Acatistul Sfântului și Dreptului Simeon

Acatiste

Acatistul Sfântului și Dreptului Simeon

Rugăciuni care se citesc înainte de orice Acatist

Condacul 1

Ca un lăcaș minunat, sfințit de lumina Duhului, te-ai arătat în mijlocul poporului ales, așteptând cu dor venirea Mântuitorului în trup, cu Care vorbeai neîncetat în cămara inimii tale, aducându-i jertfa cântării de: Aliluia!

Icosul 1

Primind la urechea inimii tale șoaptele Duhului, ca pe o comoară ai socotit cuvintele dumnezeiești și le-ai păstrat în vistieria inimii tale, aprinzând tot mai mult focul iubirii cerești și întraripându-te cu nădejdea vederii Celui Nevăzut; pentru aceasta, minunându-ne de darul dat ție de sus, cu cuviință îngerească îți aducem flori de cântări ca acestea:
Bucură-te, primirea nădejdii mântuitoare;
Bucură-te, flacără a înțelepciunii dumnezeiești;
Bucură-te, cunoscător al adâncurilor Duhului;
Bucură-te, sălaș al binecuvântărilor dumnezeiești;
Bucură-te, încredințare a tainei minunate;
Bucură-te, vederea Celui Nevăzut cu ochii sufletului;
Bucură-te, sălaș al sfințeniei luminătoare;
Bucură-te, așteptarea mângâierii lui Israel;
Bucură-te, casă sfințită a darurilor Duhului;
Bucură-te, cunună a îngereștii înțelepciuni;
Bucură-te, turn neclintit al faptelor bune;
Bucură-te, așteptare roditoare de vederi minunate;
Bucură-te, Sfinte și dreptule Simeon, mărturisitorule al întrupării Cuvântului!

Condacul 2

Ca o stea prea luminoasă străluceai în mijlocul celor șaptezeci de înțelepți ai lui Israel, fiind însetat de lumina înțelepciunii Celui Ce primește, din multa Sa milostivire, din nevrednicele noastre guri lauda îngerească: Aliluia!

Icosul 2

Adâncul judecăților dumnezeiești prea înfricoșător l-ai socotit, Sfinte Simeon, și încercând să-l cuprinzi între hotarele minții omenești, ai gândit că e cu neputință ca o fecioară să ia în pântece, neștiind de bărbat; dar te-ai învrednicit mai apoi a vedea cu ochii tăi mântuirea lui Israel gătită prin Fecioara și Născătoarea de Dumnezeu, pentru care primește cuvinte de cinstire ca acestea:
Bucură-te, pătrunderea tainelor înalte;
Bucură-te, vederea celor mai presus de minte;
Bucură-te, cercetare întru înțelepciune a Scripturilor;
Bucură-te, așteptarea celor nemaivăzute;
Bucură-te, împărtășire din izvorul înțelepciunii;
Bucură-te, primirea cuvântului mântuitor;
Bucură-te, oglindă a darurilor dumnezeiești;
Bucură-te, cort sfințit al Treimii;
Bucură-te, adăpare din cuvintele Scripturii;
Bucură-te, luminare cu razele prorociilor;
Bucură-te, plinitor al legii dumnezeiești;
Bucură-te, vederea rânduielii Stăpânului;
Bucură-te, Sfinte și dreptule Simeon, mărturisitorule al întrupării Cuvântului!

Condacul 3

Voind a cuprinde taina nașterii Fecioarei în oglinda minții omenești, te-ai grăbit a șterge tălmăcirea cuvintelor prorocului Isaia, dar, luând îndreptare prin înger, ai cântat Stăpânului: Aliluia!

Icosul 3

Îngerul Domnului a fost trimis ca să te oprească de la fapta ce voiai să o săvârșești din îndoiala inimii și ți-a vestit că vei vedea plinirea celor prorocite, de care minune veselindu-te, te învrednicești acum de cinstirea noastră:
Bucură-te, primirea făgăduinței mântuitoare;
Bucură-te, îndreptare minunată prin înger;
Bucură-te, ascultarea cuvântului dumnezeiesc;
Bucură-te, îndulcire de purtarea de grijă a Ziditorului;
Bucură-te, tâlcuirea tainei mai presus de minte;
Bucură-te, împărtășire de lumina înțelepciunii;
Bucură-te, descoperirea adâncului judecăților dumnezeiești;
Bucură-te, ascultarea glasului îngeresc;
Bucură-te, lămurirea tainei străine înțelegerii omenești;
Bucură-te, buna mireasmă a sfințeniei;
Bucură-te, făclie nestinsă în ceata drepților;
Bucură-te, așteptarea vederii celor prorocite;
Bucură-te, Sfinte și dreptule Simeon, mărturisitorule al întrupării Cuvântului!

Condacul 4

Cuvintele îngerului păstrându-le în cartea inimii tale ca pe niște daruri înaintemergătoare vederii Cuvântului, ți-ai împodobit sufletul cu aripile îngerești ale rugăciunii, strigând către Dătătorul tuturor darurilor: Aliluia!

Icosul 4

Viața ta a fost ca o oglindă a viețuirii îngerești, întru toate împrejurările ferindu-te de orice răutate și curățindu-ți ochii sufletului cu roua rugăciunii; noi, minunându-ne de râvna ta de împodobire cu virtuți în așteptarea Adevărului, îți aducem stâlpările noastre de gând cinstitor de viață curată:
Bucură-te, îndemnător spre viețuire îngerească;
Bucură-te, vas purtător de daruri cerești;
Bucură-te, suflet îmbrăcat în haina curăției;
Bucură-te, mireasmă tainică a darurilor Duhului;
Bucură-te, ocrotitor tainic al pruncilor;
Bucură-te, scară a virtuților dumnezeiești;
Bucură-te, lucrător osârdnic în pământul mântuirii;
Bucură-te, curățirea minții în râurile umilinței;
Bucură-te, așteptarea Luminii neapuse;
Bucură-te, carte a cugetărilor dumnezeiești;
Bucură-te, făclie sfințită a dreptății;
Bucură-te, stâlp neclintit al virtuții;
Bucură-te, Sfinte și dreptule Simeon, mărturisitorule al întrupării Cuvântului!

Condacul 5

Biserică a Cuvântului te-ai făcut, mai înainte de arătarea Acestuia cu trupul pe pământ, sălășluindu-te în preajma templului și aducând rugăciuni neîncetate pentru mântuirea lumii de sub robia celui viclean, dar și laudă milostivirii Stăpânului: Aliluia!

Icosul 5

Ascultând îndemnul Duhului, te-ai grăbit să ajungi la templu, ca să îmbrățișezi pe Cel Ce toată lumea îmbrățișează cu însuși gândul Său desăvârșit de iubire; iar noi, prin îmbrățișarea rugăciunii, îți aducem șoaptele gândurilor de evlavie:
Bucură-te, plinirea nădejdii luminoase;
Bucură-te, îmbrățișarea Celui Necuprins cu mintea;
Bucură-te, primirea mângâierii Duhului;
Bucură-te, pas sfințit spre templul încăpător al Darului;
Bucură-te, răspunsul dorit la rugăciuni stăruitoare;
Bucură-te, îndulcire de vederea Celui Nevăzut;
Bucură-te, foc al rugăciunii la jertfelnicul inimii;
Bucură-te, primirea razelor nădejdii mântuitoare;
Bucură-te, cercetare iubitoare a Duhului;
Bucură-te, îndemnător spre limanul Cuvântului ;
Bucură-te, călătorie în corabia rugăciunii;
Bucură-te, vederea celor mai presus de înțelegere;
Bucură-te, Sfinte și dreptule Simeon, mărturisitorule al întrupării Cuvântului!

Condacul 6

Ochii tăi însetați de vederea Izvorului vieții s-au umplut de lacrimile bucuriei, văzând ca într-o icoană, purtându-Se în brațele Fecioarei, pe Cel Ce a luat trup pentru noi, Căruia I-ai cântat: Aliluia!

Icosul 6

Cunoscut-ai că Pruncul ținut în brațe de Maica Sa cu dragoste este Mesia Cel făgăduit și brațele ți-ai deschis ca să cuprinzi pe Cel Necuprins în ceruri; pentru aceasta, mărind evlavia și dragostea ta față de Cel Ce S-a îmbrăcat cu haina smeritului nostru trup, te împodobim cu laude ca acestea:
Bucură-te, vederea Mântuirii lui Israel;
Bucură-te, dragoste nestinsă pentru Adevăr;
Bucură-te, izvor de laude dumnezeiești;
Bucură-te, întâmpinarea Celui tăinuit sub haina trupului smerit;
Bucură-te, îmbrățișarea celui Ce cuprinde toată zidirea;
Bucură-te, vestirea Mângâierii lui Israel;
Bucură-te, împodobirea Pruncului cu gânduri iubitoare;
Bucură-te, îmbrățișarea Celui Ce cu mâna Sa te-a zidit;
Bucură-te, adăpare din smerenia Cuvântului;
Bucură-te, vederea Pruncului vechi de zile;
Bucură-te, întâmpinarea Celui de pe scaunul heruvimilor;
Bucură-te, odihna gândurilor dumnezeiești;
Bucură-te, Sfinte și dreptule Simeon, mărturisitorule al întrupării Cuvântului!

Condacul 7

Recunoscut-ai pe Fecioara Cea prorocită de Isaia ca fiind Maică a Celui mai presus de ceruri și i te-ai închinat ei, cântând Stăpânului: Aliluia!

Icosul 7

Văzut-ai pe Cea fără prihană înconjurată de cerească lumină și de dumnezeieștile raze strălucită și te-ai veselit cu duhul, mărind smerenia Celui Ce nu S-a rușinat a cerceta nevrednicia noastră, luând chip de Prunc; Acestuia închinându-ne, pe tine te cinstim cu cântări ca acestea:
Bucură-te, vederea Fecioarei născătoare de prunc;
Bucură-te, laudă adusă Treimii;
Bucură-te, minunare de înțelepciunea Ziditorului;
Bucură-te, vederea plinirii prorociei lui Isaia;
Bucură-te, mărturisirea judecăților dumnezeiești;
Bucură-te, întâmpinarea Celei pline de dar;
Bucură-te, adăpare din vasul milei dumnezeiești;
Bucură-te, vederea Celei închipuite în cuvinte de proroci;
Bucură-te, îndulcire de tainele înalte;
Bucură-te, bucurie revărsată în pământul inimii;
Bucură-te, lauda Altarului sfințeniei;
Bucură-te, stea mărturisititoare a tainelor înalte;
Bucură-te, Sfinte și dreptule Simeon, mărturisitorule al întrupării Cuvântului!

Condacul 8

Luând în brațe pe Ziditorul Tău, cu smerenie ți-ai plecat gândul înaintea Lui și i-ai cerut să te slobozească, pentru a-i cânta neîncetat cu îngerii: Aliluia!

Icosul 8

Văzând mai dinainte patima și răstignirea lui Hristos cu ochii prorocești ai sufletului și sabia mâhnirii ce rănea inima Fecioarei, nu i-ai tăinuit Celei Preafericte întristarea care avea s-o cuprindă la vederea Fiului Ei răstignit pe Cruce; minunându-ne de plinirea cuvintelor tale, te cinstim cu evlavie așa:
Bucură-te, împărtășire de darul prorociei;
Bucură-te, glas prin care s-a făcut vestirea Duhului;
Bucură-te, înțelegerea tainei necuprinse de minte;
Bucură-te, vederea în oglinda minții a Răstignirii lui Hristos;
Bucură-te, vestitor al Patimilor Cuvântului ;
Bucură-te, mângâierea Fecioarei prin cuvânt;
Bucură-te, adăpare din durerea Celei fără prihană;
Bucură-te, văzător al celor ascunse;
Bucură-te, sălășluire în cămara prorociei;
Bucură-te, împărtășire de slava dreptății;
Bucură-te, casă luminată de Soarele dreptății;
Bucură-te, cunună a tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, Sfinte și dreptule Simeon, mărturisitorule al întrupării Cuvântului!

Condacul 9

Împreună cu prorocița Ana ai lăudat pe Cel mai presus de heruvimi, Care a binevoit să se înfățișeze înaintea ochilor omenești ca Un Prunc Smerit, aducându-i în dar ca o legănare a Duhului cântarea: Aliluia!

Icosul 9

După plinirea nădejdii celei luminate ai ajuns la apusul vieții și luând binecuvântare de la Răsăritul Cel de sus, te-ai mutat din pământul acestei lumi, așteptând revederea Soarelui dreptății întru odihna vieții veșnice; noi, cei lipsiți de înțelepciunea cea de sus, te rugăm să ne aduci la limanul Vieții, ca să te cinstim cu credință cu stâlpări de cuvinte ca acestea:
Bucură-te, ajungere la apusul vieții;
Bucură-te, plinirea voinței gândului dumnezeiesc;
Bucură-te, împărtășire de binecuvântarea Cuvântului;
Bucură-te, sălaș sfințit al Înțelepciunii;
Bucură-te, comoară a tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, îngrădirea minții cu sabia rugăciunii;
Bucură-te, îndemnător spre slujirea Cuvântului;
Bucură-te, sălășluire întru odihna cea neînserată;
Bucură-te, primire întru bucurie Vieții;
Bucură-te, îndulcire de privirea Soarelui veșnic;
Bucură-te, purtător al cuvintelor dumnezeiești;
Bucură-te, moștenitor al darului mântuirii;
Bucură-te, Sfinte și dreptule Simeon, mărturisitorule al întrupării Cuvântului!

Condacul 10

În corabia nădejdii ai călătorit în râul curgerii anilor vieții tale și nu te-ai înspăimântat, așteptând să ajungi la limanul vederii lui Mesia și să-I aduci cântarea de mulțumire: Aliluia!

Icosul 10

Casa sufletului ți-ai zidit cu pietrele virtuților în așteptarea Celui Ce venea să înnoiască cămările inimilor pustiite de păcate și ai adus Lui jertfa neîncetată a rugăciunii, pentru care primește de la noi raze de cuvinte ca acestea:
Bucură-te, hotar al sfințeniei înalte;
Bucură-te, templu al darurilor Cuvântului;
Bucură-te, împodobirea minții cu laude cerești;
Bucură-te, gătirea sufletului cu podoabele faptelor bune;
Bucură-te, împărtășire de darul vederii Celui Preaslăvit;
Bucură-te, oglindă a Luminii neapuse;
Bucură-te, grăitor al tainelor Împărăției;
Bucură-te, primirea Ziditorului a toată făptura;
Bucură-te, umplere de lumina bucuriei;
Bucură-te, întâmpinarea Celui Nevăzut;
Bucură-te, vederea Vârfului doririlor cerești;
Bucură-te, munte înalt al vestirilor Cuvântului;
Bucură-te, Sfinte și dreptule Simeon, mărturisitorule al întrupării Cuvântului!

Condacul 11

Pe Îngerul Cel de mare sfat văzându-L în brațele Fecioarei, ți-ai întraripat gândul luminat cu zborul laudelor dumnezeiești de: Aliluia!

Icosul 11

Binevoit-a gândul înțelepciunii Tatălui să Te arate pe tine mărturisitor al întrupării Fiului Său, și, străbătând veacurile cu nădejde și întru lumina Duhului, ai slujit tainei înfricoșătoare, făcându-te vrednic de cinstiri ca acestea:
Bucură-te, glas mărturisitor al Cuvântului;
Bucură-te, arătarea deschiderii porților mântuirii;
Bucură-te, propovăduirea lui Mesia Cel adevărat;
Bucură-te, ședere pe scaunul înțelepciunii;
Bucură-te, luminarea gândurilor noastre;
Bucură-te, întâmpinarea Celui slujit de îngeri;
Bucură-te, odihnirea Cuvântului în templul inimii;
Bucură-te, alergare cu pașii Duhului;
Bucură-te, priveghere întru lumina înțelepciunii;
Bucură-te, arătarea Celui Ce stăpânește veacurile;
Bucură-te, odihnirea sufletului în mâinile Celui îmbrățișat;
Bucură-te, mărturisire neștearsă a Aducătorului mântuirii;
Bucură-te, Sfinte și dreptule Simeon, mărturisitorule al întrupării Cuvântului!

Condacul 12

Slujind tainei Celui vechi de zile Care ți S-a arătat ca un Prunc de curând născut, plin de zile te-ai mutat din această viață, cântând Stăpânului: Aliluia!

Icosul 12

Acum veselindu-te în corturile îngerești și îndulcindu-te de cântarea întreit sfântă, adu-ți aminte și de noi, cei ce cu evlavie, rostim în cămara inimii gânduri luminoase ca acestea:
Bucură-te, zbor îngeresc pe treptele laudelor;
Bucură-te, mergător pe cărările Luminii;
Bucură-te, aflarea odihnei binecuvântate;
Bucură-te, adăpare din izvoarele Vieții;
Bucură-te, sălășluire la limanurile Raiului;
Bucură-te, ajutător al celor împovărați de necazuri;
Bucură-te, vestirea mântuirii către toți;
Bucură-te, stâlp al înțelepciunii Cuvântului;
Bucură-te, aprinderea făcliei evlaviei în inimile noastre;
Bucură-te, apărător al celor prigoniți de patimi;
Bucură-te, mijlocitor tainic către Hristos;
Bucură-te, rugător neîncetat pentru mântuirea lumii;
Bucură-te, Sfinte și dreptule Simeon, mărturisitorule al întrupării Cuvântului!

Condacul 13

O, Sfinte și dreptule Simeon, cel ce din negura vremurilor ai fost chemat în zilele cele din urmă, ca să vezi strălucind pe Soarele dreptății în brațele Cerului înțelegător, Preacurată Maica Sa, roagă-L pe Acesta, Cel pe Care L-ai întâmpinat cu bucurie, să ne întâmpine și pe noi cu față milostivă în ceasul judecății, ca să-I cântăm împreună cu îngerii: Aliluia! (de trei ori)

Icosul 1

Primind la urechea inimii tale șoaptele Duhului, ca pe o comoară ai socotit cuvintele dumnezeiești și le-ai păstrat în vistieria inimii tale, aprinzând tot mai mult focul iubirii cerești și întraripându-te cu nădejdea vederii Celui Nevăzut; pentru aceasta, minunându-ne de dar dat ție de sus, cu cuviință îngerească îți aducem flori de cântări ca acestea:
Bucură-te, primirea nădejdii mântuitoare;
Bucură-te, flacără a înțelepciunii dumnezeiești;
Bucură-te, cunoscător al adâncurilor Duhului;
Bucură-te, sălaș al binecuvântărilor dumnezeiești;
Bucură-te, încredințare a tainei minunate;
Bucură-te, vederea Celui Nevăzut cu ochii sufletului;
Bucură-te, sălaș al sfințeniei luminătoare;
Bucură-te, așteptarea mângâierii lui Israel;
Bucură-te, casă sfințită a darurilor Duhului;
Bucură-te, cunună a îngereștii înțelepciuni;
Bucură-te, turn neclintit al faptelor bune;
Bucură-te, așteptare roditoare de vederi minunate;
Bucură-te, Sfinte și dreptule Simeon, mărturisitorule al întrupării Cuvântului!

Condacul 1

Ca un lăcaș minunat, sfințit de lumina Duhului, te-ai arătat în mijlocul poporului ales, așteptând cu dor venirea Mântuitorului în trup, cu Care vorbeai neîncetat în cămara inimii tale, aducându-i jertfa cântării de: Aliluia!

Acatistele lunii Iulie

Calendar ortodox
18 Iulie