele topite de arsura cumplitului păcat, gânditorule de Dumnezeu, întru tot Fericite Alipie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai demonilor cu adevărat, cu totul înfricoşător şi neapropiat, chinuindu-i cu biciul sfinţitelor tale rugăciuni şi departe alungându-i, Sfinte Alipie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vindecă patimile sufletului meu şi-mi luminează gândul şi inima mea, Stăpână, Ceea ce ai născut pe Hristos, Dătătorul de lumină, pe Domnul cel Preabun.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, la Tine mânec şi către Tine strig: luminează sufletul meu cel întunecat, Hristoase, ca un Milostiv.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind dat cu totul la Atotţiitorul, părinte, ai suferit cu osârdie stare îndelungată fără de acoperământ, pătimind tare de ploi şi de zăduf.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând totdeauna, cuvioase, în laude şi în rugăciuni, ai luat harul Strălucirii Celei în Trei Lumini prin curăţia minţii şi ai strălucit lumină de vindecări.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îngrădindu-ţi trupul tău în stâlp, nu te-ai oprit să alergi cu gândul către Cel Dorit al tău, plin fiind de lumină.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născut-ai Sfânt, pe Dumnezeu, Sfântă Fecioară, Care S-a făcut Om pentru milostivire şi sfinţeşte pe cei ce-L sfinţesc pe Dânsul, cu credinţă şi cu frică.

 

Image removed.Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Marea patimilor cea sălbăticită, cu viforul cel stricător de suflet, potoleşte-o, Stăpâne Hristoase şi din stricăciune mă scoate ca un Milostiv.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Duhurile răutăţii de faţă împroşcând cu pietre, nicidecum nu te-au clătinat pe tine stând în stâlp şi pe piatra cea întărită.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mult ai răbdat, cuvioase, dându-ţi ţie Domnul răbdarea cea adevărată şi de toate nevoile te-a izbăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În chip uimitor lumină se vedea deasupra stâlpului tău, cuvioase, în toate zilele, luminându-ţi simţirile sufletului, făcătorule de minuni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tare Mângâiere în necazuri, Scăpare şi Ocrotitoare Ştiută, toţi te avem pe tine; miluieşte de primejdii pe robii tăi.

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Ca o pârgă a firii...

Ca un temei al faptelor bune şi împodobire a sihaştrilor, Biserica te măreşte pe tine astăzi şi te laudă, Sfinte Alipie. Cu rugăciunile tale, dă celor ce cinstesc din dragoste vitejiile şi luptele tale, scăpare din cumplite greşeli, ca cel ce eşti cu numele neîntristării numit.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Domnul părinţilor cel Preaînălţat văpaia a stins-o, pe tineri i-a rourat, pe cei ce cântau cu un glas: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prearăbdătorul şi Tarele Alipie, întru mulţi ani îngreunându-se de îngheţuri, se încălzea cu Căldura Duhului Preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având vieţuire către Cereasca Înălţime, n-ai băgat în seamă trupul, ca pe cel ce era să se strice şi când acest trup putrezea, n-ai băgat în seamă durerile.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu te-ai îngrijit de osteneli, de toată patima dulce te-ai lepădat, părinte şi luptându-te cu frigul şi cu zăduful, te-ai nevoit în văzduh, cântând: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Necuprins a luat Trup cu minte şi cu suflet din tine, pururea Fecioară, ca să mântuiască pe cei ce strigă: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Ţie, Făcătorule a toate, tinerii în cuptor dans a toată lumea împreună cântau: toate lucrurile pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nou Samuel te-ai arătat, Sfinte Alipie, văzând mai înainte cu curăţia minţii ceea ce va să fie şi spunând tuturor mai înainte, ca un Prooroc Dumnezeiesc, cele ce ţi s-au arătat ţie de la Domnul, părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stâlpul Bisericii cel cu chip de lumină, turnul cel neclintit, zidul cel nemişcat al tuturor oamenilor care cred în Dumnezeu, sluga lui Hristos, Sfântul Alipie să se cinstească.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bine ai adormit părinte cu somnul, care este rânduit tuturor drepţilor, adormind mai înainte multe feluri de patimi, cu rugăciunile şi cu privegherea. Pentru aceasta, avându-te acum pe tine ocrotitor neadormit ne-am îmbogăţit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Naşterea ta a făcut pierdut acum rodul păcatului, care s-a născut prin înşelăciunea şarpelui, Fecioară, Ceea ce Singură eşti Pierderea blestemului. Pentru aceasta te cinstim întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Isaia dănţuieşte, Fecioara a avut în pântece şi a născut Fiu pe Emmanuel, pe Dumnezeu şi Omul. Răsăritul este numele Lui, pe Care mărindu-L, pe Fecioara o fericim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ta cea sfinţită, din scutece s-a arătat lui Dumnezeu, strălucind cu lumina virtuţilor, fericite. Iar moartea ta s-a făcut scumpă înaintea lui Hristos, Părinte Alipie, vârful sihaştrilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un luminător prealuminat luminezi tot pământul, alungând înşelăciunea patimilor şiImage removed.Image removed. risipind întunericul păcatului; şi cu Dumnezeieştile Străluciri de tămăduiri, luminezi pe cei ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Şedere pe stâlp ai făcut, înţelepte, în cincizeci şi trei de ani nevoindu-te cu osârdie ca un pătimitor, cu căldura şi cu iarna necontenit fiind îngreunat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Alipie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântă pomenirea ta ne sfinţeşte pe noi, înţelepte, cu Sfântul Duh, săvârşind-o pe ea sfinţit şi pe tine lăudându-te, părinte, cu credinţă întru dânsa, ca pe un sprijinitor şi ocrotitor al sufletelor noastre.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dăruieşte-mi mie lumină, ticălosului şi păcătosului şi celui ce sunt în întunericul patimilor şi mă izbăveşte pe mine de lucruri rele şi de văpaia care mă aşteaptă pe mine, Stăpână Preacurată, Ocrotitoarea celor ce te laudă.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Alt Sfânt Simeon te-ai arătat nouă, înţelepte, că înălţându-ţi trupul de la pământ pe stâlp, Părinte Alipie, ai biruit cetele demonilor, cugetătorule de Dumnezeu, tânguindu-se amar şi i-ai alungat pe ei în locuri neumblate. Pentru aceea te-ai arătat podoabă Dumnezeiască, laudă părinţilor, întărire sihaştrilor. Pentru aceasta, strigăm ţie cu credinţă: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Ocârmuieşte, Curată, ticălosul meu suflet şi te milostiveşte spre ei, cel ce alunecă de mulţimea greşelilor în adâncul pierzării, Ceea ce eşti cu totul fără prihană şi în ceasul înfricoşătoarei morţi, tu pe mine mă răpeşte de la demonii cei ce mă clevetesc şi de hotărârea cea înfricoşătoare.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

O, Minune înfricoşătoare! O, Taină nouă! Striga Curata şi cea fără prihană Fecioară, când a văzut pe Domnul întins pe lemn. Cel Ce poartă toate în palmă, ca un osândit Se osândeşte pe Cruce de judecătorii cei fărădelege.

Canoanele lunii Iunie

Rugăciuni zilnice

Calendar ortodox
24 Iunie

(Începutul Postul Sfinților Apostoli)

Rugăciuni către sfinții zilei