Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Lampadie

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Lampadie

Troparul Sfântului Cuvios Lampadie, glasul al 8-lea

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Lampadie, duhul tău.

 

Cântarea 1

Glasul al 2-lea

Irmos: Veniţi, popoare, să cântăm...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lampadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adaosurile cele adăpătoare ale rugăciunilor tale, părinte, adapă candela mea cea sufletească, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Lampadie şi suflă întru mine cuvânt, ca să te pot lăuda, cuvioase.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lampadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părinte, ridicând crucea pe umerii tăi, ai urmat Celui Ce a răbdat pentru tine Răstignirea cea de bunăvoie, omorându-ţi trupul, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luptându-te sihăstreşte cu vrăjmaşul şi chemând puterea cea din înălţime, l-ai smerit pe el, părinte şi ţi-ai împletit ţie diademă de biruinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cine va putea să spună precum se cuvine zămislirea ta cea mai presus de cuvânt, că ne-ai născut nouă pe Dumnezeu Întrupat, Care S-a arătat Mântuitorul nostru al tuturor, Preasfântă Fecioară.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Tu, Doamne, cu cuvântul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lampadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Odihnindu-te în munţi şi în peşteri ascunzându-te, ai luat har dumnezeiesc, cugetătorule de Dumnezeu, fericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lampadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţându-te cu smerirea şi cu dragostea întrarmându-te, te-ai mutat către odihna cea înţelegătoare, părintele nostru.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vieţuit-ai cu postire, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru. Pentru aceea, te-ai ferit de răutatea vrăjmaşului, cugetătorule de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe cei ce scapă la tine, izbăveşte-i de toată îngrozirea, ne rugăm ţie, Ceea ce ai născut pe Hristos Dumnezeul nostru.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Auzit-am, Doamne, glasul Tău...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lampadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te bună mireasmă întru Hristos, cu dumnezeieştile tale virtuţi, izvorăşti miruri de tămăduiri, de Dumnezeu insuflate.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lampadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind ascuns mulţi ani, ai fost descoperit de Dumnezeu, spre slava Lui, preafericite părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având noi acum sicriul moaştelor tale, scoatem din el sănătate, lăudându-te, pe tine, Sfinte Lampadie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rugămu-ne, ţie, Preacurată, Ceea ce mai presus de fire ai zămislit pe Dumnezeu, roagă-te pururea pentru robii tăi.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Dătătorule de lumină...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lampadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu strălucirile cele dumnezeieşti, pururea ai strălucit luminoase raze de tămăduiri, luminând pe cei ce cu credinţă cinstesc această pomenire a ta, cuvioase.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lampadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătând faptă asemenea cu numirea ta, te-ai făcut făclie aprinsă de dumnezeiescul foc al Duhului şi arzătoare a materiei păcatului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izvorăşti izvor de mir cu dulce mireasmă din dumnezeieştile vistierii, cele pururea curgătoare spre slava Dumnezeului nostru, izgonind toată suferinţa patimilor, cuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ţie, Celei ce ai născut pe Hristos Ziditorul tuturor, grăim: Bucură-te, Curată; Bucură-te, Ceea ce ne-ai răsărit nouă Lumina; Bucură-te, Ceea ce ai încăput pe Dumnezeu Cel Neîncăput.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: Din adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lampadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind ocârmuit de vânturile Dumnezeiescului Duh, trecând viforul vieţii, ai ajuns către limanurile odihnei celei de acolo, cuvioase.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lampadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Liniştindu-te în pustie şi uscând patimile trupului, ai închipuit de nou pustiul lui Ilie, cuvioase, făcându-te pildă pustnicilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Adâncul lacrimilor tale, fericite, s-a făcut pierzare tuturor demonilor şi lumină turmei tale, care pururea te cinsteşte pe tine, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Învredniceşte-mă de milostivirea ta, Ceea ce ai născut pe Cuvântul Cel Preamilostiv, Care cu sângele Său a mântuit pe oameni din stricăciune.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Cel Ce a stins cuptorul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lampadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu roua înfrânării stingând cuptoarele cele fierbinţi ale patimilor, fericite, cântai: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lampadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu făcliile darurilor tale, cele dătătoare de lumină, luminezi inimile celor ce cu credinţă cântă: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Smerit la inimă, înalt în vieţuire şi în minuni te-ai arătat, părinte, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce Te-ai sălăşluit în pântece şi Te-ai născut din Fecioară; Cel Ce ai prădat iadul şi ai luminat neamurile, binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lampadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu descoperiri înfricoşătoare şi cu semne îngrozitoare te-ai făcut cunoscut celor ce nu ştiau, de Dumnezeu cugetătorule şi fiind ascuns mulţi ani, te-ai arătat izvorând nouă mir de tămăduiri, Preafericite Părinte Lampadie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lampadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adăpându-te, fericite, din izvoarele Mântuitorului, ne izvorăşti nouă dar pururea curgător şi ne mântuieşti de primejdii, de patimi şi de nevoi, pe noi cei ce săvârşim sfântă pomenirea ta.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Îngereşte ai vieţuit pe pământ cu cuget curat; şi dezlegându-te de trup, te-ai unit cu îngerii, cântând: Lăudaţi pe Iubitorul de oameni şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel Unul-Născut, Care dumnezeieşte era născut Neîntrupat mai înainte de veci, dar în vremurile de pe urmă S-a născut din Fecioara cu trup, lăudaţi-L lucrurile ca pe un Domn şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Irmosul

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreieşti şi văpaia în răcoreală a prefăcut-o, ca pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmosul

Pe Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care, cu negrăită înţelepciune, a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune din Sfânta Fecioară, în chip de negrăit, întrupându-Se pentru noi, credincioşii, cu un gând întru laude Îl slăvim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lampadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce pentru noi S-a născut în peşteră din Fecioară, Acela a descoperit credincioşilor lumina Duhului cea ascunsă în peşteră cu sfinţenie, sicriul cel cinstit al moaştelor tale, care izvorăşte tămăduiri, Sfinte Lampadie, de Dumnezeu purtătorule.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nevoitu-te-ai sihăstreşte, săvârşind nevoinţa ta şi călcând toate cursele vrăjmaşului, ai mântuit din stricăciune pe cei ce cu dragoste te cinstesc, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Lampadie. Povăţuieşte-ne pe noi, părinte, către calea cea cerească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iartă-mi mie, Doamne, iartă-mi când vei vrea să mă judeci. Şi să nu mă osândeşti pe mine la foc, nici cu mânia Ta să nu mă înfrunţi, se roagă Ţie Fecioara, care Te-a purtat pe Tine în pântece şi mulţimea îngerilor şi cetele cuvioşilor.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
13 Iulie