Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei, glasul al 4-lea

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1

glasul al 8-lea

Irmosul

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând israeliteanul, striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din pruncie fiind luminat cu lumina Preasfintei Treimi, cugetătorule de Dumnezeu ierarhe, te-ai hrănit cu laptele cel de viaţă al cre­dinţei, strălucind prin virtuţi.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelegerea şi cu harul fiind împodobit, prin postiri şi osteneli ai înfrânat poftele trupului, cugetătorule de Dum­nezeu preafericite şi ţi-ai îm­podobit sufletul cu virtuţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un soare strălucind, cu viaţa ta cea luminată, ai lumi­nat toată Biserica lui Hristos, părinte, cu razele minunilor tale, ierarhe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iată, proorociile proorocilor au luat, cu adevărat, sfârşit în­tru tine. Că, zămislind fără de sămânţă pe Cuvântul, L-ai năs­cut Născătoare de Dumnezeu, Preacurată.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti luminarea celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adăpându-te din Scrip­turi, te-ai făcut lemn al vieţii, preaînţelepte, la roadele căruia nu aleargă vrăjmaşul Evei.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu rugăciunile tale cele de Dumnezeu înduplecătoare, oprind cântările cele nelegiuite, ai îngrădit gurile, precum zice Proorocul.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe femeile cele neruşinate le-ai zdrobit înţelepţeşte, îm­preună cu izvorul, aducând în chip minunat înţelepţire celor nerecunoscători.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Casă a Sfântului Duh şi chip al rugăciunii te-ai făcut, lauda ierarhilor şi slava mucenicilor, Sfinte Ipatie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neslujind legilor firii de Maică, ai născut pe Mântui­torul. Căci legile firii se înno­iesc întru tine.

Irmosul

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti luminarea celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a

Irmosul

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucirea Duhului sălăşluindu-se din belşug întru tine, părinte, te-a arătat stâlp purtă­tor de lumină, luminând lumea cu învăţături dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu liniştea cuvintelor tale, ai potolit iarna cea idolească şi cu biruinţele smereniei ai veştejit semeţia păgânătăţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-te-ai, Sfinte Părinte Ipatie, oglindă neîntinată a Preasfintei Treimi, căci ai iubit a vedea, în chip curat, cunoştinţa Dumnezeului nostru.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cât de uimitoare şi de preaslăvită este Taina naşterii tale! Căci ai născut mai presus de fire pe Ziditorul, Preacurată.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul

Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel Ce eşti Lumină neapusă şi m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine ticălosul? Ci, mă întoarce, Te rog şi la Lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având dorirea spre apa dum­nezeieştii suiri, părinte şi pof­tind după frumuseţea cea nematerialnică a raiului, te odih­neai în locuri pline de flori, care mărturiseau prin închi­puire locaşurile cele de acolo.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nevoindu-te cu privirile cele nematerialnice şi cu faptele, tu ai părăsit grijile cele materialnice ale sufletului ca pe o povară şi dănţuind în pustiuri ca şi într-o grădină, ai dobândit din destul harul Duhului Sfânt.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sporindu-ţi turma, părinte, cu verdeaţa dumnezeieştilor tale învăţături, ai întemeiat Bi­serici cinstite întocmai ca nişte staule, întru care, aducând oile cele cuvântătoare, preafericite, le-ai izbăvit de fiarele lui Arie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Singură ai născut, Fecioară şi singură te-ai arătat fără is­pită bărbătească, Preacurată. Căci, primind în pântecele tău pe Cuvântul Cel fără început al Tatălui, L-ai hrănit cu lapte, Fecioară, minune înfricoşă­toare! Că ai rămas Fecioară şi ai înnoit hotarele firii.

 

Cântarea a 6-a

Irmosul

Curăţeşte-mă, Mântuito­rule, că multe sunt fărăde­legile mele şi Te rog ridică-mă dintru adâncul răutăţilor. Căci către Tine am strigat, auzi-mă, Dumnezeul mântuirii mele.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râul aprinzând pâraie în­flăcărate de lumină, Sfin­ţite Mucenice Ipatie, îţi arătau ţie, celui ce treceai în noapte, calea, închipuind tuturor stră­lucirea sufletului tău.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dătătorul de viaţă, Hristos Dumnezeu, lucrând minuni prin tine, a arătat apa comoară de vindecări, făcând prin rugăciu­nile tale, Sfinte Ipatie, amărăciunea ei dulceaţă de minuni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lucrător de minuni mai pre­sus de fire te-ai arătat, Sfinte Ipatie; căci, primind de la Dumnezeu harul vindecărilor, ai fost ca un izvor dăruind tuturor din destul ape dumnezeieşti de mântuire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prin rugăciunile tale, Curată, smulge-mă pe mine din primej­dii şi din nevoi şi te rog miluieşte-mă. Că tu eşti zid ne­sfărâmat, liman, acoperământ şi întărire nerobită.

Irmosul

Curăţeşte-mă, Mântuito­rule, că multe sunt fărăde­legile mele şi Te rog ridică-mă dintru adâncul răutăţilor. Căci către Tine am strigat, auzi-mă, Dumnezeul mântuirii mele.

 

CONDAC

glasul 1

Cu curăţirea cea sufletească dumnezeieşte întrărmându-te şi rugăciunea cea neîncetată având-o ca pe o suliţă în mâini, cu tărie ai biruit cetele demo­nilor, Sfinte Sfinţite Părinte Ipatie; roagă neîncetat pe Hristos Dumnezeu, pentru sufletele noastre.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul

Tinerii cei ce merseseră din Iudeea în Babilon, oarecând, cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o în picioare, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Însuţi lucrător de negrăite minuni făcându-te de către Hristos, lumea ai luminat cu fapta şi cu cuvântul, ierarhe şi ai învăţat-o a striga cu evlavie: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel înecat întru adâncul ne­credinţei, punând lanţuri de deznădăjduire celor căzuţi în pati­mile necinstei, a stins pocăinţa; pe care tu ierarhe, strălucind-o credincioşilor, ai ars pe Novat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Maica Cuvântului, pe Cu­rata Născătoare de Dumnezeu şi ocrotitoarea noastră, prin care călcăm în picioare supărările vrăjmaşilor, o lăudăm şi grăim: Binecuvântată eşti, ceea ce ai născut pe Dumnezeu în Trup.

 

Cântarea a 8-a

Irmos

Pe Împăratul Cerurilor, pe Care Îl laudă oştile îngerilor, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfele cele fără de sânge, cu curăţie le-ai adus Preasfintei Trei­mi, preafericite şi te-ai făcut junghiere Domnului, prin mu­cenicie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcămintea ta cea sfin­ţită înroşind-o în propriul tău sânge, cu râvnă, ai primit în­doită cunună, de Dumnezeu purtătorule sfinţite mucenice.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca un mucenic al lui Hristos, asemănându-te milostivirii Lui, murind, te rugai pentru ucigaşii tăi, ca ei să dobândească mân­tuire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Zămislit-ai mai presus de cu­vânt pe Cuvântul în pântece şi născându-L, iarăşi eşti Fecioară. Căci toate ale tale sunt mai pre­sus de fire, Născătoare de Dum­nezeu.

Irmosul

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Împăratul Cerurilor, pe Care Îl laudă oştile îngerilor, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

 

Cântarea a 9-a

Irmosul

Spăimântatu-s-au de aceas­ta cerurile şi marginile pământului s-au minunat; că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceasta, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îÎngereşti şi omeneşti te mărim.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin virtuţile tale închipu­ind pe Moise, l-ai întrecut pe el cu minunea, lovind cu în­drăzneală pe balaur cu toiagul tău, l-ai tras ca într-o undiţă din cămările cele împărăteşti, mistuindu-l cu foc ca pe un organ al răutăţii, întărindu-te cu dreap­ta credinţă, Părinte Ipatie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru Hristos fiind acoperit cu pietre de ticăloşii ucigaşi, Sfinte Sfinţite Mucenice Ipatie, ai înecat în râurile sân­gelui tău învăţăturile cele potrivnice lui Dumnezeu ale pă­gânului Novat, propovăduind celor greşiţi că vor dobândi iertarea datoriilor prin pocăinţă, părinte înţelepte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stând înaintea Făcătorului şi Stăpânului tuturor, Sfinte Sfinţite Ierarhe şi Mucenice Ipatie, nu înceta a te ruga pentru noi, ca să ne izbă­vească din ispite şi din neca­zuri, pe cei ce cu dragoste cu­rată săvârşim sfântă pomenirea ta şi cu cântări dumnezeieşti te lău­dăm pe tine, prealăudate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înfumurarea şi îndrăzneala celor potrivnici şi sfaturile celor rău credincioşi, Ziditorule, nimiceşte-le, Cel Ce Te-ai născut din Fecioara. Iar adunarea credin­cioşilor o întăreşte neclintită, ca un Dumnezeu, înălţându-i frun­tea şi cu credinţa întărind-o, ca toţi să Te slăvim pe Tine.

Irmosul

Spăimântatu-s-au de aceas­ta cerurile şi marginile pământului s-au minunat; că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceasta, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Dogmele credinţei întărindu-le, Cuvioase, ai propovăduit pe Cuvântul de o Fiinţă şi împreună Veşnic cu Tatăl. Pentru aceasta şi turma ta păstorind-o cu dreapta credinţă, ai ruşinat gândul cel cu judecată rea al lui Arie. Drept aceea, mutându-te acum către Hristos, roagă-te pentru noi toţi.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Cu dumnezeiască naşterea ta ai înnoit, Preacurată, firea cea muritoare şi stricată de patimi a oamenilor şi ai ridicat pe toţi din moarte la viaţa nestricăciunii. Pentru aceasta, după datorie toţi te fericim, Fecioară Preamărită, precum mai înain­te ai zis.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Fecioară Preacurată, Maica lui Hristos Dumnezeu, sabie a trecut prin preasfântul tău suflet când ai văzut Răstignit de voie pe Fiul şi Dumnezeul tău. Pe Care nu înceta a-L ruga, Binecuvântată, să ne dăruiască nouă iertare de greşeli.

Canoanele lunii Iulie

Calendar ortodox
15 Iulie