Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Sava de la Buzău

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Sava de la Buzău

Troparul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, glasul al 4-lea

Astăzi, duhovniceşte prăznuieşte Biserica dreptcredincioşilor români şi cu bucurie strigă: Veniţi, iubitorilor de mucenici, să serbăm pomenirea cea de peste an a luptelor Mucenicului Sava! Că acesta dintre noi cu voia lui Dumnezeu răsărind, a înflorit minunat, aducând Stăpânului rod bogat şi bineprimit, prin muce­nicie. Iar acum se roagă neîncetat în ceruri, să se mântuiască sufletele noastre.

 

Troparul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, glasul al 3-lea

Purtătorule de chinuri Sfinte Mucenice Sava, cel ce în apă ai fost omorât de către goţii păgâni, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

 

Cântarea 1

Irmos: Veniţi popoare să cântăm...

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rugăciunile tale cele bineprimite nu înceta a le înălţa către Dumnezeu, mijlocind pentru noi, cei ce suntem în necazuri şi în primejdii, întru tot lăudate mucenice.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Oştile demonilor ce vin asupra noastră, degrab le sfărâmă cu puterea şi darul ce le-ai dobândit de la Dumnezeu, Sfinte Mucenice Sava, mult pătimitorule şi bunule iubitor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Acum împresuraţi fiind de năvălirile înţelegătorului Amalec, la tine alergăm, mijlocitorul nostru, ca să le izgoneşti degrab cu solirea ta cea binefăcătoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Gândurile cele rele ale inimii mele, Fecioară, degrab le preschimbă în gânduri şi cugete dreptslăvitoare de Dumnezeu, ca să te laud pe tine, Preabună.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Întăreşte-ne pe noi...

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Altar de jertfă ţi s-a făcut pământul românesc, pe care ocroteşte-l de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi şi de toată răutatea.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Temelie a creştinătăţii ţării noastre eşti, Sfinte Sava; păzeşte prin mijlocirile tale Biserica noastră nevătămată de lupii ce caută să o dezbine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Episcopia dreptmăritorilor creştini în pace şi bunăstare o întăreşte, Fericite Mucenice Sava, mărturisitorule al lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lumina născând, Maică Preacurată, sufletele noastre cele afundate în noaptea păcatelor luminează-le cu harul Celui născut din tine.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Am auzit, Doamne, glasul...

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Unule grabnic spre ajutor, nu înceta rugându-te lui Hristos să ne izbăvească de bântuielile vrăjmaşului.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mâncarea cea jertfită demonilor ai oprit a se lua de creştini şi i-ai întărit pe ei în credinţă; tot astfel întăreşte-ne şi pe noi să surpăm meşteşugirile lui Veliar.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Neamul creştinesc te-a câştigat cu adevărat izvor de bunătăţi şi caldă folosire; grăbeşte, deci şi mijloceşte pentru sufletele noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Eliberează, Curată, mintea mea, de nălucirile celui viclean, sădind într-însa la timp potrivit gândul cel bun.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Dătătorule de lumină...

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Zilele vieţii noastre în desfătări cheltuindu-le, ne înfricoşăm de Judecătorul Cel Nemitamic; ci soleşte pentru iertarea sufletelor noastre, Preafericite Mucenice.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Evangheliei împlinitor ai fost, că, în sărăcie petrecând, iar pe tirani înfricoşându-i, ai câştigat îndrăznire şi dragoste către Dumnezeu, Căruia roagă-te pentru noi toţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Unde vom fugi de viermele nemilos al conştiinţei? Căci cunoscându-ne povara păcatelor noastre prin care am mâniat pe Dumnezeu şi pe aproapele, nădăjduim în rugăciunile tale spre iertarea noastră.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preasfântă Fecioară, care ai născut pe Cuvântul, Cel cu totul Sfânt, izgoneşte toată mâhnirea şi întristarea din sufletele noastre şi îndeamnă gândul nostru să lucreze cele bine plăcute lui Dumnezeu, ca să te slăvim cu dragoste.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: De adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Evlavia urmând, înţelepciune ai dobândit, pe Înţelepciunea Cea Ipostatică iubind-o mai mult decât tinereţea şi viaţa, după cuvântul Scripturii.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neprețuind noi timpul dat spre mântuire şi în plăcerile veacului acestuia trăind, nu ne lăsa, Mucenice, ci roagă pe Hristos Domnul să ne scoată din noroiul desfătărilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Trupeasca desfătare o ai lepădat şi în sărăcie viaţa ta ai petrecut; ci roagă-te pentru noi, cei cuprinşi de lenevie, ca să ne umplem de râvnă şi dragoste pentru Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rai de Taină eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, întru care pom al vieţii a fost Dătătorul de viaţă; pe Acela roagă-L, Maică Preacurată, să ne învieze pe noi, cei omorâţi de păcate.

 

CONDAC

glasul al 3-lea

Podobie: Fecioara astăzi...

Urcând astăzi de pe pământ la cele cereşti, sfinţite nevoitorule, de la Hristos te-ai încununat şi îngerii cu bucurie te-au primit, iar noi, acum, cu laude te cinstim că mijloceşti de-a pururea, Sfinte Mucenice Sava, pentru ţara şi poporul tău.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Cei trei tineri au călcat...

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O cetate clădită pe munte nu se ascunde, după cuvântul Domnului, deci, nici tu, cel clădit d uhovniceşte pe munţii dumneze­ieştilor fapte, n-ai fost ascuns, ci, în toată Biserica dreptmăritorilor creştini s-a vestit pomenirea ta.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iubitorul de oameni Iisus te-a arătat împărţitor de binefaceri duhovniceşti şi tămăduiri tru­peşti; pentru aceasta, nu pregeta a ni le dărui nouă, după credinţa şi trebuinţa fiecăruia.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sărăcia şi nevoinţele ţi-au fost porfiră, cântarea cinste şi mucenicia cunună, cel ce eşti împărat peste patimi, Sfinte Sava; pentru aceasta, roagă pe Hristos pentru cei săraci şi neputincioşi cu trupul şi pentru cei lipsiţi de ajutorul harului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fericiţi suntem, Curată, căci nădejdea noastră o punem întru tine şi în felurite nevoi şi necazuri la tine alergând, nu vom fi ruşinaţi, că tu, Stăpână, toate le poţi, câte le voieşti.

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Dumnezeu, Cel Ce S-a pogorât...

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În chipul focului, cu ochii cei sufleteşti vedem strălucind slava ta cea cu bună cuviinţă; cu lumina ei luminează, Mucenice, negura neştiinţei de la cei ce te laudă.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Noianul de ispite împresurându-ne, alergăm cu nădejde la a ta folosinţă, Sfinte Mucenice Sava, ca cel ce ocroteşti ţara şi poporul tău.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Temelie creştinismului românesc te-a arătat Dumnezeu şi S-a milostivit a te ridica din neamul nostru mijlocitor către Dânsul, Sfinte Preacinstite Mucenice Sava; pentru aceasta, acum suntem îndreptăţiţi a-I cânta: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Episcopiei cetăţii mucenicului eşti ocrotitoare, Născătoare de Dumnezeu; apără pe cei ce te cinstesc pe tine de toată nevoia, rugându-te împreună cu Muce­nicul Sava pentru pacea şi bunăstarea poporului românesc.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul...

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Slăvitul Mucenic Sava, lauda Buzăului.

Sfinţitul nostru părinte, Prealăudatul Vasile, pildă ne-a dăruit să te cinstim, Sfinte şi Slăvite Mare Mucenic, căci prin tine Îl cinstim şi-L preamărim pe Cel Ce este Singur Sfânt şi dătător sfinţeniei.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe apărătorul credinţei cel preastrălucit.

Această sfântă serbare a Mucenicului Sava pe toţi ne îndeamnă a-i striga: Nu înceta a te ruga pentru noi, cei ce suntem în necazuri şi-n primejdii, în scârbe şi-n nevoi, cerând nouă iertare şi dezlegare de greşeli.

Stih: Măreşte suflete al meu, pe Slăvitul Mucenic Sava, lauda Buzăului.

Viaţa ta, Preamărite, ca o făclie în sfeşnic tuturor minunat a strălucit, izgonind tot întunericul păgân, căci, prin credinţă şi fapte, lumină te-ai făcut şi acum vezi în ceruri lumina Cea Ipostatică.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Stăpâna, Născătoarea de Dumnezeu.

Aleasă Doamnă Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, prin Cruce Fiul tău moartea călcând, tuturor viaţă a dăruit; deci şi pe tine, Curată, ca pe o Maică a Vieţii te cinstim, credincioşii prin tine mulţimi de daruri dobândind.

Irmos: Fiul Părintelui Celui...

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe apărătorul credinţei cel preastrălucit.

Pe bunul biruitor şi mucenicul lui Hristos, pe sfinţitul şi bunul mijlocitor, pe apărătorul celor ce îl cinstesc, pe sprijinitorul şi slava Bisericii, în cântări cinstindu-l îl mărim.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Slăvitul Mucenic Sava, lauda Buzăului.

Pe robul cel înţelept al Împă­ratului Hristos, pe acela ce nădejdea sa toată în cer a pus, pe cel ce comoară a dobândit, veniţi, credincioşii, cu laude să-l slăvim, cinstind sfântă prăznuirea sa.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Stăpâna, Născătoarea de Dumnezeu.

Pe Maica lui Dumnezeu şi stăpâna tuturor, pe curata Fecioară toţi o cinstim acum şi cu Arhanghelul Gavriil neîncetat să o lăudăm: Bucură-te Sfântă, cea plină de dar, care pe Cel Sfânt L-ai născut cu trup.

 

SEDELNA, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul...

Unde vom afla altă scăpare mai bună decât la tine, cel grabnic ajutător întru nevoi, Mucenice Sava, Preacinstite; iată acum ne-am adunat cu evlavie, cinstind sfântă pomenirea ta, ca să luăm prin rugăciunile tale dezlegare din robia păcatelor.

 

SEDELNA, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul...

Idoleasca cinstire stingând prin pătimiri şi pe Hristos, prin răbdare, neîndoit predicând, ca un soare al Duhului ai strălucit, tot întunericul gonind, semănând cuvântul Domnului în pământul nostru; şi acum, pe El rugându-L, cere nouă mântuire.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul...

De nevoi, de scârbe şi de primejdii scăpând prin tine, Stăpână, cu mulţumire cântăm: Mijloceşte pentru noi la Fiul tău, Hristos, Cel Ce dăruieşte mila Sa tuturor celor ce o cer de la tine, Preasfântă Maică; şi acum, pe El rugându-L, cere nouă mântuire.

Canoanele lunii Mai

Calendar ortodox
26 Mai

glas 3, voscr. 5