Canon de rugăciune către Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia (2)

Canoane

Canon de rugăciune către Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia (2)

Troparul Sfinţilor 40 de Mucenici din Sevastia, glasul 1

Pentru durerile pe care sfinţii le-au pătimit pentru Tine, Mi­lostiv fii, Doamne şi te rugăm vindecă toate durerile noastre, Iubitorule de oameni.

 

Troparul Sfinţilor 40 de Mucenici din Sevastia, glasul 1

Purtătorilor de chinuri, cin­stiţi patruzeci de ostaşi ai lui Hristos, prin foc şi prin apă aţi trecut şi v-aţi arătat împreună locuitori cu îngerii. Cu care rugaţi-vă lui Hristos, pentru cei ce vă laudă pe voi cu credinţă. Slavă Celui Ce v-a dat vouă tă­rie; Slavă Celui Ce v-a încunu­nat pe voi; Slavă Celui Ce a dă­ruit prin voi tuturor tămăduiri!

 

Cântarea 1

Glasul al 2-lea

Irmos: Veniţi, popoarelor...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Dumnezeu, prin rugă­ciunile voastre, voi, patru­zeci de mucenici, faceţi-L Mi­lostiv nouă, celor ce vă chemăm pe voi, cu curata dragoste a ini­milor noastre.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce v-aţi luminat în ceruri cu Razele Strălucirii Celei Întreit Luminătoare, mucenicilor, patruzeci la număr, acoperiţi-ne pe noi, cei ce suntem îngheţaţi pe pă­mânt de iarna necazurilor, ca să vă lăudăm pe voi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Apărători nebiruiţi ai drep­tei credinţe şi stâlpi nemişcaţi ai Bisericii, ceata cea de Dum­nezeu chemată a celor patru­zeci de mucenici, alinaţi-mă pe mine, cel ce cumplit sunt tulburat acum.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Ziditorul şi Domnul, Cel Ce este mai presus de firea tuturor, L-ai născut; Care a luat Trup pentru noi, oamenii, Maica lui Dumnezeu, Fecioară, Neis­pitită de nuntă.

Catavasie

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maice; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Întăreşte-ne pe noi...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Oaste şi ceată aleasă a mucenicilor purtători de cununi, stând înaintea Stăpâ­nului, rugaţi-vă pentru cei ce pururea vă laudă pe voi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De lacul patimilor şi de valul necazurilor fiind învăluiţi, că­tre voi, cei patruzeci de ostaşi ai lui Hristos, alergăm acum.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cei ce vă încălziţi la sânurile lui Avraam şi vă împodobiţi cu haina cea de mărire, rugaţi-vă să fie sloboziţi cei ce sunt prinşi de îngheţul păcatelor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fii Întărire şi Scăpare şi Aco­perământ, Fecioară, Mireasă a lui Dumnezeu, celor ce aleargă la tine cu credinţă şi te mărtu­risesc pe tine, Maică a lui Dum­nezeu.

Catavasie

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

 

Cântarea a 4-a

Irmos: Auzit-am, Doamne...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcându-vă întru Stră­lucirea cea fără de umbră, v-aţi făcut luminare nouă de la Dumnezeu, mucenicilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Adunarea cea de Dumnezeu aleasă a mucenicilor celor pur­tători de cununi, Te roagă să se mântuiască de primejdii cei ce Te laudă pe Tine.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicindu-vă a vedea Lumina Cea Neapropiată a lui Hristos, sfinţilor, pe cei ce sunt întru întuneric învredniciţi-i a se lumina.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Strălucind cu povăţuirea Lu­minii celei de Hristos cugetă­toare, îndreptaţi-ne pe noi către Luceafărul Cel Dumnezeiesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lăudând cu cântări pe Cel Ce S-a Întrupat din pântecele tău, Preacurată, te mărim pe tine ca pe o Maică a lui Dumnezeu.

Catavasie

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

 

Cântarea a 5-a

Irmos: Dătătorule de lumină...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De nebunia ereticilor cea de acum, izbăviţi Cinstita Biserică a lui Hristos, întru care v-aţi născut şi întru care la atâta vrednicie şi mărire aţi ajuns.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-se nouă ca nişte lu­minători, cei patruzeci de mu­cenici ai lui Hristos, văzători de lumină şi străluciţi de Dum­nezeu, luminaţi-ne calea cea mântuitoare a dreptei credinţe.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mutându-vă de pe pământ în Corturile cele cereşti, unde vă găsiţi înaintea lui Hristos, Celui Ce a îngăduit nevoinţele voas­tre, învredniciţi-mă, mucenici­lor, ca să dobândesc Dumneze­iasca Bucurie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Taina naşterii tale celei Dum­nezeieşti, Fecioară, este mai presus de gând, neajunsă şi cu anevoie de înţeles de oameni, Stăpână. Că ai născut nouă pe Cel Ce este cu adevărat Dum­nezeu.

Catavasie

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a

Irmos: De adâncul greşelilor...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-vă păzitori priveghelnici şi plini de grijă ai neamului omenesc, ru­gători pentru cei din necazuri şi ajutători ai lor v-aţi făcut.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind în Biserica lui Hristos, cu frumuseţile cele ne­apropiate, prealăudaţilor, izbă­viţi din ispite pe cei ce cu dra­goste vă cinstesc pe voi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cei ce aţi fost odinioară surpători preaaleşi ai înşelăciunii chinuitorilor celor ce se năpus­teau asupra voastră, fiţi şi nouă acum zid şi ajutor grabnic.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Spre tine am pus nădejdea mântuirii mele, Maică pururea Fecioară şi pe tine te-am pus Tare şi Neclintită Ocrotitoare a vieţii mele.

Catavasie

Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-însa.

 

CONDAC, glasul al 6-lea. Podobie: Plinind rânduiala...

Toată oştirea lumii pără­sind-o, de Stăpânul Cel din ce­ruri v-aţi lipit, purtătorilor de biruinţă ai Domnului, sfinţilor patruzeci de mucenici. Că, prin foc şi prin apă trecând, fericiţilor, după vrednicie aţi primit mărire din ceruri şi mulţime de cununi.

 

Cântarea a 7-a

Irmos: Cei trei tineri...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi este luminată po­menirea voastră cea de peste an, preafericiţilor, care lu­minează cu lumină Postul care se apropie; pe care prăznuind-o cu credinţă, împreună cu voi strigăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dezlegători de patimi şi lu­minători de departe, plini de strălucire, curăţitori ai lumii şi risipitori ai înşelăciunii, propo­văduitori cu mare glas ai adevărului şi izgonitori ai rătăcirii tuturor v-aţi arătat, strigând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuget luminat strălucind, s-au arătat nouă mucenicii, iz­băvind pe cei înviforaţi şi în­dreptând pe cei ce înoată în fur­tuna valurilor vieţii, cântând lui Hristos: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceata cea prealuminoasă şi de Dumnezeu insuflată, lui Dumnezeu plăcută şi dorită de îngeri, adunarea cea de Dum­nezeu a celor patruzeci de mucenici, într-armarea cea înfricoşătoare a lui Dumnezeu, a strigat: Binecu­vântat eşti, Dumnezeul părin­ţilor noştri!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lumină a lumii, Nor Luminos şi Loc de sfinţenie s-a arătat cea Neispitită de nuntă; căci a pri­mit negrăit pe Cuvântul Cel Sfânt al sfinţilor, pe Care lăudându-L, strigăm: Binecuvân­tat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Catavasie

N-au slujit, făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, fără numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau cântând: Prealăudate, Dumnezeul părinţilor şi Doamne, bine eşti cuvântat!

 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Dumnezeu, Care...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mutându-vă către viaţa cea adevărată şi la Hristos ascunsă, pe pământ aţi primit sfârşitul cel plin de du­reri, cerându-ne nouă mântuire şi iertare.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ceata mucenicilor celor pur­tători de biruinţă ai Bisericii, mutându-se de pe pământ la cele cereşti, se roagă pentru noi, ca să ne izbăvim de nevoi, de patimi şi de necazuri şi să dobândim mântuire.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lanţurile morţii rupându-le Mântuitorul, a dat biruinţă pătimitorilor asupra morţii; iar cei patruzeci de mucenici, încălzindu-se cu tot gerul, stri­gau, cerând mântuire tuturor credincioşilor.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, Domnul.

Dumnezeiasca ceată a pur­tătorilor de biruinţă scoate, cu rugăciunile ei, din viforul neca­zurilor, din năvălirea patimilor şi din ispita demonilor, pe cei ce laudă pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe cei omorâţi de păcat şi ajunşi în stricăciunea morţii, tu Însăţi i-ai înviat, născând pe Începătorul vieţii, pe Hristos, Dumnezeul nostru, Stăpână, Fecioară Preacurată, Născă­toare de Dumnezeu.

Catavasie

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicindu-vă să dobân­diţi Lumina Cea mai presus de fire, Bucuria Cea Negrăită şi Strălucirea, scăpaţi acum de ne­cazuri şi de nevoi şi de înşelă­ciunea vrăjmaşului pe cei ce cu dragoste vă cinstesc pe voi, ca pe nişte viteji ai lui Hristos, mucenicilor, patruzeci la număr.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Primind din cer tărie şi Dum­nezeiască Putere, împreună locuitori cu Hristos v-aţi arătat şi învingători ai înşelăciunii, în­depărtând toată ceata cea şu­bredă a idolilor şi luminând lu­mea, mucenicilor, patruzeci la număr.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-vă cu frumu­seţea cinstitei mucenicii şi păr­taşi făcându-vă Firii Celei Dumnezeieşti, cu adevărat vă bucu­raţi, că vi s-a descoperit vouă Lumina Cea Preastrălucitoare şi Curată, viteji ai lui Hristos, mucenicilor, patruzeci la număr.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stând acum înaintea lui Hristos, cu îndrăzneala cea plină de cuviinţă şi străluciţi fiind de la El cu Lumina Dumnezeirii, măriţilor, rugaţi-vă cu dinadinsul să se lumineze cu Lumina Cea Întreit Strălucitoare cei ce vă laudăpe voi, muceni­cilor, patruzeci la număr.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sufletul meu cel întunecat, cu arătarea Luminii tale Celei Nematerialnice, luminează-l, Fecioară, Ceea ce eşti Uşa Dum­nezeieştii Lumini şi din focul cel veşnic învredniceşte-mă a mă mântui, pe mine, cel ce cu credinţă, cu dragoste şi cu cân­tări te măresc pe tine, Curată.

Catavasie

Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Muceniceşte luptându-vă voi ca nişte ostaşi ai lui Hristos şi vitejeşte biruind pe vrăjmaşul, prin fapte aţi împlinit cuvintele proorocului: că, prin foc şi prin apă, vitejeşte aţi trecut, odihnă aflând şi viaţa cea veşnică. Pentru aceasta şi cununi din cer luând, fericiţilor, vă bucuraţi laolaltă cu Cetele celor fără de trup. Purtătorilor de biruinţă prealăudaţi, rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de păcate celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Gândesc la judecată şi mă tem, de cercetarea cea înfrico­şătoare mă cutremur, de hotă­rârea Judecătorului mă înspăimântez şi mă îngrozesc de pe­deapsă, de durerea focului, de întunericul iadului, de scrâşnirea dinţilor şi de viermele cel neadormit. Vai mie! Ce voi face când se vor aşeza Scaunele şi cărţile se vor deschide şi faptele se vor vădi şi cele ascunse se vor da pe faţă? Atunci, Stă­până, Ajutătoare să-mi fii mie şi Ocrotitoare Fierbinte. Că pe tine te am Nădejde, eu, netrebnicul robul tău.

Canoanele lunii Iunie

Calendar ortodox
19 Iunie