Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Marcel, Egumenul Mănăstirii Achimiţilor

Canoane

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Marcel, Egumenul Mănăstirii Achimiţilor

Troparul Sfântului Cuvios Marcel, Egumenul Mănăstirii Achimiţilor, glasul al 8-lea:

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Marcel, duhul tău.


Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Marcel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţă cerească ducând pe pământ şi părăsind toate ale pământului, te-ai unit cu cei fără de trup şi sălăşluieşti îm­preună cu dânşii şi te îndulceşti de Privirea Cea Nematerialnică şi de Bucuria Cea Veşnică.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Marcel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De la Dumnezeu primind cunoştinţă adevărată şi fără de greşeală, L-ai căutat pe Elprin viaţă cinstită, Părinte Marcel şi I-ai slujit Lui cu îndumnezeite fapte bune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Noian al faptelor bune te-ai arătat, cuvioase; că, umblând pe calea cea strâmtă, ai ajuns la limanul vieţii cel neînviforat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dumnezeiască Întărire şi Zid de Apărare Nesfărâmat, Pod cu adevărat Înţelegător, Turn Neclintit, Ancoră şi Acoperământ prin care toţi suntem mântuiţi de primejdii, pe tine te ştim, cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce întăreşti tunetul..

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Marcel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Intrat-ai, părinte, în livada luptelor cu judecata şi din florile faptelor bune culegând pe cele mai alese, ţi-ai arătat inima ca un fagure de miere cu postirea.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Marcel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai într-ajutor să­racilor şi încercat întru milă; că risipind avuţiile cele nerisipite ale inimii tale, ai cules dreptate stătătoare, Părinte Marcel.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Într-armându-te cu tărie de suflet împotriva vrăjmaşilor celor înţelegători, purtătorule de Dumnezeu, ai nimicit cu putere taberele lor şi te-ai încununat cu biruinţă, Părinte Marcel.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din tine S-a arătat fără de tată, Domnul, Cel fără maică, mai înainte de veci; şi Se zideş­te mai presus de fire şi dăruieş­te înnoire de îndumnezeire ce­lor din Adam, Fecioară, Neispitită de nuntă.

Irmosul:

Cel Ce întăreşti tunetul şi zideşti suflarea, întăreşte-mă, Doamne, ca să Te laud pe Tine cu adevărat şi să fac voia Ta; că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Glasul Tău...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Marcel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-ţi picioarele su­fletului tău pe piatra fapte­lor bune, ai împiedicat paşii pa­timilor, Părinte Marcel şi ai ajuns la calea păcii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un izvor cu patru guri de ape al Edenului au curs adăpând toată lumea, preafericite, ploile cele cuvântătoare ale tur­mei tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Zămislind în pântece pe Dum­nezeiescul Cuvânt, ai născut mai presus de cuvânt, cu Trup pe Cel Veşnic, Ceea ce eşti cu to­tul fără de prihană. Pentru aceas­ta ca pe o Născătoare de Dum­nezeu te mărim.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Răsare-mi mie, Doamne...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Marcel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce pătimesc în noianul bolilor celor nevindecate, câştigându-te pe tine liman neînviforat, Părinte Marcel, scapă de furtună şi se adăpostesc cu credinţă spre sănătate liniştită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izvorât-ai untdelemn celor lipsiţi, cuvioase şi neadormită păzindu-ţi candela sufletului tău, cu Focul Duhului, ai ajuns la Lumina şi la Viaţa de sus.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu raza rugăciunii tale, Năs­cătoare de Dumnezeu Preacurată, luminează întunecarea sufletu­lui meu, ca Ceea ce Singură ai Răsărit pe Luminătorul şi Soa­rele Slavei, Domnul Hristos.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Adâncul păcatelor...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Marcel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un pom bine înflorit, sădit în mijlocul Biseri­cii, cuvioase, prin postiri şi prin învăţături ai odrăslit roade, prin care neghinele lui Arie se prefac în cenuşă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lăudând după cum se cuvine pomenirea ta, cinstim racla ta, cădem în genunchi înaintea moaştelor şi cinstim cu credinţă ţărâna ta, cerând vindecarea bolilor, Părinte Marcel.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dumnezeiescul tău Fiu, Prea­sfântă, a nimicit blestemul cel odrăslit în Rai şi deschizând oamenilor cărarea Pomului Vie­ţii, le-ai izvorât Binecuvân­tarea.

Irmosul:

Adâncul păcatelor mele şi viforul gândurilor mă tulbură şi în adâncul deznădăjduirii celei silnice mă afundă; ci, întinde-mi şi mie mâna Ta cea tare, ca Apostolului Petru, Îndreptătorule şi mă mântuieşte.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii evrei în cuptor...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Marcel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Străluceşte luminat ca soa­rele pomenirea ta, lumi­nând pe toţi cei ce cu dreaptă credinţă strigă: Binecuvântat eşti, Cel Ce Singur eşti Dum­nezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Călugărilor eşti întărire, cu­vioase şi pildă şi podoabă cre­dincioşilor, celor ce strigă: Bine­cuvântat eşti, Cel Ce Singur eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te Limanul pocăinţei cel Neînviforat, la care alergând, Născătoare de Dumnezeu, stri­găm: Binecuvântat eşti, Cel Ce Singur eşti Dumnezeul părinţi­lor noştri.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Acela de Care se înfricoşează...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Marcel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o lumină neadormită a cumpătării, păzitor al curăţiei, temelie a rugăciunii şi stâlp al smereniei să fie lăudat Preacuviosul Părinte Marcel; prin care întărindu-ne toţi, strigăm: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Astăzi la pomenirea Cuviosului Mar­cel, păstorii cei mai mari ai si­haştrilor să salte, să bată din palme cu bucurie cetele călugă­rilor şi să se veselească adună­rile Cinstitei Biserici şi să strige: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioara a născut pe Cel Proorocit de Isaia, Toiagul lui Iesei a odrăslit fără de sămânţă, Năstrapa a încăput pe Cel Ce a dăruit mană; că pe tine, Preacinstită Fecioară, Neispitită de bărbat, preînchipuindu-te Proo­rocii, te laudă ca pe o Preacurată Maică a lui Dumnezeu.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Acela de Care se înfrico­şează îngerii şi toate Oştile cereşti, ca pe Făcătorul şi Domnul lăudaţi-L preoţi, slăviţi-L tineri, binecuvântaţi-L popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Cel Ce a arătat...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Marcel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având noian de milosti­vire, Părinte Marcel, ai izbăvit pe ucenicii tăi care ar­deau în valurile patimilor şi i-ai adăpostit pe ei în loc liniştit, cu rugăciunile tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dănţuieşte oastea cea fără de trup şi neamul omenesc, de Dumnezeu insuflate, la pome­nirea ta, povestind mulţimea faptelor bune şi a minunilor tale celor înfricoşătoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu Naşterea ta, Fecioară, ne-am îndumnezeit noi credin­cioşii, că porţi ca pe un Prunc şi alăptezi pe Dumnezeu, Hrăni­torul tuturor şi de o Slavă cu Tatăl; o, Minune Preaslăvită!

Irmosul:

De Cel Ce a arătat dătătorului de Lege, în munte, în foc şi în rug naşterea pururea Fecioarei, spre mântuirea noastră, a credincioşilor, cu cântări fără de încetare să-L slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Mai înainte curăţindu-ţi su­fletul cu cărbunii curăţiei, ţi-ai întărit trupul spre tăria nepătimirii, părinte al nostru, Preacuvioase Marcel. Pentru aceea te-ai şi arătat lo­caş Dumnezeiesc, gonind bolile şi luminând pe cei ce se apropie pururea de tine cu credinţă şi te laudă.

 

SEDELNA Praznicului Naşterii Domnului, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...

Spăimântatu-s-a împăratul Irod, cel cumplit, aflând de Îm­păratul Cel Nou, Hristos, Care S-a născut pe pământ; şi cu­prins fiind de teamă şi de multă frică, a trimis oaste să ucidă cu mânie pe pruncii de curând născuţi în Betleem, încercând să ucidă împreună cu ei pe Zi­ditorul, Care a sărăcit din mi­lostivire. Că a venit din pânte­cele Fecioarei, vrând să mântu­iască neamul nostru.

Canoanele lunii Iunie

Calendar ortodox
22 Iunie

(Sâmbata morților – Moșii de vară)